La cusboonaysiiyay 11/09/2022

Family with two kids standing outside their home smilingBoggan:

Habka guri ka saarida iyo xuquuqdaada

 • Maxkamada kaliya ayaa soo saari karta amar ka saarid rasmi ah si ay kireystaha ugu qasbaan qayb kiro ah. 

 • Mulkiiluhu waa inuu bixiyaa 'ogaysiis joojin' kiraystaha ka hor inta aysan u gudbin kiis ka saarida maxkamada. Ogeysiiskani maaha amar ka saarid rasmi ah, macnaheedu maaha in kiraystuhu uu si degdeg ah uga guuro.

 • Haddii dhibaatadu tahay bixin la'aanta kirada, ogeysiiska joojinta wuxuu siinayaa kiraystaha 72 saacadood (3 maalmood) inuu ku bixiyo kirada la rabo. 

 • Haddii kiraystuhu uu ku bixin waayo 72 saacadood gudahood, mulkiiluhu wuxuu markaa u gudbin karaa dacwad ka saarid maxkamadda.

Haddii aad ka haysato ogeysiiska joojinta 72-saac ee mulkiilahaaga

 • Wac 211.
  • 211 ayaa laga yaabaa inay awoodaan inay kugu xidhaan jawaabta degdega ah ee kaalmada kirada, in kasta oo lacagtu xadidan tahay oo aan dammaanad lahayn.
  • 211 waxa kale oo ay kaa caawin kartaa isku xidhka bixiyayaasha adeegyada sharciga.

Haddii aad heshay ogeysiis taariikhda maxkamadeed leh

 1. Waa inaad soo xaadirtaa taariikhdaada maxkamada si kastaba ha ahaatee. Haddi aad iman waydo maxkamada, mulkiilahaaga waxa si toos ah loo siin doonaa amarka ka saarida maxkamada.

 2. Si degdeg ah u raadso gargaar sharci. 

  • Mashruuca Difaaca ee ka saarida guriga wuxuu leeyahay qareeno kuwaas oo laga yaabo inay awoodaan inay ku siiyaan talo ama kuugu matalaan maxkamada bilaash. Si loo gaaro Mashruuca Difaaca Guri ka saarista: 

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xuquuqdaada kirayste ahaan

 • Isbahaysiga Beesha ee Kiraystayaasha (CAT) waa urur u dooda xuquuqda kiraystayaasha oo diiradda saaraya waxbarashada. La xidhiidh Isbahaysiga Beesha ee Kiraystayaasha: