Updated: 7/01/2022

Tial yobo ra COVID-19 a olngeseu el olngeasek a klou telemellel a COVID el mei ra beluad.
Kensa ra COVID-19
Torbengel a oiuelel a rakt ra COVID-19
Sel bol mekngit a chos er a bedengem
Omelai el ngesou el kirem ma kirir ar telungalek er kau


   

Komakai el chededelel:

A rokui el cha del 5 a rekil el morbab a mla mo sebecherir elm o nguu a orus er tir era COVID-19.  Ma oblam nguu a yobo, eng kirem el melemolem el kerkikl ra health ra rechad era blim mar sechelim.  Dim kiei era blim, molebal, e molengeseu el omeklatk e ouchais era rechad era blim el melai a ngesou era tekoi era ukeruul.

Tial yobo ra COVID-19 a olngeseu el olngeasek a klou telemellel a COVID el mei ra beluad.

Ngmekerang a bok nguu a orus ra COVID-19?

A bebil ra rolel a omelai el yobo ra COVID-19 a beldukl er tiang:

 • Osiik a tokoro er a omelai el orus lousbech er a Oregon Vaccine Locator

 • Momekedong ra  211 malchub eng 1-866-698-6155 e kim ngosukau el osiik ra kmeed el basio er a omelai el orus.

 • A beluu era Multnomah County a mla oterkeklii a temel ma tokoro era omelae el orus ra COVID-19. Bo mesang a Clinic era beluu era Multnomah ra bek el sandei alchub e momekedong era 503.988.8939 e mnguu a mui el omsodel.

Ngerach el tekoi el mo dubch er sel uriur ra om nguu a orus.

 • A chad a sebechel diak el sengkyo ra beluu ra merikel. 

 • A omelai orus a diak ngerach el temellii ra delengcheklem el ngara beluu ra merikel; e kal bomotutakl ra llach.  

 • Ngdiak a ututelel a molab a babilngem malchub eng lambang rkau ra social security. 

 • Ngsebchem el nguu a orus e diak mou health insurance.

 • Tial yobo a di tada.

Kau kousbech a mlai el otekau el mo melai ra orus? CMomekedong ra lambang el 211 malchub eng 1-866-698-6155.

Orus el booster er a yobo er a COVID-19:

Sel orus el booster is a kuk tara orus el bo lolai er ngii a rechad el mla rokir a rokui el orus el kirel a yobo er tial rakt el ngerchelel el melisiich er yobo el ngii a blal nguu a chad.  

A chad a mla mo sebechel el nguu sel mo kot el booster el orus er tir sel sekum eng:

 • A chad el ngiluu a ongerung el orus el ruul era Pfizer malchub eng Moderna era mla engelakl er a 5 el buil.
 • Sal kesengil eng 3 el buil a mla engelakl era chitechut el chad el blal nguu a ongedei el orus el ruul ra Pfizer ma Moderna.
 • Ngmla engelakl era 2 el buil er a chad blal nguu a orus er ngii el mlara Johnson & Johnson.

A rokui el cha del 12 a rekil el mor bab a ongtial el mo nguu a kot el booster el orus er tir. 

Booster el orus rar mekekerei el ngalek a rruuul el kirir ar 5 el mo 11 a rekrir el rengalek. Ngklou a ututelel ar mekekerei el chad bol ngai a orus er tir er tial yobo era COVID-19. 
 

Ongerung el orus era booster

Ongerul orus era booster a mla morngii el sebechel a cha del mo nguu el uriul era 4 el buil era lolai era kot el booster er tir. 

 • Ngmla morngii a orus ra booster el mor tirkel mo melai er a ongerung el orus er tir e 12 el morbab a rekrir e sesmecher e uldimukl er tir ar meklou el cha del 50 el morbab a rekrir. Ar meklou el chad a ouspech el mo nguu sel ongerung el booster er tir, e uldimukl er tir ar sesmecher malchub eng di mla ngarngii a klou el rektir meng mo melisiich a bedengir er tial rakt el COVID-19.
   

Bebil ra omsodel:   Orus el booster er a COVID-19  malchub eng Orus el booster ma ongedei el orus er a yobo (OHA)

Yobo el mo ra rengalek el 5  rekrir el mor bab.

 • Oltirakl a llechul a Oregon State eng meketeklii el kmo a ngalek el delongelel a 15-17 a rekil a subed el diak el kirel mchetakl ra rechad ra blil el mo melai ra orus. Aki olengit er a rengeasek me te mo oker ar meklou el chad ra keblirir er a tekoi ra omelai yobo ma health er tir. 

 • A ngeasek el 5 el mo 14 a rekil a kirel obengkel a chedam ma chedil malchub eng chad el omtebechel er tir el mo melai ra orus.

