La cusboonaysiiyay: 9/22/2022

Talaalka covid-19
Baaritaanka COVID-19
Ka hortagga faafitaanka COVID-19
Haddii aad dareento xanuun
Uhelidda daryeel qoyskaaga


Qof kasta oo 6 bilood jir ah iyo wixii ka wayn waxa uu u qalmaa tallaalka COVID-19. Xataa hadii aad wada qaadatay tallaalka lagu taliyay, sii wad ilaalinta caafimaadkaaga iyo caafimaadka qoyskaaga iyo saaxiibadaa. Guriga joog haddii aad xanuunsan tahay, gacmaha dhaqo, kana caawi in qoyska iyo saaxiibadu helaan daryeel caafimaad iyo taageero dhanka caafimaadka maskaxda ah.

Tallaalada COVID-19 waxa ay ka caawin doonaan inay ka ilaaliyaan COVID

Sidee loo helaa tallaalka COVID-19?

Waxaa jira dhowr qaab oo tallaalka COVID-19 lagu heli karo:

 • Hel xarun tallaal adigoo isticmaalaaya Helaha Tallaalka ee Oregon

 • Wac 211 ama 1-866-698-6155 si aad u hesho farmashiga ama goobta caafimaad ee kugu dhow.

 • Ismaamulka Multnomah wuxuu leeyahay goobo caafimaad oo si joogto ah oo jadwalaysan loogu bixiyo tallaalka COVID-19. Bookho Goobaha Caafimaadka Todobaadlaha ah ee Multco ama wac 503.988.8939 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.

Waxa aad filanayso marka aad qaadato tallaalka

 • UMA baahnid inaad noqoto muwaadin Maraykan ah. 

 • Qaadashada tallaalku MA saamayn doonto soo galeetinimadaada ama looma tixgelin doono kaalmo dadweynaha kaaga timi (public charge). 

 • Uma baahnid inaad yeelato ama bixiso lambarka amniga ee bulshada. 

 • Uma baahnid caymis caafimaad.

 • Tallaalku waa bilaash.

Ma u baahan tahay gaadiid ku geeya ballantaada tallaalka? Wac 211 or 1-866-698-6155.

Tallaalka difaaca jirka xoojiya ee loogu tala galay COVID-19: 

Tallaalka difaaca jirka xoojiya waa tallaal muhiim ah oo dheeraad ah oo loogu tala galay inta badan dadka horey loo talaalay si tallaalka looga dhigo mid waxtar leh muddo dheer.

Waxaad u qalantaa tallaalka koowaad ee xoojinta difaaca marka ay:

 • Ugu yaraan 5 bilood kasoo wareegto marka la qaato qaybta labaad ee Pfizer ama Moderna
 • Ugu yaraan 3 bilood kasoo wareegto marka la qaato qaybta sadexaad ee Pfizer ama Moderna haddii aad tahay qof difaaciisu liito
 • Ugu yaraan 2 bilood kaddib qaadashada tallaalka Johnson & Johnson

Qof kasta oo jira 12 sano iyo kasii weyn waa in uu qaataa tallaalka ugu horreeya ee xoojinta difaaca jidhka.

Tallaalka xoojinta difaaca ee caruurta 5-11 jirada ah loogu tala galay ayaa sidoo kale diyaar ah. Waa U muhiim in caruurtu ay qaataan tallaaladooda COVID-19 ee aasaasiga ah.

Tallaalka labaad ee xoojinta difaaca: 

 Tallaalka labaad ee xoojinta difaaca waxay qaadan karaan dadka qaarkiis 4 bilood kaddib tallaalkooda koowaad ee xoojinta difaaca.

 • Tallaalka labaad ee xoojinta difaaca waxaa qaadan kara dadka da’doodu tahay 12 sano iyo wixii ka weyn kuwaas oo difaacooda jirku liito iyo dhammaan dadka waaweyn ee da’doodu tahay 50 sanno iyo wixii kasii weyn. Qaadashada tallaalka labaad ee xoojinta difaaca wuxuu muhiim u yahay dadka waaweyn, dadka difaacoodu liito, iyo dadka qaba cudurada raaga ee galinaya khattarta badan haddii uu ku dhaco COVID-19.

Macluumaad dheeraad ah:  “Xoojiyeyaasha Tallaalka COVID-19”  iyo “Kuurooyinka dheeraadka ah  (OHA) 

Tallaalada loogu talo galay caruurta 6 bilood - 17 sano jirka ah

Laba talaal ayay u ansixisay FDA caruurta ilaa 6 bilood jirka ah. Talaalka Pfizer-BioNTech waxaa loogu talo geley caruurta 6 bilood jirka ah ilaa 5 sano jirka ah. Talaalka Moderna waxaa loogu talo geley caruurta 6 bilood jirka ah ilaa 6 sano jirka ah.

Caruur badan ayaa lagu talaali doonaa xafiiska dhakhtarka caruurta. Goobaha bulshada qaarkood iyo farmasiiyada qaar ayaa sidoo kale talaali doona caruurta yaryar.

