မၤသီထီၣ်အီၤဖဲ ယနူၤအါရံၤ 21, ၂၀၂၀

ကွၢ်ထွဲအါထီၣ်နနီၢ်ကစၢ်ဒီးပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်အံၤန့ၣ်တက့ၢ်ႋ ဘၣ်သၣ်သ့ၣ်နကတူၢ်ဘၣ်တၢ်အမုာ်တနံၤ ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဘှံးသး, ပျံၤတၢ် မ့တမ့ၢ် သးဒိၣ်ထီၣ်လၢဆူညါတနံၤသ့န့ၣ်လီၤႋ မ့ၢ်တၢ်အညီနုၢ်န့ၣ်လီၤႋ

အအံၤမ့ၢ်တၢ်တနီၤနီၤလၢနမၤအီၤသ့ကိးနံၤဒဲး လၢကကွၢ်ထွဲလီၤနသးဒီးနီၢ်ခိတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

သးဂ့ၢ်ဝီတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့

 • အိၣ်ဘှံးဒီးကသါနုာ်ယိာ်ယိာ်တက့ၢ်ႋ
 • အဲၣ်လီၤက့ၤနသးတက့ၢ်ႋ
 • အိၣ်လီၤဖးကွံာ်ဒီးခီၣ်ဖၠူထၢၣ်မဲာ်သးတစိၢ်တလီၢ်တက့ၢ်ႋ
 • ဟံးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢနဂီၢ်ဖဲနလိၣ်ဘၣ်အီၤအခါတက့ၢ်ႋ
 • ဆဲးကျၢဆဲးကျိးလိာ်သးဒီးနတံသကိး, ပှၤတ၀ၢ ဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ကရၢတက့ၢ်ႋ
 • ဟးကွၢ်ဘၣ်န့ဆၢၣ်တၢ်ဃံတၢ်လၤတက့ၢ်ႋ
 • သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်တၢ်လၢနပၢဂၢၢ်ကျၢၤအီၤသ့ဒီးတၢ်လၢနပၢဂၢၢ်ကျၢၤအီၤတသ့တက့ၢ်ႋ

နီၢ်ခိတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့

 • ရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်တက့ၢ်ႋ
 • အီၣ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီဒီးတၢ်အီၣ်ကစဲးကစီးဒီးတၢ်ထံတၢ်နိလၢဒီတနံၤညါဒ်အညီနုၢ်အသိးတက့ၢ်ႋ
 • မၤဟူးဂဲၤနနီၢ်ခိတက့ၢ်ႋ
 • မံဒီးအိၣ်ဘှံးအိၣ်သါဘၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤတက့ၢ်ႋ

နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ် နီၢ်သးဒီးသးတၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ်, နကိး တၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်+တၢ်ပှဲၤဂံၢ်ပှဲၤဘါလီတဲစိကျိၤ Safe + Strong Helpline ဖဲ 800-923-4357 သ့ဝဲလီၤ

body { font-family: 'Padauk', sans-serif; }