drive-up COVID-19 testing at East County Health Center

Waxaa la cusboonaysiiyay 5/19/2022

Shaybaadhka COVID-19

Waa inaad is shaybaadho haddii aad leedahay calaamadaha COVID-19 ama haddii aad la kulantay una dhawaatay qof qaba COVID-19. Kulanka dhow waxaa laga wadaa inaad ujirsato 6 fiitt qof muddo 15 daqiiqo ah ama in ka badan maalin gudaheed iyada oo uu qofku xidhan yahay ama uusan xidhnayn maaskaro.

Haddii aad is shaybaadhayso maadaama oo aad kulan dhow la yeelatay qof qaba COVID-19, waxa ugu fiican inaad sugto ugu yaraan 5 cisho kadib markii aad isu timaadeen kahor inta aanad is shaybaadhin. Waxaa laga yaabaa in baaritaanku uusan shaqayn haddii si degdeg ah laguu baaro.  Haddii aad astaamaha yeelato, waa inaad guriga joogto kana fogaato dadka kale marka aad sugayso.

Waxa aad iska shaybaadhi kartaa xafiiska dhakhtarkaaga ama xarun caafimaad. Haddii aanad lahayn dhakhtar, waxa aad iska shaybaadhi kartaa goob shaybaadh bulsheed ah. 

Goobaha Shaybaadhka ee Bulshada

Shaybaadh bilaash ah ayaa diyaar u ah ka dib marka ballan uu samaysto qofkasta oo leh calaamadaha ama qofkasta oo kulan dhow la yeeshay qof qaba COVID-19. 

Wac 503-988-8939 si aad ballan u qabsato ama aad uhesho macluumaad dheeraad ah. Tarjumaano ayaa diyaar kuu ah.

Xarumaha Shaybaadhka ee OHSU

Wac 833-647-8222 ama booqo websaytka OHSU si aad u hesho goobaha iyo xog dheeraad ah. 

Shaybaadhada guriga

Waxaad baaritaan bilaash ah, oo guriga aad ku samaysanayso ka dalban kartaa USPS. Waxay kuu soo diri doonaan 4 baaritaan ciwaankii deegaan ee kastaba. Haddii aad u baahan tahay in dalbashada baaritaanka laagaa caawiyo, waxaad ka wici kartaa Xarunta Wicitaanada COVID-19 ee Ismaamulka halkaan 503-988-8939.

Is baarista guriga aad ku samaynayso, waxaa lagu gadan karaa qaab onleen ah amase waxaa laga iibsan karaa farmashiyeyaal badan oo deegaankaaga ku yaala, dukaanada daawada lagu iibiyo, ama bakhaarada raashinka.

Sida loo Isticmaalo Is-Baarista:

Si loo helo natiijooyinka ugu saxan, waa in aad isbaartaa 5 maalmood kaddib marka aad khatarta u gasho COVID ama dhowr ka maalin ee ugu horeysa dhexdooda kaddib marka ugu horeyso ee aad xanuunsato ama aad astaamaha yeelato. Akhri tilmaamaha soosaaraha ee dhammaystiran kahor inta aadan isticmaalin baaritaanka. La hadal bixiye daryeel caafimaad haddii aad qabto su’aalo ku saabsan baaritaanka ama natiijadaada.

Macluumaad dheeraad ah:

Shaybaadhka, sharciga soo geleetinimo iyo lacagta dadweynaha

  • Uma baahnid inaad noqoto bukaan kasoo jeeda Gobolka Multnomah ama inaad yeelato caymis caafimaad si aad isaga shaybaadho goobahayaga bulshada.
  • Waa lagu shaybaadhi karaa iyadoon la eegayn sharcigaaga soo galeetinimo. 
  • Lama wadaagayno xogtaada fulinta sharciga ama sarkaallada socdaalka.

Dhaqan gelinta Socdaalka iyo Kastamyada waxa ay leeyihiin siyaasad taasoo ka hortagaysa in la xidho dadka ku sugan xarumaha daryeelka caafimaad, sida isbitaalada, xafiisyada dhakhtarada, xarumaha caafimaad ee bukaan socodka, iyo xarumaha daryeelka xaaladaha degdegga ah.

Haddii aad hesho daawayn caafimaad ama adeegyo la xidhiidha COVID-19, ma aha mid carqalad kugu noqon karta marka aad codsanayso deggenaanshiyaha daa’imka ah ee United States ka. Ka akhri xog dheeraad ah oo ku saabsan Lacagta Dadweynaha.

