Updated:

5/29/2021

A rokui el chad era  chelsel a beluu ra Oregon el ngarbab a rekrir ra truich ma erung 12 a mla mo sebecherir el dimimokl el mo melai ra orsul a COVID-19. (A rengalek el 12 el mo 17 a rekrir a di sebecherir el melai ra orus el ruul ra Pfizer)  

ma obo molai ra orus ea rebek el chad a dirk ongtial el mo kerkikl ra bedengir ma bedengir a rbebil er tir: Molemolem a omerisu el chim, e mengeroid er kau el 6feet ra bebil ra rechad, e mongesadel a idisir a rechad el mongideb er tir ra blimiu. Ke ongtial el ouspech a mask er sel bo momais.

Tial yobo ra COVID-19 a mo olengeseu ra buai er tial secherel a COVID.

Mekerang a bok nguu a orus ra COVID-19?

Ke mo sikii a basio ra omelai el orus el ouspech er a Oregon Vaccine Locator. oumsind ra ikal basio ra omelai el orus a sebechem el mo tmuu a melai er ngii el orus ma kuk sebechem el rullii a appointment er kau el kot e mong. Upcoming Multnomah County COVID-19 Vaccine clinics.

 • Ngdiak el kirem el mo chad ra beluu ra Merikel. 

 • A omelai el orsul a yobo a diak bol tomellii a babilngem ra immigration malchub e bol ouspech er ngii el otutaklau er a telmellel a ngii dil llach. 

 • Ma social security a diak el uspechall. 

 • Ma babier el ochotii el kmo ke techand meng dirrek el diak a ututelel moba el mei. 

 • Diak mouspech a health insurance.

 • Tial yobo a di tada.

Yobo el mo ra rengalek el 12  rekrir el mor bab.

 • Oltirakl a llechul a Oregon State eng meketeklii el kmo a ngalek el delongelel a 15-17 a rekil a subed el diak el kirel mchetakl ra rechad ra blil el mo melai ra orus. Aki olengit er a rengeasek me te mo oker ar meklou el chad ra keblirir er a tekoi ra omelai yobo ma health er tir. 

 • A ngeasek el 12 el mo 14 a rekil a kirel obengkel a chedam ma chedil malchub eng chad el omtebechel er tir el mo melai ra orus.

 • A chad el oltak ra ngeasek el diak el ngelekel a ongtial el nguu a kengei er a rechad ra blil ngii el ngalek el lluches ra babier. A rechad ra blil a ngeasek a ongtial el meledaes a temir el mo onger a ker sel bolomekedong er tir a rechad ra osbitar. Olchotel a kengei ra chedam ma chedil:

  • A saing ra chedam ma chedil babier ra kengei, or

  • A babier ra kengei el mlara rechad ra blil a ngeasek a kirel mekedmokl el llechukl er ngii a ngklel a chedam ma chedil el ochotii a klauchad er tir e dirrek el uldimukl er tial babier a tansiobi er a ngeasek. A kengei er a rechad ra blil a ngeasek meng kirel bleketakl el lechukl er tial babier el blal saing er ngii a chedam ma chedil.

Ma dirrek el ta ra rolel:

 • Visit the State of Oregon’s How to find a COVID-19 Vaccine in Oregon” website

 • momekedong ra lambang ra dengua el 211 malechub eng 1-866-698-6155 er a elolem 6 el klok er a tutau el mo euid 7 el klok ra klebesei.

 • Modureklii a text el ORCOVID el mo ra dengua el 898211 e mongiil ra sbedel a basio el kmeed er kau el sebechem el mo melai ra orus (Tekoi ra Merikel malchub eng Sebangiol)

 • Malchub e modureklii a Email el mora address el ORCOVID@211info.org (Tekoi ra ngiidil beluu)

Muut el bebil ra omsodel a COVID-19

Dekedekel a mad

Monguiu ra omsodel a teletelel a uspechel a dekedekel a medad

Llechul a beluu

Betok a mla mengodech el llechul a beluu ra Mulnomah County. a bek el renged ra beluu ra Oregon County a ngarngii a olkael el ochotii a klungel a telemellel a COVID-19 er a chelsel a beluu. Subed a melemolem el tuobed el mo ra buai ra bek el sandei. Sebechel a chad el mo medengelii a chisel a telemellel tial rakt er a chelsel a beluu ra Multnomah County. Tiang a bo betik er ngii er a Oregon Coronavirus website. Monguiu e bomodengei a ikel sebeched ma diak el sebeched rullii ra chelsel a beluu ael ultuil ra klungel a rakt ra beluu.

