ဘၣ်တၢ်မၤသီထီၣ်အီၤ-

6/2/2021

ပှၤလၢသးနံၣ်အိၣ် 12 နံၣ် ဒီးဆူဖီခိၣ် လၢအအိၣ်ဆိးဖဲ Oregon သ့ၣ်တဖၣ် ဆဲး COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢသ့န့ၣ်လီၤ. (ပှၤသးနံၣ် 12-17 တဖၣ် ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢထဲဒၣ် Pfizer သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ)

နမ့ၢ်ဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢ ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်, ကွၢ်ထွဲလီၤဒံး နနီၢ်ကစၢ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, နဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒီးတံၤသကိး အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ - သ့စီနစု, အိၣ်စီၤစုၤဒီးပှၤဂၤ လၢ 6 ပ့ၣ် ဒီးပာ်ပနီၣ်ဃာ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ထံၣ်လိာ်သးတဖၣ် တက့ၢ်. ဖဲနအိၣ်လၢ ကမျၢၢ်ကျါအခါန့ၣ်, သိးနါဒ့ခံဖျီၣ်တက့ၢ်.

COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢအံၤ ကမၤစၢၤဒီသဒၢ နပှၤတဝၢလၢ COVID န့ၣ်လီၤ.

ယကဆဲးဘၣ် ကသံၣ်ဒီသဒၢ COVID-19 ကသ့ဒ်လဲၣ်ႋ

ဃုကွၢ်တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢလီၢ် ခီဖျိတၢ်စူးကါ တၢ်ပာ်လီၢ်ပာ်ကျဲ Oregon ကသံၣ်ဒီသဒၢ. တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢလီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဟ့ၣ်လီၤဝဲ တၢ်လဲၤဆဲးကသံၣ် လၢတလိၣ်တၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ် ဃုာ်ဒီး တၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. Multnomah ခီၣ်ထံၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ ကသံၣ်ဒၢး လၢကဟဲအိၣ်ထီၣ်.

 • တလိၣ်လၢနကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤကီၢ်အမဲရကၤဖိဘၣ်. 

 • တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအံၤ တဒိဘၣ်မၤဟူးနတၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ထံကီၢ်အပတီၢ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်တပာ်အီၤဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဆီတလဲတၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ပတီၢ်ဘၣ်. 

 • တလိၣ်လၢနကဟ့ၣ်လီၤ ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢနီၣ်ဂံၢ်ဘၣ်. 

 • တလိၣ်လၢနအိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်တဖၣ်ဘၣ်. 

 • တလိၣ်လၢနအိၣ်ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤဘၣ်.

 • ကသံၣ်ဒီသဒၢအံၤ တၢ်ဆဲးကလီန့ၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ် လၢဖိသၣ် 12 နံၣ် ဒီးဆူအဖီခိၣ်

 • ပှၤသးနံၣ် 15-17 ဆူဖီခိၣ်တဖၣ်အံၤ လိၣ်ဘၣ်ဝဲ ပှၤနီၢ်ဒိၣ်လၢကဟဲဒီးအဝဲသ့ၣ်, ဒီးတလိၣ်ဘၣ် မိၢ်ပၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်ပျဲ ဖဲ Oregon ကီၢ်စဲၣ်အပူၤဘၣ်. ပဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးလၢ ကဒုးပၣ်ဃုာ်ပှၤသးပှၢ်လၢတၢ်နာ်န့ၢ်အီၤသ့ ဖဲတၢ်မၤတၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃးကသံၣ်ကသီန့ၣ်လီၤ.

 • ပှၤ 12-14 နံၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကဘၣ်အိၣ်ဒီးမိၢ်ပၢ်, ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိ မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢမိၢ်ပၢ်ဟ့ၣ်ပျဲအီၤန့ၣ်လီၤ.

