CBAC presenting to BoardNộp đơn vào một vị trí tại Ủy Ban Cố Vấn Ngân Sách Cộng Đồng

Quận Multnomah đang tìm kiếm các thành viên để phục vụ tại Ủy Ban Cố Vấn Ngân Sách Cộng Đồng

Ủy Ban Cố Vấn Ngân Sách Cộng Đồng là các nhóm gồm những thành viên cộng đồng rà soát và đưa ra các khuyến nghị về các hoạt động và ngân sách phòng ban của quận - các ủy ban này là một trong số những cách chính yếu để qua đó quận thu thập ý kiến đóng góp của cộng đồng về các ưu tiên ngân sách của quận.

Các đơn nhận được trước 11:59 giờ chiều, Thứ Năm, ngày 7 tháng 7 năm 2022 sẽ được xem xét đầu tiên. Sau hạn chót này, các đơn sẽ được xem xét lần lượt nếu cần thiết.

Có chín Ủy Ban Cố Vấn Ngân Sách Cộng Đồng (CBAC), mỗi ủy ban phục vụ cho một phòng ban của Quận Multnomah. Yêu cầu để trở thành thành viên của CBAC gồm:

  • quý vị có quan tâm đến các chương trình và việc xử lý ngân sách của Quận;
  • quý vị sẵn sàng đến dự các cuộc họp và tham gia vào các buổi thảo luận (hầu hết các CBAC họp hàng tháng, họp nhiều hơn vào mùa ngân sách).

Những người sống hoặc làm việc trong quận hoặc chứng minh được là có sự liên quan đến Quận Multnomah sẽ được ưu tiên.

Thời gian được bổ nhiệm vào CBAC là ba năm, và các thành viên có thể phục vụ sáu năm liên tục.

Đơn Xin vào Ủy Ban Cố Vấn Ngân Sách Cộng Đồng (CBAC) (33.2 KB)