ဘၣ်တၢ်မၤသီထီၣ်အီၤ-     

10/4/2022

ယကဘၣ်ဆဲး ကသံၣ်ဒီသဒၢ ခိၣ်ဘ့း-၁၉ ဒ်လဲၣ်ႋ
တၢ်မၤကွၢ် COVID-19
ဒီသဒၢ COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤသး
ဖဲ​န​မ့ၢ်​ဆိ​က့​အ​ခါ
ဟံးန့ၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢ နၤဒီး နဟံၣ်ဖိဃီဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်


ပှၤကိးဂၤလၢအသးအိၣ် 6 လါ ဒီးဆူဖီခိၣ်န့ၣ် ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢ ကဆဲးဘၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ်လီၤ. နဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢလၢတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအီၤတဖၣ် မ့ၢ်ဝံၤခဲလၢာ်သနာ်က့န့ၣ်, နကဘၣ်ဆဲးကတီၤဒံး နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဒီး နဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီး တံၤသကိးတဖၣ် အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့န့ၣ်လီၤ. နအိၣ်မ့ၢ်တဆူၣ်ဘၣ်န့ၣ် အိၣ်လၢဟံၣ်, သ့နစု, ဒီး မၤစၢၤနဟံၣ်ဖိ ဃီဖိဒီးတံၤသကိးတဖၣ် ဒ်သိးကမၤန့ၢ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲဒီး နီၢ်သးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်.

ကသံၣ်ဒီသဒၢ ခိၣ်ဘ့း-၁၉ အံၤ မၤစၢၤဒ်သိးကဒီသဒၢ ပှၤတ၀ၢလၢ ခိၣ်ဘ့း တၢ်ဆါန့ၣ်လီၤ

ယကဘၣ်ဆဲး ကသံၣ်ဒီသဒၢ ခိၣ်ဘ့း-၁၉ ဒ်လဲၣ်ႋ

ဒ်သိးကဆဲးဘၣ် ကသံၣ်ဒီသဒၢ ခိၣ်ဘ့း-၁၉ အဂီၢ်ကျိၤကျဲအိၣ်၀ဲအါဘိလီၤ -

 • ကွၢ်ဃု တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအလီၢ် ခီဖျိတၢ်စူးကါ Oregon Vaccine Locator န့ၣ်တက့ၢ်

 • ဆဲးကျိး ၂၁၁ မ့တမ့ၢ် ၁-၈၆၆-၆၉၈-၆၁၅၅ ဒ်သိး ကကွၢ်ဃု တၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်ဒၢး မ့တမ့ၢ် ကသံၣ်ကျးလၢ နကပိာ်ကပၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ

 • မၣ်နိၣ်မၣ်ခီထံၣ် (Multnomah County) မၤဝဲ တၢ်ဆဲး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ထီဘိန့ၣ်လီၤႋ လဲၤကွၢ် Multco Weekly Clinics မ့တမ့ၢ် ဆဲးကျိး 503.988.8939 ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ

နဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအခါ ကဘၣ်ဆိကမိၣဆိပာ်စၢၤတၢ်မနုၤလဲၣ

 • အလီၢ်တအိၣ်လၢ နကဘၣ်ကဲထီၣ် ကီၢ်အမဲရကၤ ထံဖိကီၢ်ဖိဘၣ်ႋ 

 • ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအဃိ တၢ်ဒိဘၣ်မၤဟူးတအိၣ်၀ဲဒၣလၢ နတၢ်ဟဲနုာ်ဆူထံကီၢ်ပူၤအတၢ်အိၣ်သးပတီၢ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဂံၢ် ဃုာ်၀ဲဒၣဒ်ကမျၢၢ်တဂၤအသိးလီၤႋ 

 • တလိၣ်လၢ နကဘၣ်အိၣ်ဒီး မ့တမ့ၢ် ဟ့ၣ်ထီၣ် ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣတၢ် ဘၢနီၣ်ဂံၢ် ဘၣ်ႋ 

 • တလိၣ်လၢနကဘၣ်အိၣ်ဒီး ဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤဘၣ်ႋ

 • ကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအံၤ မ့ၢ်၀ဲ အခီလီန့ၣ်လီၤႋ

နကဘၣ်ဒိးသိလ့ၣ် ဒ်သိးကလဲၤဆူတၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအလီၢ် အအိၣ်န့ၣ်ဧါႋ ဆဲးကျိး ၂၁၁ မ့တမ့ၢ် ၁-၈၆၆-၆၉၈-၆၁၅၅ န့ၣ်တက့ၢ်ႋ

တၢ်ဆဲးအါထီၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ 

တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်တၢ်အဂံၢ် (booster) န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ ဆဲးအါထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢ လၢအကါဒိၣ်တမံၤ လၢတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအီၤ လၢပှၤလၢအဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ ဝံၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဒ်သိးကသံၣ်အံၤကတုၤလီၤတီၤလီၤ ဂ့ၤအါထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ   

နခွဲးအိၣ်လၢ ကဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢသဟီၣ်ခီၣ်ထံးကတၢၢ်တဘျီ စးထီၣ်ဖဲ-

 • တၢ်ဆဲးဘၣ် Pfizer မ့တမ့ၢ် Moderna ခံဘျီတဘျီပူၤကွံာ်အစှၤကတၢၢ် 5 လါ
 • ဖဲနမ့မ့ၢ်ပှၤလၢနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စးအခါ တၢ်ဆဲးဘၣ် Pfizer မ့တမ့ၢ် Moderna သၢဘျီတဘျီ အစှၤကတၢၢ် 3 လါ
 • တၢ်ဆဲးဘၣ် Johnson & Johnson ကသံၣ်ဒီသဒၢပူၤကွံာ်အစှၤကတၢၢ် 2 လါ

ပှၤကိးဂၤဒဲးသးနံၣ် 12 နံၣ် ဒီးဆူဖီခိၣ် ကြၢးဆဲးဘၣ်ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢသဟီၣ် အခီၣ်ထံးတဘျီန့ၣ်လီၤ.

ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢသဟီၣ်လၢဖိသၣ်ဂီၢ် အိၣ်လၢၢဖိသၣ်သးနံၣ် 5-11 နံၣ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢ ပှၤဖိသၣ်ဆံးတဖၣ် ကဆဲးဘၣ်အဂံၢ်ခီၣ်ထံး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကသံၣ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢသဟီၣ် ခံဘျီတဘျီ

ကသံၣ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢသဟီၣ် ခံဘျီတဘျီ အိၣ်လၢပှၤတနီၤနီၤလၢဆဲးဘၣ်၀ဲကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢသဟီၣ်ခီၣ်ထံးကတၢၢ်တဘျီပူၤကွံာ် 4 လါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

 • ကသံၣ်ဆဲးမၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢသဟီၣ် ခံဘျီတဘျီ အိၣ်လၢပှၤသးနံၣ် 12 နံၣ်ဒီးဆူဖီခိၣ် လၢမ့ၢ်ပှၤနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စး ဒီးပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤသးနံၣ် 50 နံၣ်ဆူဖီခိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးဘၣ်ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢသဟီၣ် ခံဘျီတဘျီ မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢ ပှၤသူၣ်ခ့သးပှၢ်တဖၣ်အဂီၢ်, ပှၤတဖၣ်လၢနီၢ်ခိဂံၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတဘၣ်လီၢ်ဘၣ်စး ဒီးပှၤတဖၣ်လၢ အိၣ်ပာ်စၢၤဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတဖၣ် လၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အိၣ်အါလၢကဆိးက့ဘၣ်နးနးခီဖျိလၢ COVID-19 အဃိ န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအဂုၤဂၤ−  တၢ်ဆဲးအါထီၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ   မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢ ဒီး ဆဲးကသံၣ်သၢ၀ီတဝီ (OHA) 

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါတဖၣ်-  COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ ကသံၣ်ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်တၢ်အဂံၢ်တဖၣ်  ဒီး “တၢ်ဆဲးအါထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဆူညါတဖၣ်”  (OHA) 

\ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ် လၢဖိသၣ်အသးအိၣ် 6 လါ တုၤ 17 နံၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ၣ်

ကသံၣ်ဒီသဒၢခံဖျၢၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤအီၤ ခီဖျိ FDA လၢဖိသၣ်လၢ အသးနံၣ်အိၣ် 6 လါဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. Pfizer-BioNTech ကသံၣ်ဒီသဒၢအံၤ မ့ၢ်ဝဲလၢဖိသၣ် 6 လါ တုၤလၢ 5 နံၣ်ဆူအဖီလာ်အဂီၢ်လီၤ. Moderna ကသံၣ်ဒီသဒၢအံၤ မ့ၢ်ဝဲလၢဖိသၣ် 6 လါ တုၤလၢ 6 နံၣ်ဆူအဖီလာ်အဂီၢ်လီၤ.

ဖိသၣ်အါဒံအါဂၤ ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢသ့ဝဲ ဖဲအဖိသၣ်ကသံၣ်သရၣ်ဝဲၤဒၢးန့ၣ်လီၤ. ပှၤတဝၢတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတနီၤ ဒီးကသံၣ်ကျးတနီၤ ကဆဲးန့ၢ်စ့ၢ်ကီးကသံၣ်ကသီလၢဖိသၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကသံၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢသဟီၣ်လၢဖိသၣ်ဂီၢ် အိၣ်လၢၢဖိသၣ်သးနံၣ် 5-11 နံၣ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ် လၢဖိသၣ်တဖၣ် ကဆဲးဘၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ အဆိကတၢၢ်ခံဖျၢၣ် (တဘျီတခီၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ "ဂံၢ်ခီၣ်ထံးကသံၣ်ဆဲး") န့ၣ်လီၤ.

 • ပှၤလၢအသးနံၣ်အိၣ် 14 နံၣ်အဖီလာ်ကိးဂၤ ကဘၣ်ဟဲဃုာ်ဒီး မိၢ်ပၢ်, ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤ လၢမိၢ်ပၢ်ဃုထၢပာ်လီၤအီၤန့ၣ်လီၤ.

 • ပှၤတဂၤဂၤလၢတမ့ၢ် မိၢ်ပၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိအံၤ မ့ၢ်ဟဲဃုာ်ဒီးဖိသၣ် 5-14 နံၣ်န့ၣ်, အဝဲသ့ၣ် ကဘၣ်နဲၣ်ဖျါထီၣ် မိၢ်ပၢ်/ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိ အတၢ်ဟ့ၣ်ပျဲန့ၣ်လီၤ. မိၢ်ပၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိအံၤ တၢ်ကိးအီၤလီတဲစိကဘၣ်သ့ ဒ်သိးကစံးဆၢ ကသံၣ်ကသီအတၢ်သံကွၢ်တနီၤအဂီၢ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးအလံာ်အုၣ်သးအံၤ မ့ၢ်ဝဲ -

  • တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးအလံာ်ဒိ လၢတၢ်ဆဲးလီၤပာ်မံၤ, မ့တမ့ၢ်

  • လံာ်လၢတၢ်ကွဲးအီၤလၢစု မ့တမ့ၢ် တၢ်ဒိပာ်အီၤ လၢအအိၣ်ဃုာ်ဒီး မိၢ်ပၢ်/ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိအမံၤ, အတၢ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး ပှၤသးစၢ်အံၤ, ပှၤသးစၢ်အံၤ အိၣ်ဖျဲၣ်မုၢ်နံၤမုၢ်သီ, တၢ်ကွဲးဖျါလၢအပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ မိၢ်ပၢ်/ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိအံၤ ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢ ပှၤသးစၢ်အံၤကဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ ဒီးမိၢ်ပၢ်/ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိဆဲးလီၤမံၤန့ၣ်လီၤ.

