Person at work on a car wheel wearing a mask

Subed el tilobed er a 4/22/2022

Ma komw ale mehn sosohng oh dierek me komw alehdi (positive) soumwahu en COVID-19, de ire kan en soumwahu wet sansalda rehmw, mih nan imwowm. Kairehkin omw wasahn doadoahk me komw soumwahu. Ale de doadoahngki omwi Sick Leave ma mie. Idawehn iren kaweid kan duwen omw pahn .pein katohrei komwila


Komw kak pwurala doadoahk ma:  

  • E dauliher rahn 5 sang ahnsou me iren soumwahwo tepin pwarada rehmw de rahn 5 mwurin e dierek me komw iangada COVID-19 ahpw iren soumwahu o sohte sansalda rehmw.
  • Iren omwi soumwahu en COVID-19 o kohdi, mwahula, oh komw pehmw me itar omw kehl en wia omwi pwukoa kan ni wasahn doadoahk, OH  
  • Komw sohte ahneki karakar erein awa 24 oh sohte ale wini en sewese katikala karakar o, OH 
  • Komw kak doadoahngki mask me itar douluhl mesemwen ahnsou koaros me komw mih rehn meteikan oh met pahn pil wiawihki erein rahn 5

Ma omwi wasahn doadoahk anahne doaropwe sang toahkte me kasalehda me komw anahne mih nan ihmw, komw kak eker omwi toahkte, wasahn wini (clinic), de wasa me komw ale mehn sosohng o ie.

Wasahn doadoahk sohte anahne tohn doadoahk kan en alehdi mehn kamehlele me e sohte iang soumwhu mwohn eh kak pwurala doadoahk.

Kinsin likou ong wasahn doadoahk oh tohn doadoahk kan me mih pah, pahn kawehwe iren kaweid kan ong irail akan me iangada soumwahu en COVID-19 oh dahme reh anahne wia mwohn ar pwurala ni wasahn doadoahk:

Kisin likou ong Wasahn Doadoahk January 21, 2022 

I anahne wehwehieng ahi wasahn doadoahko?

Se pwungki me ma aramas emen me kosou oh dierekda me e soumwahu oh karakaranih seli aramas nan wasahn doadoahk kan anahne ndahng ah kaun en wasahn doadoahko. Ke kak sewese kawawaiala doupeseng en COVID-19 ni amw pan mwadangete pakairkiheng amw kaun en wasahn doadoahko. Aramas me karanihuk kan pan ese me re pan pil anahne ale kosou o.

Ai wasahn Doadoahko pan ndahieng iengei tohn doadoahk kan me I ian des oh kadierekda me I iang soumwahu?

Wasahn  doadoahk kan udahn pan ndahioang tohn doadoahk kan ma re iang mi limwahn me soumwahu COVID-19 nan wasahn doadoahk kan.Irail sohte pan ndahda eden ihs de kawehwehda ihs irail kan me iang soumwahu, met sang kosonned ohng mehn Amerika me arail kak oh madamadau sohte itar. (ADA)

Ahi wasahn doadoahk kan pan peidek ki rehi kilel kan me kasalehda me I COVID-19?

Irair en ansoun soumwahu wet, kaun en doadoahk kan pan idoak rehn tohn doadoahk kan ma mioa kasalepen me re iang soumwahu. Irail udahn pan oakihihla ni rir ihs tohn doadoahk me iang soumwhau oh met iei wiepen rir en doadoahk sang ADA.

Poarepen wasahn doadoahk kan

Eker Oregon OSHA pwe ken ripwoht ki kahpwal kan en wasahn doadoahk ian. Eker nempe 503-229-5910 de kohla nan tohn doadoahk en kopwerment en Oregon .

Ama ke moadoawoa me epwelpemw sapahrek ansou me ke ndahieng amw kaun me e iang COVID-19 ah ke eker ohpis en wasahn doadoahk en Oregon  (BOLI) eker 971-673-0761 de ke kadar sin likou nan meil me iei help@boli.state.or.us 

Wiepen lihp en soumwahu

  • Pweinen ahnsou me komw soumwahu – Kosonned en wehin Oregan kihong tohn doadoahk koaros pweinen ahnsou me re soumwahu (sick time), iangahki irail tohn doadoahk me part-time kan. Komw pahn ale met ma omw kaun en doadoahk naineki tohndoadoahk 10 de tohto sang (tohn doadoahk 6 de tohto sang nan Portland).
  • Ire Kesempwal kan Duwen Perepatail Erein Soumwahu Lusulus wet en COVID-19 sang Ohpis en Labor en Wehin U.S.
  • Eker 211 ma komw anahne sawas en mih nan imwomw erein ahnsoun quarantine de tohrohrla sang meteikan.