ዘተሓደሰ፡    4/22/2022

ክታበት ኮቪድ-19 ንሕብረተሰብ ካብ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ይሕግዝ
መርመራ ኮቪድ-19
ዝርገሐ ኮቪድ-19 ምክልኻል
ሕማም ይስምዓኩም እንተሎ
ንነብስኻን ንስድራቤትኩም ምእላይ

ዝሓደሸ መመርሒ፡

 • ምምሕያሽ ናይ ምስኬራ
  ካብ ማርች 12 ጀሚሩ፡ድሕሪ ደጊም ኣብ ኦሪገን ኣብ መብዛሕትኡ ዝርከብ ህዝባዊ ቦታታት ማስኬራ ኣየድልን ኢዩ። ኣስራሕትን ንግድን ናይ ገዛእ ርእሶም ማስኬራ ክህልዎም እዩ ። ኣብ ከም ናይ ክንክን ጥዕና ዝኣመሰሉ ቦታታት ማስኬራ ከድል እዩ ። ከቢድ ሕማም ንምምዕባል ኣብ ዝለዕለ ሓደጋ ምስ ትህሉ፡  ብፍላይ ንኮቪድ-19 ምሉእ ብምሉእ እተኸተብካ ምስ ዘይትከዉን ኣብ ግዳም ወይ ብሰባት ኣብ እተጨቓጨቐ ህዝባዊ ቦታታት ማስኬራ ክትገብር ከም ዘለካ ህዝባዊ ጥዕና ኣውራጃ ሙልትኖማ ምኽሪ ይህብ። 
   
 • እዋናዊ ሓበሬታ ውሻብ
  ካብ 12 ማርች ጀሚሩ፡ ብዓል ስልጣን ጥዕና ኦሪገን ንመብዛሕትኦም ሰባት ናይ ዉሸባ ሕቶታት ደዉ ኣቢለሞ ኣሎ። ምስ ሓደ ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ተቓሊዕካ እንተ ነይርካ፡ናይ ኵነታት ክታበት ብዘየገድስ ክትዉሸብ ኣየድልየካን እዩ። እዚ ቘልዑን ከምኡውን ኣብ K-12 ዘለዉ ሰራሕተኛታትን ኣብ ክንክን ህጻናት ንዝርከቡ ቘልዑን የጠቓልል እዩ።  ንቦታታት ክንክን ጥዕና፣ ኣብያተ ማእሰርቲ፣ ወክኒ ቤታትን መፅለሊታትን ሓዊሱ ዝለዓለ ስግኣታት ኣብ ዘለዎም መአከቢ ቦታታት ሐዚዉን ፈሊካ ምፅናሕ ይምከር እዩ።

 • መምሪሒታት ምግላል ይሰርሕ እዩ። ኮቪድ-19 ዘለዎም ሰባት ንሓሙሽተ መዓልቲ ኣብ ቤቶም ክጸንሑ ኣለዎም፡ ድሕሪኡ ምስ ካልኦት ሰባት ኣብ ዘለዉሉ እዋን ተወሳኺ ማስኬራ ን5 መዓልቲ ክኽደኑ ኣለዎም። ኣብያተ-ትምህርቲ ምልክታት ሕማም ወይ ፍሉጥ ግዳያት ናይ ኮቪድ-19 እንተድኣ ኣልይዎም፡ ን5 መዓልትታት ካብ ቤት ትምህርቲ ምውጻእ ክቕጽላ ኢየን።


 • ናይ ኮቪድ-19 ሓበሬታ ብዛዕባ ውንዘፋ ምብራር ካብ ገዛ: ካብ ቤት መልቀቂ ምልክታ እንተረኪብካ ወይ ሓገዝ ክራይ እንተ ኣድልዩካ ብከመይ ሓገዝ ከምትረክብ


ኩሎም ተቐመጥቲ ኦሬጎን ካብ 5ን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ክወስዱ ብቑዓት እዮም። ካብ 15-17 ዝዕድሚኦም ሰባት ናይ Pfizer ክታበት ክወስዱ ኣለዎም። ልዕሊ 18 ዝዕድሚኦም ሰባት ዝኾነ ካብቲ ዘሎ ክታበታት ክወስዱ ይኽእሉ እዮም።

12 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ዝኮኑ ኩሎም ሰባት ካብቲ ናይ መወዳእታ መድሓኒት ዝወሰድሉ እኩል ግዜ ሓንሳእ ምስ ሓለፈ መጠናከሪ ክታበት ንምውሳድ ብቁዓት እዮም። መጠናከሪ ክታበት ዓቅሚ ምክልካል ዝሕግዝ ተወሳኪ መድሃኒት እዩ ።

