drive-up COVID-19 testing at East County Health Center

Fekau-Fakamuimuitaha ‘aho   5/25/2022

‘Oku tonu ke ke sivi kapau ‘oku ke ma’u e ngaahi faka’ilonga puke e COVID-19  pe kapau ‘oku ke feohi vāofi mo ha taha ‘oku ne ma’u e COVID-19. Ko e feohi vaofí ‘oku ‘uhinga ‘i loto he fute e 6 ‘i he miniti e 15 pe lahi hake ‘i he ‘aho, mo e me’a’ufi’ufi mata pe ‘ikai.

Kapau ko ho’o siví koe’uhí na’a ke feohi vāofi mo ha taha ‘oku ne ma’u e COVID-19, ‘oku lelei ange ke ke tatali ‘i he ‘aho ‘e 5 ’osi ho’o mo nofo fakatahá kimu’a pea fakahoko ‘a e siví. ‘E ala ‘ikai ke ngāue ‘a e siví ‘okapau ‘e fu’u vave e fakahoko ho’o siví.  ‘Okapau ‘oku ‘i ai ha’o ngaahi faka’ilonga puke, ‘oku totonu ke ke fakamama’o mei he ni’ihi kehé lolotonga ho’o talí.

Te ke lava o sivi ‘ihe ‘ofisi ho toketa pe kiliniki. Kapau ‘ikai ‘iai ha’o toketa, te ke lava o sivi ‘iha feitu’u fai’anga sivi faka-komiunitii. 

Ngaahi Feitu’u Sivi Faka-Komiunitii.

‘Oku ‘ataa ke puka e ‘apoinimeni ki he sivi ta’etotongi ki ha taha ‘oku ne ma’u e faka’ilonga puke pe vaofi mo ha taha puke he COVID-19. 

Ta ki he 503-988-8939 ki ha ‘apoinimeni pe ki ha fakamatala fakaikiiki. ‘Oku ‘ataa e kau fakatonulea.

Ngaahi Feitu’u Fai’anga Sivi OHSU

Ta ki he 833-647-8222 pe ‘alu ki he uepisaiti ‘a e OHSU ki he ngaahi feitu’u mo e ngaahi fakamatala fakaikiiki. 

Ngaahi me’asivi ‘i ’api

Te ke lava ‘o ‘ota ta’etotongi heni, me’asivi ‘i ‘api mei he USPS. Tenau li atu e me’asivi ‘e 4 ki he tu’asila ‘apinofo’anga. Kapau te ke fiema’u ha tokoni ki he ‘ota ‘o e ngaahi me’asivi, te ke lava ‘o ta ki he Senita Fetu’utaki ‘a e kauniti ki he COVID-19 ‘i he 503-988-8939.

‘Oku malava pe ke fakatau e ngaahi me’asivi ke fakahoko ‘i ‘api mei he ngaahi famasii fakafeitu’u, falekoloa fakatau’anga faito’o, pe ‘u falekoloa fakatau’anga fiema’u faka’aho.

Founga ke ngāue ‘aki ‘a e Me’asivi-Fakahoko pē ‘e Kitá

Ke tonu ange ‘a e ngāahi olá, ‘oku totonu ke ke sivi ‘i he ‘aho ‘e 5 ‘i hili ho’o pihia ‘i he COVID pē ‘i loto ‘i he ngāahi ‘aho si’i ki mu’a mei he fuofua taimi na’a ke ongo’i ai ‘a e ngāahi faka’ilonga puké. Lau ‘a e tohi fakahinohino ‘a e kautaha na’a nau ngaohí ki mu’a pea toki ngāue ‘akí. Talanoa ki a kinautolu ‘oku nau tokongaekina ho’o mo’ui leleí ‘okaupau ‘oku ‘i ai ha’o ngāahi fehu’i fekau’aki mo e siví pe ki he ‘ū ola ho’o siví.

Fakamatala fakaikiiki ange:

Sivi, tu’unga faka’imikuleisoni pea moe Totongi kitu’a 

  • ‘Oku ‘ikai fiema’u pe koe mahaki koe ‘ae Kaunitii Multnomah pe ke ‘i ai ha’o malu’i mo’ui ke sivi hemau ‘u fai’anga sivi faka-komiunitii.
  • ‘Oku ke lava o sivi tatau aipe ho tu’unga faka’imikuleisoni. 
  • ‘Oku ‘ikai ke mau vahevahe ho’o ngaahi fakamatala moe ‘u feitu’u pukepuke lao pe ‘u ‘ofisiale faka’imikuleisoni.

‘Oku ‘i ai e polisii e ‘Imikuleisoni moe Kasitomu ke ta’ofi e puke kakai ‘i he feitu’u tauhi mo’uilelei, hange koe falemahaki, ‘u ‘ofisi toketa, kiliniki mo’ui lelei, moe ‘u feitu’u tokanga’i e fakatu’utamaki pe fakavavevave.

Ka ke ka ma’u faito’o pe sevesi ki he COVID-19, ‘e ‘ikai ke kaukovi ka koe ‘i ho ‘apalai pepa nofofonua ‘i ‘Amelika. Lau eni fekau’aki moe ‘u Totongi kitu’a.

‘I he ‘osi ho’o sivi

Kapau na’a ke sivi pea ke positivi ki he COVID-19:

Sitepu 1: Nofoma’u ‘i ‘api pea mo fakamama’o mei he kakai kehe, ‘o tatau pe mo e kakai ‘oku mou nofo fakataha. 

