Person at work on a car wheel wearing a mask

Đã cập nhật vào ngày 12 tháng 1 năm 2021

COVID và công việc của quý vị

Nếu quý vị nhiễm COVID-19 và quý vị cần giấy báo của bác sĩ để được ở nhà, quý vị có thể liên hệ với bác sĩ, phòng khám hoặc nơi quý vị đã làm xét nghiệm. 

Tôi có nên thông báo cho người sử dụng lao động của mình không?

Nếu quý vị làm việc trong ngành dịch vụ thực phẩm, theo luật, quý vị phải thông báo cho cấp trên của mình biết rằng quý vị đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị tất cả những người có kết quả xét nghiệm dương tính và từng ở gần những người khác tại nơi làm việc nên thông báo cho người sử dụng lao động hoặc giám sát viên của họ. 

Liệu người sử dụng lao động có nói với đồng nghiệp của tôi rằng tôi đã có kết quả xét nghiệm dương tính không?

Người sử dụng lao động bắt buộc phải cho nhân viên biết nếu họ đã phơi nhiễm với COVID-19 tại nơi làm việc. Họ không được tiết lộ tên hoặc thông tin cá nhân của quý vị theo yêu cầu của Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA).

Liệu người sử dụng lao động có hỏi tôi về các triệu chứng COVID-19 không?

Trong giai đoạn đại dịch, người sử dụng lao động có thể hỏi xem nhân viên có đang gặp các triệu chứng hay không. Họ phải giữ tất cả thông tin về bệnh của nhân viên dưới dạng hồ sơ y tế bảo mật, tuân thủ theo ADA.

An toàn tại nơi làm việc

Liên hệ với Cục Quản Lý Sức Khỏe và An Toàn Lao Động (OSHA) Oregon để báo cáo các mối nguy hiểm tại nơi làm việc của quý vị. Gọi số 503-229-5910 hoặc truy cập osha.oregon.gov/workers.

Nếu quý vị nghĩ rằng mình đang bị đối xử bất công vì thông báo cho người sử dụng lao động việc quý vị xét nghiệm dương tính với COVID-19, vui lòng liên hệ với Cục Lao Động và Công Nghiệp Oregon (BOLI). Gọi số 971-673-0761 hoặc gửi email tới địa chỉ help@boli.state.or.us.

Lựa Chọn Nghỉ Ốm

  • Nghỉ ốm được trả lương - Luật Oregon cho phép tất cả nhân viên nghỉ ốm, kể cả những nhân viên làm việc bán thời gian. Quý vị được nghỉ ốm nếu người sử dụng lao động của quý vị có từ 10 nhân viên trở lên (từ 6 nhân viên trở lên ở Portland).
  • Hỗ Trợ Thất Nghiệp trong Đại Dịch - Nếu quý vị không thể làm việc do COVID-19 và không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp thường xuyên, ví dụ: quý vị tự kinh doanh hoặc làm nhà thầu.
  • Chương Trình Nghỉ Phép Có Lương Tạm Thời COVID-19 - Nếu quý vị đã được bác sĩ y tế cộng đồng chỉ định cách ly theo dõi và người sử dụng lao động của quý vị không cho phép nghỉ ốm hoặc nếu quý vị đã sử dụng hết thời gian nghỉ ốm.