Các Đặc Khu: Khu Vực Trường Học, Khu Vực Cấp Nước, Khu Vực Cứu Hỏa, Khu Vực Bảo Tồn Đất và Nước (Soil & Water Conservation District, SWCD) và Các Khu Vực Tiện Ích Cho Người Dân (People’s Utility District, PUD)

Cao Đẳng Cộng Đồng | Trường Học | Khu Vực Dịch Vụ Giáo Dục | Khu Vực Cấp Nước | Khu Vực Cứu Hỏa | Khu Vực Bảo Tồn Đất và Nước | Khu Vực Tiện Ích Cho Người Dân


Khu Vực Cao Đẳng Cộng Đồng

Các trường cao đẳng cộng đồng, đôi khi còn được gọi là trường cao đẳng cơ sở, là các trường học cung cấp các chương trình giáo dục trong hai năm sau trung học. Ở Oregon, mỗi trường Cao Đẳng Cộng Đồng có một hội đồng Cao Đẳng Cộng Đồng được bầu chọn để đặt ra chính sách cho trường cao đẳng. Hội đồng giám sát quá trình phát triển các chương trình và dịch vụ, thông qua các chính sách và ngân sách, để đáp ứng nhu cầu của học khu. Các thành viên hội đồng phục vụ một nhiệm kỳ bốn năm. Nếu có chỗ trống trong Hội Đồng Quản Trị, có thể tổ chức một cuộc bầu cử để bổ nhiệm nhân sự vào vị trí làm việc theo nhiệm kỳ 2 năm chưa hết hạn còn lại.

Oregon Community College Association

Mt. Hood Community College

503-491-6422

www.mhcc.edu

Portland Community College

503-244-6111

www.pcc.edu


Các Học Khu

Các học khu chịu trách nhiệm quản lý của các trường công lập. Thông thường, một học khu bao gồm các trường cấp lớp, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, và được quản lý bởi Hội Đồng Học Khu. Các hội đồng học khu ở Oregon bao gồm bảy thành viên hội đồng được bầu chọn theo học khu hoặc khu vực. Một số thành viên hội đồng phải cư trú hoặc được bầu chọn theo khu vực, và một số thành viên được bầu chọn bởi cử tri trong Học Khu. Các thành viên hội đồng được bầu chọn làm việc trong nhiệm kỳ 4 năm. Nếu có chỗ trống trong Hội Đồng Quản Trị, có thể tổ chức một cuộc bầu cử để bổ nhiệm nhân sự vào vị trí làm việc theo nhiệm kỳ 2 năm chưa hết hạn còn lại.

Oregon School Boards Association

Học Khu Centennial

503-760-7990

http://csd28j.org/

Học Khu Corbett

503-695-3612

www.corbett.k12.or.us/

Học Khu David Douglas

503-252-2900

www.ddouglas.k12.or.us/

Học Khu Gresham-Barlow

503-618-2450

district.gresham.k12.or.us/

Học Khu Parkrose

503-408-2100

www.parkrose.k12.or.us/

Học Khu Portland

503-916-3741

https://www.pps.net/

Học Khu Reynolds

503-661-7200

www.reynolds.k12.or.us/

Học Khu Riverdale

503-636-8611

www.riverdale.k12.or.us/


Khu Vực Dịch Vụ Giáo Dục

Khu Vực Dịch Vụ Giáo Dục Multnomah là một hợp tác xã giáo dục cung cấp nhiều chương trình và dịch vụ trên cơ sở khu vực cho các học khu ở Quận Multnomah và khu vực khác. Khu Vực Dịch Vụ Giáo Dục (Education Service District, ESD) là một cơ quan giáo dục khu vực. ESD có nhiệm vụ cung cấp cho các học khu khác nhau một loạt các chương trình và dịch vụ giáo dục, nhiều chương trình và dịch vụ giáo dục này quá tốn kém hoặc nhu cầu hạn chế cho một địa điểm duy nhất. Một hội đồng được bầu chọn quản lý ESD của Multnomah. Năm thành viên được chọn theo khu vực (khu vực họ sinh sống) và hai thành viên được chọn từ quận nói chung. Họ phục vụ trong một nhiệm kỳ bốn năm. Nếu có chỗ trống trong Hội Đồng Quản Trị, có thể tổ chức một cuộc bầu cử để bổ nhiệm nhân sự vào vị trí làm việc theo nhiệm kỳ 2 năm chưa hết hạn còn lại.

