3/22/2022 တြင္ အပ္ဒိတ္ လုပ္ထားသည္

ဤစာမ်က္ႏွာတြင္-

အိမ္မွေမာင္းႏွင္ထုတ္သည့္ အသိေပးစာတစ္ေစာင္ ရ႐ွိလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ရန္

211info- သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္အိမ္ေထာင္စုသည္ အိမ္လခမေပးသည့္အတြက္ အိမ္မွ ေမာင္းႏွင္ထုတ္ျခင္း အသိေပးစာတစ္ေစာင္ ရ႐ွိပါက 2-1-1 ကို ခ်က္ခ်င္း ဖုန္းဆက္လွ်င္ အိမ္မွေမာင္းထုတ္ခံရျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေသာ အလ်င္အျမန္ ေငြေပးေခ်သည့္ အိမ္လခ ေထာက္ပံ့ေၾကးအေၾကာင္းကို သင္သိရွိရပါမည္။ ဤေကာင္တီ၏ အိမ္မွေမာင္းႏွင္ထုတ္ျခင္း ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔သည္ မိုလ္တ္ႏိုးမားေကာင္းတီ႐ွိ အိမ္ငွားေနထိုင္သူမ်ားအား ၎တို႔အိမ္တြင္ ေနထိုင္ဖို႔ အကူအညီေပးရန္ လ်င္ျမန္သည့္ ေငြေရးေၾကးေရး အေထာက္အကူႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေပးေကာင္းေပးႏိုင္ပါမည္။ သင္သည္ ဤျပည္နယ္၏ အြန္လိုင္းမွ ၀င္ေရာက္သည့္ ေနရာ သို႔မဟုတ္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း အဖြဲ႔အစည္းမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားျပီးေသာ္လည္း ဖုန္းဆက္ပါ။

အိမ္မွေမာင္းႏွင္ထုတ္ျခင္းဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိ႐ွိရန္  (ေအာ္ရီခြန္ ဥပေဒ ဗဟိုဌာန) Oregon Law Center မွ ဤအခ်က္အလက္စာ႐ြက္ကို ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ပါ

ဥပေဒဆိုင္ရာ အကူအညီ ရွာရမည့္ေနရာ

ဥပေဒဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္ လိုအပ္သည့္ အိမ္ငွားေနထိုင္သူမ်ားသည္(ေအာ္ရီဂြန္ ဥပေဒစင္တာ) Oregon Law Center(အိမ္ငွားသူမ်ား၏ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕) Community Alliance of Tenants သို႔မဟုတ္ (ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန) Legal Aid Services of Oregon ကဲ့သို႔ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း အရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ အကူအညီ ရယူႏိုင္ပါသည္။

မိုလ္တ္ႏိုးမားေကာင္တီတြင္ အိမ္လခေထာက္ပံ့ေၾကးရရန္ အက်ဳံး၀င္မႈ

Happy black family hugging and embracing on couch

သင္သည္မိုလ္တ္ႏိုးမားေကာင္တီသား တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္(လက္႐ွိႏွင့္ေပးရန္ရက္လ ြန္ေနသည့္) အိမ္လခေပးရန္႐ုန္းကန္ေနပါက ေထာက္ပံ့ေၾကးရရန္အက်ဳံး၀င္ေကာင္း ၀င္ႏိုင္ပါသည္။  အက်ဳံး၀င္ရန္အတ ြက္သင္သည္ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္အားလုံးႏွင့္ျပည့္မီရပါမည္-  

1. သင္သည္ေအာ္ရီဂြန္တ ြင္အိမ္ငွားရမ္းေနထိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး အိမ္လခေပးရန္ 

ေနာက္က်ေနသူျဖစ္သည္။ 

2. သင္၏အိမ္ေထာင္စု၀င္တစ္ဦးႏွင့္အထက္သည္၎တို႔၏ အိမ္လခ သို႔မဟုတ္ေရဖိုးမီးဖိုး ေပးႏိုင္စြမ္းအေပၚ COVID-19 ကပ္ေရာဂါမွတိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ သ ြယ္၀ိုက္၍ျဖစ္ေစ ထိခိုက္ေၾကာင္း ျပသႏိုင္သည္။ 

3. သင့္အိမ္ေထာင္စု၏ ႏွစ္စဥ္၀င္ေငြသည္သင့္အိမ္ေထာင္စုအ႐ြယ္အစားအတ ြက္ထိုအရပ္ေဒသ၏ ပ်မ္းမွ်၀င္ေငြ သို႔မဟုတ္၎ေအာက္၈၀% ႐ွိသည္။ သင္၏၀င္ေငြအက်ဳံး၀င္မႈကိုစိစစ္ရန္ ေအာက္ပါဇယားကိုအသုံးျပဳပါ။ 

