Các Đặc Khu: Khu Trường Học, Khu Nguồn Nước, Khu Cứu Hỏa, Khu Bảo Tồn Đất và Nước (Soil & Water Conservation District, SWCD) và Các Khu Tiện Ích Cho Người Dân (People’s Utility District, PUD)

Khu Cao Đẳng Cộng Đồng | Khu Học Chính | Khu Dịch Vụ Giáo Dục | Khu Cấp Nước | Khu Cứu Hỏa | Khu Bảo Tồn Đất và Nước | Khu Tiện Ích Cho Người Dân


Khu Cao Đẳng Cộng Đồng

Các trường cao đẳng cộng đồng, đôi khi còn được gọi là trường cao đẳng, là các trường học cung cấp các chương trình giáo dục trong hai năm sau trung học phổ thông. Ở Oregon, mỗi trường Cao đẳng Cộng đồng có một hội đồng Cao đẳng Cộng đồng được bầu chọn để đặt ra chính sách cho trường cao đẳng. Hội đồng giám sát quá trình phát triển các chương trình và dịch vụ, thông qua các chính sách và ngân sách, để đáp ứng nhu cầu của học khu cao đẳng. Các thành viên hội đồng phục vụ một nhiệm kỳ bốn năm. Nếu có chỗ trống trong Hội đồng, một cuộc bầu cử có thể sẽ được tổ chức để bổ nhiệm nhân sự vào vị trí làm việc theo nhiệm kỳ 2 năm chưa hết hạn còn lại.

Oregon Community College Association

Mt. Hood Community College

503-491-6422

www.mhcc.edu

Portland Community College

503-244-6111

www.pcc.edu


Khu Học Chính

Các khu học chính chịu trách nhiệm quản lý của các trường công lập. Thông thường, một học khu bao gồm các trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, và được quản lý bởi Hội đồng Khu Trường học. Các hội đồng khu trường học ở Oregon bao gồm bảy thành viên hội đồng được bầu chọn theo học hoặc vùng. Một số thành viên hội đồng phải cư trú hoặc được bầu chọn theo khu, và một số thành viên được bầu chọn bởi cử tri trong Khu Trường học. Các thành viên hội đồng được bầu chọn làm việc trong nhiệm kỳ 4 năm. Nếu có chỗ trống trong Hội đồng, một cuộc bầu cử có thể được tổ chức để bổ nhiệm nhân sự vào vị trí làm việc theo nhiệm kỳ 2 năm chưa hết hạn còn lại.

Oregon School Boards Association

Khu Học Chính Centennial

503-760-7990

http://csd28j.org/

Khu Học chính Corbett

503-695-3612

www.corbett.k12.or.us/

Khu Học chính David Douglas

503-252-2900

www.ddouglas.k12.or.us/

Khu Học chính Gresham-Barlow

503-618-2450

district.gresham.k12.or.us/

Khu Học chính Parkrose

503-408-2100

www.parkrose.k12.or.us/

Khu Học chính Portland

503-916-3741

https://www.pps.net/

Khu Học chính Reynolds

503-661-7200

www.reynolds.k12.or.us/

Khu Học chính Riverdale

503-636-8611

www.riverdale.k12.or.us/


Khu Dịch Vụ Giáo Dục

Khu Dịch Vụ Giáo Dục Multnomah là một tổ chức hợp tác giáo dục cung cấp nhiều chương trình và dịch vụ dựa trên cơ sở theo khu cho các khu trường học ở Quận Multnomah và khu khác. Khu Dịch vụ Giáo dục (Education Service District, ESD) là một cơ quan giáo dục khu. ESD có nhiệm vụ cung cấp cho các học khu khác nhau một loạt các chương trình và dịch vụ giáo dục, nhiều chương trình và dịch vụ giáo dục này quá tốn kém hoặc nhu cầu hạn chế cho một địa điểm duy nhất. Một hội đồng được bầu chọn quản lý ESD của Multnomah. Năm thành viên của hội đồng được chọn theo khu (khu họ sinh sống) và hai thành viên được chọn từ cả quận nói chung. Họ phục vụ trong một nhiệm kỳ bốn năm. Nếu có chỗ trống trong Hội đồng, một cuộc bầu cử có thể được tổ chức để bổ nhiệm nhân sự vào vị trí làm việc theo nhiệm kỳ 2 năm chưa hết hạn còn lại.