 • ပှၤသးနံၣ် 15-17 ဆူဖီခိၣ်တဖၣ်အံၤ လိၣ်ဘၣ်ဝဲ ပှၤနီၢ်ဒိၣ်လၢကဟဲဒီးအဝဲသ့ၣ်, ဒီးတလိၣ်ဘၣ် မိၢ်ပၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်ပျဲ ဖဲ Oregon ကီၢ်စဲၣ်အပူၤဘၣ်. ပဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးလၢ ကဒုးပၣ်ဃုာ်ပှၤသးပှၢ်လၢတၢ်နာ်န့ၢ်အီၤသ့ ဖဲတၢ်မၤတၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးကသံၣ်ကသီန့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ-  “ COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်လၢဖိသၣ်တဖၣ်အဂီၢ်” ဒီး “COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢလၢပှၤသးစၢ်အဂီၢ်.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါတဖၣ်-

ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးဟုးသးဒီး ပှၤလၢအဒုးအီဖိသၣ်နုၢ်ထံ ဒီး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ

ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးဟုးသးဒီး ပူၤကွံာ်အိၣ်ဒီးဟုးသးန့ၣ် ကတူၢ်ဘၣ်ဝဲဒၣ် တၢ်ဆိးက့နးနးကျံးကျံး မ့တမ့ၢ် ကဘၣ်ထီၣ် တၢ်ဆါဟံၣ်လၢ COVID-19  အဃိ အါန့ၢ်ဒံးပှၤအဂုၤအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်လီၤႉ CDC ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ကဘၣ်ဆဲးအါထီၣ် COVID-19  ကသံၣ်ဒီသဒၢ လၢပှၤလၢ −

 • အအိၣ်ဒီးဟုးသး, 
 • ပူၤကွံာ်အိၣ်ဒီးဟုးသး (ဃုာ်ဒီးပှၤလၢ အဒုးအီအဖိနုၢ်ထံ), 
 • ပှၤလၢအကျဲးစၢးလၢ ကမၤန့ၢ်ဟုးသးအဂီၢ်, မ့တမ့ၢ် ကအိၣ်ဒီးဟုးသးလၢ ခါဆူညါကတီၢ်ႉ

ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါအါထီၣ် အိၣ်ဒီးဟုးသးအဂ့ၢ်, ဒုးအီဖိသၣ်နုၢ်ထံအဂ့ၢ်, ဒီးCOVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ  အဂ့ၢ်အဂီၢ်

COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ တၢ်အိၣ်ယၢၤအဂၤတဖၣ်


[ က့ၤဆူအဖီခိၣ်ကတၢၢ် ]

တၢ်မၤကွၢ် COVID-19

တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ် လၢကမၤကွၢ် မ့ၢ်နအိၣ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ် ဒီးကလိၣ်ဘၣ် တၢ်ကူစါယါဘျါလၢ ကမၤစှၤလီၤ တၢ်ဘၣ်ယိၣ် လၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါနးနးအဂီၢ်လီၤ. နမ့ၢ်အိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤ လၢအအိၣ်ဒီး COVID-19 န့ၣ်, နကြၢးသိးနါဒ့ခံဖျီၣ် ဒီးပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ ကမၤကွၢ်သး ဖဲနအိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤဆါ ယဲၢ်သီဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ် အခီပညီမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဘူးတံၢ်လိာ်သးဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢတၢ်ဒ့ၣ်စၢၤ ဃု ခီၣ်ယီၢ်ယံာ် 15 မံးနံးအတီၢ်ပူၤ မ့တမ့ၢ် အါန့ၢ်အန့ၣ်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီတနံၤညါ မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်တကျီၤဘၣ်တၢ်ကးဘၢမဲာ်မ့ၢ်ဂ့ၤကျီၤအီၤမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးတၢ်မၤကွၢ် COVID-19

နအိၣ်မ့ၢ်တဆူၣ် မ့တမ့ၢ် မ့ၢ်အိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီး COVID န့ၣ် , နကဘၣ်အိၣ်လၢ ဟံၣ်တစိၢ်တလီၢ်လီၤႉ ဆဲးကျိး 2-1-1 ဖဲလၢနလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ ကအိၣ်လီၤဖျီၣ်အဂီၢ်အခါ မ့တမ့ၢ် တၢ်အိၣ်လီၤဆီအခါ န့ၣ်တက့ၢ်ႉ ကွၢ်ဃုနတၢ်ဃုထၢ အကျိၤအကျဲတဖၣ် − ပှၤတဝၢလီၢ်ကျဲတဖၣ်

