Person at work on a car wheel wearing a mask

Waxaa la cusboonaysiiyay 4/13/2022

COVID iyo shaqadaada

Haddii lagaa helo COVID-19, ama aad astaamo yeelato, guriga joog. U sheeg cidda aad u shaqayso in aad xanuunsan tahay. Qaado Fasaxa Xanuunka haddii aad qabto. Raac tilmaamaha loogu tala galay iskaliyeelidda.

Waad ku laaban kartaa shaqada marka: 

  • Ay ugu yaraan 5 maalmood kasoo wareegto xiligii astaamuhu kugu bilowdeen ama 5 maalmood kasoo wareegto baaritaanka lagaaga helay COVID haddii aadan wax calaamad ah lahayn,
  • Astaamahaaga COVID-19 ay noqdaan kuwo fudud, aad kasoo bogsanayso, aadna dareemayso caafimaad kugu filan si aad u qabato waajibaadkaaga shaqo, IYO
  • Aadan xummad yeelan 24 saacadood adigoon isticmaalin daawooyinka xummadda jabiya, IYO
  • Aad awooddo in aad maaskare si fiican kuu le'eg aad xirato markasta oo aad dad la joogto ilaa 5 maalmood oo dheeraad ah

Haddii cidda aad u shaqaysaa ay u baahan tahay warbixinta dhakhtarka si aad guriga u joogto, waxaad la xiriiri kartaa dhakhtarkaaga, xarunta caafimaadka, ama meesha aad iska baartay.

Cidda aad u shaqaysaa waa in aysan shardi uga dhigin shaqaalaha in ay la yimaadaan caddaynta baaritaankooda oo muujinaya in aysan cudurka qabin kahor inta aysan kusoo laaban shaqada.

Warqadda soo socota ee loogu tala galay cidda loo shaqeeyo iyo shaqaaluhu waxay sharaxaysaa tilmaamaha xaaladaha COVID-19 iyo shuruudaha shaqo kusoo laabashada:

Warqad ku socota Cidda loo shaqeeyo Janaayo 21, 2022 

Ma waxay tahay inaan ku wergeliyo shaqo-geliyahayga?

Waxa aanu soo jeedinaynaa in qofkasta oo shaybaadhka lagaga helo cudurka kana agdhawaaday dadyawga kale ee goobtooda shaqada inuu ku wergeliyo shaqo-geliyahooga ama kormeerahooga.

Shaqo-geliyahaygu ma u sheegi doonaa dadka aan isla shaqayno in shaybaadh la igaga helay cudurka?

Shaqo-geliyayaasha waxaa laga doonayaa in ay shaqaalaha ku wargaliyaan haddii ay u bayleheen COVID-19 goobta shaqada dhexdeeda. Waa inaanay sheegin magacaaga ama aysan gudbin macluumaadkaaga shakhsiyadeed sida uu waajibinayo Xeerka Naafada ee Maraykanka (Americans with Disabilities Act (ADA)).

Shaqo-geliyahaygu ma i weydiin doonaa calaamadaha COVID-19?

Inta safmarka lagu gudo jiro, shaqo-geliyayaashu waxa ay weydiin karaan shaqaalaha haddii ay yeesheen calaamado. Waa in ay ka dhigaan dhammaan macluumaadka ku saabsan xanuunka shaqaalaha in ay ahaadaan diiwaan caafimaadeed oo qarsoodi ah, iyaga oo u hogaansamaaya ADA.  Waxaad gacan ka gaysan kartaa yaraynta faafitaanka COVID-19 adiga oo kormeerahaaga ama cidda aad u shaqayso u wegelinaya sida ugu dhakhsaha badan. Dadka kaa ag dhaw markii aad shaqada joogtay ayaa intaa kaddib ogaan doona in ay isbaaraan.

Ammaanka goobta shaqada

La xiriir Oregon OSHA si aad ugu wargaliso khataraha kajira goobtaada shaqada. Wac 503-229-5910 ama gal osha.oregon.gov/workers.

Haddii aad u malaynayso in si aan caddaaladi ku jirin laguula dhaqmo marka aad shaqo-galiyahaaga u sheegto in shaybaadh COVID-19 lagaaga helay, la xiriir Xafiiska Oregon ee Shaqaalaha iyo Warshadaha (BOLI). Wac 971-673-0761 ama iimayl udir help@boli.state.or.us.

Ikhtiyaarrada Maqnaanshiyaha Xanuun Awgii

  • Muddada fasaxa xanuunka ee lacagta la bixinayo - sharciga Oregon waxa uu dhammaan shaqaalaha siinayaa muddada fasaxa ee xanuunka, kaasoo ay ku jiraan shaqaalaha gallinka shaqeeya. Waxaad tan helaysaa haddii shaqo-geliyahaagu leeyahay 10 qof ama ka badan oo shaqaale ah (6 ama ka badan oo ku sugan gudaha Portland).
  • Macluumaadka ku saabsan Is Ilaalinaha Lagama Maarmaanka ah Inta lagu jiro Safmarka COVID-19 ee ka imanaysa Maraykanka. Waaxda Shaqaalaha
  • Wac 211 haddii aad u baahato in lagu caawiyo si aad guriga u joogto inta aad ku jirto karantiilka iyo is kaliyeelidda.