ဘၣ်တၢ်မၤသီထီၣ်အီၤ-      5/24/2022

COVID-19 န့ၣ်ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကအိၣ်ဒီးပှၤဖးယံာ်ဒံး ဒီးပနၢ်ပၢၢ်အီၤကီ ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်ဆီတလဲအခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆီတလဲတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်ကီလၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤဘၣ်လိာ်ပတၢ်ဒီသူၣ်ပာ်သးန့ၣ် မၤစၢၤဒုးပူၤဒုးဖျဲးအါထီၣ် ပနီၢ်ကစၢ်, ပှၤလၢပအဲၣ်, ဒီးပပှၤတဝၢတဖၣ်လီၤ

ဖဲ COVID-19 တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ ဟဲအါထီၣ်လၢပပှၤတဝၢပူၤအခါ, မ့တမ့ၢ် ဖဲပှၤလၢပသ့ၣ်ညါအါမး ဆိးက့အခါ, လၢကဒီသဒၢပသးအဂီၢ် ပမၤတၢ်တဆီဘၣ်တဆီသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တဘၣ်အိၣ်ခိး တၢ်န့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤ လၢနကဆီတလဲ နတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတဂ့ၤ. COVID တၢ်ပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ် အတၢ်ဒီသဒၢဆိအကျိၤအကျဲ လၢနမၤတ့ၢ်အီၤတဖၣ်အံၤ တၢ်စူးကါအီၤသ့ဒံး လၢကမၤစှၤလီၤနတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ် ဒီးမၤအါထီၣ်တၢ်ဒီသဒၢလၢ ပှၤလၢအဂံၢ်ဘါစၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ

လၢကဒိးန့ၢ်တၢ်ဒီသဒၢအါန့ၢ်အန့ၣ်အဂီၢ်

ပှၤကိးဂၤဒဲးကြၢး

ဖဲတၢ်အိၣ်သး ဒိၣ်ထီၣ်နးထီၣ်ဝံဲအခါ, ပဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ နကမၤအါထီၣ် တၢ်ဒီသဒၢတဖၣ် တဆီဘၣ်တဆီန့ၣ်လီၤ. လၢကမၤစှၤလီၤနတၢ်ဘၣ်ယိၣ် ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢပှၤတဝၢတဖၣ်အဂီၢ်, နကဘၣ်-

  • မၤယံာ်မၤနီၢ် တၢ်လဲၤအိၣ်သကိး ပှၤလၢတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်ဒိၣ်လၢ ကဆိးက့နးနးကလဲာ်တဖၣ်, မ့တမ့ၢ် မၤအါထီၣ် တၢ်ဒီသဒၢအကထၢတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်သိးနါဒ့ခံဖျီၣ် ဒီးတၢ်အိၣ်ယံၤလိာ်သး ဖဲအိၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အကပိာ်ကပၤအခါ.
  • မၤတၢ်ပျီပူၤတၢ်ထံၣ်လိာ်သး ဆံးဆံးဖိတဖၣ်
  • သိးနါဒ့ခံဖျီၣ် ဖဲတၢ်သူၣ်ထီၣ်ပူၤ မ့တမ့ၢ် ဖဲပှၤကတံာ်အလီၢ်တဖၣ်
  • မ့ၢ်သ့မ့ၢ်ဘၣ် အိးထီၣ် ပဲတြီဖိဒီးတြဲၤတဖၣ် လၢကလံၤတၢ်ဟဲနုာ်ဟးထီၣ်ကဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ်.

လၢပှၤလၢအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိဂံၢ်တြီဆၢစှၤ မ့တမ့ၢ် အိၣ်လၢတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါလၢတၢ်ဆါနးတဖၣ်အဂီၢ်

နမ့မ့ၢ်ပှၤလၢ ဆိးက့ဆူးဆါနးနးကလဲာ်သ့ လၢ COVID-19 အဃိန့ၣ်, ဆဲးကျိးနကသံၣ်သရၣ်တက့ၢ်. နကသံၣ်သရၣ်အံၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကဟ့ၣ်ကူၣ်နၤလၢ ကသိးနါဒ့ခံဖျီၣ် မ့တမ့ၢ် ဟံးန့ၢ်တၢ်ပလီၢ်ဆိသးန့ၣ်လီၤ. နမ့ၢ်ဆိးက့န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်မၤစၢၤနၤလၢ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤလၢ တၢ်ကူစါယါဘျါ အဂီၢ်သ့န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးကမၤစၢၤဒီသဒၢနၤ လၢသုတဆိးက့ဆူးဆါနးနးကလဲာ်အဂီၢ် တၢ်ကူစါယါဘျါကျိၤကျဲအသီတဖၣ် အိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. အလီၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ကစးထီၣ်မၤဆိ တၢ်ကူစါယါဘျါကျိၤကျဲတဖၣ်လီၤ.