[ က့ၤဆူအဖီခိၣ်ကတၢၢ် ]

ဒီသဒၢ COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤသး 

တၢ်ဆါဃၢ်လၢအဒုးကဲထီၣ် COVID-19 အံၤရၤလီၤသးလၢပှၤကညီတဂၤဆူအဂၤတဂၤညီဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. လၢကဟးဆှဲးတၢ်ဆိက့ဆါက့အဂီၢ်.    လၢတၢ်ကဟးဆှဲးတၢ်ဆိးက့ မ့တမ့ၢ် တၢ်ရၤလီၤ ဘဲရၢး(စ)အဂီၢ်-

 • ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ

 • အိၣ်လၢဟံၣ် ဖဲဆိးက့အခါ 

 • ဆိကမိၣ်လၢ ကသိးနါဒ့ခံဖျီၣ်တက့ၢ်

 • သ့စီနစုတလီၢ်လီၢ် လၢဆးပၠၣ် လၢ စဲးကး 20့ၢ်ႋ

 • ဟးဆှဲးတၢ်ဖီၣ်လီၤနမဲာ်သၣ်တက့ၢ်ႋ

 • ကးဘၢဃာ်ကိာ်ပူၤဖဲကူးဒီးကဆဲအခါတက့ၢ်ႋ့ၢ်ႋ

 • အိၣ်သကိးလိာ်သးစှၤဂၤ တစိၢ်ဖိလီၢ်ဖိ ဒီးလၢတၢ်ချၢတသ့ဖဲအသ့တက့ၢ်ႋ

 • မၤကဆှီဒီးမၤသံတၢ်ဃၢ်ဖဲတၢ်လီၢ်လၢပှၤဖီၣ်အီၤအါ့ၢ်ႋ

ပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်ပာ်စၢၤဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်သးအံး, တၢ်ဆံၣ်ဆၢ, မ့တမ့ၢ် သး မ့တမ့ၢ် ပသိၣ်တၢ်ဆါ တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါလၢကဆိးက့ဘၣ်နးနးကလဲာ်ခီဖျိ COVID-19 န့ၣ်လီၤ.
 

နါဒ့ခံဖျီၣ်တဖၣ်

စးထီၣ် လါမာ်ရှး 12 သီန့ၣ်, ဖဲ Oregon အပူၤ တၢ်တလိၣ်ကးဘၢမဲာ် ဖဲကမျၢၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤတၢ်လီၢ်အါတီၤအပူၤလၢာ်ဘၣ်. တၢ်မၤကစၢ် ဒီးမုၢ်၀ဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် အိၣ်ဒီးအနီၢ်ကစၢ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ကးဘၢမဲာ်သ့ဒၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကးဘၢမဲာ်တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်အလီၢ်အိၣ်ဒံး၀ဲလၢ တၢ်လီၢ်တဖၣ်တနီၤနီၤ ဒ်အမ့ၢ် ဆူၣ်ချ့ဂ့ၢ်၀ီတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲလၢ COVID ရၤလီၤသးအါအကတီၢ်န့ၣ်, Multnomah ကီၢ်ရ့ၣ်ကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ ပှၤကသိး တၢ်ကးဘၢမဲာ် ဖဲတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်အပူၤ ပၢၢ်တုၤလၢ တၢ်ဆါ စှၤလီၤဝဲတစုန့ၣ်လီၤ. တၢ်သိးနါဒ့ခံဖျီၣ် လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖၣ်အပူၤ မ့တမ့ၢ် ဖဲပှၤကမျၢၢ်အိၣ်အါဂၤအလီၢ်တဖၣ်န့ၣ် တၢ်တူၢ်လိာ်မုာ်အီၤထီဘိ ဒ်အကျိၤအကျဲတဘိလၢ ကမၤစှၤလီၤ နတၢ်ဆိးက့အတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အဂီၢ်လီၤ.

မၤနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် ဖဲ မၣ်နိၣ်မၣ်ခီထံၣ် ပှာ်ယဲၤကဘျံးဖီခိၣ် −  ကးဘၢမဲာ်သၣ်, သိးထီၣ်တၢ်ကးဘၢမဲာ်ဒီး  COVID-19 − နကြၢးသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

[ က့ၤဆူအဖီခိၣ်ကတၢၢ် ]

ဖဲ​န​မ့ၢ်​ဆိ​က့​အ​ခါ

နမ့ၢ်စးထီၣ်ဆိက့ -

 • အိၣ်လၢဟံၣ်ဒီးအိၣ်ယံၤဒီးပှၤဂၤတက့ၢ်ႋ 

 • မ့ၢ်သ့န့ၣ် လဲၤမၤကွၢ်သးတက့ၢ်. ဆဲးကျိး န​က​သံၣ်​သ​ရၣ်​ မ့​တ​မ့ၢ် ​က​သံၣ်ဒၢး​ လၢတၢ်မၤကွၢ်အဂီၢ်တက့ၢ်. မ့တမ့ၢ် ဃုထံၣ်န့ၢ် COVID-19 တၢ်မၤကွၢ်ကလီတက့ၢ်. 

 • အိၣ်လၢဟံၣ်တုၤလၢနကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆါဟံၣ်စံးလၢနအိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ်လိာ်သးဒီးပှၤဂၤသ့ဒီးတဘျီတစုတက့ၢ်ႋ နမ့ၢ်တလီၤတံၢ်ဘၣ်န့ၣ်, အိၣ်လၢဟံၣ် ပၢၢ်တုၤလၢနတူၢ်ဘၣ်မုာ်ထီၣ်တစုတက့ၢ်.

 • မၤတၢ်လၢနညီနုၢ်မၤအီၤဒ်သိးကမၤမုာ်ထီၣ်နၤ- မံ, အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါ, အိထံအါအါတက့ၢ်ႋ

နမၤကွၢ်သးမ့ၢ်ဖျါလၢဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တၢ်ဆါန့ၣ်-

 • ပှၤတဖၣ်လၢဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် COVID-19 ကြၢးအိၣ်လၢဟံၣ်လၢယဲၢ်သီ ၀ံၤဒီးကျီၤတၢ်ကးဘၢမဲာ်ဆူညါ အစှၤကတၢၢ် 5 သီ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢပှၤဂၤအသိးအကျါခါန့ၣ်လီၤ. ကၠိတဖၣ် ကပာ်လီၤဆီကွံာ်ပှၤကၠိဖိတဖၣ် လၢကၠိ ဆူညါ 5 သီ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ် မၤကွၢ်သးမ့ၢ်အစၢမ့ၢ်ဖျါလၢ အအိၣ်ဒီး COVID-19 အခါန့ၣ်လီၤ.

ကိးလီတဲစိဆူ နပှၤဟ့ၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်ကွၢ်ထွဲအအိၣ် လၢအဆိအချ့ တသ့ဖဲအသ့တက့ၢ်. ဒိးသန့ၤထီၣ်သးလၢ နသးနံၣ် မ့တမ့ၢ် နတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်, နဒိးန့ၢ် တၢ်ကူစါယါဘျါ ကသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.  -- COVID-19 တၢ်ကူစါယါဘျါတနီၤ တၢ်ကဘၣ်စးထီၣ်အီၤသပှၢ်ကတၢၢ် ဖဲတၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်ဟဲဖျါထီၣ် 5 သီကတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ

နၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢအသးနံၣ်အိၣ်တနံၣ်လၢ်လၢ် မ့ၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အပနီၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် ဃုဒိးန့ၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤတဘျီဃီ-

