FORI WISOMW: COVID-19 8.5 x 11 - Chuukese (139.23 KB)

COVID-19 weweochun porous - Chuukese (139.61 KB)

Tonu Poum

Tumunun nimochun poum iei ew angang a kon auchea me nein ekewe angangen epeti samwau me chounon monun samwau. A fakun murino om kopwe tonu poum ngeni soap me konik mi nimoch non ukukun 20 seconds.

Ika ese wor om soap me konik mi nimoch iwe ka tongeni aea ekoch pisekin totonun pau mi wor arukoor ika alcohol non. Ekei sokun totonun pau mi fiti arukoor iwe a tongeni nii menun ekewe menun samwau won unuchen inis.

Soap me Konik

 • Achochonu poum ngeni konik mi nimoch iwe ka pwan tonu ngeni soap. Kopwe aea konik esap pat esap pwan pwichikar ika pun mi tufich.

 • Kopwe afeikesi fengeni poum tori epwe puropur iwe ka tonufichi unusen kinikinin won poum.

 • Kopwe tonufichi poum non ukukun 20 seconds. Ika kopwe ouku ukukun ena 20 seconds iwe ka anchangei ita om konu ewe kol “machang ia kopwe feino ia” nge fan ruu.

 • Chiriochu poum fan ena konik

 • Apwpwasa poum ngeni ekena paper towel ika ekena air dryer.

 • Kopwe aea paper towel ne offei ena sink ika faucet.

Sanitizer mi for seni Arukoor:

 • Niinanong ena arukor non efoch poum.

 • Afeikesi fengeni poum me ruefoch.

 • Tonufichi ngeni unusen kumuchun poum me outun poum tori epwe pwasapwas.

Mi auchea kopwe tonu poum non ekei fansoun:

 • Me mwen om kopwe mongo, pwan me mwen om kopwe cook ika foor mongo.

 • Murin om no ngeni imwen ngaseno.

 • Murin om siwini an noum pamper.

 • Me mwan pwan me murin om angang ngeni emon mi samwau.

 • Murin om fonguti pwotum, om mwoor, ika omw mwesi.

 • Murin om ange ngeni emon maan ika om nimeti nimengawan maan.

 • Murin om ange ngeni kapich ika nimengaw.

 • Me mwan pwan murin om nimeti kinasom ika ew sokun feiengawen inis, ika fen pwan ew kiningaw.

Pwonueno om mwoor

Chomong semwenin ngasangas – mi pachenong chowan pwichikar fou me semwenin mwoor pwasapwas – ra choufetan nupwen emon a mwoor ika mwesi. Ekoch ekei semwenin ngasangas ra tongeni pwan chou ngeni ekoch ren ach atapa ika pacheri ekoch aramas, awewe chok, ika poun emon a fen kuu ekewe parasen an emon mwoor me mwesi.

Ekei semwen a mecheres an epwe chouno ngeni ekoch nupwen aramas ra mwicheich fengen non ew chok neeni ika ew chok imw ia aramas ra kanefengen. Kopwe pwonu pwotum me awom ngeni eoch tissue nupwen fansoun kopwe mwoor ika mwesi. Kopwe pwan oturano non kapich ewe tissue ka wes me aea. Ika ese wor tissue iwe kosap mwesinong non kumuchun poum nge kopwe aea nepokukun kukutan poum kan ngeni om elbow.

Met kopwe fori ika ka samwau

Kopwe achocho ngeni angangen om kopwe chikarsefan pwan achochongeni om kosap achou ngeni ekoch ewe semwen. Ikei met a auchea kopwe fori:

 • Kopwe awatei om asoso nge kosap angang weires ika mokutukut watte.

 • Kopwe asoso seni angang ika sukun.

 • Kopwe un watte konik – epwe mwaren e cup conik ika juice iteiten awa en mi neneno.

 • Kosap ange ngeni mongo enen ekoch ika mi wor remw ekewe esisinen pwe ka samwau non ukukun 24 awa murin om ka chikar.