ዘተሓደሰ፡

7/19/2021

ኣብ Oregon ዝነብሩ ደቂ 12 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ዝኾኑ ሰባት ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ክረኽቡ ይኽእል እዩም። (ካብ 12-17 ዓመት ዝዕድሚኦም ናይ ፋይዘር ክታበት ጥራይ ክረኽቡ ይኽእሉ)  

ዋላ ክታበት ይወሃበኩም፡ ጥዕናኹምን ጥዕና ስድራ ቤትኩምን ፈተውትኹምን ምክንኻን ቀጽሉ። እንተ ሓሚምኩም ካብ ገዛ ኣይትውጹ፡ ኣእዳውኩም ተሓጸቡ፡ ከምኡ’ውን ንስድራ-ቤትን ፈተውትን ሕክምናዊ ሓገዝን ኣእምሮኣዊ ናይ ጥዕና ደገፍን ክረኽቡ ሓግዝዎም።

ክታበት ኮቪድ-19 ንሕብረተሰብ ካብ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ይሕግዝ

ከመይ ገይረ ክታበት ኮቪድ-19 ክረክብ እኽእል፧

ክታበት ኮቪድ-19 ንምርካብ ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ መንገድታት ኣለዉ፥

 • Multnomah County ወትሩ ሰሉስ - ቀዳም፡ ምዱብ ክሊኒካት ክታበት ኮቪድ-19 የአንግድ። ናብ Multco ሰሙናዊ ክሊኒካት ብጽሑ ወይ ንዝያዳ ሓበሬታ ናብ 503.98.8939 ደውሉ።

ክታበት ክትወስዱ እንከለኹም እንታይ ክትጽበዩ ትኽእሉ፧

 • ኣሜሪካዊ ዜጋ ክትኮኑ ኣየድልየኩምን እዩ። 

 • እዚ ክታበት ምውሳድ ንናይ ኢሚግሬሽን ኵነተ-ሃለዋትኩም ኣይጸልዎን እዩ፡ ወይ ከም ህዝባዊ ደገፍ ኣይቁጸርን እዩ። 

 • ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ቁጽሪ ክህልወኩም ወይ ምሃብ ኣየድልየኩምን እዩ። 

 • ናይ ጥዕና መድሕን ኣየድልየኩምን እዩ።

 • እቲ ክታበት ብናጻ እዩ።

ናብቲ ናይ ክታበት ቆጸራኹም ንኽትከዱ መኪና የድልየኩም ድዩ፧  ብ 211 ወይ 1-866-698-6155 ደውሉ።

ንቆልዑ 12ን ካብኡ ንላዕልን ክታበት

 • 15-17 ዓመት ዝዕድሚኦም ምሳታቶም እኹል ሰብ ኣየድልዮምን እዩ፡ ኣብ ግዝኣት Oregon እውን ፍቓድ ወለዶም ክሓቱ ኣየድልዮምን እዩ። መንእሰያት ኣብ ውሳነ ሕክምና ንእሙናት ዓበይቲ ሰባት ከሳትፉ ነተባብዖም ኢና። 

 • 12-14 ዓመት ዝዕድሚኦም ወላዲኦም፡ መጕዚቶም ወይ እቲ ወላዲኦም ዝመደቦ ሰብ ክህልዎም ኣለዎ።

 • ካብ ወላዲ ወይ መጕዚትነት ወጻኢ ዝኾነ ካልእ ሰብ ምስ ወዲ 12-14 ዓመት እንተ መጺኡ፡ ናይ ወለዲ/ሞግዚት ፍቓድ መረጋገጺ ከቕርቡ ኣለዎም። ወለዲ ወይ መጕዚትነት እውን ንገሊኡ ሕክምናዊ ሕቶታት ንምምላስ ብቴሌፎን ክርከቡ ኣለዎም። መረጋገጺ ስምምዕነት ክኸውን ይኽእል እዩ፡

  • ዝተፈረመ ናይ ስምምዕ ቅጥዒ ወይ

  • ንስም ወላዲ/ሞግዚት ምስቲ ኣብጻሒ ዘለዎም ርክብ፡ እቲ መንእሰይ እተወልደሉ ዕለት፡ ከምኡ’ውን እቲ ወላዲ/ሞግዚት ዝጸሓፎ ናይ ስምምዕ ቅጥዒ ነቲ በጻሒ ክኽተብ ከሎ፡ ከምኡ’ውን እቲ ወላዲ/ሞግዚት ክታሙ ዘንበረሉ ብኢድ ዝተጻሕፈ ወይ ዝተሓትመ ጽሑፍ የጠቓልል።

ብተወሳኺ፡ ከምዚ ዝስዕብ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም፡

 • ነቲ ናይ ግዝኣት ኦሪገን መርበብ ሓበሬታ ኣብ Oregon ብኸመይ ኮቪድ-19 ክታበት ከም እትረክብ ብጽሑ። 

 • መዓልታዊ ከምኡ’ውን ንበዓላት ሓዊስካ ካብ ሰዓት 6 ቅ.ቀ. -7 ድ.ቀ. ብቑጽሪ 211 ወይ 1-866-698-6155ደውሉ።

 • ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ORCOVID ናብ 898211 ናይ ጽሑፍ/ ሓጺር መልእኽቲ ንምርካብ ብዛዕባ ክታበት ኣበይ ክትረኽቡ ከምትኽእሉ (ብእንግሊዝኛን ብስጳንኛን ጥራይ)

