gramma and grandaughter together washing hands2/18/2022

တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတဖၣ်လၢနမ့ၢ်ဘၣ်အိၣ်တပူၤဃီဒီးပှၤဂၤအဂီၢ်

ပ၀ဲအါဂၤအိၣ်ဆိးဃုာ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိ, တံၤသကိးတဖၣ်, မ့တမ့ၢ် ပှၤလၢအိၣ်သကိးဒၢးတဖျၢၣ်ဃီလၢဟံၣ်တဖျၢၣ်ဃီအပူၤ, မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဃုာ်ဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်, ဖံဖုတဖၣ်ဒီးမိၢ်ပၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ပှၤသးပှၢ်လၢသးနံၣ် 65 ဆူဖီခိၣ်, မ့တမ့ၢ် ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအိၣ်ဒီးယံာ်ထၢပသိၣ်တၢ်ဆါ, သးတၢ်ဆါ, သွံၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးအါ, တၢ်သါဘံး, တၢ်ဆံၣ်ဆၢ န့ၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢကဘၣ်ဂာ်န့ၢ် COVID-19 သ့အါဒိၣ်မးလီၤႋ ပှၤတဂၤလၢဟံၣ်ပူၤဃီပူၤမ့ၢ်တဆူၣ်ချ့န့ၣ်, ပှၤကိးဂၤဒဲးကြၢးကွၢ်ထွဲအါထီၣ်သးဒ်သိးကဟးဆှဲးဘၣ်တၢ်ဆိးက့ဒ်သိးကဒီသဒၢဘၣ်အီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

အအံၤမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတနီၤလၢပကအိၣ်ဘၣ်တပူၤဃီပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႋ

ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ ဒီး/မ့တမ့ၢ် ဆဲးကသံၣ်ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်တၢ်ဂံၢ်

ပှၤတဂၤစုာ်စုာ် လၢအသးအိၣ် 5 နံၣ် ဒီးဆူအဖီခိၣ်န့ၣ် ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢ ကဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢ လၢကတြီဆၢ COVID-19 န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢအံၤ အကါဒိၣ်ဝဲအါမးလၢ တၢ်ဒီသဒၢ နနီၢ်ကစၢ် ဒီးပှၤအဂၤ လၢကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အဂီၢ်လီၤ. ကသံၣ်ဒီသဒၢသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဟ့ၣ်လီၤဝဲ တၢ်ဒီသဒၢလၢအဂ့ၤ လၢတၢ်ဆိက့လၢအနး ဒီးတၢ်သံတၢ်ပှၢ်အဂီၢ်လီၤ.

တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်တၢ်ဂံၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဆဲးအါထီၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢတမံၤ လၢတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအီၤ လၢပှၤဒိၣ်တုာ်လၢအဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢကိးဂၤအဂီၢ် လၢကဒိးန့ၢ်တၢ်ဒီသဒၢယံာ်ယံာ်ထၢထၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်ဒီသဒၢအါမံၤန့ၣ် လိၣ်ဘၣ်ဝဲ ကသံၣ်ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်တၢ်ဂံၢ်တဖၣ် ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်တတီၤတီၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးကသံၣ်ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်တၢ်ဂံၢ်န့ၣ် မၤစၢၤဒီသဒၢနၤ လၢ COVID-19 တၢ်ဆါဃၢ်ဆီတလဲအသးတဖၣ်, ဒ်အမ့ၢ် Omicron န့ၣ်လီၤ.

ကျဲပတီၢ်တဖၣ်လၢကဘၣ်မၤအီၤကိးနံၤဒဲး

သ့ကဆှီစုဒီးဆးပၠၣ်ခဲအံၤခဲအံၤဒီးထံအစှၤကတၢၢ် 20 စဲးကီးတက့ၢ်ႋ

 • မၤလီၤတံၢ်လၢသ့ကဆှီအီၤဖဲဟဲက့ၤတုၤဟံၣ်, တချုးအီၣ်တၢ်, ဖဲမၤကဆှီတၢ်၀ံၤ , ဒီးဖဲလဲၤတၢ်ဟးလီၢ်၀ံၤန့ၣ်တက့ၢ်ႋ
 • ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ဆီတလဲတၢ်သ့ကဆှီစုဒ်တၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲတမံၤအသိးခီဖျိတၢ်သး၀ံၣ်တၢ်သး၀ံၣ်တဆၢလၢအယံာ် 20 စဲးကီးဖဲသ့ကဆှီစုတက့ၢ်ႋ

တဘၣ်ဖီၣ်ဘူးန မဲာ်ချံ, နါဒ့, မ့တမ့ၢ် ထးခိၣ်ဒီးစုလၢတသ့ကဆှီဘၣ်အီၤဒံးတဂ့ၤႋ

စူးကါစးခိစၢ်ဖဲနကူး မ့တမ့ၢ် ကဆဲအခါ, မ့တမ့ၢ် ကူးနုာ်လီၤအီၤဆူနစုနၢၣ်ခံကဆူးတက့ၢ်ႋ ကွံာ်တ့ၢ်ကွံာ်စးခိစၢ်လၢစူးကါအီၤ၀ံၤတဖၣ်ဒီးသ့ကဆှီနစုတက့ၢ်ႋ

