Fakamatala Fakamuimuitaha:  7/19/2022

E huhumalu’i COVID-19 ( COVID-19 Vaccines)
Sivi COVID-19 ( COVID-19 Testing)
Ta’ofi e mafola ‘oe COVID-19 ( Preventing the spread of COVID19)
Ka ke ka ongo’i puke ( If you get sick with COVID-19)
Ma’u tokoni ma’a ho’o famili ( Getting care of families) 


Latest guidance: 

Ko e tokotaha mahina 6 pe motu’a ange ‘oku ne kūalafai ke ma’u ‘a e huhu malu’i ‘o e COVID-19.  Neongo kuo ke ‘osi huhu malu’i, hoko atu hono tokanga’i lelei koé pea mo e mo’ui lelei ho familí pea mo ho ngaahi mahení. Nofo ‘i ‘api ‘okapau ‘oku ke puke, fanofano ho ongo nimá, pea tokoni ki he familí pea mo ho ngaahi mahenī ki he ngaahi faingamalie fakafaito’ó pea mo e tokoni ki he mo’ui faka’atamaí.

‘Oku tokoni e huhumalu’i COVID-19 ke malu’i ho komiuniti mei he COVID.

Anga fefe ‘eku ma’u e huhumalu’i COVID-19?

‘Oku lahi e ‘u founga ke ma’u ai e huhumalu’i COVID-19:

 • ‘Oku fakahoko ‘e he Kaunitii Multnomah ‘a hono toutou fokotu’utu’u ‘o e ‘u kiliniki huhumalu’i COVID-19. ’A’ahi ki he Kiliniki Fakauike ‘a e Multco pe ta ki he 503.988.8939 ki he ngaahi fakaikiiki.

Koe ngaahi me’a ke ke fakatokanga’i ‘i he taimi e ma’u ai ho huhumalu’i

 • ‘Oku ‘IKAI fiema’u ke ke sitiseni ‘Amelika. 

 • Ko ho ma’u e huhumalu’i ‘e ‘IKAI ke ne uesia ho’o tu’unga faka’imikuleisini pe lau ki ho mo’ua fakapule’anga. 

 • ‘Oku ‘ikai ke fiema’u ke ke ma’u pe fakahaa ha fika malu’i fakasiosiale. 

 • ‘Oku ‘ikai ke fiema’u ke ke fakaha ha’o malu’i mo’ui.

 • Koe huhumalu’i ‘oku ta’etotongi.

Fiema’u ha me’alele ke’ave koe ki ho ‘apoinimeni? Ta ki he 211 pe 1-866-698-6155.

Huhu Malu’i Fakalahi ki he COVID-19:

‘Oku mahu’inga ‘a e huhu fakalahi he ko ha fokotu’u ia ke toe ma’u ha huhu tanaki ki he kakai tokolahi kuo nau ‘osi ma’u ‘a e huhu malu’í pea ke malava ai ‘a e faito’o ‘o toe ‘aonga ange.

‘Oku taau ke ke ma’u ‘a e ‘uluaki huhu malu’i fakalahi (booster) ‘okapau na’e:

 • ‘Osi ha mahina ‘e 5 mei hono ma’u ‘a e huhu malu’i tu’o ūá ‘a e Pfizer pe ko e Moderna
 • ‘Osi ha mahina ‘e 3 mei hono ma’u ‘a e huhu malu’i tu’o tolú ‘a e Pfizer pe ko e Moderna ‘okapau ‘oku ‘ikai ‘asi ha ngaahi faka’ilonga ‘o e mahakí (immunocompromised)
 • ‘Osi ha mahina ‘e 2 mei hono ma’u ‘a e huhu malu’i ‘o e Johnson & Johnson

Ko e tokotaha kotoa pe ta’u 12 pe lahi hake ‘oku tonu ke nau ma’u ‘a e ‘uluaki huhu malu’i fakalahí.

‘Oku faingamalie ‘a e huhu malu’i fakalahī ki he fanau ta’u 5-11. ‘Oku mahu’inga ‘aupito ki he fanaú ke nau ‘uluaki ma’u ‘a e huhu malu’i ‘o e COVID-19.

Huhu fakalahi hono ūá

‘Oku faingamalie ‘a e huhu malu’i fakalahi hono ūá ki ha kakai ‘e ni’ihi ‘i he ‘osi ha mahina ‘e 4 mei he ‘uluaki huhu malu’i fakalahí.

