Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc của Ban Bầu Cử Quận Multnomah tại Gresham

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Multnomah County East Building
600 NE 8th Street, Gresham OR
503.988.VOTE (8683) | elections@multco.us | www.mcelections.org

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc của Ban Bầu Cử Quận Multnomah tại Gresham


Mở từ ngày 25 tháng 4 - 17 tháng 5 cho Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Ngày 17 Tháng 5 Năm 2022

  • Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Giờ Mở Cửa Kéo Dài:

  • Thứ Tư, ngày 11 tháng 5 - Thứ Sáu, ngày 13 tháng 5, 8 giờ sáng – 7 giờ tối
  • Thứ Bảy, ngày 14 tháng 5, 10 giờ sáng – 2 giờ chiều
  • Thứ Hai, ngày 16 tháng 5, 8 giờ sáng – 7 giờ tối
  • Ngày Bầu Cử, Thứ Ba, ngày 17 tháng 5, 7 giờ sáng – 8 giờ tối

Tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc, quý vị có thể thay thế lá phiếu bị mất, được hỗ trợ bỏ phiếu, cập nhật thông tin cử tri của quý vị hoặc nói chuyện với một quan chức bầu cử.

Các lá phiếu bầu cử chỉ được chấp nhận tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc trong giờ mở cửa.  Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức hoạt động 24 giờ gần nhất là trong khu đỗ xe của Thư Viện Gresham tại 385 NW Miller Avenue.