 • ပှၤတဂၤဂၤလၢတမ့ၢ် မိၢ်ပၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိအံၤ မ့ၢ်ဟဲဃုာ်ဒီးဖိသၣ် 12-14 နံၣ်န့ၣ်, အဝဲသ့ၣ် ကဘၣ်နဲၣ်ဖျါထီၣ် မိၢ်ပၢ်/ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိ အတၢ်ဟ့ၣ်ပျဲန့ၣ်လီၤ. မိၢ်ပၢ် မ့တမ့ၢ် ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိအံၤ တၢ်ကိးအီၤလီတဲစိကဘၣ်သ့ ဒ်သိးကစံးဆၢ ကသံၣ်ကသီအတၢ်သံကွၢ်တနီၤအဂီၢ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးအလံာ်အုၣ်သးအံၤ မ့ၢ်ဝဲ -

  • တၢ်ဟ့ၣ်ခွဲးအလံာ်ဒိ လၢတၢ်ဆဲးလီၤပာ်မံၤ, မ့တမ့ၢ်

  • လံာ်လၢတၢ်ကွဲးအီၤလၢစု မ့တမ့ၢ် တၢ်ဒိပာ်အီၤ လၢအအိၣ်ဃုာ်ဒီး မိၢ်ပၢ်/ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိအမံၤ, အတၢ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီး ပှၤသးစၢ်အံၤ, ပှၤသးစၢ်အံၤ အိၣ်ဖျဲၣ်မုၢ်နံၤမုၢ်သီ, တၢ်ကွဲးဖျါလၢအပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ မိၢ်ပၢ်/ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိအံၤ ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢ ပှၤသးစၢ်အံၤကဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ ဒီးမိၢ်ပၢ်/ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဖိဆဲးလီၤမံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်လၢနမၤသ့စ့ၢ်ကီးမ့ၢ်၀ဲ -

COVID-19 ကသံၣ်ဒီသဒၢ တၢ်အိၣ်ယၢၤအဂၤတဖၣ်

တၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်သၣ်

ကွၢ်ကီၢ်စဲၣ်အတၢ်နဲၣ်ကျဲ ဘၣ်ဃး တၢ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်သၣ်တဖၣ်

တၢ်တြီဃာ်တဖၣ် 

လၢ Multnomah ခီၣ်ထံၣ်အပူၤန့ၣ် တၢ်တြီဃာ်တဖၣ် အိၣ်ဒံးဝဲအါမံၤန့ၣ်လီၤ. Oregon ကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤအီၤ တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အပတီၢ် လၢတၢ်ကခီဆၢ COVID-19 အံၤရၤလီၤသး လၢပပှၤတဝၢတဖၣ်အပူၤဒလဲာ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အပတီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲးသီထီၣ်အီၤ ခံနွံတဘျီန့ၣ်လီၤ. ဃုကွၢ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်အခဲအံၤကရူၢ် လၢ Multnomahn ခီၣ်ထံၣ်အဂီၢ် ဖဲ Oregon ခိရိနၣ်ဘဲရၢး(စ) ပှာ်ယဲၤသန့တက့ၢ်. ကွၢ်မ့ၢ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်ပျဲတဖၣ် ဖဲ ကီၢ်စဲၣ်သနၢၣ်တၢ်နဲၣ်ကျဲ ဒိးသန့ၤထီၣ်သး ခီၣ်ထံၣ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ပတီၢ်.

ဒီသဒၢ COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤသး 

တၢ်ဆါဃၢ်လၢအဒုးကဲထီၣ် COVID-19 အံၤရၤလီၤသးလၢပှၤကညီတဂၤဆူအဂၤတဂၤညီဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. လၢကဟးဆှဲးတၢ်ဆိက့ဆါက့အဂီၢ်-