 • A chad el oltak ra ngeasek el diak el ngelekel a ongtial el nguu a kengei er a rechad ra blil ngii el ngalek el lluches ra babier. A rechad ra blil a ngeasek a ongtial el meledaes a temir el mo onger a ker sel bolomekedong er tir a rechad ra osbitar. Olchotel a kengei ra chedam ma chedil:

  • A saing ra chedam ma chedil babier ra kengei, or

  • A babier ra kengei el mlara rechad ra blil a ngeasek a kirel mekedmokl el llechukl er ngii a ngklel a chedam ma chedil el ochotii a klauchad er tir e dirrek el uldimukl er tial babier a tansiobi er a ngeasek. A kengei er a rechad ra blil a ngeasek meng kirel bleketakl el lechukl er tial babier el blal saing er ngii a chedam ma chedil.

Momes ra muut el bebil era omsodel: “ Yobo era COVID-19 el kirir ar mekekerei el ngalek” ma “Yobo era COVID-19 el kirir ar mekekerei el chad.” 

Ar dioll mar omtut ma tial yobo er a COVID-19

Ar dimla dioll ma tirkel dirk mlo dioll a bebil er tirkel chad el mal mo imis el smecher er tial rakt COVID-19 a uchul a mo kirir el mo ra osbitar. a obis er a CDC a mal olngit er a rechad elm o nguu tial orsul a yobo ra COVID-19 ma dirrek el sel orus er a booster el mo ra rechad el: 

 • Dioll; 
 • Tirkel mle dioll (uldimukl er ar omtut),
 • Ar mochu dioll malchub e te melasm el mo dioll ra ngara medad el taem.

mgnuu a mui el omsodel er a Dioll, ma omtut, ma yobo er a COVID-19

Muut el bebil ra omsodel a COVID-19

lmuut er a uchelel ]

Kensa ra COVID-19 

kirem el mo nguu a test malchub eng kensa ra COVID-19 alsekum eng kora mekngit a jos ra bedengem e lmuut alsekum e ke mlo kmeed ra chad el smecher el COVID-19. a bom keed ra chad el smecher el COVID-19 el chelsel a 6 feet e mo kaiuekeed el telkib el kemangel ra 15 el bung eng klou a techellem el mo nguu tial rakt, a om ou mask ma lak.   Bom modengelii a chisel a “skeng era COVID-19  “ 

A mui el omsodel a sebechem el metik er ngii ra online page er a Multnomah County: “COVID-19 Testing”  .  

Alsekum e kau a mla nguu tial rakt ra COVID, eng kirem el di kiei ra elsel a blim el mengiil ra chad ra osbitar el me mesekau.  Momekedong era 2-1-1 a bom ouspech a ngesou.  Msikii a bo moruul er ngii:  Community Resource.  

lmuut er a uchelel ]

Torbengel a oiuelel a rakt ra COVID-19 

Tial rakt er a COVID-19 a mal bekoiuiuul el rakt. Omekiai er kau me ng diak bom secher malechub e moiuelii tial rakt :

 • Bom nguu a yobp

 • Dim kiei er a blim a omodengei el smecher er a rakt 

 • Moutekangel el ou mask

 • kede remisu a chimad el sal kesai eng 20 seconds a klemengetel

 • Molasm el diak a morutch ra medam

 • Ke melenget ra ngerem er sel moklukl e melenget ra isngem er sel bom osngos

 • Mongeroid a bedengem ra rechad 

 • Kede mengikiid ra basio dorutch er ngii 

A rechad el sesmecher malchub eng ngarngii a rektir el ngul, sukal, malchub eng rektel a chadirengul malchub eng rektel a olmedelel a lmuut el ngarbab a techellir el mal mo imis smecher alsekum e te mo nguu tial rakt el COVID-19  Bo momes era  “ Uleklatk er a ungil teletelel a bode kerekikl sel de betok el dmak el kiei ra chimol blai.

Usbechel a Mask

Omuchel era March 12 e ngii a mo sebechel a chad el mo diak lou mask e tmuu era chelsel a ngii dil blai ra buai era chelsel a beluu era Oregon. A blil a siobai ma ureor a dirk sebecherir melemolem el melekoi era rechad me te mo ou mask. A basio era ukeruul a dirk melemolem el olngit era rechad el mo ou mask. 

Ngmal dirk klou a berkel tial rakt era COVID ma Multnomah County Public Health a melemolem el olgnit era buai mar smecher el kmo te mo ou mask el mo ikrel a June malchub eng mo uriul rsel bol kesai a idisir ar beches el mo nguu a rakt el COVID-19 ma lmuut el bebil era klou el rakt.  Tial ongit el kirel a uspechelel a mask era chelsel a basio el ngii a ngarnii a seked er ngii a mora rechad el dirkak el ngai a orus er tir era yobo ra COVID-19 e dirrek el mor tirkel klou a techellir el mo smecher ra klou el rakt.
 