 • ኢመይል ORCOVID@211info.org (ኵሉ ቋንቋታት)

ተወሳኺ ምንጭታት ክታበት ኮቪድ-19

መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን፡ ኣካላዊ ርሕቀት ከምኡ’ውን ምትእኽኻባት

ግዝኣት ኦሪጎን ዝበዝሐ ናይ ኮቪድ-19 ቀይድታት ኣልዒላ ኣላ። መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን፡ ኣካላዊ ምርሕሓቕን ኣብ ብዙሓት ናይ ንግዲ ትካላት ኣብዚ እዋን ኣይግደድን እዩ። ውልቀ-ሰባትን ጕጅለታትን ክንዲ ዝኾነ ይኹን ዓቐን ክእከቡ ይኽእሉ እዮም። 

መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን፡ ኣካላዊ ምርሕሓቕን ኣብዞም ዝስዕቡ ኣጋጣሚታት ገና ይግደድ እዩ፥

 • መዕርፎ ነፈርትን ህዝባዊ መሰጋገሪታትን

 • ናይ ዓበይትን መንእሰያትን ቤት ማእሰርቲ

 • ናይ ክንክን ጥዕና ቦታታት

 • መዕቆቢታትን መሰጋገሪ መንበሪ ገዛውትን

ናይ Multnomah County ህዝባዊ ኣማኻሪ ጥዕና፡ ሙሉእ ብሙሉእ ክታበት እንተዘይወሲድኩም፡ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን፡ ምግባርን ኣካላዊ ምርሕሓቕ ምዝውታት ክትቅጽሉን ንላቦ፡

 • ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ ከባቢ ምሳኹም ዘይነብሩን ምሉእ ክታበት ዘይተኸተቡን ሰባት ኣብ ትህልውሉ እዋን ከምኡ’ውን

 • ኣብ ውሽጢ ገዛ ኣብ ቅድሚ ሰባት ኣብ ትህልዉሉ እዋን ወይ ኣብ ከባቢኹም ዘሎ ሰብ ክታበት ወሲዱ ድዩ ኣይወሰደን ኣብ ዘይትፈልጠሉ እዋን 

ምሉእ ብምሉእ ዝተኸተበት ማለት 2 ሰሙን ኮይኑ ኣሎ ድሕሪ 2ይ ዶዝ ናይ Pfizer ወይ Moderna ወይ 2 ሰሙን ድሕሪ ናይ Johnson & Johnson ክታበት ምውሳድ ማለት እዩ።

ተወሳኺ ኣብዚ ዝስዕብ ኣንብቡ፥ ናይ Oregon ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ሓበሬታ

ዝርገሐ ኮቪድ-19 ምክልኻል 

ኮቪድ-19 ዘምጽእ ቫይረስ ብቐሊሉ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክመሓላለፍ ይኽእል። ካብ ሕማም ንምክልኻል፡

 • እንተወሓደ ን20 ካልኢታት ዝኣክል ኢድካ ደጋጊምካ ተሓጸብ

 • ክትወጽእ ከለኻ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ግበር

 • ገጽካ ምትንካፍ ኣወግድ

 • ሰዓልን ምህንጣስን ምሽፋን

 • ምስቶም ምሳኻ ዘይነብሩ ሰባት እንተወሓደ 6 ጫማ ረሓቕ

 • ብእተኻእለ መጠን ምትእኽኻብ ንኣሽቱን ሓጺርን ኣብ ግዳምን ግበርዎም

 • ብተደጋጋሚ ክትንከፉ ዝኽእሉ ነገራት ኣጽርዮምን ካብ ብከላ ናጻ ግበሮምን

 • ጉዕዞ ደረት ግበሩሎም፡ ከምኡ’ውን ካብ ቤትኩም ብዙሕ ኣይትርሓቑ

 • ክታበት ውሰዱ

ከም ኣዝማ፡ ሽኮርያ፡ ወይ ሕማም ልቢ ወይ ሳንቡእ ዝኣመሰለ መሰረታዊ ጸገማት ጥዕና ዘለዎም ሰባት ኣብ ከምዚ ኵነታት ብኮቪድ-19 ናይ ምሕማም ልዑል ሓደጋ) ይርከቡ። ምስ ብዙሓት ሰባት ትነብር እንተ ዄንኻ፡ ብኸመይ ካብ ሓደጋ ከም እትድሕን ዝሕግዝ ምኽሪ ርአ።

ሕማም ይስምዓኩም እንተሎ

ክትሓሙ እንተጀሚርኩም - ብፍላይ ረስንን ምስዓልን፡

 • ኣብ ቤትኩም ተዓቖቡ ከምኡ’ውን ካብ ካልኦት ሰባት ርሓቑ። 

 • መርመራ ክትገብሩ ከምዘለኩም ንምርኣይ ናብ ሓኪምኩም ወይ ክሊኒክ ደውሉ።

 • ሓኪምኩም ወይ ክሊኒክ እንደገና ምስ ካልኦት ሰባት ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ ዝብለኩም ካብ ገዛኹም ኣይትውጽኡ።

