Fekau-Fakamuimuitaha ‘aho 3/2/2022

Toe tokanga’i ange mo siofi ho mo’uilelei lolotonga e taimi faingata’ani. Te ke ongo’i sai he ‘aho e taha, pea tailiili, ilifia, pe ‘ita he ‘aho hoko. ‘Oku nomolo pe eni.

Koe ngaahi me’a eni ke fai he ‘aho kotoa ke tokanga’i ho mo’ui faka-‘atamai moe faka-sino.

Mo’ui faka-‘atamai

 • Ki’i malolo ‘o toutou manava loloto.
 • Angalelei kiate koe.
 • Toutou malolo mei he ‘initaneti.
 • Faka’ata ha’o ki’i taimi ma’au pe he taimi ke fiema’u ai.
 • Fetu’utaki he ‘initaneti mo ho kaungame’a, komiuniti pea moe ‘u fakataha’anga tui.
 • ‘Alu ki natula.
 • Fakatokanga’i e ngaahi me’a ‘oku ke lava mo ‘ikai lava ‘o pule’i.

Mo’ui faka-sino

 • ‘Ai ma’u pe ha polokalama.
 • Kai ma’u pe he taimi pe sineki mo inu vai he lolotonga e ‘aho.
 • Ngaungaue ho sino.
 • Feinga ke mohe fe’unga mo faka’ata ha taimi maloloo.

Kapau ‘oku ke fiema’u ha tokoni faka’atamai pe fakaeloto te ke lava ‘o ta ki he  Laine tokoni ‘a e Safe + Strong ‘i he 800-923-4357