 • ‘Oku faingamalie ‘a e huhu malu’i fakalahi hono ūá kiate kinautolu ta’u 12 pe lahi haké pea ‘oku ‘ikai ‘asi ha ngaahi faka’ilonga ‘o e mahakí pea mo e kakai kātoa ta’u 50 pe lahi haké. ‘Oku mahu’inga ke ma’u a’ e huhu malu’i fakalahi hono ūá kiate tekinautolu ta’u motu’á, kakai ‘oku ‘ikai ‘asi ha faka’ilonga ‘o e mahakí, pea mo ha kakai ‘oku ‘i ai ha’anau mahaki tauhi pea malava ai ke nau tu’u lavea ngofua mei he COVID-19.

Toe ma’u ha fakamatala: Huhu Malu’i Fakalahi ki he COVID-19 pe ko e Ngaahi Huhu Malu’i Fakalahi´ pe Huhu Malu’i hono Tolu´ (OHA)

Ke toe ma’u ha fakamatala:  “COVID-19 Huhu Malu’i Fakalahi”  and “Ko e faito’o malu’i fakalahi”  (OHA) 

Huhu malu’i ki he fanau mahina 6 – ta’u 17

 • Kuo pau ke ‘i ai ha matu’a, tauhi fanau pe ko ha taha kuo fakangofua he matu’a kiate kinautolu kotoa pe ta’u 14 pe si’i hifo ai.

 • Kapau ‘oku ‘i ai ha taha kehe ange mei he matu’a pe tokotaha tauhi ‘oe fanau ta’u 5-14, ‘e fiema’u ‘enau fakamo’oni ki he fakamafai mei he matua/tokotaha tauhi. Koe taha e matu’a pe tokotaha tauhi ‘e fiema’u ke ‘ataa he telefoni ke tali e ‘u fehu’i fakametikolo. Koe kamo’oni ‘oe fakamafai ke fakahoko pe koe:

  • Foomu fakangofua ‘osi fakamo’oni nima, pe

  • Koe nouti tohinima pe taipe’i ‘oku ‘asi ai e hingoa e matu’a/tokotaha tauhi, ho nau va fekau’aki ki he tokotaha ‘oku kei ta’usi’i, ta’u motu’a e tokotaha kei ta’u si’i, moe tohi fakahaa e loto e matu’a/tokotaha tauhi ki he tokotaha ta’u si’i ke ne ma’u e huhumalu’i, pea moe fakamo’oni nima e matu’a/tokotaha tauhi.

 • Koe ta’u 15-17 ‘oku ‘ikai ke fiema’u ke ‘i ai ha tokotaha lahi mo kinautolu, pea ‘oku ‘ikai fiema’u ha ngofua mei he matu’a i he vahefonua Oregon. Ko ‘emau fale’i ki he to’utupu ke nau fakakau e kakai lalahi ‘oku falala’anga ki he’enau fakakaukau ‘e fai ki he ‘enau me’a fakafaito’o.

Sio ke toe ma’u ha fakamatala:  “ COVID-19 Huhu Malu’i ki he Fanaú” pea mo e “COVID-19 Huhu Malu’i ki he To’utupú.

Ke toe ma’u ha fakamatala:

Ko e fekau’aki ‘a e huhu malu’i COVID-19 mo kinautolu ‘oku feitama pe fakahuhu pēpee´

‘Oku malava lahi ange ke puke lahi pe tokoto falemahaki ha taha feitama pe toki feitama ‘o kapau kuo ma’u ia ‘i he mahaki COVID-19 ‘o fakatatau ki he kakai kehe´. Ko e fale’i mālohi ‘a e CDC ke fakahoko e huhu malu’i fakalahi ki he COVID-19 ma’a´ e kakai ‘oku:

 • lolotonga feitama´, 
 • toki feitama kimui ni´ (‘o kau ai e ni’ihi ‘oku lolotonga fakahuhu pēpee´), 
 • feinga ke feitama ‘i he lolotonga´ ni pē ‘oku fakakaukau ke feitama ‘i he kaha’u´.

Vakai ki ha toe fakaikiiki ‘i he peesi Ko e Fekau’aki ‘a e Huhu Malu’i COVID-19 mo kinautolu ‘oku Feitama pe Fakahuhu Pēpee´

Ngaahi fakamatala lahi ange ki he COVID-19.