အိမ္ေထာင္စုအ႐ ြယ္အစား အရပ္ေဒသပ်မ္းမွ်၀င္ေင ြ၏ ၈၀% (AMI)
1 $၅၄၁၅၀
2 $၆၁၉၀၀
3 $၆၉၆၅၀
4 $၇၇၃၅၀
5 $၈၃၅၅၀
6 $၈၉၇၅၀
7 $၉၅၉၅၀
8 $၁၀၂၁၅၀

အိမ္မွေမာင္းႏွင္ထုတ္ခံရမႈမွ အကာအကြယ္မ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား

အိမ္ငွားခေထာက္ပံ့ေၾကး  ေလွ်ာက္ျပီးသူမ်ားသည္  အိမ္႐ွင္မ်ားအား ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားေၾကာင္း အေထာက္အထားေပးပါကေအာ္ရီဂြန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒမူၾကမ္း ၈၉၁ အရ အိမ္လခမေပးသည့္အတြက္ အိမ္မွေမာင္းႏွင္ထုတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ထားပါသည္။

ေအာ္ရီဂြန္ ျပည္နယ္၏ အေရးေပၚ အိမ္ငွားရမ္းျခင္း အကူအညီ အစီအစဥ္သည္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔၊ တနလၤာေန႔တြင္ ေလွ်ာက္လႊာအသစ္မ်ား လက္မခံေတာ့ပါ။ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔ မတိုင္မီ အိမ္လခ ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ျပီး အိမ္႐ွင္မ်ားအား အေထာက္အထားေပးသည့္ ေအာ္ရီဂြန္႐ွိ အိမ္ငွားေနသူမ်ားကို ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ၊ ၎တို႔၏ေလွ်ာက္လႊာ ကိုင္တြယ္ျပီးသည္အထိ ဤ “ေဘးကင္းသည့္ ခိုေအာင္းရာ” အကာအကြယ္ျဖင့္ ကာကြယ္ထားပါသည္။  ဤအကာအကြယ္သည္ အိမ္႐ွင္မ်ားအား အေထာက္အထား တင္သြင္းျပီးသူမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေစာင့္ဆိုင္းေနစဥ္ ယခင္အကာအကြယ္မ်ား သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားသည့္ အိမ္ငွားေနသူမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ပါသည္။

အိမ္ငွားရမ္းေနထိုင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္အတူလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အိမ္ငွားခ အေထာက္အကူေပးသူထံမွ သက္ဆိုင္သည့္ အေထာက္အထားကို ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

သင္၏ေလွ်ာက္လႊာအေၾကာင္း အေထာက္အထားကို မည္သည့္အခါ၌ မည္သို႔တင္သြင္းရေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ား ႐ွိပါက သင့္အား အိမ္ငွားခ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးသူ သို႔မဟုတ္ (ေအာ္ရီဂြန္ ဥပေဒစင္တာ) Oregon Law Center(အိမ္ငွားသူမ်ား၏ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕) Community Alliance of Tenants သို႔မဟုတ္ (ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္ ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန) Legal Aid Services of Oregonကို ဆက္သြယ္ပါ။

သင္၏သီးျခားအေျခအေနမ်ားအေပၚမူတည္၍ အိမ္ငွားေနသူမ်ားအတြက္ အျခားအကာအကြယ္မ်ားလည္း ရႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း သိ႐ွိိထားပါ။

အိမ္မွေမာင္းႏွင္ထုတ္မခံရေအာင္ အကာအကြယ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပည့္မီပုံ

အိမ္ငွားရမ္းေနထိုင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အိမ္ငွားခ အေထာက္အကူေပးသူထံမွ သင့္ေတာ္သည့္ အေထာက္အထား ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ အိမ္မွေမာင္းႏွင္ထုတ္မခံရေအာင္ အကာအကြယ္ေပးထားမႈမ်ား သက္ေရာက္မႈ႐ွိေစရန္ အိမ္႐ွင္အား ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔မ တိုင္မီ ထိုအေထာက္အထား ေပးရပါမည္။

သင္၏ေလွ်ာက္လႊာအေၾကာင္း အေထာက္အထားကို မည္သည့္အခါ၌ မည္သို႔တင္သြင္းရေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းမ်ား ႐ွိပါက သင့္အား အိမ္ငွားခ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးသူ သို႔မဟုတ္ (ေအာ္ရီဂြန္ ဥပေဒစင္တာ) Oregon Law Center(အိမ္ငွားသူမ်ား၏ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕) Community Alliance of Tenants သို႔မဟုတ္ (ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္ ဥပေဒေရးရာ အေထာက္အကူ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန) Legal Aid Services of Oregonကို ဆက္သြယ္ပါ။