Hiệp Hội Các Khu Dịch Vụ Giáo Dục Oregon

Khu Vực Dịch Vụ Giáo Dục Multnomah

503-257-1515

https://www.multnomahesd.org/


Khu Vực Cấp Nước

Khu vực cấp nước là cơ sở cung cấp dịch vụ cấp nước trong khu vực được tổ chức theo Chương 264 của Quy Chế Sửa Đổi Oregon. Khu vực cấp nước cung cấp nước uống cho người dân trong khu vực. Mỗi hội đồng khu vực cấp nước bao gồm năm ủy viên hội đồng do cử tri của khu vực bầu ra với nhiệm kỳ bốn năm. Nếu có chỗ trống trong Hội Đồng Quản Trị, có thể tổ chức một cuộc bầu cử để bổ nhiệm nhân sự vào vị trí làm việc theo nhiệm kỳ 2 năm chưa hết hạn còn lại. Hội đồng chịu trách nhiệm xây dựng các chính sách và thủ tục và ngân sách.

Special District Association of Oregon

Khu Vực Cấp Nước Alto Park

503-228-8448

Khu Vực Cấp Nước Burlington

503-621-9788

Khu Vực Cấp Nước Corbett

503-695-2284

Khu Vực Cấp Nước Lusted

503-663-3059

Khu Vực Cấp Nước Pleasant Home

503-663-1091

Khu Vực Cấp Nước Valley View

503-297-2128


Khu Vực Cứu Hỏa

Khu Vực Cứu Hỏa Nông Thôn là các khu vực cung cấp dịch vụ phòng cháy chữa cháy được tổ chức theo Chương 478 trong Quy Chế Sửa Đổi Của Oregon. Khu Vực Cứu Hỏa Nông Thôn cung cấp dịch vụ dập lửa và y tế khẩn cấp cho người dân trong khu vực. Mỗi khu vực Cứu Hỏa Nông Thôn bao gồm năm thành viên hội đồng do cử tri của khu vực bầu ra với nhiệm kỳ bốn năm. Nếu có chỗ trống trong Hội Đồng Quản Trị, có thể tổ chức một cuộc bầu cử để bổ nhiệm nhân sự vào vị trí làm việc theo nhiệm kỳ 2 năm chưa hết hạn còn lại. Hội đồng chịu trách nhiệm xây dựng các chính sách và thủ tục và ngân sách.

Special District Association of Oregon

Khu Vực Cứu Hỏa Nông Thôn Số 10

503-666-6704

Khu Vực Cứu Hỏa Nông Thôn Số 11JT

503-636-0759

Khu Vực Cứu Hỏa Nông Thôn Số 14

503-695-2272

Khu Vực Cứu Hỏa Nông Thôn 30JT

503-621-1242


Các Khu Vực Bảo Tồn Đất và Nước

​​​​​Chương Trình Khu Vực Bảo Tồn Đất và Nước (SWCD) cung cấp dịch vụ cho 45 Khu Vực Bảo Tồn Đất và Nước trên toàn tiểu bang Oregon. Các dịch vụ này bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và giám sát hành chính hạn chế, với mục đích giảm thiểu cả trách nhiệm pháp lý và rủi ro đối với SWCD và Sở Nông Nghiệp Oregon.

Bầu Giám Đốc SWCD

(liên kết bên ngoài)

Khu Vực Bảo Tồn Đất và Nước Tây Multnomah

503-238-4775

wmswcd.org

Khu Vực Bảo Tồn Đất và Nước Đông Multnomah

503-222-SOIL

emswcd.org


Các Khu Vực Tiện Ích Cho Người Dân

Khu Vực Tiện Ích Cho Người Dân (People’s Utility District, PUD) cung cấp các dịch vụ tiện ích thiết yếu trong một khu vực cụ thể, và được sở hữu và điều hành bởi những người mà họ phục vụ. Mỗi PUD được điều hành bởi một Hội Đồng Quản Trị, được bầu chọn bởi các cử tri trong ranh giới chính trị của PUD. Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm thiết lập mức giá và tạo ra các chính sách, cùng với mục tiêu mang lại lợi ích nhiều nhất cho khách hàng.

Special District Association of Oregon

P.U.D. Nước Rockwood

503-665-4179

www.rwpud.org/

P.U.D. Nước Interlachen

503-667-5115