English  |  Español  |  Русский  |  Soomaali  |  中文  |  Chuukese  


Ngân sách Điều hành của Chủ tịch Jessica Vega Pederson đã được trình bày trước Hội đồng Ủy viên Quận vào ngày 27 tháng 4 năm 2023. Ngân sách Hoàn chỉnh Dành cho Năm tài chính 2024 dự kiến sẽ được thông qua vào ngày 8 tháng 6 năm 2023, tại cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Ủy viên của Quận Hạt.

Quý vị có thể sử dụng biểu mẫu dưới đây để:

  1. Đăng ký để làm chứng trong ba phiên điều trần về ngân sách công của Quận Multnomah.
  2. Gửi các nhận xét hoặc đề xuất bằng văn bản về ngân sách được đề xuất của Quận."

Ba phiên điều trần về ngân sách công hiện đang được lên kế hoạch cho:

  • Thứ Tư, ngày 10 tháng 5, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối.   Đây là một phiên điều trần hoàn toàn trực tuyến.
  • Thứ Tư, ngày 17 tháng 5, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. Đây sẽ là một phiên điều trần trực tiếp tại: The Center Powered By Y.O.U.TH (16126 SE Stark St., Portland).
  • Thứ Tư, ngày 31 tháng 5, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối.  Đây sẽ là một phiên điều trần hỗn hợp được tổ chức tại: the Multnomah Building (501 SE Hawthorne Blvd., Portland).

Ngày và giờ của phiên họp có thể thay đổi.

Người dân có thể xem buổi phát trực tiếp của mỗi phiên điều trần về ngân sách công trên kênh YouTube của Hội đồng Quận Multnomah. Để biết hướng dẫn về cách gọi điện thoại để nghe điều trần về ngân sách, hãy truy cập trang web của Thư ký Hội đồng.

Cảm ơn phản hôi của quý vị.


Làm chứng trực tuyến

†Các văn phòng không thuộc ban ngành chủ yếu là các văn phòng chính sách nhỏ mà phục vụ nguyên cả một tổ chức, bao gồm: Văn phòng Hòa nhập Cộng đồng (Office of Community Involvement), Văn phòng Quản lý Khẩn cấp (Office of Emergency Management), Văn phòng về Sự đa dạng và Công bằng (Office of Diversity and Equity), Đơn vị Điều tra Khiếu nại (Complaints Investigations Unit), Văn phòng về Sự bền vững (Office of Sustainability), Văn phòng Quan hệ Chính phủ (Office of Government Relations), Văn phòng Truyền thông (Office of Communications), Văn phòng Luật sư Quận (Office of the County Attorney), và Hội đồng Điều phối An toàn Công cộng Địa phương (Local Public Safety Coordinating Council).

Quý vị sẽ nhận một email một ngày trước ngày họp đã chọn, trong đó nêu chi tiết về việc tham gia phiên họp trực tuyến về ngân sách công cộng.

Khi quý vị được gọi tên, Thư ký Hội đồng Quản trị sẽ bật micrô cho quý vị phát biểu. Công chúng mỗi người sẽ có tối đa 3 phút để phát biểu, trừ khi có quy định khác tại cuộc họp. Thư ký Hội đồng sẽ cho biết khi thời hạn này sắp hết. Quý vị sẽ được phép nói hết câu trước khi thư ký tắt micrô.

Làm chứng trực tiếp

†Các văn phòng không thuộc ban ngành chủ yếu là các văn phòng chính sách nhỏ mà phục vụ nguyên cả một tổ chức, bao gồm: Văn phòng Hòa nhập Cộng đồng (Office of Community Involvement), Văn phòng Quản lý Khẩn cấp (Office of Emergency Management), Văn phòng về Sự đa dạng và Công bằng (Office of Diversity and Equity), Đơn vị Điều tra Khiếu nại (Complaints Investigations Unit), Văn phòng về Sự bền vững (Office of Sustainability), Văn phòng Quan hệ Chính phủ (Office of Government Relations), Văn phòng Truyền thông (Office of Communications), Văn phòng Luật sư Quận (Office of the County Attorney), và Hội đồng Điều phối An toàn Công cộng Địa phương (Local Public Safety Coordinating Council).

Thư ký Hội đồng sẽ gọi tên quý vị khi đến lượt quý vị phát biểu. Bình luận công khai được giới hạn trong 3 phút hoặc ít hơn cho mỗi người trừ khi được quy định khác hơn tại cuộc họp. Thư ký Hội đồng sẽ thông báo việc kết thúc thời gian quy định của quý vị. Quý vị sẽ được phép kết thúc câu phát biểu của mình trước khi mic-rô của quý vị bị tắt tiếng.

Gửi ý kiến 

†Các văn phòng không thuộc ban ngành chủ yếu là các văn phòng chính sách nhỏ mà phục vụ nguyên cả một tổ chức, bao gồm: Văn phòng Hòa nhập Cộng đồng (Office of Community Involvement), Văn phòng Quản lý Khẩn cấp (Office of Emergency Management), Văn phòng về Sự đa dạng và Công bằng (Office of Diversity and Equity), Đơn vị Điều tra Khiếu nại (Complaints Investigations Unit), Văn phòng về Sự bền vững (Office of Sustainability), Văn phòng Quan hệ Chính phủ (Office of Government Relations), Văn phòng Truyền thông (Office of Communications), Văn phòng Luật sư Quận (Office of the County Attorney), và Hội đồng Điều phối An toàn Công cộng Địa phương (Local Public Safety Coordinating Council).