ዋላኳ ክትባት እንተወሰዱ ናይ ባዕሎም፣ ናይ ስድርኦምን ኣዕርክቶምን ጥዕና ምክንካን ይቀፅሉ።  እንተሓሚሞም ካብ ገዛ ኣይዉፅኡ፣ ኣእዳዎም ይተሓፀቡ፣ ስድርኦምን ኣዕርክቶምን ሕክምናዊ ክንክንን ኣእምሮኣዊ ናይ ጥዕና ደገፍ ንክረክቡን ይሓግዙ።

ክታበት ኮቪድ-19 ንሕብረተሰብ ካብ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ይሕግዝ

ከመይ ገይረ ክታበት ኮቪድ-19 ክረክብ እኽእል፧

ክታበት ኮቪድ-19 ንምርካብ ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ መንገድታት ኣለዉ፥

ክታበት ክትወስዱ እንከለኹም እንታይ ክትጽበዩ ትኽእሉ፧

 • ኣሜሪካዊ ዜጋ ክትኮኑ ኣየድልየኩምን እዩ። 

 • እዚ ክታበት ምውሳድ ንናይ ኢሚግሬሽን ኵነተ-ሃለዋትኩም ኣይጸልዎን እዩ፡ ወይ ከም ህዝባዊ ደገፍ ኣይቁጸርን እዩ። 

 • ናይ ማሕበራዊ ውሕስነት ቁጽሪ ክህልወኩም ወይ ምሃብ ኣየድልየኩምን እዩ። 

 • ናይ ጥዕና መድሕን ኣየድልየኩምን እዩ።

 • እቲ ክታበት ብናጻ እዩ።

ናብቲ ናይ ክታበት ቆጸራኹም ንኽትከዱ መኪና የድልየኩም ድዩ፧  ብ 211 ወይ 1-866-698-6155 ደውሉ።

ኮቪድ-19 ዝውግኡ መበራታዕቲ፡

ዝውጋእ መበራትዒ ዝበሃል፡ንዝበዝሑ ሰባት ኣቐዲሞም ክታበት ዝወሰዱ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ፡ነቲ ክታበት ዝያዳ ኣድማዒ ንክኸውን ዝውሰድ ተወሳኺ ዝውጋእ ነገር እዩ። 

 ካብ 12 ዓመት ንላዕሊ እንተኮይንካ መጠናከሪ ዝውጋእ ናይ ኮቪድ-19 ክትወስድ ትክእል ኢካ 

 • 2 መጠን መድሓኒት ፋይዘር ወይ ሞደርና ቅድሚ 5 ወርሒ ተቀቢልካ። ወይ
 • ናይ ጆንሰን ጆንሰን ክታበት ልዕሊ ክልተ ወርሒ ዝወሰድካ እንተዄንካ።


ኣብ ገጽ ማልትኖማህ ካውንቲ ዝያዳ ሓበሬታ ርአ: ናይ ኮቪድ-19 ዝውግኡ መበራትዒ  ወይ መበራታዕቲ ክታበትን ሳልሳይ ዓቐን መውጋእትን (OHA)

ንቆልዑ 5ን ካብኡ ንላዕልን ክታበት

 • 15-17 ዓመት ዝዕድሚኦም ምሳታቶም እኹል ሰብ ኣየድልዮምን እዩ፡ ኣብ ግዝኣት Oregon እውን ፍቓድ ወለዶም ክሓቱ ኣየድልዮምን እዩ። መንእሰያት ኣብ ውሳነ ሕክምና ንእሙናት ዓበይቲ ሰባት ከሳትፉ ነተባብዖም ኢና። 

 • 5-14 ዓመት ዝዕድሚኦም ወላዲኦም፡ መጕዚቶም ወይ እቲ ወላዲኦም ዝመደቦ ሰብ ክህልዎም ኣለዎ።

 • ካብ ወላዲ ወይ መጕዚትነት ወጻኢ ዝኾነ ካልእ ሰብ ምስ ወዲ 5 -14 ዓመት እንተ መጺኡ፡ ናይ ወለዲ/ሞግዚት ፍቓድ መረጋገጺ ከቕርቡ ኣለዎም። ወለዲ ወይ መጕዚትነት እውን ንገሊኡ ሕክምናዊ ሕቶታት ንምምላስ ብቴሌፎን ክርከቡ ኣለዎም። መረጋገጺ ስምምዕነት ክኸውን ይኽእል እዩ፡

