ဖဲနမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါကဘၣ်စံၣ်လီၤလၢဟံၣ်ပူၤမ့တမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်ဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်အတၢ်မၤစၢၤအခါဘၣ်မၤန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤလၢကျဲ ဒ်လဲၣ်. | How to get help if you get an eviction notice or need rent assistance - Karen

မ့ၢ်တၢ်ကပတံထီၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်ဒ်လဲၣ် 

စးထီၣ် မုၢ်ပျဲၤ  1 သီ, ဖဲဟါ 11:59 နၣ်ရံၣ်န့ၣ်, အီးရံၣ်ကၢၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူ တၢ်ဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်အတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ (Oregon Emergency Rental Assistance Program) ကအိၣ်ပတုာ်တူၢ်လိာ် လံာ်ပတံထီၣ်လၢအသီတဖၣ်လၢတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်လီၤ.  တၢ်ပာ်ကတီၢ်တခါအံၤကယံာ်၀ဲဒၣ်အစှၤကတၢၢ်ဃုနွံဒီးတမၤဘၣ်ဒိ ဘၣ်ထံးပှၤလၢအတီၣ်ထီၣ်ပာ်စၢၤအလံာ်ပတံထီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်.  ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်ကဟ့ၣ်နခါခဲအံၤဟံၣ်အလဲမ့တမ့ၢ် ဟံၣ်အလဲလၢနတဟ့ၣ်ဘၣ်ဒံးလၢအအိၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲ အ့ဖြ့ၣ် 2020 ဒီးယူၤ 2021 အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်ခံခါအကျါတခါခါအခါ, ပတံထီၣ်ထီၣ်တၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤတခါအံၤတချုးတၢ်အိၣ်ကတီၢ်စးထီၣ်တက့ၢ်.  ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤဃုာ်ဒီးတၢ်မၤပှဲၤလံာ်ပတံထီၣ်အံၤအဂီၢ်န့ၣ်, ကိးဘၣ် 2-1-1 လၢတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်တက့ၢ်.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်နီၣ်ဟးထီၣ်လၢဟံၣ်

အီးရံၣ်ကၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်ဒီတကဘျၣ်တၢ်နီၣ်ဟးထီၣ်လၢဟံၣ်အတၢ်တြီတၢ်န့ၣ် အသးသမူလၢာ်၀ဲဒၣ်ဖဲ လါယူၤ ၃၀ ,၂၀၂၁ ဒီးတမၤလၢၤတၢ်ဘၣ် န့ၣ်လီၤ.

စးထီၣ်လါယူၤ ၁ သီ,  အီးရံၣ်ကၢၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ထးအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ ၂၇၈ (Oregon Senate Bill 278)  ဟ့ၣ်တၢ်ဒီသဒၢဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်တဟ့ၣ်ဘူးလဲအဃိတၢ်နီၣ်ဟးထီၣ် လၢဟံၣ်ဆူပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်လၢအပတံထီၣ်တၢ်ဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်ဃီအတၢ်မၤစၢၤဖဲအ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်လံာ်တီလံမီလၢအဘၣ်ထွဲဒီးအ၀ဲသ့ၣ်အလံာ်ပတံထီၣ်ဆူအဟံၣ်ကစၢ်အအိၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. ပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်လၢအကြၢးဘၣ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးတဖၣ်လၢအအိၣ်ဆိးလၢမၢလနိၣ်မၣ်ခီတံၢ်န့ၣ်တုၤထီၣ်ဘးဒီးခွဲးယာ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ဒီသဒၢအီၤလၢလၢတၢ်နီၣ်ဟးထီၣ်အီၤလၢဟံၣ်လၢ၉၀သီအဂီၢ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်အဟံၣ်ကစၢ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါလၢတၢ်လိၣ်ဘၣ်အီၤတဖၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.  အသီ ၉၀ တၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်စးထီၣ်အသးဖဲပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်ဟ့ၣ်လံာ်တီလံာ်မီဆူအ၀ဲသ့ၣ်အဟံၣ်အကစၢ်ဘၣ်ဃးအ၀ဲသ့ၣ်အလံာ်ပတံထီၣ်လၢတၢ်ဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်အတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.  ပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်တဖၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်တီလံာ်မီလၢအဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့တဖၣ်လၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဒိးလဲဟံၣ်အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်မၤသကိးတၢ်အအိၣ်န့ၣ်သ့လီၤ.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဃိပဟ့ၣ်ကူၣ်၀ဲဒၣ်ဆူၣ်ဆူၣ်လၢ- ပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်တဖၣ်ကြၢးပတံထီၣ်တၢ်ဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်အတၢ်မၤစၢၤတဘျီဃီဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်အဟံၣ်လဲမ့ၢ်တန့ၢ်ဘၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. 