Sivi COVID-19

‘Oku tonu ke ke sivi kapau ‘oku ke ma’u e ngaahi faka’ilonga puke e COVID-19 pe kapau ‘oku ke feohi vaofi mo ha taha ‘oku ne ma’u e COVID-19. Koe feohi vaofi ‘oku ‘uhinga ‘i loto he fute e ono ‘i he miniti e 15 pe lahi hake ‘i he ‘aho, moe me’a’ufi’ufi mata pe ‘ikai.  Toe ‘ilo lahi ki he “COVID-19 Tesi

‘O kapau kuo ke puke pe fetaulaki tonu mo ha taha kuo ne fokoutua ‘i he mahaki COVID-19, ‘e fiema’u ke ke nofo fakataimi ‘i ‘api.  Telefoni ki he 2-1-1 ‘okapau ‘e fiema’u ha tokoni.  Vakai ki he ngaahi tokoni ‘e ‘atā kiate koe´: Naunau Tokoni Fakakomiunitii´ 

Ta’ofi e mafola ‘oe COVID-19 

Koe vailasi ‘oku ne fakatupunga e COVID-19 ‘oku faingofua ‘e ne mafola mei he tokotaha ki he tokotaha. Ke ta’ofi e puke pe mafola ‘a e vailasi:

Ko e kakai ‘oku ‘i ai ha’anau mahaki tauhi, ‘o hange ko e mahaki helá, suká, pe ko ha mahaki ki he mafú pe ko e ma’ama’á, pea ‘oku nau tu’u lavea ngofua ke nau puke lahi mei he COVID-19.  Sio ki he “  (Ngaahi tokoni malu’i ki he ‘ete nofo mo ha kakai tokolahi).” 

‘U me’a’ufi’ufi mata

Na’e kamata ‘i Ma’asi 12, na’e fakangata ai ‘a e fiema’u ke tui ‘o kofu’i hoto mata (mask) ‘i he ngaahi fale’anga kakai ‘i Oregon. ‘E malava pe he ngaahi kautahá pea mo e pīsinisi ‘o fokotu’u ha nau fiema’u ki he tui ‘o kofu’i hoto matá. ‘Oku ‘i ai pé ha ngaahi feitu’u ‘oku fiema’u ai ke kofu’i hoto mata ‘o hange ko e feitu’u tauhi’anga mo’uí. 

Ko e tupu mei he mafola lahi ‘a e COVID-19, kuo fokotu’u he Vāhenga Multnomah ki e Mo’ui Kakai ke nau tui māsika (mask) ‘i fale kae ‘oua kuo mahino mai ‘a e holo e mahaki ‘o e COVID.  ‘Oku fu’u mahu’inga ‘aupito ke tui ha māsika (mask) ‘i fale pea ko ha feitu’u fakataha’anga kakai ‘okapau na’e te’eki ke ke huhu malu’i ki he COVID-19 pe ko ha’o tu’ulavea ngofua ki ha mahaki lahi.

Toe ako ki he ngaahi fakaikiiki´ ‘i he peesi ‘a e Vahefonua Multnomah ko e: Me’a malu’i mo ‘ufi’ufi fofonga´ mo e COVID-19: ko e ngaahi me’a ke ke ‘ilo ki ai´

Ka ke ka ongo’i puke

Ka ke ka kamata ke ongo’i puke :

 • Nofo i ‘api pea mama’o mei he kakai kehe. 

 • Sivi leva kapau ‘oku malava. Ta ki ho toketa pe kiliniki ke ke sivi. Pe Fekumi ki ha sivi COVID-19

 • Nofo i ‘api kae ‘oleva ke fakahaa atu ‘e ho’o toketaa pe kiliniki ‘oku malava ke feohi mo ha kakai kehe.

 • Fai e ‘u me’a ‘oku ke fa’a fakahoko ke ke sai ai: mohe, maloloo, inu e me’ahuhu’a ke lahi.

‘Okapau na’ake tesi positiví:

 • Ko e kakai ‘oku nau ma’u ‘a e COVID-19 ke nau nofo ‘i ‘api ha ‘aho ‘e 5, pea hoko atu ‘o kofu’i ho nau mata ha toe ‘aho ‘e 5 he taimi ‘oku nau feohi ai mo e kakaí. ‘E hoko atu hono hanga he ‘apiako ‘o tukuange ‘a e fanau ha ‘aho ‘e 5 mei he akó ‘okapau ‘oku ‘asi ha ngaahi faka’ilonga pe ko ha ‘ilo’i ha keisi ki he COVID-19.

