Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc của Ban Bầu Cử Quận Multnomah tại Gresham

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Multnomah County East Building
600 NE 8th Street, Gresham OR
503.988.VOTE (8683) | elections@multco.us | www.mcelections.org


Mở cửa từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 8 tháng 11 cho Cuộc Tổng Tuyển Cửngày 8 tháng 11 năm 2022

  • Thứ Hai - Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 5 giờ chiều

Giờ Mở Cửa Tăng Cường:

  • Thứ Ba, ngày 18 tháng 10 (Hạn Chót Ghi Danh Cử Tri) 8 giờ sáng - 7 giờ tối
  • Thứ Tư, ngày 2 tháng 11 - Thứ Sáu, ngày 4 tháng 11, 8 giờ sáng - 7 giờ tối
  • Thứ Bảy, ngày 5 tháng 11, 10 giờ sáng - 2 giờ chiều
  • Thứ Hai, ngày 7 tháng 11, 8 giờ sáng - 7 giờ tối
  • Ngày Bầu Cử, Thứ Ba, ngày 8 tháng 11, 7 giờ sáng - 8 giờ tối

Voter wearing face covering votes in a voting booth at the Voting Center Express in Gresham
Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc của Ban Bầu Cử Quận Multnomah tại Gresham
Tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc, quý vị có thể thay thế lá phiếu bị mất, được hỗ trợ bỏ phiếu, cập nhật thông tin cử tri của quý vị hoặc nói chuyện với một quan chức bầu cử.

Các lá phiếu bầu cử chỉ được chấp nhận tại Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc trong giờ mở cửa.  Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức hoạt động 24 giờ gần nhất là trong khu đỗ xe của Thư Viện Gresham tại 385 NW Miller Avenue.