Person at work on a car wheel wearing a mask

Fekau-Fakamuimuitaha ‘aho 14 Sanuali, 2021

COVID mo ho ngaue

Kapau ke ma’u e COVID-19 pea ke fiema’u ha tohi mei he toketa ke nofo i ‘api, te ke lava o fetu’utaki ki he toketa, kiliniki, pe koe feitu’u ne ke sivi ai. 

Te u fakaha ki he ‘eku pulengaue?

Kapau ke ngaue ha sevesi me’akai, ‘oku fiema’u fakalao ke ke tala ki ho supavaisa ne ke sivi positivi he COVID-19. ‘Oku mau fakamamafa’i ki ha taha ne sivi positivi pea ne ofi ki ha kakai kehe henau potungaue ke fakaha ki he pule pe supavaisa. 

‘E fakaha he’eku pule ki he’eku kaungangaue neu sivi positivi?

Kuopau ke fakahaa ‘ehe pulengaue ki he kaungaue kapau ‘oku nau pihia he COVID-19 ‘i he ‘apingaue. ‘Oku ‘ikai ngofua kenau fakaha ho hingoa pe ngaahi fakamatala fakafo’ituitui o fakatatau ki he Kupu’i lao malu’i e kau ‘Amelika moe ‘u faingata’a fakasino pe faka’atamai(ADA).

‘E fakafehu’i au he’eku pulengaue fekau’aki moe ngaahi faka’ilongapuke COVID-19?

Lolotonga e to mahaki faka’auha, ‘e fehu’i ‘ehe kau pulengaue pe ‘oku ai ha kaungaue ‘oku nau ma’u e ‘u faka’ilonga puke. Kuopau ke nau tauhi e kotoa e ‘u fakamatala ‘oe puke e kaungaue koe lekooti fakafaito’o fakapulipuli, ‘o fakatatau ki he ADA.

Malu he ‘apingaue

Ta ki he OSHA ‘o Oregon ke lipooti e fakatamaki ‘i ho potungaue. Ta ki he 503-229-5910 pe ‘alu ki he osha.oregon.gov/workers.

Kapau ‘oku ke pehe ‘oku ‘ikai ke fea hono ngaahi koe ‘i ho’o tala ki ho pulengaue ne ke sivi positivi he COVID-19, fetu’utaki ki he Potungaue Leipa moe Ngaahi potungaue o Oregon (BOLI). Ta ki he 971-673-0761 pe ‘imeili help@boli.state.or.us.

‘U Livi Puke

  • Vahe taimi puke - Lao o Oregon ‘oku ne ‘oange ki he kau ngaue e taimi puke, kau ai e kaungaue vaeua taimi. Te ke ma’u eni kapau ko ho pulengaue ‘oku toko 10 pe lahi ange ‘ene kaungaue (6 pe lahi ange i Portland).
  • Tokoni ki he ta’engaue he to mahaki faka’auha - Kapau ‘oku ‘ikai ke ke lava o ngaue koe’uhi koe COVID-19 pea ‘ikai ke ke malava o ma’u e ta’engaue nomolo, hange ko ho ngaue pe ma’au pe ngaue fakakonituleki.
  • Polokalama vahe livi fakataimi he COVID-19 - Kapau ne talaatu ke ke kolonitini ‘e ha toketa ‘o ha potngaue mo’ui ki tu’a, pea ‘ikai ke ‘iai ha livi puke ho pulengaue pe kuo ke ngaue’aki kotoa ho taimi puke.