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်ဆူညါဘၣ်ဃးမ့ၢ်တၢ်ကတီၣ်ထီၣ်တၢ်အုၣ်သးလၢနလံာ်ပတံထီၣ်အဂီၢ်လၢကျဲဒ်လဲၣ်ဒီးအခါဖဲလဲၣ်,၀ံသးစူၤဆဲးကျိးဘၣ်နပှၤလၢအဟ့ၣ်ဟံၣ်လဲတၢ်မၤစၢၤမ့တမ့ၢ် အီးရံၣ်ကၢၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအလီၢ်ခၢၣ်သး (Oregon Law Center), ပှၤတ၀ၢသိၣ်မှံၤလၢပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ် (Community Alliance of Tenants) မ့တမ့ၢ်  သဲစးတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအီးရံၣ်ကၢၣ်အဂီၢ် (Legal Aid Services of Oregon) တက့ၢ်.

၀ံသးစူၤသ့ၣ်ညါနဲဒၣ်လၢပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်တဖၣ်တၢ်နီၣ်ဟးထီၣ်အီၤလၢဟံၣ်တသ့မ့ၢ်လၢအကဘၣ်ဟ့ၣ်ဟံၣ်အလဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢအမ့ၢ် လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၀၂၀ ဒီး ယူၤ ၂၀၂၁, အိၣ်ဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်တုၤလီၤလၢ လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၈, ၂၀၂၂ လၢတၢ်ကဟ့ၣ်အဟံၣ်အလဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲနၤမ့တမ့ၢ်နဟံၣ်ဖိဃီဖိဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတဘ့ၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်စံၣ်လီၤလၢဟံၣ်ပူၤမ့ၢ်လၢတဟ့ၣ်ဘၣ်ဟံၣ်အလဲအဃိန့ၣ်, ကိးဘၣ် 2-1-1 တဘျီဃီတက့ၢ်.

တၢ်ကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်အတၢ်မၤစၢၤလၢမၢလနိၣ်မၣ်ခီၣ်တံၢ် 

ဖဲနမ့မ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဆိးလၢ မၢလနိၣ်မၣ်အခီၣ်တံၢ်ဒီးနမ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတၢ်ကဟ့ၣ်ဟံၣ်အလဲ(တလါအံၤဒီးလါလၢအပူၤကွံာ်အဂီၢ်)မ့ၢ်လၢတၢ်ဆါသတြိာ်အဃိန့ၣ်,ဘၣ်တဘၣ်ကကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤ.  နကဘၣ်တုၤထီၣ်ဘးတၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢလာ်တဖၣ်ခဲလၢာ်လၢတၢ်ကကြၢးဘၣ်ဒီးတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အဂီၢ်လီၤ-  

  1. နမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်လၢအီးရံၣ်ကၢၣ်စဲၤခံလၢတၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်ဟံၣ်လဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
  2. ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဂၤမ့တမ့ၢ်အါဂၤလၢနဒူၣ်ဖိထၢဖိအကျါဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢCOVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ်အံၤမၤဘၣ်ဒိအတၢ်သ့တၢ် ဘၣ်လိၤလိၤမ့ၢ်ဂ့ၤတမ့ၢ်လိၤလိၤမ့ၢ်ဂ့ၤလၢတၢ်ကဟ့ၣ်ဟံၣ်လဲမ့တမ့ၢ်တၢ်သူတၢ်စွဲတဖၣ်အလဲဒ်လဲၣ်မ့ၢ်သ့၀ဲဒၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. 
  3. နတနံၣ်တဘျီဟံၣ်ဃီတၢ်ဟဲနုာ်အံၤအိၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲမ့တမ့ၢ်စှၤန့ၢ် ၈၀ မျးကယၤလၢ တၢ်လီၢ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်အပတီၢ်အယူာ် (Area Median Income) လၢနဟံၣ်ဃီအနီၢ်ဂံၢ်နီၢ်ဒွးအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.  သူဘၣ်လံာ်ခၠးလၢလာ်လၢတၢ်ကဆၢတဲာ်နတၢ်ဟဲနုာ်အတၢ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးန့ၣ်တက့ၢ်. 

ပှၤလၢအအိၣ်လၢဟံၣ်ဒူၣ်အပူၤအနီၢ်ဂံၢ် 

80% Area Median Income (AMI)

1

$54,150

2

$61,900

3

$69,650

4

$77,350

5

$83,550

6

$89,750

7

$95,950

8

$102,150