 • သ့စီနစုတလီၢ်လီၢ် လၢဆးပၠၣ် လၢ စဲးကး 20

 • ကျီၤတၢ်ကးဘၢမဲာ်ဖဲဟးဆူတၢ်ချၢအခါတက့ၢ်ႋ

 • ဟးဆှဲးတၢ်ဖီၣ်လီၤနမဲာ်သၣ်တက့ၢ်ႋ

 • ကးဘၢဃာ်ကိာ်ပူၤဖဲကူးဒီးကဆဲအခါတက့ၢ်ႋ

 • အိၣ်ယံၤဒီးပှၤဂၤလၢနတသ့ၣ်ညါအီၤအစှၤကတၢၢ် 6 ခီၣ်ယီၢ်တက့ၢ်ႋ

 • အိၣ်သကိးလိာ်သးစှၤဂၤ တစိၢ်ဖိလီၢ်ဖိ ဒီးလၢတၢ်ချၢတသ့ဖဲအသ့တက့ၢ်ႋ

 • မၤကဆှီဒီးမၤသံတၢ်ဃၢ်ဖဲတၢ်လီၢ်လၢပှၤဖီၣ်အီၤအါ

 • ပာ်ပနီၣ်ဃာ်တၢ်ဟးလိာ်ကွဲဒီးအိၣ်ဘူးဒီးဟံၣ်တက့ၢ်ႋ

 • တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ

ပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်ပာ်စၢၤဒီး တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်သးအံး, တၢ်ဆံၣ်ဆၢ မ့တမ့ၢ် သး မ့တမ့ၢ် ပသိၣ်တၢ်ဆါ တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါလၢကဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် COVID-19 န့ၣ်လီၤႋ ကွၢ်ဖဲ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဘၣ်ဃး နမ့ၢ်အိၣ်ဒီးပှၤအါဂၤန့ၣ် နကအိၣ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဒ်လဲၣ်.

ဖဲ​န​မ့ၢ်​ဆိ​က့​အ​ခါ

နမ့ၢ်စးထီၣ်ဆိက့ - လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢတၢ်လိၤကိၢ်ဒီးတၢ်ကူး-

 • အိၣ်လၢဟံၣ်ဒီးအိၣ်ယံၤဒီးပှၤဂၤတက့ၢ်ႋ 

 • ကိးလီတဲစိဆူနကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆါဟံၣ်လၢကသံကွၢ်လီၤတံၢ်လၢမ့ၢ်နဘၣ်ဒိးမၤကွၢ်သးဧါတက့ၢ်ႋ

 • အိၣ်လၢဟံၣ်တုၤလၢနကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆါဟံၣ်စံးလၢနအိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ်လိာ်သးဒီးပှၤဂၤသ့ဒီးတဘျီတစုတက့ၢ်ႋ

 • မၤတၢ်လၢနညီနုၢ်မၤအီၤဒ်သိးကမၤမုာ်ထီၣ်နၤ- မံ, အိၣ်ဘှံးအိၣ်သါ, အိထံအါအါတက့ၢ်ႋ

 • လၢ COVID-19 အဂီၢ်ကသံၣ်ကသီလီၤလီၤဆီဆီတအိၣ်ဘၣ်.  

နၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤဂၤလၢအသးနံၣ်အိၣ်တနံၣ်လၢ်လၢ် မ့ၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အပနီၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် ဃုဒိးန့ၢ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤတဘျီဃီ-

 • ကသါကီတၢ်ခဲ

 • ဆါတပတယူၢ်ဃီ မ့တမ့ၢ် တူၢ်ဘၣ်တၢ်ဃၢတၢ်စုာ်လၢ သးနါပှၢ်ပူၤ

 • သးကဒံကဒါ

 • မံဂဲၤဆၢထၢၣ်တန့ၢ် မ့တမ့ၢ် မံတန့ၢ်

 • ပျုၤ မ့တမ့ၢ် မဲာ်သၣ် ထီၣ်လါ

 • ဟၢဖၢဆါနးနးကလဲာ်

 • ကိးလီတဲစိဆူ 911 မ့တမ့ၢ် ကိးဆိလီတဲစိဆူနလီၢ်က၀ီၤဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ၀ဲၤကျိၤတက့ၢ်ႋ