A mui el omsodel a sebechem el metik er ngii ra online page er a Multnomah County:  Dekedekel a mad, ma mask, el kirel a COVID-19: Bododengelii a ngercheled

lmuut er a uchelel ]

Sel bol mekngit a chos er a bedengem

Alsekum e ke mo smecher — el mla ngmasch a nets er kau e koklukl:

 • Moutekangel el di kiei ra chelsel a blim el cheroid ra rbebil rkau. 

 • Bom nguu a test alsebechem Momkedong er a toktang malechub e ng osbitar kirel omelai el test Mosiik er a test era COVID-19.  

 • Ke di melemolem el kiei ra blim el merekmo toktang a dmu el kmo ngmla mo ungil a om tuobed.

 • Molemolem el meruul a ikel moruul el melisiich a bedengem: mo ungil mechiuaiu, olngull, molim a kloul ralm.

Sel sekum e ke mlo pasitib:

 • A chad el mla mo smecher el COVID-19 a ongtiall el di mechesimer era blirir el 5 el klebesei e mo ouspech a mask el melekedek a mederir el 5 el klebeseu er uriur sei, ma sel teloech era rechad. A skuul a mo olutii a ngalek el mo remei sel sekum eng metik era ngalek el smecher ra COVID-19 el olengull el 5 el klebesei malchub eng sel bla bo lak a rektel.

Momekedong era chad era osbitar el kmeed era blimiu. Ngarngii a ulterkokl el ngeseu el di mo yor ra rekim ma klisichel a bedengem.  A bebil ra ikal ukeruul el kirel a COVID-19 a kirel otaut ra chelsel a 5 el kebesengil ra leborngii a rektel a smecher.

Momekedong ra emergency sel omesa chad el kmeed er kau el ocholt a ikal beldukl el iou:

 • Meringel el ou teliil

 • Meringel a ulul a chad

 • A chad a rau a rengul

 • A chad a di omeksulaul

 • Mellemau malechub kora gray a medengel a berdel a ngerem me a medam 

 • Tokubets el meringel a delel a chad

 • Momkedong ra 911 malchub eng emergency er a osbitar.

 • Mouchais ra chad el ngara dengua el kmo ngkal chad a locha mla nguu tial rakt el COVID-19.

Bomodengei el kmo k emo mekerang sel sekum e ke mlo medengei el kmo ke mla nguu a rakt, e oingerang eng sebechem el muut el mo ureor, e dirrek el mo medengei el kmo ngkirem el subedii a merredelem alsekum e ke mla mo test el positive el COVID-19.  momes er a " COVID-19 ma teletelel a bo de subedii a merredel er a urered el kmo kede mla mo smecher el COVID-19

lmuut er a uchelel ]

Omelai el ngesou el kirem ma kirir ar telungalek er kau

Alsekum eng diak a toktang er kau e momekedong ra 211 malchub eng Multnomah County Primary Care Health Center ra dengua el 503-988-5558 Te ngarngii a rechad el mo oiuid a tekingiu. A uspechall er a Multnomah County clinic

 • Diak a mo oker ra health insurance er kau.

 • Diak a mo oker ra uchul a menkerengem.

 • A rechad er a osbitar a mo ngosukau el diak a mo oker er kau el kmo nguangerang a babilngem er a obis ra immigration.

 • Kemam a diak ki bo mocholt a babilngem el mo ra ngii dil obis ra rechad  el oltaut ra llach malchub eng obis ra immigration .

A rechad el mo omes ra toktang malchub eng ngii dil chad el kirel a tekoi ra health er ngii er a chelsel a osbitar eng diak el sebechel el mo teisyo er ngii ar bulis e leng ngarngii a llach el mengkar a rechad el ngara chelsel a kerengsel a osbitar meng diak el bol teisho er ngii. 

A obo molai ra ukerulel a COVID-19 eng diak el bol tomellii a techellem el apply el mo permanent el resident er a beluu ra United States. Monguiu ra Public Charge.

A mui el omsodel a sebechem el metik er ngii ra online page er a Multnomah County: “ngeseu er a uldasu el kirel tial klou el rakt”  

Resources

lmuut er a uchelel ]

Ker ma nger?

momekedong er a 211 info  malchub em kol er a 2-1-1 er a temel a ureor el ngii a  8 el klok ra tutau el mo lmuut  to 11 el klok el klebesei. Te ngarngii a re mo oiuid a tekoi.