Ngân sách Đề xuất của Chủ tịch Ủy ban đã được trình lên Hội đồng Ủy viên của Quận Hạt (Board of County Commissioners) vào ngày 22 tháng 4 năm 2021. Ngân sách Hoàn chỉnh của Năm tài chính 2022 dự kiến sẽ được thông qua vào ngày 3 tháng 6 năm 2021, tại cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Ủy viên của Quận Hạt.

Quý vị có thể sử dụng biểu mẫu dưới đây để:

  1. Đăng ký chứng thực trong một trong hai phiên điều trần công khai trên nền tảng trực tuyến của Quận hạt. Các phiên này hiện đang được lên lịch vào ngày Thứ Tư, ngày 5 tháng Năm và Thứ Tư, ngày 12 tháng Năm, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối nhưng có thể thay đổi; hoặc
  2. Gửi đề xuất hoặc nhận xét bằng văn bản về ngân sách đề xuất của Quận hạt.

Để biết thêm thông tin và cập nhật về các phiên điều trần công khai này, vui lòng truy cập trang web Cuộc họp Hội đồng của Quận hạt Multnomah.

Cảm ơn phản hôi của quý vị.


Gửi bình luận bằng văn bản