Đăng ký tham gia Ủy Ban Gắn Kết Cộng Đồng

Quý vị có quan tâm đến việc gắn kết cộng đồng trong sự ra quyết định của Quận không? Quý vị có muốn giúp giảm thiểu các rào cản đối với sự tham gia của công dân không? Quý vị có thích làm việc với một nhóm đa dạng để xác định các mục tiêu chung mà có lợi cho cộng đồng không? Nếu có, hãy đăng ký tham gia Ủy Ban Gắn Kết Cộng Đồng của Quận.

Ủy Ban Gắn Kết Cộng Đồng đóng vai trò là cơ quan cố vấn của Quận Multnomah về việc liên kết và gắn kết cộng đồng. Chúng tôi hiện đang tuyển hai thành viên mới cho Ủy Ban Gắn Kết Cộng Đồng.

Để đăng ký, hãy tải về đơn đăng ký bản mềm và gửi trả cho Văn Phòng Gắn Kết Cộng Đồng.

Hạn chót nộp đơn đăng ký là Thứ Sáu, ngày 14 tháng 7 năm 2021 11:59 tối.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về quy trình đăng ký hoặc muốn được trợ giúp để hoàn thành đơn đăng ký của mình, hãy liên hệ Văn Phòng Gắn Kết Cộng Đồng tại địa chỉ community.involvement@multco.us hoặc theo số 503.988.3450.

Đăng ký tham gia Ủy Ban Gắn Kết Cộng Đồng (109.38 KB)