Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc của Ban Bầu Cử Quận Multnomah tại Gresham

Trung tâm Bầu cử Cấp tốc tại Toà nhà Multnomah County East Building
600 NE 8th Street, Gresham OR
503.988.VOTE (8683) | elections@multco.us | www.mcelections.org

Mở cửa từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 21 tháng 5 cho Cuộc Bầu cử Sơ bộ ngày 21 tháng 5 năm 2024

  • Thứ Hai - thứ Sáu, 8 giờ sáng – 5 giờ chiều

Thêm giờ mở cửa:

  • Hạn Chót Ghi Danh, Thứ Ba, ngày 30 tháng 4, 8 giờ sáng - 7 giờ tối
  • Thứ Tư, ngày 15 tháng 5 - Thứ Sáu, ngày 17 tháng 5, 8 giờ sáng – 7 giờ tối
  • Thứ Bảy, ngày 18 tháng 5, 10 giờ sáng - 2 giờ chiều
  • Thứ Hai, ngày 20 tháng 5, 8 giờ sáng – 7 giờ tối
  • Ngày Bầu Cử, Thứ Ba, ngày 21 tháng 5, 7 giờ sáng – 8 giờ tối 

Voter wearing face covering votes in a voting booth at the Voting Center Express in Gresham
Trung Tâm Bầu Cử Cấp Tốc của Ban Bầu Cử Quận Multnomah tại Gresham
Tại Trung tâm Bầu cử Cấp tốc, quý vị có thể thay thế lá phiếu bầu cử bị mất hoặc bị hư hại, được hỗ trợ bầu cử, hoặc cập nhật thông tin cử tri của quý vị. Cử tri khuyết tật cũng có thể yêu cầu hỗ trợ. Cử tri nói một ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh có thể nhận được sự hỗ trợ bằng ngôn ngữ ưu tiên của họ. Nhân viên bầu cử luôn sẵn sàng để trả lời những câu hỏi hoặc hỗ trợ bất kỳ trợ giúp nào liên quan đến bầu cử.

Các phiếu bầu chỉ được chấp nhận tại Trung tâm Bầu cử Cấp tốc trong giờ mở cửa. Địa điểm Bỏ phiếu Chính thức Hoạt động 24 giờ gần nhất là trong khu đậu xe của Thư viện Gresham tại 385 NW Miller Avenue.