  • ዝተፈረመ ናይ ስምምዕ ቅጥዒ ወይ

  • ንስም ወላዲ/ሞግዚት ምስቲ ኣብጻሒ ዘለዎም ርክብ፡ እቲ መንእሰይ እተወልደሉ ዕለት፡ ከምኡ’ውን እቲ ወላዲ/ሞግዚት ዝጸሓፎ ናይ ስምምዕ ቅጥዒ ነቲ በጻሒ ክኽተብ ከሎ፡ ከምኡ’ውን እቲ ወላዲ/ሞግዚት ክታሙ ዘንበረሉ ብኢድ ዝተጻሕፈ ወይ ዝተሓትመ ጽሑፍ የጠቓልል።

ብተወሳኺ፡ ከምዚ ዝስዕብ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም፡

 • ነቲ ናይ ግዝኣት ኦሪገን መርበብ ሓበሬታ ኣብ Oregon ብኸመይ ኮቪድ-19 ክታበት ከም እትረክብ ብጽሑ። 

 • መዓልታዊ ከምኡ’ውን ንበዓላት ሓዊስካ ካብ ሰዓት 6 ቅ.ቀ. -7 ድ.ቀ. ብቑጽሪ 211 ወይ 1-866-698-6155ደውሉ።

 • ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ORCOVID ናብ 898211 ናይ ጽሑፍ/ ሓጺር መልእኽቲ ንምርካብ ብዛዕባ ክታበት ኣበይ ክትረኽቡ ከምትኽእሉ (ብእንግሊዝኛን ብስጳንኛን ጥራይ)

 • ኢመይል ORCOVID@211info.org (ኵሉ ቋንቋታት)

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ገጽ ናይ ማልትኖማህ ካውንቲ ዝያዳ ሓበሬታ ርአ፡  ናይ ኮቪድ 19 ክታበታት ንቆልዑን ንመናእሰይን።    ነዙይውን ኣንብብ“ ኣባፅሕን ክታበት ኮቪድ 19” ን “ ናይ ህፃናት ኮቪድ 19 ክታበት ንቆልዑ ካብ 5-11“  

ጥንስን ምጥባውን ክታበት ኮቪድ-19ን

ነፍሰጾራትን ኣብ ቀረባ እዋን ዝሓረሳን፡ ካብ ካልኦት ሰባት ንላዕሊ ብኸቢድ ክሓማ ወይ ብኮቪድ-19 ናብ ሕክምና ክኸዳ ልዑል ተኽእሎ ኣለወን። እቲ CDC  ነዞም ዝስዕቡ ሰባት፡ መበራትዒ ዘለዎ ክታበት ኮቪድ-19 ክውሰድ ብትሪ ይምሕጸን:

 • ንነፍሰጾራት፡ 
 • ኣብ ቀረባ እዋን ዝሓረሳ (ዋላ ዘጥብዋ ዘለዎ ዘጠቓለለ)፡ 
 • ክጠንሳ ዘቀራረባ ዘለዎ ወይ ድማ ኣብ መጻኢ ክጠንሳ ተኽእሎታት ዘለወን።

ዝያዳ ሓበሬታ ኣብጥንሲ፡ ምጥባውን ክታበት ኮቪድ-19ን ዝብል ርኣዩ

ተወሳኺ ምንጭታት ክታበት ኮቪድ-19

[ ናብ ላዕሊ ተመለስ ]

መርመራ ኮቪድ-19

ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ምስዝህልዉኹም ወይ ኮቪድ-19 ምስዘለዎ ሰብ ጥቡቕ ርክብ ምስዝነብረኩም መርመራ ክትገብሩ ይግባእ። ናይ ቀረባ ርክብ ማለት ሓደ ሰብ ን15 ደቓይቕ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኣብ መዓልቲ፡ ተሸፊንኩም ወይ ከይተሸፈንኩም ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ጫማ ምጽናሕ ማለት እዩ።

