Đơn xin gia nhập Ủy Ban Tham Gia Cộng Đồng của Quận Multnomah

  • Quý vị có quan tâm đến sự tham gia của cộng đồng trong quá trình ra quyết định của Quận (County) không? 
  • Quý vị có muốn giúp giảm bớt rào cản đối với tiếng nói của cộng đồng trong các chương trình và chính sách của Quận không? 
  • Quý vị có thích làm việc với các nhóm đa dạng để xác định các mục tiêu chung có lợi cho cộng đồng không? 

Nếu vậy, hãy nộp đơn xin gia nhập Ủy Ban Tham Gia Cộng Đồng (Community Involvement Committee) của Quận.

Ủy Ban Tham Gia Cộng Đồng đóng vai trò là cơ quan tư vấn về sự tham gia và gắn kết của cộng đồng của Quận Multnomah. Chúng tôi hiện đang tuyển mộ các thành viên mới của Ủy Ban Tham Gia Cộng Đồng. Các thành viên ủy ban đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp $35 cho mỗi cuộc họp.

Năm nay chúng tôi đặc biệt tuyển thành viên Địa Khu 1 - tìm địa khu của quý vị tại đây: tinyurl.com/multcodistricts 

Hãy nộp đơn trực tuyến hoặc tải xuống bản đơn bằng giấy và gửi lại cho Văn Phòng Tham Gia Cộng Đồng. Có sẵn các mẫu đơn và thêm thông tin:       multco.us/oci/cic 
Buổi thông tin: Thứ Hai, ngày 26 tháng 2, 12:00-1:30 chiều và Thứ Năm, ngày 7 tháng 3, 5:30-7:00 chiều 

Hạn chót nộp đơn là lúc 11:59 đêm Thứ Sáu, ngày 15 tháng 3.

Tiếng Việt - FY24 Community Involvement Committee Application - Vietnamese (434.7 KB)

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về quá trình nộp đơn hoặc muốn được trợ giúp để điền đơn của mình, quý vị hãy liên hệ với Văn Phòng Tham Gia Cộng Đồng tại community.involvement@multco.us hoặc 503.988.3450.

Tiếng Việt - FY24 Community Involvement Committee Application - Vietnamese (434.7 KB)