La cusboonaysiiyay: 9/3/2021

TILMAAMAHA LOOGU TALO GALAY ISU IMAATINADA IYO DHACDOOYINKA OO KA IMAANAYA CAAFIMAADKA BULSHADA

ILAALINTA CAAFIMAAD QABKA ARDAYDA


Qofkasta oo 12 jir iyo wixii ka weyn ahi oo ku sugan Oregon waxa uu qaadan karaa tallaalka COVID-19. (12-17 jirku waxa uu qaadan karaa tallaalka Pfizer kali ah)  

Xataa hadii aad tallaalantahay, sii wad ka taxadaridda caafimaadkaaga iyo caafimaadka qoyskaaga iyo saaxiibadaa. Guriga joog haddii aad xanuunsan tahay, gacmaha dhaqo, kana caawi in qoyska iyo saaxiibadu helaan daryeel caafimaad iyo taageero dhanka caafimaadka maskaxda ah.

Tallaalada COVID-19 waxa ay ka caawin doonaan inay ka ilaaliyaan COVID

Sidee loo helaa tallaalka COVID-19?

Waxaa jira dhowr qaab oo tallaalka COVID-19 lagu heli karo:

 • Hel xarun tallaal adigoo isticmaalaaya Helaha Tallaalka ee Oregon

 • Wac 211 ama 1-866-698-6155 si aad u hesho farmashiga ama goobta caafimaad ee kugu dhow.

 • Degmada Multnomah waxay qaban qaabisaa goobo tallaalka COVID-19 oo si joogto ah loo qaban doono maalmaha Talaadada - Sabtida. Bookho Multco Weekly Clinics ama wac 503.988.8939 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.

Waxa aad filanayso marka aad qaadato tallaalka

 • UMA baahnid inaad noqoto muwaadin Maraykan ah. 

 • Qaadashada tallaalku MA saamayn doonto soo galeetinimadaada ama looma tixgelin doono kaalmo dadweynaha kaaga timi (public charge). 

 • Uma baahnid inaad yeelato ama bixiso lambarka amniga ee bulshada. 

 • Uma baahnid inaad sidato aqoonsi. 

 • Uma baahnid caymis caafimaad.

 • Tallaalku waa bilaash.

Ma u baahan tahay gaadiid ku geeya ballantaada tallaalka? Wac 211 or 1-866-698-6155.

Tallaalada loogu talo galay caruurta 12 jirka iyo wixii ka weyn

 • 15-17 jirku uma baahna in qof weyni soo raaco, umana baahna oggolaanshiyaha waalidka gobolkan Oregon gudahiisa. Waxa aanu ku dhiirrigelinaynaa dhallinyarta inay ka qayb geliyaan qof weyn oo ay ku kalsoon yihiin qaadashada go’aamada caafimaad. 

 • 12-14 jirku waa inuu la socdaa waalid, waardiye ama qof uu soo raaciyay waalidku.

 • Haddii qof aan waalidka ama waardiyaha ahayni la socod 12-14 jirka, waxa ay ubaahnaan doonaan inay keenaan caddayn sheegaysa oggolaanshiyaha waalidka/waardiyaha. Waalidka ama waardiyaha waxa looga baahan yahay inuu diyaar ku ahaado taleefankiisa si uu uga jawaabo woxoogaa su’aalo caafimaad ah. Caddayn oggolaanshiyo waa laba mid:

  • foomka oggolaanshiyaha oo saxeexan, ama

  • Qoraal gacanta lagu qoray ama kombuyuutar lagu qoray oo uu ku jiro magaca waalidka/waardiyaha, xidhiidhka uu dhallinyarta la leeyahay, dhallinyartu taariikhda uu dhashay, bayaan sheegaya in waalidka/waardiyuhu oggolyahay in dhallinyarkan la tallaalo, iyo saxeexa waalidka/waardiyaha.

Waxaad sidoo kale awooddaa inaad:

 • Booqato websaytka Gobolka Oregon ee Sida loo Helo Tallaalka COVID-19 Oregon Gudaheeda”

 • Wacdo 211 ama 1-866-698-6155 inta udhaxaysa 6 subaxnimo illaa 7da fiidnimo maalin kasta, oo ay kujiraan maalmaha fasaxyada ahi.

 • Udirto farrinta ah ORCOVID 898211 si aad u hesho farriimo ku ogeysiinaya macluumaadkii ugu danbeeyay ee ku saabsan sida aad uheli karto tallaalka (Ingiriisi iyo Isbaanish kaliya)

 • Iimayl udirto ORCOVID@211info.org (Dhammaan luuqadaha)

Waxyaabo Kale oo Dheeraad ah oo Tallaalka COVID-19 ah

Maaskaraha, Kala Fogaanshaha, iyo Isu imaatanada

Laga bilaabo Jimcaha, Ogoosto 13, dhammaan dadka ku nool Degaanka Multnomah waxaa looga baahnaan doonaa in ay xirtaan maaskare marka la joogo goobaha dadweynaha ee gudaha ku yaala.   Maaskarayaal ayaa la iskaga baahnaan doonaa, iyada oo aan la eegayn xaalada tallaal, kaasi oo loogu talagalay dhammaan dadka da’doodu tahay 5 iyo ka weyn (2 sano jir iyo ka weyn haddii ay xamili karaan).
 