 • ከምቲ ልሙድ ጽቡቕ ንኽስመዓኩም እትገብርዎ ነገራት ግበሩ ድቃሱ፡ የዕርፉ፡ ብዙሕ ፈሳሲ ስተዩ።

 • ንኮቪድ-19 ተባሂሉ ብፍሉይ ዝተዳለወ ምድሃኒት የለን።  

ንስኹም ወይ ኣብ ዝኾነ ክሊ ዕድመ ዝርከብ ሰብ ዝኾነ ካብዞም ዝስዕቡ ህጹጽ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት እንተኣርእዩኩም፡ ሽዑ ንሽዑ ህጹጽ ሕክምናዊ ክንክን ሕተቱ፡

 • ሽግር ምስትንፋስ

 • ዘየቋርጽ ቃንዛ ወይ ጸቕጢ ኣብ ኣፍ-ልቢ

 • ሓድሽ ምድንጋር

 • ክትነቅሕ ዘይምኽኣል ወይ ነቒሕካ ክትጸንሕ ዘይምኽኣል

 • ናብ ሰማያዊ ዝኸደ ከንፈር ወይ ገጽ

 • ብርቱዕ ቃንዛ ከብዲ

 • ናብ 911 ወይ ናብ ናይ ከባቢኹም ማእከል ህጹጽ ረድኤት ደውሉ።

 • ንስኹም ወይ እቲ ሓገዝ ዘድልዮ ሰብ ኮቪድ-19 ክህልዎ ከምዝኽእል ነቲ ኦፐሬተር ንገርዎ።

10 መገድታት ንምክንኻን ናይ ምስትንፋስ ምልክታት ኣብ ቤትካ ንገዛእ ርእስኹም ንምድሓን ርኣዩ።

መርመራ ኮቪድ-19

ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ምስዝህልዉኹም ወይ ኮቪድ-19 ምስዘለዎ ሰብ ጥቡቕ ርክብ ምስዝነብረኩም መርመራ ክትገብሩ ይግባእ። ናይ ቀረባ ርክብ ማለት ሓደ ሰብ ን15 ደቓይቕ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኣብ መዓልቲ፡ ተሸፊንኩም ወይ ከይተሸፈንኩም ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ጫማ ምጽናሕ ማለት እዩ።

 • ውጽኢት መርመራኹም እናተጸበኹም፡ ኣብ ገዛኹም ክትጸንሑን ካብ ካልኦት ክትርሕቁን ኣለኩም።

 • መርመራ ኮቪድ-19 ኣበይን ብኸመይን ከምዝግበር ዝበለጸ መረዳእታ ንምርካብ ብኽብረትኩም ናብ “ኣበይ ክምርመር እኽእል፧ብጽሑ” 

ምስ ተመርመርኩም፡ እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም።

ንስድራቤትኩም ምእላይ

ሓኪም እንተዘይብልኩም ናብ 211 ወይ ናብ Multnomah County መባእታዊ ክንክን ጥዕና ማእከላት 503-988-5558 ደውሉ። ተርጓምቲ ኣለዉ። ኣብ ክሊኒክ Multnomah County

 • ናይ ጥዕና መድሕን ክህልወኩም ኣየድልየኩምን እዩ።

 • ኣታዊ ክህልወኩም ኣየድልየኩምን እዩ።

 • ናይ ስደት ኩነታትኩም ብዘየገድስ ናይ ጥዕና ክንክን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

 • ሓበሬታኹም ምስ ኣኽበርቲ ሕጊ ወይ ሰበ-ስልጣን ኢሚግሬሽን ኣይነካፍሎን ኢና።

ትግባረ ኢሚግሬሽንን ጉምሩክን ኣብ ከም ሆስፒታላት፡ ቤት ጽሕፈታት ሓኪም፡ ክሊኒካት፡ ህጹጽ ክንክን ኣብ ዝኣመሰሉ ትካላት ጥዕና ምእሳር ንምውጋድ ፖሊሲ ኣለዎ። 

ንሕክምና ወይ ንኮቪድ-19 ኣገልግሎታት እንተረኺብኩም፡ ኣብ ኣሜሪካ ቀዋሚ ነባርነት ንምርካብ ኣብ ትሓትተሉ ግዜ ኣንጻርካ ኣይክጽብጸብን እዩ። ብዛዕባ ህዝባዊ ክሲ ዝያዳ ኣንብብ።

ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮናቫይረስ፡ ብኸመይ ይላባዕን ብኸመይ ጥዑይ ኴንካ ትቕጽል

ሕቶታት?

ናብ 211 ሓበሬታ ብጽሑ ወይ ብቑጽሪ 2-1-1 ኣብ መንጎ ሰዓት 8 ቅ.ቀ. ክሳብ 11 ድ.ቀ. ኣብ ዘሎ ግዜ ደውሉ። ምትርጓም ኣሎ።