Các Định Nghĩa về Bầu Cử

Lá Phiếu Bầu Cử Khi Vắng Nhà

Một loại lá phiếu mà một cử tri hiện đang sống ở nước ngoài, phục vụ trong quân đội, đang đi du lịch hoặc đang đi học sẽ sử dụng để bầu cử. Những cử tri sẽ vắng nhà vào hoặc gần Ngày Bầu cử có thể yêu cầu gửi lá phiếu vắng nhà đến địa chỉ tạm trú của mình qua thư.

Tu Chính

Sự thay đổi trong Hiến pháp Hoa Kỳ hoặc hiến pháp của một tiểu bang. Các cử tri phải chấp thuận bất kỳ thay đổi nào về hiến pháp.

Lá Phiếu Bầu Cử

Một mẫu đơn chứa nội dung về các cuộc tranh cử (danh sách các ứng cử viên tranh cử) và các dự luật trên lá phiếu bầu cử (đề xuất luật và tu chính) mà cử tri đánh dấu để đưa ra lựa chọn. Cuộc tranh cử nào được in trên lá phiếu của mỗi cử tri phụ thuộc vào khu vực sinh sống của cử tri đó (khu vực pháp lý và khu vực mà cử tri sinh sống).

Phong Bì Lá Phiếu Bầu Cử

Đôi khi còn được gọi là "phong bì chữ ký," là một phong bì để cử tri đặt lá phiếu đã hoàn thành của họ vào trong đó, đóng kín, và ký tên lên. Phong bì này sau đó được gửi về văn phòng bầu cử để xác minh chữ ký và lá phiếu bầu sẽ được kiểm đếm.

Dự Luật Đề Xuất trên Lá Phiếu

Một luật lệ được đề xuất do người dân soạn thảo và đưa vào lá phiếu bầu cử để các cử tri chấp thuận hoặc bác bỏ. Các dự luật trên lá phiếu bầu cử thường được soạn thảo bởi một nhóm cư dân cùng quan tâm về một vấn đề cụ thể.

Trái Phiếu

Trái phiếu là các nghĩa vụ nợ do các khu vực pháp lý cung cấp nhằm tài trợ chi phí cho các dự án cải thiện cần vốn lớn. Tương tự như một khoản thế chấp nhà, chúng được sử dụng để chi trả dần cho các giao dịch mua bán lớn. Trái phiếu thường được hoàn trả thông qua thuế tài sản. Một cuộc bầu cử trái phiếu sẽ có tác động tài chính khác nhau lên các cư dân khác nhau theo giá trị tài sản và số lượng trái phiếu được cung cấp.

Ứng Cử Viên

Một người tranh cử vào một chức vụ mà công dân bầu chọn.

Ngày Chứng Nhận

Ngày đánh dấu việc kiểm đếm phiếu bầu chính thức kết thúc sau một cuộc bầu cử và sự chứng nhận. Ngày chứng nhận kết quả bầu cử theo mỗi quận tại Oregon là 27 ngày sau Ngày Bầu cử.

Bầu Cử Sơ Bộ Kín của Đảng Phái

Các đảng chính trị lớn ở Oregon tổ chức bầu cử sơ bộ để chọn ra ứng cử viên đại diện cho họ trong các cuộc tổng tuyển cử. Luật pháp Oregon cho phép các chính đảng lớn lựa chọn tổ chức bầu cử sơ bộ công khai hoặc kín. Nếu đảng tổ chức bầu cử sơ bộ kín, chỉ những cử tri đã ghi danh với đảng tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ mới có thể tham gia vào cuộc bầu cử sơ bộ của đảng đó. Các cử tri chỉ nhận được danh sách các ứng cử viên tranh cử cho chính đảng lớn mà họ đã liên kết, cùng với các cuộc tranh cử phi đảng phái và dự luật được đưa vào lá phiếu. Ở Oregon, cử tri phải ghi danh với chính đảng mà họ chọn ít nhất 21 ngày trước ngày bầu cử. Các cử tri không ghi danh với chính đảng lớn sẽ chỉ nhận được các cuộc tranh cử của ứng cử viên phi đảng phái và các dự luật được đưa vào lá phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ kín của đảng phái.

