อัปเดตเมื่อ

7/15/2021

ประชากรทุกคนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปในรัฐโอเรกอนสามารถรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้ (ประชากรที่มีอายุระหว่าง 12 - 17 ปีจะได้รับวัคซีน Pfizer เท่านั้น)  

แม้ว่าคุณจะได้รับวัคซีนแล้ว แต่คุณก็ยังจำเป็นต้องดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และเพื่อน ๆ ของคุณต่อไป ให้อยู่บ้านหากคุณรู้สึกไม่สบาย ล้างมือให้สะอาด และช่วยให้ครอบครัวและเพื่อน ๆ ได้รับการรักษาพยาบาลและการสนับสนุนด้านสุขภาพจิต

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ช่วยป้องกันชุมชนให้ห่างไกลจากโควิด

ฉันจะเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้อย่างไร

การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทำได้หลายวิธี ดังนี้

 • Multnomah County ให้บริการคลินิกวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นประจำทุกวันอังคาร-วันเสาร์ เข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ คลินิกประจำสัปดาห์ของ Multco หรือโทรติดต่อ 503.988.8939

ข้อกำหนดเมื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน

 • คุณไม่จำเป็นต้องเป็นพลเมืองสหรัฐฯ 

 • การรับวัคซีนจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะการเข้าเมืองสหรัฐฯ ของคุณหรือนับเป็นการขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (Public Charge) 

 • คุณไม่จำเป็นต้องมีหรือระบุหมายเลขประกันสังคม 

 • คุณไม่จำเป็นต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน 

 • คุณไม่จำเป็นต้องใช้ประกันสุขภาพ

 • การให้วัคซีนเป็นการให้บริการฟรี

ต้องจองคิวการเข้ารับการฉีดวัคซีนหรือไม่ โปรดติดต่อ 211 หรือ 1-866-698-6155

วัคซีนสำหรับเด็กที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป

 • เด็กที่มีอายุระหว่าง 15 - 17 ปีไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับวัคซีนพร้อมผู้ใหญ่ และไม่จำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองในรัฐโอเรกอน เราสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมกับผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้ในการตัดสินใจทางการแพทย์ 

 • เด็กที่มีอายุระหว่าง 12 - 14 ปีจำเป็นต้องเดินทางมารับวัคซีนพร้อมบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาของเด็ก

 • หากเด็กที่มีอายุระหว่าง 12 - 14 ปีเดินทางมารับวัคซีนพร้อมด้วยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดามารดาหรือผู้ปกครอง บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงหลักฐานการยินยอมจากบิดามารดา/ผู้ปกครองของเด็ก บิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กจะต้องพร้อมสำหรับการสนทนาโทรศัพท์เพื่อตอบคำถามทางการแพทย์บางข้อ หลักฐานการยินยอม ได้แก่

  • หนังสือยินยอมที่ลงนามเรียบร้อย หรือ

  • บันทึกฉบับลายลักษณ์อักษรหรือฉบับพิมพ์ที่ประกอบด้วยชื่อบิดามารดา/ผู้ปกครอง ความสัมพันธ์กับเด็ก วันเดือนปีเกิดของเด็ก ข้อความที่ระบุว่าบิดามารดา/ผู้ปกครองยินยอมให้เด็กได้รับวัคซีน และลายมือชื่อของบิดามารดา/ผู้ปกครอง

คุณยังสามารถ:

 • เข้าชมเว็บไซต์ วิธีหาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ใน Oregon ของรัฐโอเรกอน 

 • โทร 211 หรือ 1-866-698-6155 ระหว่าง 06.00 น. - 19.00 น. ทุกวันทำการ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์

 • ส่งข้อความ ORCOVID ไปที่หมายเลข 898211 เพื่อรับข้อความ/SMS เกี่ยวกับหน่วยบริการวัคซีน (ภาษาอังกฤษและสเปนเท่านั้น)

 • อีเมล ORCOVID@211info.org (ทุกภาษา)

แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพิ่มเติม

การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม และการรวมกลุ่ม

รัฐ Oregon ได้ยกเลิกข้อจำกัดส่วนใหญ่เกี่ยวกับโควิด-19 แล้ว โดยในหลาย ๆ กรณีไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมอีกต่อไป แต่ละบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ สามารถชุมนุมกันในขนาดใดก็ได้ 

ในสถานที่บางแห่งยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งได้แก่

 • สนามบินและการขนส่งสาธารณะ

 • สถานกักตัวเด็กและผู้ใหญ่

 • สถานพยาบาล

 • สถานที่พักพิงและสถานที่พักอาศัยในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ที่ปรึกษาสาธารณสุข Multnomah County: หากคุณยังได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบ เราขอแนะนำให้คุณสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมต่อไปในสถานที่เหล่านี้

 • ภายในอาคารเมื่อคุณอยู่ใกล้กับบุคคลที่ไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นผู้ที่ยังได้รับการฉีดวัคซีนไม่ครบ และ