 • ምልክታት እንተሃልይዎም ናይ ምርመራ ዉፅኢቶም እናተፀበዩ ኣብ ገዛ ይኩኑን ካብ ካልኦት ይርሓቁን።

 • ምርመራ ኮቪድ 19 ድለ።  

 • ድሕሪ ምምርማርካ
 • ዉፅኢት ምርመረኦም ፖዘቲቭ እንተኮይኑ፦
  • ምልክታታት ይሃልዎም ኣይሃልዎም በይዘኦም ን 5 መዓልቲ ኣብ ገዛ ይፅንሑን ካብ ካልኦት ይፈለዩን። ምንም ምልክታት እንተዘይሃልይዎም ወይ ድሕሪ 5 መዓልትታት ምልክታቶም እንተጠፊኦም ካብ ገዝኦም ክወፁ ይክእሉ እዮም። ኣብ ጥቃ ካልኦት ሰባት ንተወሰክቲ 5 መዓልትታት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ምግባሮም ይቀፅሉ።
  • ቶም ብቀረባ ዝረከብዎም ሰባትን ንኣባላት ስድርኦምን ዉፅኢት ምርመረኦም ፖዘቲቭ ከም ዝኮነ ብቅልጡፍ  ይሓብርዎም። ናይ COVID-19 ምዝማት ንምቅናስ ከም ኣብ ጥቃ ካልኦት ሰባት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ምግባርን ምምርማርን ዝበሉ ስጉምትታት ክወስዱ ይክእሉ።  

ብዝያዳ ኣብ ገጽ ማልቲሞናህ ካውንቲ ተማሃር፡ “መርመራ ኮቪድ-19”   እንተድኣ ሓሚምካ ወይ ድማ ንኮቪድ-19 እንተድኣ ተቓሊዕካ፡ ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ ገዛ ክትጸንሕ ከድልየካ እዩ። ንኽትፍለ ወይ ድማ ክትውሸብ ሓገዛት እንተድኣ ኣድሊዩካ፡ ብቑጽሪ 2-1-1 ደውል።  ዘለካ ኣማራጺታት ፈትሽ፡ ናይ ሕብረተሰብ ትሕዝቶታት 

[ ናብ ላዕሊ ተመለስ ]

ዝርገሐ ኮቪድ-19 ምክልኻል 

ኮቪድ-19 ዘምጽእ ቫይረስ ብቐሊሉ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክመሓላለፍ ይኽእል።  ንከይትሓምም ወይ ነቲ ቫይረስ ንከይተስፋሕፍሕ ፡-

ከም ኣዝማ፡ ሽኮርያ፡ ወይ ሕማም ልቢ ወይ ሳንቡእ ዝኣመሰለ መሰረታዊ ጸገማት ጥዕና ዘለዎም ሰባት ኣብ ከምዚ ኵነታት ብኮቪድ-19 ናይ ምሕማም ልዑል ሓደጋ) ይርከቡ። ምስ ብዙሓት ሰባት ትነብር እንተ ዄንኻ፡ ብኸመይ ካብ ሓደጋ ከም እትድሕን ዝሕግዝ ምኽሪ ርአ። ምስ ዝለዓለ ተጋላፅነት ዘለዎም ሰባት እናተራከቡ እንተኮይኖም፣ 

መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን

መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክታበትን ካብቶም ንሕብረተሰብ ካብ COVID-19 ንከላከለሎም ክፍሊ ዝተደራረበ ኣካይዳ እዮም። ዋላኳ እቲ ሃገርለከ ግዴታ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ኣብ ማርች 12/2022 እንተተለዓለ ንብዙሓት ናይ ገዛ ዉሽጢ ቦታታት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ምዝማት COVID-19 ንምቅናስ ከም ጠቃሚ ህዝባዊ መሳርሒ ጥዕና ኮይኑ እናቀፀለ እዩ።

ብዝያዳ ኣብ ገጽ ማልቲሞናህ ካውንቲ ተማሃር፡  መሸፈኒ ገጽ፡ ማስክታትን ኮቪድ-19ን: እንታይ ክትፈልጥ ኣለካ

[ ናብ ላዕሊ ተመለስ ]

ሕማም ይስምዓኩም እንተሎ

ክትሓሙ እንተጀሚርኩም ፡

 • ኣብ ቤትኩም ተዓቖቡ ከምኡ’ውን ካብ ካልኦት ሰባት ርሓቑ። 

 • እንተተካኢሉ ተመረምር። ንምርመራ ንዶክተርካ ወይ ንክሊንክካ ደውል። ወይ ምርመራ ኮቪድ 19 ድለ። 

 • ሓኪምኩም ወይ ክሊኒክ እንደገና ምስ ካልኦት ሰባት ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም ክሳብ ዝብለኩም ካብ ገዛኹም ኣይትውጽኡ።

