La cusboonaysiiyay: 12/27/2021

Talaalka covid-19
Baaritaanka COVID-19
Ka hortagga faafitaanka COVID-19
Haddii aad dareento xanuun
Uhelidda daryeel qoyskaaga

Hagitaankii ugu danbeeyay:


Dhammaan Reer Oregon inta da'doodu tahay 5 jir iyo wixii ka weyn waxa ay u qalmaan inay qaataan tallaalka COVID-19. Dadka da'doodu udhaxayso -17 waa inay qaataan tallaalka Pfizer. Dadka da'doodu ka weyn tahay 18 waxay qaadan karaan tallaalada kii ay heli karaanba. 

Xataa hadii aad tallaalantahay, sii wad ka taxadaridda caafimaadkaaga iyo caafimaadka qoyskaaga iyo saaxiibadaa. Guriga joog haddii aad xanuunsan tahay, gacmaha dhaqo, kana caawi in qoyska iyo saaxiibadu helaan daryeel caafimaad iyo taageero dhanka caafimaadka maskaxda ah.

Tallaalada COVID-19 waxa ay ka caawin doonaan inay ka ilaaliyaan COVID

Sidee loo helaa tallaalka COVID-19?

Waxaa jira dhowr qaab oo tallaalka COVID-19 lagu heli karo:

 • Hel xarun tallaal adigoo isticmaalaaya Helaha Tallaalka ee Oregon

 • Wac 211 ama 1-866-698-6155 si aad u hesho farmashiga ama goobta caafimaad ee kugu dhow.

 • Degmada Multnomah waxay qaban qaabisaa goobo tallaalka COVID-19 oo si joogto ah loo qaban doono maalmaha Talaadada - Sabtida. Bookho Multco Weekly Clinics ama wac 503.988.8939 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.

Waxa aad filanayso marka aad qaadato tallaalka

 • UMA baahnid inaad noqoto muwaadin Maraykan ah. 

 • Qaadashada tallaalku MA saamayn doonto soo galeetinimadaada ama looma tixgelin doono kaalmo dadweynaha kaaga timi (public charge). 

 • Uma baahnid inaad yeelato ama bixiso lambarka amniga ee bulshada. 

 • Uma baahnid caymis caafimaad.

 • Tallaalku waa bilaash.

Ma u baahan tahay gaadiid ku geeya ballantaada tallaalka? Wac 211 or 1-866-698-6155.

Tallaalka difaaca jirka xoojiya ee loogu tala galay COVID-19:

Tallaalka difaaca jirka xoojiya waa tallaal dheeraad ah oo loogu tala galay inta badan dadka horey loo tallaalay si ay tallaalka ukordhiso waxtarkiisa. 

Waad qaadan kartaa tallaalka difaaca jirka xoojiya ee loogu tala galay COVID19 haddii ay 

 • da’daadu ka weyn tahay 18 sano aadna qaadatay labada qaybood ee tallaalka Pfizer ama Moderna wax ka badan lix bilood kahor, ama
 • aad qaadatay tallaalka Johnson and Johnson wax ka badan laba bilood kahor.

Macluumaad dheeraad ah ka eeg bogga Ismaamulka Multnomah : Tallaalka Difaaca jirka xoojiya ee loogu tala galay COVID19  ama Xoojiyaha waxtarka tallaalka iyo tallaalka qaybta saddexaad (OHA)

Tallaalada loogu talo galay caruurta 5 jirka iyo wixii ka weyn

 • 15-17 jirku uma baahna in qof weyni soo raaco, umana baahna oggolaanshiyaha waalidka gobolkan Oregon gudahiisa. Waxa aanu ku dhiirrigelinaynaa dhallinyarta inay ka qayb geliyaan qof weyn oo ay ku kalsoon yihiin qaadashada go’aamada caafimaad. 

 • 5 -14 jirku waa inuu la socdaa waalid, waardiye ama qof uu soo raaciyay waalidku.

 • Haddii qof aan waalidka ama waardiyaha ahayni la socod 5 -14 jirka, waxa ay ubaahnaan doonaan inay keenaan caddayn sheegaysa oggolaanshiyaha waalidka/waardiyaha. Waalidka ama waardiyaha waxa looga baahan yahay inuu diyaar ku ahaado taleefankiisa si uu uga jawaabo woxoogaa su’aalo caafimaad ah. Caddayn oggolaanshiyo waa laba mid:

  • foomka oggolaanshiyaha oo saxeexan, ama

  • Qoraal gacanta lagu qoray ama kombuyuutar lagu qoray oo uu ku jiro magaca waalidka/waardiyaha, xidhiidhka uu dhallinyarta la leeyahay, dhallinyartu taariikhda uu dhashay, bayaan sheegaya in waalidka/waardiyuhu oggolyahay in dhallinyarkan la tallaalo, iyo saxeexa waalidka/waardiyaha.