မၤကဆှီဒီးမၤသံတၢ်ဃူၢ်တၢ်ဃၢ်တၢ်လီၢ်မဲာ်ဖံးခိၣ်တဖၣ်လၢဖီၣ်ဘၣ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤဒ်အမ့ၢ် စီၢ်နီၤခိၣ်တဖၣ်, လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤတဖၣ်, ပဲတြီစုဖီၣ်တဖၣ်, လီမ့ၣ်အူနီၣ်ပဒ့တဖၣ်, ထံၢ်ဘံၢ်နီၣ်စံၢ်တဖၣ်, တၢ်လိာ်ကွဲဖိတဖၣ်, တၢ်ဟးလီၢ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်သ့လီခီလီၢ်တဖၣ်တက့ၢ်ႋ မ့ၢ်သ့, စူးကါစုဖျီၣ်တဖၣ်လၢတၢ်စူးကါတဘျီဂီၢ်ဒီး/မ့တမ့ၢ် သ့ကဆှီစုဖဲမၤကဆှီတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ်၀ံၤတက့ၢ်ႋ

young men making dinner togetherရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်လၢပှၤကိးဂၤအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

 • ရဲၣ်ကျဲၤလီၤတၢ်လၢနကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲနၤဒ်လဲၣ်ဖဲနမ့ၢ်ဆိးက့အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ တၢၣ်ပီၣ်သကိးနတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိတက့ၢ်ႋ ဒုးပာ်ဃုာ်လီၤနကသံၣ်သရၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆါဟံၣ်ဖိအမံၤဒီးအလီတဲစိနီၣ်ဂံၢ်တက့ၢ်ႋ ဒုးပၣဃုာ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးယံာ်ထၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်တမံၤလၢ်လၢ်ဒ်အမ့ၢ်တၢ်သါဘံး မ့တမ့ၢ် တၢ်ဆံၣ်ဆၢဃုာ်ဒီးကသံၣ်ကသီတဖၣ်လၢနကြၢးအီအီၤတက့ၢ်ႋ

 • ရဲၣ်ကျဲၤလီၤပာ်တၢ်လၢမတၤကကွၢ်ထွဲဘၣ်နဖိလံၤတဖၣ် မ့တမ့ၢ် ပှၤဂုၤဂၤတဖၣ်လၢနဟံၣ်ဖိဃီဖိပူၤလၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဒီသဒၢအီၤအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

 • နမ့ၢ်အိၣ်ဒီး ယံာ်ထၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ် (တၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢတပာ်ဖျါထီၣ်သးဒံး) လၢအဒုးအိၣ်ဘၣ်နၤလၢတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အါလၢတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဒိၣ်မုၢ်တဖၣ်နၣ် မၤလီၤတံၢ်လၢကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ကသီဒီးတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်အလၢပှဲၤဖဲနမ့ၢ်ဘၣ်အိၣ်ထီလၢဟံၣ်လၢစှၤနွံအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်ႋ

ပှၤတဂၤဂၤမ့ၢ်ဆိးက့

 • ကျဲးစၢးဒုးအိၣ်ထီၣ်န့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢပှၤတဂၤန့ၣ်ကအိၣ်ဘှံးဘၣ်၀ဲဒီးကဘျါက့ၤအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

 • မ့ၢ်သ့, ဟ့ၣ်န့ၢ်တၢ်လုၢ်ထံလီၢ်လီၤဆီလၢပှၤတဂၤန့ၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်ႋ

 • တၢ်လုၢ်ထံဒၢးမ့ၢ်အိၣ်ထဲတဖျၢၣ်တခီ မၤလီၤတံၢ်လၢကမၤကဆှီဘၣ်အီၤကိးဘျီဒဲးဖဲပှၤဆိးက့တဂၤစူးကါဘၣ်အီၤ၀ံၤန့ၣ်တက့ၢ်ႋ

 • တဘၣ်စူးကါဃုာ်တၢ်ထွါလိၤတဖၣ်, လီၢ်မံ, တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်စူးကါကစဲးကစိးအဂၤတဖၣ်တဂ့ၤႋ

 • ဃုထၢပှၤလၢအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂ့ၤကတၢၢ်တဂၤလၢကကွၢ်ထွဲဘၣ်ပှၤဆိးက့န့ၣ်တက့ၢ်ႋ

 • ကျီၤနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်ဖဲကွၢ်ထွဲဘၣ်အီၤအခါတက့ၢ်ႋ

 • မ့ၢ်သ့, ပှၤဆိးက့တဂၤန့ၣ်ကြၢးကျီၤစ့ၢ်ကီးနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်, ဒ်သိးကဒီသဒၢဘၣ်ပှၤအဂုၤဂၤလၢအိၣ်ဆိးဒီးအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤႋ

ဆူညါတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်-

body { font-family: 'Padauk', sans-serif; }