Fakamatala Fakamuimuitaha:  9/27/2022

People demonstrating a variety of COVID safety measures, a vaccine, getting a test, talking to a doctor and wearing mask

‘I he taimi ni he Vahenga Multnomah mei he CDC ‘oku ‘i he levolo ma’ulalo ‘a e tu’atamaki ki he komiuniti ‘a e COVID-19. ‘Oku makatu’unga ‘a e levolo ‘o e CDC mei he ngaahi mohenga ‘oku faka’aonga’i he falemahaki, kau tokoto ‘i falemahaki, pea mo e lahi ‘o e ngaahi lipooti fo’ou ‘o e COVID-19 ‘i he ‘elia. Manatu’i ‘oku lahi ‘a e ngaahi mahaki ‘oku ‘ikai ke lipooti mai ko e tupu mei he ngaahi sivi pe ‘i ‘api.

‘E lava pe ke fili he kakai ke kofu’i ho nau mata ha fa’ahinga taimi pe. Ko e kakai ‘oku ‘asi ai ha ngaahi faka’ilonga, sivi positivi, pe ko ha fakae’a ki ha taha mo e COVID-19 ‘oku tonu ke nau tui ‘o kofu’i ho nau mata ‘i he ‘enau feohi mo ha taha ‘i fale.

Oku ‘ikai ha me’a fua ia te ne lava ‘o makapusi ‘a e me’a ‘oku fakahoko he COVID. ‘Oku fihitu’u ‘a e me’a ‘oku hoko mo e feliuliu’aki ‘a e COVID. ‘Oku tau ‘ilo’i foki ‘e lava ke fuoloa ‘etau fefa’uhi mo e COVID-19. ‘Oku tonu ke liliu ‘etau to’onga mo’ui ‘i he hoko mai ha ngaahi feliuliu’aki.

Hoko atu ho muimui ki he ngaahi fokotu’u ‘i lalo pea faka’aonga’i ‘a e ngaahi founga kehekehe ‘o e fakatokanga ke malu’i ai koe pea mo kinautolu ‘oku mou feohi.

Ke toe malu ange

Ko e tokotaha kotoa pē ‘oku totonu ke

  • Ma’u ‘a e fakamuimui taha ‘o e ngāahi huhumalu’í
  • Nofo ‘i ‘api ‘i he taimi ‘oku ke puke aí
  • Fufulu ma’u pē e ongo nimá
  • Sivi kapau ‘oku ke ma’u e ngāahi faka’ilonga puke ‘o e COVID-19.
  • Muimui ki he ngāahi fakahinohino ki he fakamavahevahé ‘okapau kuó sivi ‘oku ke positivi.

Tanaki atu ha ngaahi founga malu’i he taimi ‘oku lahi ai ‘a e tu’atamaki

Ke holoki ha tu’atamaki kiate koe mo e komiuniti, ‘Oku mau fokotu’u ke tanaki atu ‘a e founga ko ‘eni. Te ke lava ‘o:

  • Toloi ho ‘a’ahi mo ha kakai ‘oku tu’u lavea ngofua ki ha mahaki lahi, pe ko ha fai ‘a e founga fakataha ki tu’a, pe fakaava ‘a e matapa sio’ata, pe kofu’i ho mata ‘i ho feohi mo kinautolu.
  • Fakahoko e ngāahi fakataha’anga iikí,  ki tu’a
  • Tui ha me’a’ufi’ufi mata ‘i lotofale pē ‘i he feitu’u kakai’iá
  • Fakaava e ngāahi matapā teké pe matapā hū’angá ke toe fakalahi ange ‘a e ‘ene ‘ea leleí ‘okapau e lava.

Ki a kinautolu ‘oku ‘ikai ke ngāue e me’a malu’i honau sinó pe lavea ngofua ‘i he ngāahi mahaki fakatu’utāmakí

‘Okapau ‘oku ma’olunga ‘a e tu’unga ‘oku ke malava ai ‘o puke lahi ‘aupito mei he COVID-19, fetu’utaki ki ho toketā. ’E ala lava ke fokotu’u atu ‘e ho’o toketā ke ke tui ‘a e me’a ‘ufi’ufi mata pē ngāue ‘aki ha ngāahi founga malu’i kehe. Te nau lava ‘o tokoni atu ke fa’u ha palani ki ha faito’o ‘okapau te ke puke. ’Oku ‘i ai ‘a e ngāahi faito’o fo’ou ange ‘oku ‘atā te ne malava ‘o ta’ofi koe me i he puke lahí. Ko e ngāahi faito’o kehekehe ‘oku fiema’u ke kamata’i ki mu’á.

Fokotu’u ha palani ki ha  sivi  vavé ‘okapau ‘e fiema’u.  

’Okapau ‘e ‘ikai ke ke ma’u ha potungāue, tā ki he 211 ki ha tokoni ke kumi ha potungāue.

’E ‘i ai ha ngāahi fakangatangata fo’ou?

‘Oku ‘ikai ke ‘i ai ha ngāahi palani ki ha ngāahi toe tu’utu’uni fakapule’anga pē ha ngāahi tāpuni fakapule’anga ‘i he taimi ni. ’I he kamata’anga ‘o e tu’utu’uni fakapule’anga mo e tāpuni fakapule’anga ki he mahaki fakamāmani lahí ‘a e taha ‘o ‘emau ngāahi fōunga ke fakangatangata ‘aki ‘a e mafola ‘o e COVID-19. ’Oku ‘i ai ‘a e ‘ū huhumalu’i, me’asivi pe faito’o pea ‘oku mau lava o fakahoko ha ngāahi ngāue na’a mau sio ki ai na’e tokoni ki hono malu’i hotau ngāahi komiunití.

Mateuteu ki he ngāahi liliú

‘Oku tau lolotonga mo’ui mo e COVID-19 pea ‘oku mau amanaki ‘e feto’aki hono lau ‘a e ngaahi keisi. ‘I he taimi ‘oku mafola ai ‘a e COVID ‘i he komiuniti pe ko ha feliliu’aki ‘a e mahaki ‘i ha ngaahi founga, te mau fai atu ha fakatokanga ki he kakai ke tokoni ki hono holoki ha tu’atamaki kiate kiatutolu katoa. Ko e mateuteu ke liliu ‘etau to’onga mo’ui ‘oku malava ai ke holoki ‘etau faingata’a’ia he taimi ‘oku hoko ai ‘a e COVID-19, pe ko ha liliu ‘i he tu’unga ‘o e komiuniti.

Mateuteu ki he taimi feliuliuaki ‘a e COVID-19:

Fakamatala fakaikiiki ange

’Oku lahi ‘a e ngāahi makatu’unga ‘oku ne malava ‘o liliu ‘a e tu’unga ‘o e COVID-19, kau ai ‘a e ngāahi keisí pe kaka e tokolahi ‘oku tokoto falemahakí, ha liliu fo’ou ki he vailasí, pē liliu ‘e he CDC ‘a e lēvolo ‘o e komiunití ki he lēvolo hokó. ’Ilo’i ‘a e fakamuimui taha ‘o e tu’unga lolotonga ‘oku ‘i aí. Te ke malava ‘o vakai’i e lēvolo lolotonga ‘o e komiunití ki he COVID-19 ma’a e Multnomah County ‘i he ngāahi uepisaiti ni: