body { font-family: 'Padauk', sans-serif; }

woman wearing a cloth face covering shops for produce 

ဘၣ်တၢ်မၤသီထီၣ်အီၤဖဲ လါမ့ၤ 5/24/2022 

နါဒ့ခံဖျီၣ် ဒီးကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအပာ်ဃုာ်လၢ တၢ်ဒီသဒၢအကထြၢအကျိၤအကျဲတဖၣ်အပူၤ ဒ်သိးကဒီသဒၢပပှၤတဝၢလၢ COVID-19 န့ၣ်လီၤ. လၢကီၢ်စဲၣ်ဒီတဘ့ၣ်အဂီၢ် တၢ်သိးနါဒ့ခံဖျီၣ်အတၢ်လိၣ်ဘၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ပာ်ပတုာ်အီၤ ဖဲလါမာ်ရှး 12 သီ, 2022 သနာ်က့, လၢကမျၢၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ်အလီၢ်အါတီၤအပူၤန့ၣ်, တၢ်သိးနါဒ့ခံဖျီၣ်အံၤ ကဆဲးမ့ၢ်ဒံးဝဲ ကမျၢၢ်ဆူၣ်ချ့ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအကါဒိၣ်တခါ လၢတၢ်ကမၤစၢၤလီၤ COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖိသၣ် 2 နံၣ်အဖီလာ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢ အဘ့ၣ်လီၤနီၣ်ကးဘၢမဲာ်လၢအနီၢ်ကစၢ်တသ့တဖၣ် လ့ၤတက့ၤ တကြၢးသိး နီၣ်ကးဘၢမဲာ်တဖၣ်ဘၣ်.

တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတနီၤန့ၣ် ကလိၣ်ဘၣ်ဒံးဝဲ တၢ်သိးနါဒ့ခံဖျီၣ်န့ၣ်လီၤ-

  • ဆူၣ်ချ့တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲအလီၢ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဆါဟံၣ်, ကတီၢ်ယံာ်တၢ်ကွၢ်ထွဲအလီၢ်, ကသံၣ်ဒၢး, ဒီးကသံၣ်သရၣ်ဝဲၤဒၢးတဖၣ်
  • ပှၤသးပှၢ်ဒီး ပှၤသးစၢ် တၢ်ဒုးဃာ်အလီၢ်အကျဲတဖၣ်
  • ဟံၣ်အိၣ်ကဒု ဒီး တစိၢ်တလီၢ်ဟံၣ်ဃီ
     

ဖဲကမျၢၢ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအလီၢ်အကျဲတဖၣ်အပူၤ ပၣ်ဃုာ်ဒီး သိလ့ၣ်ဘၢး (စ)တဖၣ်, MAX, ဒီးတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤလၢကလံၤကျါ,

  • ပှၤလၢအနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢတၢ်ဆါစၢ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢအိၣ်ဃုာ်ဒီးပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အီၤနီၢ်နီၢ်လၢ ကသိးနါဒ့ခံဖျီၣ်လီၤ
  • တၢ်သဆၣ်ထီၣ်ပှၤကိးဂၤလၢ ကသိးနါဒ့ခံဖျီၣ် ဒ်ကျိၤကျဲတဘိ လၢကဒီသဒၢ ပှၤလၢတဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်, ပၣ်ဃုာ်ဒီးဖိသၣ် 5 နံၣ်ဆူအဖီလာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် COVID-19 န့ၣ်, နကြၢးအိၣ်လီၤဖျီၣ်သး (အိၣ်ယံၤဒီးပှၤဂၤ) အစှၤကတၢၢ် 5 သီ, ဝံၤဒီး သိးနါဒ့ခံဖျီၣ်ဆူညါ အစှၤကတၢၢ် 5 သီ ဖဲအိၣ်လၢပှၤဂၤအကပိာ်ကပၤအခါန့ၣ်လီၤ. လူၤပိာ်မၤထွဲ တၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ် လၢ တ်အိၣ်လီၤဆီသး ဒီး တ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်သးအဂီၢ်တက့ၢ်.

လၢကဆဲးမၤ တၢ်သိးနါဒ့ခံဖျီၣ် အတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်အဂီၢ်, ကၠိတဖၣ်, တၢ်ကရၢကရိတဖၣ်, ဒီးလီၢ်ကဝီၤပနံာ်ကၤတၢ်မၤတဖၣ် မၤတၢ်ဃုထၢ သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤသးတက့ၢ်. လၢတၢ်ပလီၢ်ပဒီအဂီၢ် စိာ်ဃုာ်ဒံးနနါဒ့ခံဖျီၣ် ဖဲနလဲၤဆူတၢ်ချၢအခါတက့ၢ်.