Hiệp Hội Các Khu Dịch Vụ Giáo Dục Oregon

Khu Dịch Vụ Giáo Dục Multnomah

503-257-1515

https://www.multnomahesd.org/


Khu Nguồn Nước

Khu nguồn nước là cơ sở cung cấp dịch vụ cấp nước trong khu được tổ chức theo Chương 264 của Quy chế Sửa đổi của Oregon. Khu nguồn nước cung cấp nước uống cho người dân trong khu. Mỗi hội đồng khu cấp nước bao gồm năm ủy viên hội đồng do cử tri của khu bầu ra với nhiệm kỳ bốn năm. Nếu có chỗ trống trong Hội Đồng Quản Trị, một cuộc bầu cử có thể được tổ chức để bổ nhiệm nhân sự vào vị trí làm việc theo nhiệm kỳ 2 năm chưa hết hạn còn lại. Hội đồng chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển các chính sách thủ tục và ngân sách.

Special District Association of Oregon

Khu Nguồn Nước Alto Park

503-228-8448

Khu Nguồn Nước Burlington

503-621-9788

Khu Nguồn Nước Corbett

503-695-2284

Khu Nguồn Nước Lusted

503-663-3059

Khu Nguồn Nước Pleasant Home

503-663-1091

Khu Nguồn Nước Valley View

503-297-2128


Khu Cứu Hỏa

Khu Cứu hỏa là các khu cung cấp dịch vụ phòng cháy chữa cháy được tổ chức theo Chương 478 trong Quy Chế Sửa Đổi của Oregon. Khu Cứu hỏa cung cấp dịch vụ chữa cháy và y tế khẩn cấp cho người dân trong khu. Mỗi khu Cứu hỏa bao gồm năm thành viên hội đồng do cử tri của khu đó bầu ra với nhiệm kỳ bốn năm. Nếu có chỗ trống trong Hội Đồng Quản Trị, một cuộc bầu cử có thể được tổ chức để bổ nhiệm nhân sự vào vị trí làm việc theo nhiệm kỳ 2 năm chưa hết hạn còn lại. Hội đồng chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển các chính sách thủ tục và ngân sách.

Special District Association of Oregon

Khu Cứu Hỏa Số 10

503-666-6704

Khu Cứu Hỏa Số 11JT

503-636-0759

Khu Cứu Hỏa Số 14

503-695-2272

Khu Cứu Hỏa 30JT

503-621-1242


Các Khu Bảo Tồn Đất và Nước

​​​​​Chương trình Khu Bảo tồn Đất và Nước (SWCD) cung cấp dịch vụ cho 45 Khu Bảo tồn Đất và Nước trên toàn tiểu bang Oregon. Các dịch vụ này bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và giám sát điều hành hạn chế, với mục đích giảm thiểu cả trách nhiệm pháp lý và rủi ro đối với SWCD và Sở Nông nghiệp Oregon.

Bầu Cử Giám Đốc SWCD

(liên kết bên ngoài)

Khu Bảo Tồn Đất và Nước Phía Tây Multnomah

503-238-4775

wmswcd.org

Khu Bảo Tồn Đất và Nước Phía Đông Multnomah

503-222-SOIL

emswcd.org


Các Khu Tiện Ích Cho Người Dân

Khu Vực Tiện Ích Cho Người Dân (People’s Utility District, PUD) cung cấp các dịch vụ tiện ích thiết yếu trong một khu vực cụ thể, và được sở hữu và điều hành bởi những người mà họ phục vụ. Mỗi PUD được điều hành bởi một Hội Đồng Quản Trị, được bầu chọn bởi các cử tri trong ranh giới chính trị của PUD. Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm thiết lập mức giá và tạo ra các chính sách, cùng với mục tiêu mang lại lợi ích nhiều nhất cho khách hàng.

Special District Association of Oregon

P.U.D. Rockwood Water

503-665-4179

www.rwpud.org/

P.U.D. Interlachen Water

503-667-5115