Ka dib marka lagu shaybaadho

Haddii Lagaa Helo COVID-19:

Tallaabada 1: Joog guriga kana fogow dadyawga kale, xattaa dadka aad la nooshahay. 

  • Haddii aad astaamaha yeelato iyo haddii kalaba, guriga joog oo ka fogow dadka kale (is kaliyeel) ugu yaraan 5 maalmood.
  • 5 maalmood kaddib, waad ka bixi kartaa guriga haddii aadan lahayn qandho ugu yaraan 24 saacadood adiga oo aan qaadan daawooyinka qandhada jabiya aadna lahayn astaamo ama aad leedahay astaamo yaryar oo aad kasoo bogsanayso. 
  • Sii wad in aad si taxaddar leh maaskaraha ugu xirato marka aad dadka kale la joogto, marka aad guriga joogto iyo marka aad shaqada joogto, 5 maalmood oo kale.

Tallaabada 2: Usheeg dadka kuu dhowdhow sida ugu dhakhsiyaha badan in shaybaadh lagaaga helay cudurka.  Waxay qaadi karaan tallaabooyin ay ku yaraynayaan faafitaanka COVID-19 sida xirashada maaskaraha marka ay dadka kale la joogaan iyo in ay isbaaraan.  “Kulanka dhow” micnihiisu waxa uu yahay in qof aad ag joogtay muddo 15 daqiiqo ah maalin gudaheeda, adigoo xidhan ama aan xidhnayn maaskaro.

  • Haddii aad adigu yeelato astaamo: la xidhiidh dadka aad kulan dhow la yeelatay laga bilaabo 2 cisho kahor inta aanad calaamadaha yeelan.
  • Haddii aanad adigu yeelan astaamo: la xidhiidh dadka aad kulan dhow la yeelatay laga bilaabo 2 cisho kahor inta aanad shaybaadhkaaga COVID-19 aadan samayn. 

Haddii aad qabto wax su’aalo ah oo ku saabsan arrimahan, wac dhakhtarkaaga ama wac 211 ama fiiri websaytka ismaamulka.

Tallaabada 3: Hel caawimo haddii aad ubaahan tahay. Wac 2-1-1 haddii aad u baahato in lagaa caawiyo joogista guriga. Waxa ay kaa caawin karaan inaad hesho khayraadka laga yaabo inaad u baahatid (adeegga, kaalmo lacageed, caawimo dhanka kirada ah, waxyaalaha kale ee lagama maarmaanka ah).
 

Hadii shaybaadhka lagaaga waayo COVID-19:

Haddii aad xanuun dareento waa in aad guriga joogto kana fogaato dadka kale ilaa astaamahaagu kasoo raynayaan, xataa haddii lagaa waayo.

Haddii aad ka ag dhawaatay qof laga helay COVID-19, waxa aad khattar u gashay fayraska walina khatar ayaad galin kartaa dadka kale. In aad ka shaqayso ama aad ku nooshahay goobo khattar badan ku jira maahane, sida goobaha daryeelka caafimaadka ama meel koox gaar ah ku nooshahay, uma baahnid in aad iskarantiisho.

  • La soco calaamadahaaga ilaa 10 maalmood kadib marka aad khattar ugasho. Ka fiirso meesha aad joogayso iyo cidda aad la joogayso. Waad sii wadi kartaa ilaalinta dadka khatarta badan ugu jira COVID-19 ka aadka udaran adiga oo yaraynaya xiriirkaaga fool-ka-foolka ah ama xiranaya maaskaraha marka aad dad kale ag joogto 10 kaas maalmood.
  • Haddii aad isku shaybaadhay guriga, waa in aad raadsato baaritan kale oo COVID-19 ah adiga oo adeegsanaya bixiyahaaga daryeelka caafimaadka ama in aad baaritaan kale oo guriga ah isku samayso 1-2 maalmood kaddib.

Tilmaamahaani waxay khuseeyaan dadweynaha. Dadka ku nool ama ka shaqeeya hoyga, goobaha xabsiyada ama meel kale oo daryeel halkaasoo dadku isla nool yihiin ayaka oo isku dhowdhow. Tilmaamaha is kaliyeelidda iyo karantiilku ee goobahani wali waa 10 - 14 maalmood.

Sii wad inaad naftaada ilaaliso iyo dadyawga kale: guriga joog marka aad xanuunsan tahay, u jirso masaafo 6 fiit ah, markastana dhaqo gacmaha.