Tallaalka xoojinta difaaca ee caruurta 5-11 jirada loogu tala galay ayaa sidoo kale diyaar ah. Waxaa aad muhiim ugu ah caruurta inay qaataan labadooda talaal ee COVID-19 ee kowaad (oo mararka qaar loo yaqaan "taxanaha kowaad").

 • Qof kasta oo ka yar da’da 14 jirka waa inuu la socdaa waalid, masuul ama qof uu soo raaciyay waalidku.

 • Haddii qof aan waalidka ama waardiyaha ahayni la socod 5 -14 jirka, waxa ay ubaahnaan doonaan inay keenaan caddayn sheegaysa oggolaanshiyaha waalidka/waardiyaha. Waalidka ama waardiyaha waxa looga baahan yahay inuu diyaar ku ahaado taleefankiisa si uu uga jawaabo woxoogaa su’aalo caafimaad ah. Caddayn oggolaanshiyo waa laba mid:

  • foomka oggolaanshiyaha oo saxeexan, ama

  • Qoraal gacanta lagu qoray ama kombuyuutar lagu qoray oo uu ku jiro magaca waalidka/waardiyaha, xidhiidhka uu dhallinyarta la leeyahay, dhallinyartu taariikhda uu dhashay, bayaan sheegaya in waalidka/waardiyuhu oggolyahay in dhallinyarkan la tallaalo, iyo saxeexa waalidka/waardiyaha.

 • 15-17 jirku uma baahna in qof weyni soo raaco, umana baahna oggolaanshiyaha waalidka gobolkan Oregon gudahiisa. Waxa aanu ku dhiirrigelinaynaa dhallinyarta inay ka qayb geliyaan qof weyn oo ay ku kalsoon yihiin qaadashada go’aamada caafimaad.

Macluumaad dheeraad ah ka eeg: " Tallaalka COVID-19 ee loogu tala galay Caruurta iyo Dhallinyarada” iyo “Tallaalka COVID-19 ee dhallinyarada loogu tala galay.” 

Macluumaad dheeraad ah:

Uurka iyo naasnuujinta iyo tallaalka COVID-19

Dumarka uurka leh iyo kuwa dhawaan uurka qaaday waxay u badan tahay inay xanuun aad u daran ka qaadaan ama in loo dhigo isbitaalka COVID-19 dartiis. CDC waxay si adag ugu soo jeedinaysaa in ay qaataan tallaalka COVID-19 iyadoo ay dheeraad u tahay tallaalka difaaca jirka xoojiya dadka:

 • uurka leh, 
 • aad dhawaan uur lahayd (oo ay ka mid yihiin dadka naaska nuujinayo), 
 • isku dayaya in ay uur yeshaan hadda, ama laga yaabo in ay mustaqbalka uur yeeshaan.

Macluumaad dheeraad ah ka eeg Uurka, Naasnuujinta iyo Tallaalka COVID-19

Waxyaabo Kale oo Dheeraad ah oo Tallaalka COVID-19 ah

Kor ku laabo ]

Baaritaanka COVID-19

Waxaa muhiim ah in aad is baadho hadii aad qabto astaamaha COVID-19 oo aad u baahan tahay daawayn si aad u yarayso khatartaada inaad qaaddo xanuun daran. Hadii aad u dhawaato qof qaba COVID-19, waa inaad xidhataa waji gashad oo aad isku daydaa inaad is baadho shan maalmood kadib marka aad u dhawaato cidda qabta. U dhawaansho waxaa laga wadaa inaad u jirsato lix fuudh qof muddo 15 daqiiqo ama in ka badan maalin gudaheed, ayada oo uu qofku xidhan yahay ama uusan xidhnayn waji gashad. Wax badan ka ogow “Baaritaanka COVID-19 ”.


Haddii aad xanuunsan tahay ama aad khatar u gashay COVID, waxaad u baahan tahay in aad muddo guriga joogto.  Wac 2-1-1 haddii aad taageero u baahato.  Ogsoonow ikhtiyaaraadka aad aysato: Macluumaadka loogu tala galay Bulshada

Kor ku laabo ]

Ka hortagga faafitaanka COVID-19 

Fayraska sababa COVID-19 waxa uu si fudud uga fidaa qof illaa qof kale. Si aad uga hortagto inaad xanuusato. Si aad uga hortagto in aad xanuunsato amase aad fayraska faafiso:

Dadka iyagu leh xaalado caafimaad oo hore ujiray, sida xiiq, macaan ama wadno ama sambabo xanuun, waxa ay khattar dheeraad ah ugu jiraan in ay xanuun aad udaran yeeshaan haddii ay qaadaan COVID-19.  

Maaskaraha

Laga bilaabo 12ka Maarso, maaskaraha loogama baahan doono in lagu xidho gudaha dhismayaasha dadweynuhu isugu yimaadaan ee Oregon. Shaqo geliyayaasha iyo ganacsiyadu waxa ay samaysan karaan shuruudo u gaar ah marka ay noqoto xidhashada maaskaraha. Maaskaraha weli waa looga baahan yahay in la xirto meelaha qaar sida goobaha daryeelka caafimaad. 