Waxaad sidoo kale awooddaa inaad:

 • Booqato websaytka Gobolka Oregon ee Sida loo Helo Tallaalka COVID-19 Oregon Gudaheeda”

 • Wacdo 211 ama 1-866-698-6155 inta udhaxaysa 6 subaxnimo illaa 7da fiidnimo maalin kasta, oo ay kujiraan maalmaha fasaxyada ahi.

 • Udirto farrinta ah ORCOVID 898211 si aad u hesho farriimo ku ogeysiinaya macluumaadkii ugu danbeeyay ee ku saabsan sida aad uheli karto tallaalka (Ingiriisi iyo Isbaanish kaliya)

 • Iimayl udirto ORCOVID@211info.org (Dhammaan luuqadaha)

Macluumaad dheeraad ah ka eeg bogga websaytka Ismaamulka Multnomah: Tallaalka COVID-19 iyo Da’yarta ; Baro “Sida loo taageero caruurtaada gaartay da’dii dugsiga ama dhalinyarada ah

Uurka iyo naasnuujinta iyo tallaalka COVID-19

Dumarka uurka leh iyo kuwa dhawaan uurka qaaday waxay u badan tahay inay xanuun aad u daran ka qaadaan ama in loo dhigo isbitaalka COVID-19 dartiis. CDC waxay si adag ugu soo jeedinaysaa in ay qaataan tallaalka COVID-19 iyadoo ay dheeraad u tahay tallaalka difaaca jirka xoojiya dadka:

 • uurka leh, 
 • aad dhawaan uur lahayd (oo ay ka mid yihiin dadka naaska nuujinayo), 
 • isku dayaya in ay uur yeshaan hadda, ama laga yaabo in ay mustaqbalka uur yeeshaan.

Macluumaad dheeraad ah ka eeg Uurka, Naasnuujinta iyo Tallaalka COVID-19

Waxyaabo Kale oo Dheeraad ah oo Tallaalka COVID-19 ah

Kor ku laabo ]

Baaritaanka COVID-19

Waa inaad is shaybaadho haddii aad leedahay calaamadaha COVID-19 ama haddii aad la kulantay una dhawaatay qof qaba COVID-19. La kulanka dhow waxaa laga wadaa inaad ujirsato lix fuudh qof muddo 15 daqiiqo ama in ka badan maalin gudaheed, ayada oo uu qofku xidhan yahay ama uusan xidhnayn maaskaro.

Waxyaabo badan ka ogow bogga Ismaamulka Multnomah: “Baaritaanka COVID-19
Haddii aad xanuunsan tahay ama aad khatar u gashay COVID, waxaad u baahan tahay in aad muddo guriga joogto. Wac 2-1-1 haddii aad caawimo uga baahan tahay is-go'doominta ama is-kaarantiilidda. Ogsoonow ikhtiyaaraadka aad aysato: Macluumaadka loogu tala galay Bulshada

Kor ku laabo ]

Ka hortagga faafitaanka COVID-19 

Fayraska sababa COVID-19 waxa uu si fudud uga fidaa qof illaa qof kale. Si aad uga hortagto inaad xanuusato:

 • Gacmahan dhaqo ugu yaraan 20 ilbiriqsi

 • Xidho maaskaro marka aad dibadda ubaxaysid

 • Ka fogow taabashada wajigaaga

 • Dabool qufacyadaada iyo hindhisooyinkaaga

 • Ujirso ugu yaraan 6 tillaabo dadka kale aadan la noolayn

 • Ha ahaadaan isu imaatinadu kuwo ay dadku kooban yiin, wakhti kooban ah, oo dibadana ah markasta oo ay macquul tahay

 • Nadiifi oo jeermiska ka dil meelaha inta badan la taabto

 • Xaddid safarrada joogna guriga agtiisa

 • Is tallaal

Dadka iyagu leh xaalado caafimaad oo hore ujiray, sida xiiq, macaan ama wadno ama sambabo xanuun, waxa ay khattar dheeraad ah ugu jiraan in ay xanuun aad udaran yeeshaan haddii ay qaadaan COVID-19. Eeg tilmaamaha sida qofku ammaan isugu ilaalinayo haddii uu dad badan la joogo.

Maaskaraha, Kala Fogaanshaha, iyo Isu imaatanada

COVID-19 wali waa uu fidayaa, inta badan waxa uu ku dhex faafayaa dadka aan tallaalnayn. Laakiin xataa haddii aad tallaalan tahay, maaskarahu wuxuu ku siinayaa ilaalin dheeraad ah oo aad uga hortagayso COVID19, kaasoo uu kamid yahay nooca Delta. Haddii aadan tallaalnayn, waa mid aad muhiim u ah in aad sii waddo in aad naftaada iyo tan dadka kaleba ka ilaaliso adiga oo xiranaya maaskaraha marka aad ku sugan tahay goobaha dad weynaaha.