 • တဲဘၣ်ပှၤစံးဆၢလီတဲစိလၢနၤ မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤလၢလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ဒီး COVID-19 သ့န့ၣ်တက့ၢ်ႋ

ကွၢ်ဖဲ အကျိၤအကျဲ အဘိ 10 လၢတၢ်ကရဲၣ်သဲကတီၤ တၢ်ကသါအတၢ်ပနီၣ်တဖၣ် လၢဟံၣ် လၢနကကွၢ်ထွဲလီၤနသးအဂီၢ်.

တၢ်မၤကွၢ် COVID-19

နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး COVID-19 တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဘူးတံၢ်ဘၣ်ဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် COVID-19 န့ၣ် နကြၢးဒိးမၤကွၢ်သးန့ၣ်လီၤႋ တၢ်အိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ် အခီပညီမ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဘူးတံၢ်လိာ်သးဒီးပှၤတဂၤဂၤလၢ 15 မံးနံးအတီၢ်ပူၤ မ့တမ့ၢ် အါန့ၢ်အနၢ့်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီတနံၤညါ မ့တမ့ၢ် လၢတၢ်တကျီၤဘၣ်တၢ်ကးဘၢမဲာ်မ့ၢ်ဂ့ၤကျီၤအီၤမ့ၢ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤႋ

ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲ လၢနဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်

နကသံၣ်သရၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ် ကိးလီတဲစိဆူ 211 မ့တမ့ၢ် Multnomah County Primary Care Health Centers -503-988-5558. အိၣ်ဒီးပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်န့ၣ်လီၤႋ ဖဲ Multnomah County တၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်

 • တလိၣ်လၢနကအိၣ်ဒီးဆူၣ်ချ့တၢ်အုၣ်ကီၤဘၣ်လီၤႋ

 • တလိၣ်လၢနကဘၣ်အိၣ်ဒီးကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်ဘၣ်လီၤႋ

 • နဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်မၤစၢၤလၢတဘၣ်ထွဲဒီးနတၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ပတီၢ်ဘၣ်သ့န့ၣ်လီၤႋ

 • ပတပာ်ဖျါနတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူပၢၤကီၢ် မ့တမ့ၢ် တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်အအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ

တၢ်နုာ်လီၤအိၣ်ကီၢ်ဒီးလုၢ်လၢ်သဲစးတၢ်တြီ အိၣ်ဒီးအကျဲသနူလၢကကဟးဆှဲးတၢ်ဖီၣ်ဃံးကွံာ်တၢ် ဖဲ တၢ်ကွၢ်ထွဲဆူၣ်ချ့၀ဲၤလီၢ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဆါဟံၣ်တဖၣ် ကသံၣ်သရၣ်အ၀ဲၤလီၢ် ဆူၣ်ချ့တၢ်ဆါဟံၣ် ဒီးဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ကွၢ်ထွဲ၀ဲၤလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ 

နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ကသံၣ်ကသီတၢ်ကူစါယါဘျါ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤစၢၤလၢ COVID-19 အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်တဂ့ၢ်လိာ်နၤလၢနတၢ်ပတံထီၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိအိၣ်စံာ်အိၣ်ကျၢၤလၢကီၢ်အမဲရကၤဘၣ်န့ၣ်လီၤႋ ဖးအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃး ပဒိၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲ တက့ၢ်ႋ

တၢ်သံကွၢ်အိၣ်တမံၤမံၤဧါႋ

နုာ်လီၤကွၢ်ဖဲ 211 တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ မ့တမ့ၢ် ကိး 211 လၢဂီၤခီ 8 နၣ်ရံၣ် တုၤ မုၢ်နၤခီ 11 နၣ်ရံၣ်. ပှၤကျိးထံတၢ်ဖိအိၣ်လီၤ.