အကူအညီအတ ြက္ေလွ်ာက္ထားပုံ

ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ ည ၁၁း၅၉ မွစ၍ ေအာ္ရီဂြန္ အိမ္လခ အေရးေပၚအေထာက္အကူ အစီအစဥ္သည္ သက္သာရာရေရးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာသစ္မ်ား လက္ခံျခင္းကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းပါမည္။  ဤရပ္ဆိုင္းမႈသည္ အနည္းဆုံးေျခာက္ပတ္ၾကာမည္ျဖစ္ျပီး ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္၍တင္ျပီးသူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ မဟုတ္ပါ။  သင္၏လက္႐ွိအိမ္လခ သို႕မဟုတ္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဧျပီလႏွင့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လအၾကား ေပးရန္က်န္႐ွိေနသည့္ ယခင္ ္သည့္အိမ္လခမဆိုအတြက္ အကူအညီလိုပါက ေခတၱရပ္ဆိုင္းမႈ မစတင္မီ ဤအစီအစဥ္တြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ပါ။   သင္သည္ ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္ရန္ အကူအညီလိုပါက အကူအညီရယူရန္ 2-1-1 ကို ဖုန္းဆက္ပါ။ 

အိမ္မွေမာင္းႏွင္ထုတ္ခံရမႈမွအကာအက ြယ္မ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား

ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္တစ္၀န္းလုံး၏ အိမ္မွေမာင္းႏွင္ထုတ္ျခင္းကိုဆိုင္းငံ့ထားမႈသည္၂၀၂၁ ခုႏွစ္ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တ ြင္သက္တမ္းကုန္သ ြားျပီး အသက္မ၀င္ေတာ့ပါ။ 

ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ၎တို႔၏ေလွ်ာက္လႊာအေထာက္အထားကို၎တို႔၏အိမ္႐ွင္မ်ားအား ေပးပါကအာ္ရီဂြန္အထက္လႊတ္ေတာ္ဥပေဒမူၾကမ္း ၂၇၈အရ အိမ္ငွားခ ထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားသည့္ အိမ္ငွားရမ္းေနထိုင္သူမ်ားအား အိမ္လခမေပးသည့္အတ ြက္ေမာင္းႏွင္ထုတ္ခံရျခင္းမွ အကာအက ြယ္ေပးပါသည္။ မိုလ္တ္ႏိုးမားေကာင္တီတ ြင္ေနထိုင္သည့္အိမ္ငွားရမ္းေနထိုင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏အိမ္ရွင္မ်ားအား သတ္မွတ္ထားသည့္အေထာက္အထား ေပးျပီးေနာက္ေမာင္းႏွင္ထုတ္ခံရျခင္းမွရက္ ၉၀ အကာအက ြယ္ရေကာင္း ရႏိုင္ပါသည္။ အိမ္ငွားရမ္းေနထိုင္သူမွ၎တို႔၏အိမ္႐ွင္အား အိမ္ငွားခေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္လႊာဆိုင္ရာ အေထာက္အထား ေပးသည့္အခါတ ြင္ထိုရက္၉၀ စတင္ပါသည္။ အိမ္ငွားရမ္းေနထိုင္သူမ်ားသည္၎တို႔ႏွင့္အတူလုပ္ကိုင္ေနသည့္အိမ္ငွားခ အေထာက္အကူေပးသူထံမွသင့္ေတာ္သည့္အေထာက္အထားကို ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္- အိမ္ငွားေနထိုင္သူမ်ား မိမိတို႔၏အိမ္ငွားခမ်ားကို မေပးႏိုင္ပါက  အိမ္ငွားခေထာက္ပံ့ေၾကး ခ်က္ခ်င္းေလွ်ာက္ထားရန္ အခိုင္အမာ အၾကံျပဳပါသည္။  

သင္၏ေလွ်ာက္လႊာအေၾကာင္း အေထာက္အထားကို မည္သည့္အခါ၌ မည္သို႔တင္သ ြင္းရေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ား ႐ွိပါက သင့္အား အိမ္ငွားခ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးသူသို႔မဟုတ္(ေအာ္ရီဂြန္ ဥပေဒစင္တာ) Oregon Law Center(အိမ္ငွားသူမ်ား၏ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕) Community Alliance of Tenants သို႔မဟုတ္(ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန) Legal Aid Services of Oregon ကိုဆက သ ြယ္ပါ။ 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဧျပီလႏွင့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လအၾကား လမ်ားအတြက္ အိမ္လခ အေၾကြးတင္ေနျခင္းေၾကာင့္ အိမ္ငွားရမ္းေနထိုင္သူမ်ားအား ေမာင္းႏွင္ထုတ္၍ မရေၾကာင္းႏွင့္ ထိုအိမ္လခကို ျပန္ေပးရန္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ အခ်ိန္႐ွိေၾကာင္းကို သိေစလိုပါသည္။

သင္ သို႔မဟုတ္ သင္၏အိမ္ေထာင္စုသည္ အိမ္လခမေပးသည့္အတြက္ အိမ္မွ ေမာင္းႏွင္ထုတ္ျခင္း  အသိေပးစာတစ္ေစာင္ကို ရ႐ွိပါက၊ 2-1-1 ကို ခ်က္ခ်င္းဖုန္းဆက္ပါ။ 

မိုလ္တ္ႏိုးမားေကာင္တီတ ြင္အိမ္လခေထာက္ပံ့ေၾကးရရန္အက်ဳံး၀င္မႈ

Happy black family hugging and embracing on couch

သင္သည္မိုလ္တ္ႏိုးမားေကာင္တီသား တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္(လက္႐ွိႏွင့္ေပးရန္ရက္လ ြန္ေနသည့္) အိမ္လခေပးရန္႐ုန္းကန္ေနပါက ေထာက္ပံ့ေၾကးရရန္အက်ဳံး၀င္ေကာင္း ၀င္ႏိုင္ပါသည္။  အက်ဳံး၀င္ရန္အတ ြက္သင္သည္ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္အားလုံးႏွင့္ျပည့္မီရပါမည္-  

1. သင္သည္ေအာ္ရီဂြန္တ ြင္အိမ္ငွားရမ္းေနထိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး အိမ္လခေပးရန္ 

ေနာက္က်ေနသူျဖစ္သည္။ 

2. သင္၏အိမ္ေထာင္စု၀င္တစ္ဦးႏွင့္အထက္သည္၎တို႔၏ အိမ္လခ သို႔မဟုတ္ေရဖိုးမီးဖိုး ေပးႏိုင္စြမ္းအေပၚ COVID-19 ကပ္ေရာဂါမွတိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ သ ြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ထိခိုက္ေၾကာင္း ျပသႏိုင္သည္။ 

3. သင့္အိမ္ေထာင္စု၏ ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြသည္သင့္အိမ္ေထာင္စုအ႐ြယ္အစားအတ ြက္ထိုအရပ္ေဒသ၏ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြ သို႔မဟုတ္၎ေအာက္၈၀% ႐ွိသည္။ သင္၏၀င္ေငြအက်ဳံး၀င္မႈကိုစိစစ္ရန္ ေအာက္ပါဇယားကိုအသုံးျပဳပါ။ 

အိမ္ေထာင္စုအ႐ ြယ္အစား အရပ္ေဒသပ်မ္းမွ်၀င္ေင ြ၏ ၈၀% (AMI)
1 $၅၄၁၅၀
2 $၆၁၉၀၀
3 $၆၉၆၅၀
4 $၇၇၃၅၀
5 $၈၃၅၅၀
6 $၈၉၇၅၀
7 $၉၅၉၅၀
8 $၁၀၂၁၅၀