  • Nofoma’u ‘i ‘api pea mo fakamama’o mei he kakai kehé (fakamavahevahe’i) ‘o lahi hake ‘i he ‘aho e 5.
  • Hili ‘a e ‘aho e 5, ‘e malava ke ke mavahe mei ho ‘api kapau ‘oku ’ikai ke ke mofi ‘i he vaha’a taimi lahi hake he houa e 24 kuo’osi ta’engaue’aki ‘a e ‘u faito’o ki he fakasi’isi’i e mofi pea ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha faka’ilonga puke pe ‘oku vaivai pe e ngaahi faka’ilonga puke pea faka’au ke sai ange. 
  • Hokohoko atu  ‘a e tui ‘o e me’a’ufi’ufi mata ‘i he vaofi mo e kakai kehe, ‘i ‘api pe ‘i he ngaue’anga, ‘i he ‘aho e 5 hoko mai.

Sitepu 2: Fakahā ki he kakai na’a ke feohi vaofi mo iá, kau ai ‘a kinautolu ‘oku mou nofo fakatahá, ‘i he taimi pe ko ia na’a ke sivi ai ‘oku positiví. Te nau malava fakahoko e ngaahi sitepu ni ke fakasi’isi’i e mafola ‘a e COVID-19 hangē ko e tui ‘a e me’a’ufi’ufi matá ‘i he taimi ‘oku ke vāofi ai mo e ni’ihi kehé mo e taimi ‘a e siví.  “Feohi Vāofí” ‘oku ‘uhinga ia na’a ke feohi vāofi mo ha tokotaha ‘i he miniti e 15 pe lahi hake ‘i he ‘aho, tui pe ta’etui ‘a e ‘u me’a’ufi’ufi matá.

  • Kapau ‘oku ke ma’u ‘a e ngaahi faka’ilonga puke: fetu’utaki ki he kakai ne mou feohi vaofi ‘i he ‘aho ‘e 2 kimu’a pea ha mai ho’o ngaahi faka’ilonga puke.
  • Kapau ‘oku ’ikai ke ‘i ai ha’o faka’ilonga puke: fetu’utaki ki he kakai ne mou feohi vaofi ‘i he ‘aho ‘e 2 kimu’a pe a ke fakahoko ho’o sivi COVID-19.

Ki ha’o ngaahi fehu’i fekau’aki mo ha taha ‘o e ngaahi me’a ni, tā ki ho toketá pe tā ki he 211.

Sitepu 3: Kumi ha tokoni ka ke ka fiema’u. Ta ki he 2-1-1 kapau te ke fiema’u ha tokoni ‘i ho’o nofo ‘i ‘api. Tenau ala lava ‘o tokoni atu kiate koe ke ma’u ha fa’ahinga fakamatala tokoni ‘oku ke fiema’u (fakatau me’afaka’aho, tokoni fakapa’anga, tokoni mo e totongi fale, pea mo e ngaahi fiema’u mahu’inga kehe pehee).

Kapau te ke sivi nekativi ki he COVID-19:

‘Okapau ‘oku ke ongo’i puke, ‘oku tonu ke nofoma’u ‘i ‘api pea fakamama’o mei he ni’ihi kehé kae ‘oleva ke sai ho’o ngaahi faka’ilonga puké, tatau aipē pe ‘oku nekativi ho’o siví.

‘Okapau na’a ke feohi vāofi mo ha taha ‘oku mo’ua ‘i he COVID-19, na’e pipihi atu ‘a e vailasí kiate koe pea ‘oku ala lava ke fakapuke’i ‘a e ni’ihi kehé. Tukukehe pē ka ‘oku ke nofo pe ngāue ‘i he  ngaahi feitu’u ‘oku ma’olunga ‘ene ala mafola ngofua aí, ‘o hangē ko e feitu’u tauhi’anga ‘o e mo’ui leleí pe ko ha ngaahi feitu’u nōfo’i fakakulupú, ’oku ‘ikai ke fiema’u ke ke kolonitini.

  • Siofi ho’o ngaahi faka’ilonga puké ‘i he ‘aho ‘e 10 me i he ‘aho na’a ke feohi vāofi aí. Fakakaukau ki he feitu’u te ke ‘i aí pea mo hai te ke feohi mo iá. Te ke lava ‘o hokohoko atu aipē hono malu’i e kakai ‘oku ma’olunga ange ‘a e fakatu’utāmaki ‘o ‘enau puke ‘i he COVID-19, ‘aki hono fakasi’isi’i homou feohi fesiofakí pe ‘i hono tui ‘a e me’a’ufi’ufi matá ‘i he feohí ki he ‘aho ‘e 10 ko iá. 
  • ‘Okapau na’a ke sivi ‘aki e me’a sivi ‘i ‘apí, te ke lava ‘o fakahoko ha sivi COVID-19 ‘e taha ‘i ho’o ma’unga tokoni angamaheni ki he mo’ui leleí, pe toe fakahoko ha’o sivi ‘e taha ‘i ‘api ‘i he ‘aho ‘e 1-2 ka hoko maí. 

Ko e ngaahi fakahinohino ko eni ‘oku fekau’aki ia ki he kakai kotoa pe. Ko e kakai ‘oku nofo pe ngaue ‘i he ngaahi fale ki he kau tukuhausia, feitu’u tauhi’anga fakataimi fakalao pe ko ha fa’ahinga feitu’u pau ‘oku tokangaekina ai e kakai ‘oku nau nofo fakataha. Ngaahi Fakahinohino ki he fakamavahevahe mo e kolonitini ‘i he ngaahi feitu’u ni ‘oku kei ‘aho ‘e 10 - 14.

Hokohoko atu hono malu’i koe mo e kakai kehé: tui ‘a e me’a’ufi’ufi mata ‘oku hao leleí, tauhi e fute 6 ‘o e vamama’ó, fufulu ho ongo nimá ma’u pe.