Wax dheeraad ah ka akhri: Macluumaadka maaskaraha ee Oregon

Ka hortagga faafitaanka COVID-19 

Fayraska sababa COVID-19 waxa uu si fudud uga fidaa qof illaa qof kale. Si aad uga hortagto inaad xanuusato:

 • Gacmahan dhaqo ugu yaraan 20 ilbiriqsi

 • Xidho maaskaro marka aad dibadda ubaxaysid

 • Ka fogow taabashada wajigaaga

 • Dabool qufacyadaada iyo hindhisooyinkaaga

 • Ujirso ugu yaraan 6 tillaabo dadka kale aadan la noolayn

 • Ha ahaadaan isu imaatinadu kuwo ay dadku kooban yiin, wakhti kooban ah, oo dibadana ah markasta oo ay macquul tahay

 • Nadiifi oo jeermiska ka dil meelaha inta badan la taabto

 • Xaddid safarrada joogna guriga agtiisa

 • Is tallaal

Dadka iyagu leh xaalado caafimaad oo hore ujiray, sida xiiq, macaan ama wadno ama sambabo xanuun, waxa ay khattar dheeraad ah ugu jiraan in ay xanuun aad udaran yeeshaan haddii ay qaadaan COVID-19. Eeg tilmaamaha sida qofku ammaan isugu ilaalinayo haddii uu dad badan la joogo.

Haddii aad dareento xanuun

Haddii aad bilawdo inaad dareento xanuun — gaar ahaan haddii aad yeelato xummad iyo qufac:

 • Guriga joog kana fogow dadka kale. 

 • Wac dhakhtarkaaga ama xaruntaada caafimaad ee bukaan socodka si aad u ogaato inaad ubaahan tahay shaybaadh.

 • Guriga joog illamaa iyo dhakhtarkaaga ama xaruntaada caafimaad ay kugu wergeliso inaad dadka kale ag joogi karto markale.

 • Samee waxyaalaha aad caadi ahaan samaysid si aad u ladnaato: seexo, naso, cab dareeraayal badan.

 • Majirto daawo u gaar ah COVID-19.  

Raadi daryeel caafimaad oo degdeg ah sida ugu dhakhsiyaha badan haddii adiga ama qof da’da uu doono ha ahaadee uu yeesho calaamadahan digniinta degdegga ah:

 • Neefsiga oo dhib noqda

 • Xannuun joogto ah ama cadaadis qofku ka dareemayo shafka

 • Wareer cusub

 • In awood qofku uyeelan waayo inuu hurdada ka koco ama sooba jeedo

 • Dibnaha ama wejiga oo midabkoodu buluug noqdo

 • Calool xanuun aad udaran

 • Wac 911 ama sii wac inta aanad tagin xarunta daryeelka degdegga ah ee deegaankaaga.

 • Usheeg hawlwadaha in adiga ama qofka daryeelka ubaahani laga yaabo inuu qabo COVID-19.

Eeg 10 Siyaabood oo Loogu Maareeyo Calaamadaha Neefsiga Guriga si aad naftaada udaryeesho.

Baaritaanka COVID-19

Waa inaad is shaybaadho haddii aad leedahay calaamadaha COVID-19 ama haddii aad la kulantay una dhawaatay qof qaba COVID-19. La kulanka dhow waxaa laga wadaa inaad ujirsato lix fuudh qof muddo 15 daqiiqo ama in ka badan maalin gudaheed, ayada oo uu qofku xidhan yahay ama uusan xidhnayn maaskaro.

Uhelidda daryeel qoyskaaga

Haddii aanad lahayn dhakhtar, wac 211 ama Xarumaha Caafimaadka ee Daryeelka Aasaasiga ah ee Gobolka Multnomah adigoo ka wacaaya 503-988-5558. Tarjumaano ayaa diyaar kuu ah. Xarunta Caafimaad ee Mulnomah County

 • Uma baahnid inaad yeelato caymis caafimaad.

 • Uma baahnid inaad yeelato dakhli.

 • Waxa aad heli kartaa daryeel caafimaad iyada oo aan la eegayn sharcigaaga soo galeetinimo.

 • Lama wadaagayno xogtaada fulinta sharciga ama sarkaallada socdaalka.

Fulinta Sharciyada Socdaalka iyo Kastamyada waxa ay leeyihiin siyaasad taas oo ka hortagaysa in la xidho dadka ku sugan xarumaha daryeelka caafimaad, sida isbitaallada, xafiisyada dhakhtarada, xarumaha caafimaad ee bukaan socodka, xarumaha daryeelka xaaladaha degdegga ah. 

Haddii aad hesho daawayn caafimaad ama adeegyo la xidhiidha COVID-19, ma aha mid carqalad kugu noqon karta marka aad codsanayso deggenaanshiyaha daa’imka ah ee United States ka. Ka akhri xog dheeraad ah oo ku saabsan Kaalmada Lacageed eedka Helayso Dadweynaha.

Ilaha

Su`aalo ma qabtaa?

Booqo 211 info ama wac 2-1-1 inta u dhaxaysa 8 subaxnimo illaa 11 galabnimo. Turjumidda waa kuu diyaar.