တၢ်ဃုထၢနါဒ့ခံဖျီၣ်

တၢ်ဒီသဒၢမဲာ်တဖၣ်အံၤ အိၣ်ဒီးအက့ၢ်အဂီၤအါမံၤန့ၣ်လီၤ. ဆိကမိၣ်စူးကါ N95, KN95 ဒီး KF94 တၢ်သါဒၢပီးလီ ဟဲလၢတၢ်လီၢ်လၢတၢ်နာ်န့ၢ်အီၤသ့တက့ၢ်. ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့, တၢ်ဃုထၢအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဒံးဝဲ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ကွဲးတၢ်ကါနါဒ့ခံဖျီၣ်လၢတၢ်စူးကွံာ်အီၤသ့ မ့တမ့ၢ် တၢ်ကံးညာ်နါဒ့ခံဖျီၣ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဂ့ၢ်ခံထံၣ်လၢ တၢ်ကဘၣ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးအီၤ ဖဲတၢ်ဃုထၢ ဒီးတၢ်သိးနါဒ့ခံဖျီၣ်အခါန့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ-

  • ဒ်သိးကပၢၤဃာ်် နတၢ်သါအထံဖျၢၣ်ဆံးဆံးဖိတဖၣ် လၢတၢ်အိပူၤ ဒီးပှၤဂၤအတၢ်လၢတၢ်ချၢအဂီၢ်, ဃုထၢ နါဒ့ခံဖျီၣ် လၢအအိၣ်ဒီးအကထြၢအါကထြၢတဖၣ်တက့ၢ်. နါဒ့ခံဖျီၣ်အကထြၢသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကဒီသဒၢအါထီၣ် တၢ်သါအထံဖျၢၣ်ဆံးဆံးဖိတဖၣ် ဒ်သိးသုတနုာ်လီၤဆူ နနါဒ့ခံဖျီၣ်ပူၤ မ့တမ့ၢ် သုတဟးထီၣ်လၢ နါဒ့ခံဖျီၣ်အချၢ ဖဲနဆိးက့အခါန့ၣ်လီၤ. နသိးကထြၢထီၣ် တၢ်ကံးညာ်နါဒ့ခံဖျီၣ် လၢတၢ်ကွဲးတၢ်ကါနါဒ့ခံဖျီၣ်အဖီခိၣ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. 
  • မၤလီၤတံၢ်လၢ နနါဒ့ခံဖျီၣ်အံၤ ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဘံၣ်ဘံၣ်ဘၢဘၢ လၢနမဲာ်သၣ်လိၤတက့ၢ်. တၢ်လီၤဟိတဖၣ် ပျဲနုာ်လီၤဟးထီၣ် ကလံၤဒီးတၢ်သါထံဖျၢၣ်ဆံးဆံးဖိတဖၣ် ဖဲနါဒ့ခံဖျီၣ်အနၢၣ်ထံးဝးဝးသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကွၢ်မဲာ်တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအထီဒါလိာ်သးဒီး တၢ်ဘျၢသဲစးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤတရီတပါ ဒီးတၢ်ကွၢ်တလီၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လဲၤခီဖျိတနံၤဘၣ်တနံၤ လၢပှၤသူဖံးဖိ, ပှၤထူလံၤဖိ, ဒီးပှၤတဝၢဖိတမ့ၢ်ပှၤဝါဖံးဖိတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွၢ်တလီၤကလုာ်ဒူၣ် ဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢအကွၢ်တလီၤ ပှၤသူဖံးဖိ, ပှၤထူလံၤဖိ ဒီးပှၤတမ့ၢ်ပှၤဝါဖံးဖိ လၢအသိးနါဒ့ခံဖျီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ကဲထီၣ်သးနီၢ်နီၢ် လၢပခိၣ်ဃၢၤခဲအံၤန့ၣ်လီၤ. နာ်သက့, ပသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်လၢ နါဒ့ခံဖျီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ မၤစၢၤပှၤသ့ဝဲ ဒ်သိးကအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဒီးပၢၤဃာ်သးသမူတဖၣ်လီၤ. မၣ်နိၣ်မၣ်ခီထံၣ်အံၤ တတူၢ်လိာ်ဝံသးစူၤ တၢ်ကွၢ်တလီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်မၤတရီတပါ ပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤ အကလုာ်, ကလုာ်ဒူၣ် မ့တမ့ၢ် အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တဖၣ်ဘၣ်.

ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်လီၤတၢ်

Multnomah ခီထံၣ် တူၢ်လိာ်ဝဲ တၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ် တၢ်ဒီသဒၢမဲာ် ဒီးတၢ်ကွဲးတၢ်ကါ နါဒ့ခံဖျီၣ်ခံမံၤလၢာ်န့ၣ်လီၤ.