Tā ki he potungāue ‘oku nau tokangaekina ho’o mo’ui leleí ‘i he vave tahá. ’E ala fakahoko ha faito’o, kā ‘e fakatefito mei ho’o ta’u motu'á pe tu’unga ho’o mo’uileleí.  Ko e ngāahi faito’o ‘o e COVID-19 kuo pau ke fakahoko ‘i loto ‘i he ‘aho ‘e 5 mei he taimi ne kamata ai ho’o a’usia ‘a e faka’ilonga puké.

Kumi leva ha faito’o fakavavevave ka ‘asi e ‘u faka’ilonga puke fakatu’utamaki ni:

 • Faingata’a e manava

 • Mamahi pe ongo’i mamafa e fatafata

 • Fo’ou e ‘ikai lava o fakakaukaulelei

 • Faingata’a ke ‘aa pe ‘aa’aa ‘ikai mohe

 • Meimei lanu puluu pe kulei e loungutu pe mata

 • Langa ‘aupito e kete

 • Ta ki he 911 pe ta ki he feitu’u ma’u tokoni fakafaito’o-fakavavevave.

 • Fakahaa ki he tokotaha tali telefoni ko koe pe koe tokotaha fiema’u tokoni ke fakamahamahalo ‘oku ne ma’u e COVID-19.

Fekumi ki he ngaahi founga livi pe poaki puke ‘oku ‘atā kiate koe´, ‘o kau ai pe te ke lava ‘o foki fakakū ki he ngāue´, pea kapau ‘oku fiema’u ke ke fakahoko ki ho pule ngāue´ ‘o kapau kuo ke sivi COVID-19 pea ma’u mai ‘oku positivi.  Vakai ki he “COVID-19 pea mo ho’o kātaki’i e ngāue´ - Ngaahi fiema’u fekau’aki mo hono fakahoko ki ho pule ngāue´ ‘o kapau ‘oku´ ke puke ‘i he mahaki COVID-19

[Toe foki ki he kamata ‘o e paaki´ ni ]

Ko hono ma‘u atu e tokoni ma’au mo ho’o fāmili´

Kapau ‘oku ‘ikai ke ‘iai ha’o toketa, ta ki he 211 pe Ngaahi Senita ‘oku ne Tokangaekina e Mo’uilelei e Multnomah County ‘ihe 503-988-5558. ‘Oku ‘ata e kau fakatonulea. ‘I he Kilinikii e Multnomah County

 • ‘Oku ‘ikai ke fiema’u ke ‘iai ha’o malu’i mo’uilelei.

 • ‘Oku ‘ikai ke fiema’u ke ‘iai ha’o ma’unga pa’anga .

 • ‘Oku malava ke ke ma’u e tokoni ki he mo’uilelei tatau aipe pe koe ha ho’o tu’unga faka’imikuleisoni.

 • ‘Oku ‘ikai ke mau vahevahe ho ngaahi fakamatala fakafo’ituitui moe kau ma’umafai ‘i he lao pe kau ‘ofisiale ‘imikuleisoni.

Koe ’Imikuleisini moe Ma’umafai Kasitomu (Immigration and Customs Enforcement) ’Oku ‘i ai ‘enau polisii ke ta’ofi hono puke e kakai mei he ‘u feitu’u tauhi ai e mo’uilelei, hange koe ‘u falemahaki, ‘u ‘ofisi e toketaa, ‘u kiliniki, pea moe ‘u feitu’u fiema’u fakavave pe fiema’uvivili.

Kapau te ke ma’u e faito’o fakametikolo pe ngaahi sevesi ki he COVID-19, ‘e ‘ikai ke kau kovi ka koe he taimi ke ‘apalai ai ki ho’o pepa nofo fonua ‘Amelika. Lau e fakaikiiki fekau’aki moe mo’ua fakapule’anga (Public Charge).

Ngaahi fakamatala tokoni

‘U fehu’i?

’Alu ki he 211 fakamatala pe taa ki he 2-1-1 vaha’a e 8 pongipongi ki he 11 efiafi. ‘Ataa e fakatonulea.