 • ከምቲ ልሙድ ጽቡቕ ንኽስመዓኩም እትገብርዎ ነገራት ግበሩ ድቃሱ፡ የዕርፉ፡ ብዙሕ ፈሳሲ ስተዩ።

ንስኹም ወይ ኣብ ዝኾነ ክሊ ዕድመ ዝርከብ ሰብ ዝኾነ ካብዞም ዝስዕቡ ህጹጽ ናይ መጠንቀቕታ ምልክታት እንተኣርእዩኩም፡ ሽዑ ንሽዑ ህጹጽ ሕክምናዊ ክንክን ሕተቱ፡

 • ሽግር ምስትንፋስ

 • ዘየቋርጽ ቃንዛ ወይ ጸቕጢ ኣብ ኣፍ-ልቢ

 • ሓድሽ ምድንጋር

 • ክትነቅሕ ዘይምኽኣል ወይ ነቒሕካ ክትጸንሕ ዘይምኽኣል

 • ናብ ሰማያዊ ዝኸደ ከንፈር ወይ ገጽ

 • ብርቱዕ ቃንዛ ከብዲ

 • ናብ 911 ወይ ናብ ናይ ከባቢኹም ማእከል ህጹጽ ረድኤት ደውሉ።

 • ንስኹም ወይ እቲ ሓገዝ ዘድልዮ ሰብ ኮቪድ-19 ክህልዎ ከምዝኽእል ነቲ ኦፐሬተር ንገርዎ።

ብዛዕባ ናይ ሕማም ዕረፍቲ ኣማራጺታት፡ መዓስ ናብ ስራሕ ክትምለስ ትኽእል፡ ከምኡ'ውን እወንታዊ ውጽኢት ናይ ኮቪድ-19 ምስ እትምርመር፡ ንኣስራሒኻ ክትነግሮ'ዶ ኣለካ ወይስ የብልካን ኣመሰሉ ዘለዎ ርአ።  “ኮቪድ-19ን ንስራሕካ ምውህሃድን -ንኣስራሒኻ ብኮቪድ-19 ሓሚምካ ከም ዘለኻ ምንጋር ዝብል” ርአ

[ ናብ ላዕሊ ተመለስ ]

ንነብስኻን ንስድራቤትኩም ምእላይ

ሓኪም እንተዘይብልኩም ናብ 211 ወይ ናብ Multnomah County መባእታዊ ክንክን ጥዕና ማእከላት 503-988-5558 ደውሉ። ተርጓምቲ ኣለዉ። ኣብ ክሊኒክ Multnomah County

 • ናይ ጥዕና መድሕን ክህልወኩም ኣየድልየኩምን እዩ።

 • ኣታዊ ክህልወኩም ኣየድልየኩምን እዩ።

 • ናይ ስደት ኩነታትኩም ብዘየገድስ ናይ ጥዕና ክንክን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

 • ሓበሬታኹም ምስ ኣኽበርቲ ሕጊ ወይ ሰበ-ስልጣን ኢሚግሬሽን ኣይነካፍሎን ኢና።

ትግባረ ኢሚግሬሽንን ጉምሩክን ኣብ ከም ሆስፒታላት፡ ቤት ጽሕፈታት ሓኪም፡ ክሊኒካት፡ ህጹጽ ክንክን ኣብ ዝኣመሰሉ ትካላት ጥዕና ምእሳር ንምውጋድ ፖሊሲ ኣለዎ። 

ንሕክምና ወይ ንኮቪድ-19 ኣገልግሎታት እንተረኺብኩም፡ ኣብ ኣሜሪካ ቀዋሚ ነባርነት ንምርካብ ኣብ ትሓትተሉ ግዜ ኣንጻርካ ኣይክጽብጸብን እዩ። ብዛዕባ ህዝባዊ ክሲ ዝያዳ ኣንብብ።
ብዝያዳ ኣብ ገጽ ማልቲሞናህ ካውንቲ ተማሃር፡ “ምስ ወረራ ክትወሃሃድ ዝሕግዙኻ ነገራት” 

ተወሳኺ ምንጭታት ክታበት ኮቪድ-19

[ ናብ ላዕሊ ተመለስ ]

ሕቶታት?

ናብ 211 ሓበሬታ ብጽሑ ወይ ብቑጽሪ 2-1-1 ኣብ መንጎ ሰዓት 8 ቅ.ቀ. ክሳብ 11 ድ.ቀ. ኣብ ዘሎ ግዜ ደውሉ። ምትርጓም ኣሎ።