 • ကသါကီတၢ်ခဲ

 • ဆါတပတယူၢ်ဃီ မ့တမ့ၢ် တူၢ်ဘၣ်တၢ်ဃၢတၢ်စုာ်လၢ သးနါပှၢ်ပူၤ

 • သးကဒံကဒါ

 • မံဂဲၤဆၢထၢၣ်တန့ၢ် မ့တမ့ၢ် မံတန့ၢ်

 • နိးဖံး မ့တမ့ၢ် မဲာ်သၣ် ထီၣ်လုး မ့တမ့ၢ် ထီၣ်ဃး

 • ဟၢဖၢဆါနးနးကလဲာ်

 • ကိးလီတဲစိဆူ 911 မ့တမ့ၢ် ကိးဆိလီတဲစိဆူနလီၢ်က၀ီၤဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ၀ဲၤကျိၤတက့ၢ်ႋ

 • တဲဘၣ်ပှၤစံးဆၢလီတဲစိလၢနၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤလၢလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဒီး COVID-19 သ့န့ၣ်တက့ၢ်ႋ

ကွၢ်ဃုဘၣ်ဃး ဟံးန့ၢ်ခွဲးလၢ အိၣ်တဆူၣ်ဘၣ်အဃိအဂ့ၢ်, နထီၣ်က့ၤတၢ်မၤကသ့အခါဖဲလဲၣ်အဂ့ၢ်, ဒီး ဖဲလၢ တၢ်မၤကွၢ်အစၢ ဖျါလၢ နအိၣ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါအခါ မ့ၢ်အလီၢ်အိၣ်လၢ ကဘၣ်ဒုးသ့ၣ်ညါ တၢ်မၤကစၢ်အအိၣ်ဧါအဂ့ၢ်န့ၣ်တက့ၢ်ႉ  ကွၢ်ဘၣ် “ COVID-19 ဒီး တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤနတၢ်မၤအဂ့ၢ် − တဲဘၣ်နတၢ်မၤကစၢ်လၢ နအိၣ်တဆူၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်လၢ COVID-19 အဃိန့ၣ်တက့ၢ်

[ က့ၤဆူအဖီခိၣ်ကတၢၢ် ]

ဟံးန့ၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲလၢ နၤဒီး နဟံၣ်ဖိဃီဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်

နကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူ 211 မ့တမ့ၢ် Multnomah County Primary Care Health Centers -503-988-5558. အိၣ်ဒီးပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဖဲ Multnomah County တၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်

 • တလိၣ်လၢနကအိၣ်ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤဘၣ်လီၤႋ

 • တလိၣ်လၢနကဘၣ်အိၣ်ဒီးကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်ဘၣ်လီၤႋ

 • နဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤလၢတဘၣ်ထွဲဒီးနတၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ပတီၢ်ဘၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

 • ပတပာ်ဖျါနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူပၢၤကီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ဒီးလုၢ်လၢ်သဲစးတၢ်တြီ အိၣ်ဒီးအကျဲသနူလၢကကဟးဆှဲးတၢ်ဖီၣ်ဃံးကွံာ်တၢ် ဖဲ တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့၀ဲၤလီၢ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဆါဟံၣ်တဖၣ် ကသံၣ်သရၣ်အ၀ဲၤလီၢ် ဆူၣ်ချ့တၢ်ဆါဟံၣ် ဒီးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ကွၢ်ထွဲ၀ဲၤလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ 

နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤလၢ COVID-19 အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်တဂ့ၢ်လိာ်နၤလၢနတၢ်ပတံထီၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိအိၣ်စံာ်အိၣ်ကျၢၤလၢကီၢ်အမဲရကၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဖးအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃး ပဒိၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲ တက့ၢ်ႋ
 

တၢ်အိၣ်ယၢၤအဂၤတဖၣ် - 

[ က့ၤဆူအဖီခိၣ်ကတၢၢ် ]

တၢ်သံကွၢ်အိၣ်တမံၤမံၤဧါႋ

နုာ်လီၤကွၢ်ဖဲ 211 တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ မ့တမ့ၢ် ကိး 211 လၢဂီၤခီ 8 နၣ်ရံၣ် တုၤ မုၢ်နၤခီ 11 နၣ်ရံၣ်. ပှၤကျိးထံတၢ်ဖိအိၣ်လီၤ.