Subed el tilobed er a 9/27/2022

CDC a mla oterkeklii a beluu ra Multnomah County el kmo ngmla ngmanget a olkelel a telemellel a COVID-19 el meriou. Tial ongengetel a olkael a oltirakl a idisel a smecher el mlo niuing ma idisir ar dirk mlo smecher el COVID-19 era chelsel a beluu: Ngbetok a mo diak el report er tir le te ngiluu a sken er tir ra blirir.

A rechad a di tir el tibir el kmo te mo ouspech a mask malchub eng diak. A chad el smecher el COVID-19 ma rechad el mle kmeed era smecher malchub eng mle pasitib a sken er tir a kirir el mo ou mask al ngara chelsel a blai malchub e te teloech er a seked.

Diak a kltukl el ochur el sebeched el ouspech er ngii el mo medengelii a mral telmellel a COVID. Tial tekoi era COVID-19 a di melemolem el mengodech e chochouidel. Kede mla mo medengei el kmo COVID-19 a mo meketeket el ngarngii era delongeled. Kid a mo kired el mo meduch mengedmokl era bedenged me kede mo klekar er tial rakt.

Dolemolem el oltirakl aikal uleklatk el beldukl er iou e dirrek el melasm el mo ungil kudmokl a bedenged mar bebil rkid.

Mo melisiich era osebecheklel a beluu

Kirir ar bek l chad

 • El mo ngmai a rokui el orus er tir
 • Dim kiei ra blai a om secher
 • Molemolem el melebal
 • Bom nguu a skeng alsekum e komdasu el kmo ke mla nguu a COVID-19.
 • Moltirakl a teletelel a isolation a oblem pasitib ra skeng.

Dongisois a tekoi era klekar ra keblid ma telungalek er kid sel bol klou a rakt

Dolasm el mengesadl a techellel a berkel a rakt ra beluad me blid el oltirakl a bebil ra ulekakt el beldukl er iou:

 • Molasm el olngeasek a odingel era rechad el bekesersecher malchub e bo doltirakl a melemalt el teletelel a klekar ra tekoi era ongdibel e mengideb era rechad er ikr e dirrek el melasm el omok a mado ma chesimer e dirrek el melasm el di ou mask.
 • Moruul a mekekerei e ngar ikr el ongdibel
 • Mouspech a mask er kau era  chelsel a blai ma sel om teloech era seked.
 • A mado ra blai a ungil a dil blok meng ungil merael a cheluut er a chelsel a blai.

Ngarngii ar bebil ra rechad el milchell el ngarngii a chitechut era  bedengir malchub eng lmuut el klou a techellir el mo nguu a klou a rakt

Kau alsekum e ke tar tirkal chitechut e klou a techellem el mo nguu a rakt el COVID-19 eng kirem el orchedau el omekedong era  chad era  osbitar me te ngosukau. A chad ra  osbitar a ulterkokl el mo melekoi er kau me ke chitiut a mask er kau. Sebecherir a rechad era  osbitar el ngosukau el omdasu ra ungil  ukeruul a oblam nguu tial rakt. Mla morngii a beches el kar el melisiich era  bedenged me lak dolchesuar a ringel . Betok el bedengel a kerul a omekungil

Mongedmokl el kirel a omelai el  skeng sel bomouspech er ngii.  

A bol lak a chad era  osbitar el ngosukau e moutekangel el omekedong ra 211 el ngosukau.

Morngii a beches el llach?

Chelechal taem eng dirkak leborngii a beches malchub eng lmuut el optingel el llach elm la metib.  Sera blel kot el oberk tial rakt eng mlorngii a llechul  Elechal taem eng mla morngii a orus ra yobo, ma skeng, ma dirrek el ukeruul el mesebechakl er kid ma beluad.  

Kede di mengiil era mo beches el

Kid a di merko el melemolem el kiei era beluad el ngarngii a COVID-19 el rakt era chelsel. Sel lorael mo klou a COVID ra beluu e bol oberk ra beluu, eng mo lmuut el tuobed a uleklatk el mer kid el rokui el mo otirakl e mengedmokl er kid ma rechad ra beluu. Sel bol mesisiich a beluu el oltirakl a ikal uleklatk eng mo klouadel e ta besul a berkel a chais ma rechad a kldmokl e klekar a bedengir sel borngii a berkel a rakt el COVID-19 era beluad.

Bom kldmokl el kirel a beches el chisel a COVID-19:

 • Ke mo ungil medengei el kmo a telungalek er kau a mla ngmai a orus er tir  obo ma boosters
 • Bom kudmokl a skeng era  rechad era blimiu Bom ungil medengei ikel basio el lolterau a skeng el bom ouspech er ngii era  blimiu sel borngii a chedam el sesmecher eng mo nguu a skeng er tir.
 • Msuubii a  a teletelel a ukeruul el kirir a rechad el milechell el ngarngii a rektir e klou a techellir el kakar ra meklou el rakt.
 • Ke di oba mask er kau lobengkem. Ke locha mo kirem el ouspech er ngii era  elsel a blai, malchub e ke mo teloech er a rechad el mechitechut a bedengir e mo uchul a oiuelel a rakt el mor tir.

Bebil era osoadel

Ngarngii a mo uchul meng morngii a beches el chisel ma dirrek el llechul a beluu el kirel a COVID-19 el uldimukl er ngii a ngesechel a idisir ar smecher e ngara osbitar, ma beches el bedengel tial osisiu el rakt, ma dirrek el CDC a mla ngodechii a llechul a beluu el ngii a klungel a rakt a uchul. Kede mo ungil orrenges a subed. Sebechir a rechad el mo medengelii a chisel ma sbedel a COVID-19 era beluu era  Multnomah County el ngara ikal website: