Đơn xin gia nhập Ủy Ban Tham Gia Cộng Đồng

Quý vị có quan tâm đến sự tham gia của cộng đồng trong quá trình ra quyết định của Hạt (County) không? Quý vị có muốn giúp giảm bớt các rào cản đối với sự tham gia của cư dân không? Quý vị có thích làm việc với các nhóm đa dạng để xác định các mục tiêu chung có lợi cho cộng đồng không? Nếu vậy, hãy nộp đơn xin gia nhập Ủy Ban Tham Gia Cộng Đồng (Community Involvement Committee) của Hạt.

Ủy Ban Tham Gia Cộng Đồng đóng vai trò là cơ quan tư vấn về sự tham gia và gắn kết của cộng đồng của Hạt Multnomah. Chúng tôi hiện đang tuyển mộ hai thành viên của Ủy Ban Tham Gia Cộng Đồng mới.

Để nộp đơn, quý vị hãy tải xuống bản đơn bằng giấy và gửi lại cho Văn Phòng Tham Gia Cộng Đồng.

Hạn chót nộp đơn là lúc 5 giờ chiều, Thứ Sáu, ngày 31 tháng 3.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về quá trình nộp đơn hoặc muốn được trợ giúp để điền đơn của mình, quý vị hãy liên hệ với Văn Phòng Tham Gia Cộng Đồng tại community.involvement@multco.us hoặc 503.988.3450.

  Tiếng Việt - Vietnamese 2023 Community Involvement Committee Application - Paper Form.docx (435.33 KB)

Tiếng Việt - 2023 Application - PDF.pdf (204.82 KB)