Khu Vực Chính Trị Hạ Viện

Một phân khu chính trị được thiết lập nhằm mục đích bầu chọn ra các thành viên Hạ viện Hoa Kỳ. Oregon hiện có sáu khu vực chính trị Hạ viện.

Hiến Chương

Hiến Chương là văn bản pháp luật, hình thành và thiết lập các quy tắc đối với chính quyền thành phố. Oregon là một tiểu bang tự trị, nghĩa là các thành phố tự trị hợp nhất có thể đưa ra các quy tắc giới hạn, có hiệu lực về mặt pháp luật. Oregon có 241 khu vực hợp nhất.

Khu Vực Bầu Cử

Các cử tri và cư dân trong một khu vực do một viên chức dân cử đại diện.

Đại Biểu

Những người được chọn để đại diện cho mỗi tiểu bang tại đại hội của một đảng chính trị.

Khu Vực

Khu vực địa lý mà một viên chức dân cử phục vụ hoặc đại diện. Có rất nhiều đặc khu chồng chéo khác nhau (khu vực trường học, khu vực nguồn nước, khu vực cứu hoả và các khu vực khác). Nơi quý vị sinh sống sẽ xác định khu vực của quý vị.

Tổng Tuyển Cử

Tổng Tuyển cử là cuộc bầu cử toàn quốc được tổ chức để các cử tri đã được ghi danh có thể chọn ra các viên chức cấp tiểu bang và cấp quốc gia lãnh đạo bộ máy chính phủ. Tổng tuyển cử diễn ra vào thứ Ba đầu tiên sau thứ Hai đầu tiên của tháng 11 vào các năm chẵn.

Đương Nhiệm

Người hiện đang nắm giữ chức vụ.

Dự Luật

Dự luật là một trong các văn kiện sau được trình lên để người dân chấp thuận hoặc bác bỏ trong một cuộc bầu cử: (a) luật được đề xuất, (b) đạo luật hoặc một phần đạo luật của Hội đồng Lập pháp, (c) sửa đổi hoặc bổ sung Hiến pháp Oregon , (d) luật địa phương, luật đặc khu hoặc luật của thành phố, (e) đề xuất hoặc câu hỏi.

Bầu Cử Phi Đảng Phái

Bầu cử phi đảng phái là cuộc bầu cử thường được tổ chức ở cấp tiểu bang hoặc địa phương mà sự gia nhập đảng phái của ứng cử viên không được đề cập trên lá phiếu bầu cử.

Khu Tiện Ích Cho Người Dân (PUD)

Cơ quan chính quyền địa phương cung cấp các dịch vụ tiện ích thiết yếu trong một khu vực được chỉ định được gọi là Khu Tiện ích cho Người dân (People's Utility District, PUD). PUD được thành lập thông qua một cuộc bầu chọn của những người dân sinh sống trong Khu này và được chỉ thị, quản lý và điều hành tại địa phương. Thẩm quyền của PUD tuân theo Hiến Pháp của Oregon. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem liên kết này: Khu Tiện Ích Cho Người Dân (PUD)

Phân Khu

Phân khu là khu vực địa lý nhỏ nhất dành cho việc bỏ phiếu. Quận Multnomah có 113 phân khu.

Bầu Cử Sơ Bộ

Bầu cử sơ bộ là cuộc bầu cử dự bị trong đó cử tri chọn ra các ứng cử viên của đảng để tranh cử vị trí đại diện cho đảng mình trong các cuộc tổng tuyển cử. Các cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra vào thứ Ba của tuần thứ ba trong tháng Năm của các năm chẵn.

Trưng Cầu Dân Ý

Một phần luật pháp được đề xuất mà mọi người có thể trực tiếp bầu chọn. Các cuộc trưng cầu dân ý được các cử tri chấp thuận sẽ trở thành luật. 

Bầu Cử Đặc Khu

Một cuộc bầu cử để bầu ra các thành viên hội đồng cho các đặc khu, chẳng hạn như hội đồng trường học, khu nguồn nước hoặc khu cứu hỏa. Các cuộc bầu cử đặc khu diễn ra vào thứ Ba của tuần thứ ba trong tháng Năm của các năm lẻ.