Qof kasta oo ku nool Multnomah oo da’diisu tahay 5 sano ama kasii weyn waxaa laga rabaa in uu maaskaraha xirto, ayada oo aan loo fiiranayn inuu istallaalay iyo inkale.

 • Marka aad dhisme ku gudo jirto aadna la joogto dad aydnaan isla noolayn 

Waxyaabo badan ka ogow bogga Ismaamulka Multnomah:  Waji daboolka, maaskarooyinka iyo COVID-19: waxa aad u baahan tahay in aad ka ogaato

Wax dheeraad ah ka akhri: Macluumaadka maaskaraha ee Oregon

Kor ku laabo ]

Haddii aad dareento xanuun

Haddii aad bilawdo inaad dareento xanuun — gaar ahaan haddii aad yeelato xummad iyo qufac:

 • Guriga joog kana fogow dadka kale. 

 • Wac dhakhtarkaaga ama xaruntaada caafimaad ee bukaan socodka si aad u ogaato inaad ubaahan tahay shaybaadh.

 • Guriga joog illamaa iyo dhakhtarkaaga ama xaruntaada caafimaad ay kugu wergeliso inaad dadka kale ag joogi karto markale.

 • Samee waxyaalaha aad caadi ahaan samaysid si aad u ladnaato: seexo, naso, cab dareeraayal badan.

 • Eeg 10 Siyaabood oo Loogu Maareeyo Calaamadaha Neefsiga Guriga si aad naftaada udaryeesho.

Raadi daryeel caafimaad oo degdeg ah sida ugu dhakhsiyaha badan haddii adiga ama qof da’da uu doono ha ahaadee uu yeesho calaamadahan digniinta degdegga ah:

 • Neefsiga oo dhib noqda

 • Xannuun joogto ah ama cadaadis qofku ka dareemayo shafka

 • Wareer cusub

 • In awood qofku uyeelan waayo inuu hurdada ka koco ama sooba jeedo

 • Dibnaha ama wejiga oo midabkoodu buluug noqdo

 • Calool xanuun aad udaran

 • Wac 911 ama sii wac inta aanad tagin xarunta daryeelka degdegga ah ee deegaankaaga.

 • Usheeg hawlwadaha in adiga ama qofka daryeelka ubaahani laga yaabo inuu qabo COVID-19.

Ogow waxyaabaha ku saabsan ikhtiyaaradka fasaxa xanuunka, marka aad shaqada kusoo noqon karto, iyo in aad u baahan tahay in aad loo shaqeeyahaaga u sheegto iyo in kale haddii COVID-19 lagaa helo.  Eeg “COVID-19 iyo la qabsiga shaqadaada - U sheegidda cidda aad u shaqayso in aad la xanuunsan tahay COVID19

Kor ku laabo ]

Uhelidda daryeel qoyskaaga

Haddii aanad lahayn dhakhtar, wac 211 ama Xarumaha Caafimaadka ee Daryeelka Aasaasiga ah ee Gobolka Multnomah adigoo ka wacaaya 503-988-5558. Tarjumaano ayaa diyaar kuu ah. Xarunta Caafimaad ee Mulnomah County

 • Uma baahnid inaad yeelato caymis caafimaad.

 • Uma baahnid inaad yeelato dakhli.

 • Waxa aad heli kartaa daryeel caafimaad iyada oo aan la eegayn sharcigaaga soo galeetinimo.

 • Lama wadaagayno xogtaada fulinta sharciga ama sarkaallada socdaalka.

Fulinta Sharciyada Socdaalka iyo Kastamyada waxa ay leeyihiin siyaasad taas oo ka hortagaysa in la xidho dadka ku sugan xarumaha daryeelka caafimaad, sida isbitaallada, xafiisyada dhakhtarada, xarumaha caafimaad ee bukaan socodka, xarumaha daryeelka xaaladaha degdegga ah. 

Haddii aad hesho daawayn caafimaad ama adeegyo la xidhiidha COVID-19, ma aha mid carqalad kugu noqon karta marka aad codsanayso deggenaanshiyaha daa’imka ah ee United States ka. Ka akhri xog dheeraad ah oo ku saabsan Kaalmada Lacageed eedka Helayso Dadweynaha.

Ilaha

Kor ku laabo ]

Su`aalo ma qabtaa?

Booqo 211 info ama wac 2-1-1 inta u dhaxaysa 8 subaxnimo illaa 11 galabnimo. Turjumidda waa kuu diyaar.