Person at work on a car wheel wearing a mask

Waxaa la cusboonaysiiyay 15, 2021

COVID iyo shaqadaada

Haddii aad qabto COVID-19 oo aad ubaahan tahay warbixinta dhakhtarka si aad guriga u joogto, waxaad la xiriiri kartaa dhakhtarkaaga, xarunta caafimaadka, ama meesha aad iska baartay. 

Ma waxay tahay inaan ku wergeliyo shaqo-geliyahayga?

Haddii aad ka shaqayso adeegga cuntada, waxaa sharcigu kaaga baahan yahay in aad kormeerahaaga u sheegto in shaybaadhka lagaaga helay COVID-19. Waxa aanu si xooggan u soo jeedinaynaa in qofkasta oo shaybaadhka lagaga helo cudurka kana agdhawaaday dadyawga kale ee goobtooda shaqada inuu ku wergeliyo shaqo-geliyahooga ama kormeerahooga. 

Shaqo-geliyahaygu ma u sheegi doonaa dadka aan isla shaqayno in shaybaadh la igaga helay cudurka?

Shaqo-geliyayaasha waxaa laga doonayaa in ay shaqaalaha ku wargaliyaan haddii ay u bayleheen COVID-19 goobta shaqada dhexdeeda. Waa inaanay sheegin magacaaga ama aysan gudbin macluumaadkaaga shakhsiyadeed sida uu waajibinayo Xeerka Naafada ee Maraykanka (Americans with Disabilities Act (ADA)).

Shaqo-geliyahaygu ma i weydiin doonaa calaamadaha COVID-19?

Inta safmarka lagu gudo jiro, shaqo-geliyayaashu waxa ay weydiin karaan shaqaalaha haddii ay yeesheen calaamado. Waa in ay ka dhigaan dhammaan macluumaadka ku saabsan xanuunka shaqaalaha in ay ahaadaan diiwaan caafimaadeed oo qarsoodi ah, iyaga oo u hogaansamaaya ADA.

Ammaanka goobta shaqada

La xiriir Oregon OSHA si aad ugu wargaliso khataraha kajira goobtaada shaqada. Wac 503-229-5910 ama gal osha.oregon.gov/workers.

Haddii aad u malaynayso in si aan caddaaladi ku jirin laguula dhaqmo marka aad shaqo-galiyahaaga u sheegto in shaybaadh COVID-19 lagaaga helay, la xiriir Xafiiska Oregon ee Shaqaalaha iyo Warshadaha (BOLI). Wac 971-673-0761 ama iimayl udir help@boli.state.or.us.

Ikhtiyaarrada Maqnaanshiyaha Xanuun Awgii

  • Muddada fasaxa xanuunka ee lacagta la bixinayo - sharciga Oregon waxa uu dhammaan shaqaalaha siinayaa muddada fasaxa ee xanuunka, kaasoo ay kujiraan shaqaalaha gallinka shaqeeya. Waxaad tan helaysaa haddii shaqo-geliyahaagu leeyahay 10 qof ama ka badan oo shaqaale ah (6 ama ka badan oo ku sugan gudaha Portland).
  • Caawimada Shaqo li’ida ee Safmarka - Haddii aanad shaqayn karin COVID-19 awgii aanad una qalmin shaqo li’ida caadiga ah, tusaale ahaan oo kale aad tahay qof iskii ushaqayste ah ama qandaraasle.
  • Barnaamijka Maqnaanshiyaha Lacagta Lagu Bixinayo ee Ku meel gaadhka ah ee COVID-19 - Haddii uu kugu wergeliyay dhakhtar caafimaadka dadweynaha ah inaad iskaarantiimayso, shaqo-geliyahaaguna aanu kusiin maqnaanshiye xanuun ama haddii aad isticmaashay dhammaan wakhtigaagii xanuunka.