 • ภายในอาคารเมื่อคุณอยู่ในที่สาธารณะหรือเมื่อคุณไม่ทราบว่าบุคคลที่คุณอยู่ใกล้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่

การฉีดวัคซีนครบ หมายถึงระยะเวลา 2 สัปดาห์หลังจากที่คุณได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer หรือ Moderna ครบ 2 เข็ม หรือระยะเวลา 2 สัปดาห์หลังจากที่คุณได้รับวัคซีน Johnson & Johnson

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม: ข้อมูลการสวมหน้ากากอนามัยของ Oregon

ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 

ไวรัสที่ทำให้ป่วยเป็น COVID-19 แพร่กระจายจากคนหนึ่งสู่อีกคนได้อย่างง่ายดาย เพื่อหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วย:

 • ล้างมือบ่อย ๆ อย่างน้อย 20 วินาที

 • สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปข้างนอก

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าตนเอง

 • ปิดปากเมื่อไอหรือจาม

 • อยู่ห่างจากผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ร่วมกับคุณอย่างน้อย 6 ฟุต

 • การพบปะกันควรเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ๆ ใช้เวลาสั้น ๆ และอยู่กลางแจ้งเมื่อทำได้

 • ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยครั้ง

 • จำกัดการเดินทางและอยู่แต่ในบ้าน

 • รับการฉีดวัคซีน

ผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง เช่น โรคหอบหืด เบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคปอดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการป่วยหนักด้วย COVID-19 ดูเคล็ดลับเพื่อความปลอดภัยหากคุณอาศัยอยู่กับผู้คนจำนวนมาก

หากคุณมีอาการไม่สบาย

หากคุณเริ่มรู้สึกไม่สบาย - โดยเฉพาะเมื่อมีไข้และไอ:

 • ให้อยู่บ้านและอยู่ให้ห่างจากคนอื่น ๆ 

 • โทรหาแพทย์หรือคลินิกของคุณเพื่อดูว่าคุณจำเป็นต้องได้รับการตรวจหาเชื้อหรือไม่

 • อยู่บ้านจนกว่าแพทย์หรือคลินิกของคุณจะบอกว่าคุณสามารถอยู่กับคนอื่นได้อีกครั้ง

 • ทำสิ่งที่คุณทำได้ตามปกติเพื่อให้รู้สึกดีขึ้น ได้แก่ นอนหลับ พักผ่อน ดื่มน้ำมาก ๆ

 • ทั้งนี้ ยังไม่มียารักษา COVID-19 โดยเฉพาะ  

รีบไปพบแพทย์ฉุกเฉินทันที หากคุณหรือคนที่ไม่ว่าอายุเท่าใดแสดงอาการเตือนฉุกเฉินเหล่านี้:

 • หายใจลำบาก

 • ปวดหรือแน่นหน้าอกอย่างต่อเนื่อง

 • อยู่ ๆ ก็หลง ๆ ลืม ๆ

 • นอนลุกไม่ขึ้นหรือนอนไม่หลับ

 • ริมฝีปากหรือใบหน้าคล้ำ

 • ปวดท้องอย่างรุนแรง

 • โทร 911 หรือโทรไปยังหน่วยงานฉุกเฉินในพื้นที่ของคุณ

 • แจ้งพนักงานรับโทรศัพท์ว่าคุณหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออาจมีเชื้อ COVID-19

ดู 10 วิธีจัดการกับอาการระบบทางเดินหายใจที่บ้านเพื่อดูแลตัวเอง

การตรวจหาเชื้อ COVID-19

คุณควรเข้ารับการตรวจหากคุณมีอาการของ COVID-19 หรือหากคุณสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 การติดต่ออย่างใกล้ชิดหมายถึงการอยู่ใกล้ใครสักคนในระยะหกฟุตเป็นเวลา 15 นาทีหรือมากกว่านั้นตลอดทั้งวัน โดยสวมหรือไม่ได้สวมหน้ากาก

ดูแลครอบครัวของคุณ

หากคุณไม่มีแพทย์ประจำตัว โทร 211 หรือ Multnomah County Primary Care Health Centers ที่ 503-988-5558 มีล่ามให้บริการ ที่คลินิก Multnomah County

 • คุณไม่จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพ

 • คุณไม่จำเป็นต้องมีรายได้

 • คุณสามารถรับการดูแลสุขภาพได้โดยไม่คำนึงถึงสถานะการตรวจคนเข้าเมืองของคุณ

 • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองและศุลกากรมีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการจับกุมในสถานบริการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล สำนักงานแพทย์ คลินิกสุขภาพ และสถานดูแลฉุกเฉินหรือเร่งด่วน 

หากคุณได้รับการรักษาพยาบาลหรือบริการสำหรับ COVID-19 จะไม่นับรวมในประวัติของคุณเมื่อคุณยื่นขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในสหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล (Public Charge)

แหล่งข้อมูล

มีคำถามหรือไม

เข้าชม 211 info หรือ โทร 2-1-1 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 23.00 น. มีล่ามให้บริการ