မ့ၢ်လိၣ်န့ၣ်, တိာ်ကျဲၤလၢ တၢ်မၤကွၢ်သး ချ့သဒံးအဂီၢ်တက့ၢ်.  

န​က​သံၣ်​သ​ရၣ်​မ့ၢ်​တ​အိၣ်​​န့ၣ်, လၢ​​ကဒိး​န့ၢ်​ဘၣ်​တၢ်​မၤ​စၢၤ​အဂီၢ် ကိး 211 ​တ​က့ၢ်.

မ့ၢ်တၢ်ဖီၣ်ဃံးတၢ်အသီတဖၣ်ကအိၣ်ဧါ.

လၢတၢ်မၤလိာ်တဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆိကတီၢ်ကွံာ်တၢ်တဖၣ်အဂီၢ် အခဲအံၤပတအိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤတဖၣ်ဘၣ်. ဖဲတၢ်ဆါသတြိာ်ကဲထီၣ်သးအခီၣ်ထံးအခါ တၢ်မၤလိာ်တဖၣ် ဒီးတၢ်ဆိကတီၢ်ကွံာ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ပကျဲကူၣ်သ့တဖၣ် လၢကတြီဃာ် COVID-19 တၢ်ရၤလီၤသးန့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤပအိၣ်ဒီးကသံၣ်ဒီသဒၢတဖၣ်, တၢ်မၤကွၢ် ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါတဖၣ် ဒီတၢ်လၢပထံၣ်လၢအမၤစၢၤဒီသဒၢပပှၤတဝၢတဖၣ်န့ၣ် ပဖံးထီၣ်မၤထီၣ်အီၤ သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ

အိၣ်ကတီၤသးလၢတၢ်ဆီတလဲတဖၣ်အဂီၢ်

COVID-19 အိၣ်ဆိးဝဲဒၣ်ဒံးလၢပကျါ ဒီးပမုၢ်လၢ်လၢ တၢ်ဆါအတၢ်ကဲထီၣ်သး နီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဒွးတဖၣ် ကဆဲးအါထီၣ်ဒီးစှၤလီၤဒံးန့ၣ်လီၤ. ဖဲ COVID ရၤလီၤသးလၢပှၤတဝၢပူၤ မ့တမ့ၢ် ဖဲတၢ်ဆါဆီတလဲအသးလၢကျဲလၢအလီၤဘၣ်ယိၣ်အဘိဘိအခါန့ၣ်, ပကဟ့ၣ်ကူၣ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢပှၤမၤအီၤသ့တဖၣ် ဒ်သိးကမၤစၢၤကဒီသဒၢပပှၤတဝၢန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ကတီၤသးလၢ ကဆီတလဲပတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးန့ၣ် မၤစှၤလီၤ ပတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤတဖၣ်သ့ဝဲ ဖဲ COVID-19 တၢ်အိၣ်သး, မ့တမ့ၢ် ပှၤတဝၢအပတီၢ် ဆီတလဲသးအခါန့ၣ်လီၤ.

အိၣ်ကတီၤသး ဖဲ COVID-19 ဆီတလဲသးအခါ-

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါတဖၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိတဖၣ် လၢပစံးအီၤသ့ဒ်အမ့ၢ် COVID-19 တၢ်အိၣ်သး ဆီတလဲ အိၣ်အါမံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ဆါအဂ့ၢ်အခၢး မ့တမ့ၢ် ပှၤထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ် တၢ်ဟဲအါထီၣ်, တၢ်ဆါအကလုာ်လီၤဆီအသီ, မ့တမ့ၢ် CDC ဆီတလဲပှၤလၢ ပှၤတဝၢအပတီၢ် ဆူအဂၤတပတီၢ်န့ၣ်လီၤ. မၤသ့ၣ်ညါနသးလၢ တၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အံၤ ချုးဆၢချုးကတီၢ်တက့ၢ်. နသမံသမိးကွၢ် Multnomah ကီၢ်ရ့ၢ်အ COVID-19 ပှၤတဝၢအပတီၢ် အခဲအံၤ သ့ဝဲဖဲ ပှာ်ယဲၤသန့တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