Mararka ay jiraan faafitaanka faraha badan ee COVID, Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Degmada Multnomah waxay ku talinaysaa xirashada Waji gashad marka la joogo dhismeyaasha gudahooda ilaa xaaladaha cudurku hoos u dhacayaan. Xidhashada waji gashadka marka aad gudaha joogto ama meelaha saxmada ah ayaa lagu yaraynayaa khatartaada xanuunka.

Waxyaabo badan ka ogow bogga Ismaamulka Multnomah:  Waji daboolka, maaskarooyinka iyo COVID-19: waxa aad u baahan tahay in aad ka ogaato

Kor ku laabo ]

Haddii aad dareento xanuun

Haddii aad bilawdo inaad dareento xanuun:

 • Guriga joog kana fogow dadka kale. 

 • Isbaar hadday macquul tahay. Wac dhakhtarkaaga ama xaruntaada caafimaad si laguu baaro. Ama Hel baaritaanka COVID-19

 • Guriga joog illamaa iyo dhakhtarkaaga ama xaruntaada caafimaad ay kugu wergeliso inaad dadka kale ag joogi karto markale. Hadii aad ka shakido, joog guriga ilaa inta aad ladnaanayso.

 • Samee waxyaalaha aad caadi ahaan samaysid si aad u ladnaato: seexo, naso, cab dareeraayal badan.

Haddii cudurka baadhitaan lagaaga helo:

 • Dadka qaba COVID-19 waa in ay joogaan guryaha ugu yaraan shan cisho, oo ay kadib xidhnaadaan waji gashad 5 cisho oo dheeri ah marka ay dadka kale ag joogaan. Dugsiyadu waxa ay sii wadi doonaan inay ardayda ka joojiyaan dugsiga 5 cisho haddii shaybaadh lagaga heley COVID-19.

Wac daryeel caafimaad bixiyahaaga sida ugu dhakhsiyaha badan. Ayada oo ay ku xirantahay da’daada ama xaaladdaada caafimaad, waxaa laga yaabaa in aad daaweyn hesho.  Qaar kamid ah daawooyinka COVID-19 waxaa qasab ah in la bilaabo 5 maalmood gudahood marka astaamuhu bilowdaan.

Raadi daryeel caafimaad oo degdeg ah sida ugu dhakhsiyaha badan haddii adiga ama qof da’da uu doono ha ahaadee uu yeesho calaamadahan digniinta degdegga ah:

 • Neefsiga oo dhib noqda

 • Xannuun joogto ah ama cadaadis qofku ka dareemayo shafka

 • Wareer cusub

 • In awood qofku uyeelan waayo inuu hurdada ka koco ama sooba jeedo

 • Wajiga ama bushimaha oo buluug ama sibidhi ah

 • Calool xanuun aad udaran

 • Wac 911 ama sii wac inta aanad tagin xarunta daryeelka degdegga ah ee deegaankaaga.

 • Usheeg hawlwadaha in adiga ama qofka daryeelka ubaahani laga yaabo inuu qabo COVID-19.

Ogow waxyaabaha ku saabsan ikhtiyaaradka fasaxa xanuunka, marka aad shaqada kusoo noqon karto, iyo in aad u baahan tahay in aad loo shaqeeyahaaga u sheegto iyo in kale haddii COVID-19 lagaa helo.  Eeg “COVID-19 iyo la qabsiga shaqadaada - U sheegidda cidda aad u shaqayso in aad la xanuunsan tahay COVID19

Kor ku laabo ]

Uhelidda daryeel qoyskaaga

Haddii aanad lahayn dhakhtar, wac 211 ama Xarumaha Caafimaadka ee Daryeelka Aasaasiga ah ee Gobolka Multnomah adigoo ka wacaaya 503-988-5558. Tarjumaano ayaa diyaar kuu ah. Xarunta Caafimaad ee Mulnomah County

 • Uma baahnid inaad yeelato caymis caafimaad.

 • Uma baahnid inaad yeelato dakhli.

 • Waxa aad heli kartaa daryeel caafimaad iyada oo aan la eegayn sharcigaaga soo galeetinimo.

 • Lama wadaagayno xogtaada fulinta sharciga ama sarkaallada socdaalka.

Fulinta Sharciyada Socdaalka iyo Kastamyada waxa ay leeyihiin siyaasad taas oo ka hortagaysa in la xidho dadka ku sugan xarumaha daryeelka caafimaad, sida isbitaallada, xafiisyada dhakhtarada, xarumaha caafimaad ee bukaan socodka, xarumaha daryeelka xaaladaha degdegga ah. 

Haddii aad hesho daawayn caafimaad ama adeegyo la xidhiidha COVID-19, ma aha mid carqalad kugu noqon karta marka aad codsanayso deggenaanshiyaha daa’imka ah ee United States ka. Ka akhri xog dheeraad ah oo ku saabsan Kaalmada Lacageed eedka Helayso Dadweynaha.

Ilaha

Kor ku laabo ]

Su`aalo ma qabtaa?

Booqo 211 info ama wac 2-1-1 inta u dhaxaysa 8 subaxnimo illaa 11 galabnimo. Turjumidda waa kuu diyaar.