Torbengel a oiuelel a rakt ra COVID-19 

Tial rakt er a COVID-19 a mal bekoiuiuul el rakt. Dolasm el mengedmokl ra bedenged me lak bode secher:

 • kede remisu a chimad el sal kesai eng 20 seconds a klemengetel

 • Molekedek a medam el ouspech a mask er sel bom tuobed ra blai

 • Molasm el diak a morutch ra medam

 • Ke melenget ra ngerem er sel moklukl e melenget ra isngem er sel bom osngos

 • Mongeroid a bedengem ra rechad 

 • kede di mengideb el di kesai el chad e di kodebengii a ongdibel

 • Kede mengikiid ra basio dorutch er ngii 

 • Molasm el mengesadel a bisem el mo tuobed ra blim

 • Bom nguu a orus 

a rechad el di mla ngarngii a rektir el ngul, ng sukal, malchub eng rektel a hai blad a lmuut el klou a techellir el mo smecher er a COVID-19. mkisii a teletelel a dongedmokl er kid a de dak el kiei kid ma rbetok el chad.

Sel bol mekngit a chos er a bedengem

Alsekum e ke mo smecher — el mla ngmasch a nets er kau e koklukl:

 • Moutekangel el di kiei ra chelsel a blim el cheroid ra rbebil rkau. 

 • Momekedong ra toktang el schedule a temem el mo melai ra kensa.

 • Ke di melemolem el kiei ra blim el merekmo toktang a dmu el kmo ngmla mo ungil a om tuobed.

 • Molemolem el meruul a ikel moruul el melisiich a bedengem: mo ungil mechiuaiu, olngull, molim a kloul ralm.

 • Chelechal taem eng dirkak el borngii a kerul a COVID-19.  

Momekedong ra emergency sel omesa chad el kmeed er kau el ocholt a ikal beldukl el iou:

 • Meringel el ou teliil

 • Meringel a ulul a chad

 • A chad a rau a rengul

 • A chad a di omeksulaul

 • Ngodech a bedengel a berdel a ngerel a chad

 • Tokubets el meringel a delel a chad

 • Momkedong ra 911 malchub eng emergency er a osbitar.

 • Mouchais ra chad el ngara dengua el kmo ngkal chad a locha mla nguu tial rakt el COVID-19.

monguiu truich el omeruul el sebchem el kudmeklii el kirel a bedengem meng diak bo bekesechesecher.

Kensa ra COVID-19 

kirem el mo nguu a test malchub eng kensa ra COVID-19 alsekum eng kora mekngit a jos ra bedengem e lmuut alsekum e ke mlo kmeed ra chad el smecher el COVID-19. a bom keed ra chad el smecher el COVID-19 el chelsel a 6 feet e mo kaiuekeed el telkib el kemangel ra 15 el bung eng klou a techellem el mo nguu tial rakt, a om ou mask ma lak.

Osiik a ngeseu el kirir a rechad ra blim

Alsekum eng diak a toktang er kau e momekedong ra 211 malchub eng Multnomah County Primary Care Health Center ra dengua el 503-988-5558 Te ngarngii a rechad el mo oiuid a tekingiu. A uspechall er a Multnomah County clinic

 • Diak a mo oker ra health insurance er kau.

 • Diak a mo oker ra uchul a menkerengem.

 • A rechad er a osbitar a mo ngosukau el diak a mo oker er kau el kmo nguangerang a babilngem er a obis ra immigration.

 • Kemam a diak ki bo mocholt a babilngem el mo ra ngii dil obis ra rechad  el oltaut ra llach malchub eng obis ra immigration .

A rechad el mo omes ra toktang malchub eng ngii dil chad el kirel a tekoi ra health er ngii er a chelsel a osbitar eng diak el sebechel el mo teisyo er ngii ar bulis e leng ngarngii a llach el mengkar a rechad el ngara chelsel a kerengsel a osbitar meng diak el bol teisho er ngii. 

A obo molai ra ukerulel a COVID-19 eng diak el bol tomellii a techellem el apply el mo permanent el resident er a beluu ra United States. Monguiu ra Public Charge.

Resources

Ker ma nger?

momekedong er a 211 info  malchub em kol er a 2-1-1 er a temel a ureor el ngii a  8 el klok ra tutau el mo lmuut  to 11 el klok el klebesei. Te ngarngii a re mo oiuid a tekoi.