Below are ads for print and online developed by Multnomah County for Medicare Savings Connect. Please use and share. 

Stand-alone ads

To use, right-click, save as

5x5_ad_MCSC (201.04 KB)

Latino man MCSC (166.94 KB)

MCSC_asianwoman (314.88 KB)

AAwoman (291.13 KB)

Facebook or Twitter

Use any of the text below and corresponding image with your social media post. Right-click, save as, to save the image. 

English

Depending on your income, you may qualify for help with Medicare Part B and D premiums, deductibles, and co-pays. Contact Oregon Medicare Savings Connect today for free application assistance.

Call 1-855-447-0155.

Spanish

Dependiendo de sus ingresos, usted podría calificar para recibir ayuda con los pagos de las primas de seguro, los deducibles y los copagos de las Partes B y D de Medicare. Comuníquese con Oregon Medicare Savings Connect hoy mismo para obtener ayudar gratuita con la solicitud.

Llame al 1-855-447-0155

Vietnamese

Cuối cùng thì tôi cũng mua được thuốc.

Tùy vào mức thu nhập của quý vị, quý vị có thể đủ tiêu chuẩn để được trợ giúp với phí bảo hiểm và các khoản khấu trừ (deductible) và đồng thanh toán (copay) của Medicare Phần B và D. Liên lạc với Oregon Medicare Savings Connect ngay hôm nay để được giúp đăng ký miễn phí.

Gọi 1-855-447-0155

Chinese

我终于可以负担起支付自己的医药费了。

根据您的收入水平,您可能有资格获得Medicare B部分和D部分所涵盖的保费、扣除额和自付费。请立即联系Oregon Medicare Savings Connect获取免费的申请帮助。

请拨打:1-855-447-0155