Updated 4/5/2022

လၢလံာ်ကဘျံးတခါအံၤအပူၤ-

ဖဲနမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကဘၣ်စံၣ်လီၤလၢဟံၣ်ပူၤအတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါအခါဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

211တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ- ဖဲနၤမ့တမ့ၢ်နဟံၣ်ဖိဃီဖိဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါတခါလၢတၢ်ကဘၣ်စံၣ်လီၤလၢဟံၣ်ပူၤမ့ၢ်လၢတဟ့ၣ်ဘၣ်ဟံၣ်အလဲအဃိန့ၣ်, ကိးဘၣ် 2-1-1 တဘျီဃီ လၢတၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးတၢ်ဒိး လဲအိၣ်ဟံၣ်အတၢ်မၤစၢၤတၢ်ဟ့ၣ်အဆိအချ့လၢဘၣ်တဘၣ်ကမၤစၢၤနၤလၢနကန့ၢ်ဟးဆှဲးဘၣ်တၢ်စံၣ်လီၤဘၣ်လၢဟံၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ရ့ၣ်တၢ်တြီဆၢတၢ်ဒုးစံၣ်လီၤဆူဟံၣ်ပူၤအကရူၢ်ဘၣ်တဘၣ်မၤစၢၤဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤလၢအချ့ဒီးသဲစးအတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤကသ့၀ဲဒၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်လၢတၢ်ကမၤစၢၤပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်လၢအအိၣ်လၢ Multnomah ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤတဖၣ်ကအိၣ်ဘၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဟံၣ်အပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကိးဘၣ်လီတဲစိဖဲနမ့ၢ်ပတံထီၣ်ဘၣ်လံတၢ်မၤစၢၤခီဖျိကီၢ်စဲၣ်အလီပှာ်ယဲၤအကျဲၤစၢၤမ့တမ့ၢ်ပှၤတ၀ၢတၢ်ကရၢကရိအအိၣ်အခါဒၣ်လဲာ်န့ၣ်တက့ၢ်.

ထုးန့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်နီၢ်နီၢ်အကဘျံးတခါအံၤ လၢအီးရံၣ်ကၢၣ်သဲစး အလီၢ်ခၢၣ်သးလၢတၢ်ကမၤလိန့ၢ်အါထီၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်စံၣ်လီၤဘၣ်လၢဟံၣ်အတၢ်ဒီသဒၢတဖၣ်အဂ့ၢ်အဂီၢ်တက့ၢ်

မ့ၢ်တၢ်ကထံၣ်န့ၢ်သဲစးအတၢ်မၤစၢၤလၢတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်

ပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်တဖၣ်လၢအလိၣ်ဘၣ်သဲစးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးကွၢ်ဃုတၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢပှၤတ၀ျ့အတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ဒ်သိးဒီး အီးရံၣ် ကၢၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအလီၢ်ခၢၣ်သး (Oregon Law Center), ပှၤတ၀ၢသိၣ်မှံၤလၢပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ် (Community Alliance of Tenants) မ့တမ့ၢ် သဲစးတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ အီးရံၣ်ကၢၣ်အဂီၢ် (Legal Aid Services of Oregon) တက့ၢ်.

တၢ်ကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်အတၢ်မၤစၢၤလၢမၢလနိၣ်မၣ်ခီၣ်တံၢ်

ဖဲနမ့မ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဆိးလၢ မၢလနိၣ်မၣ်အခီၣ်တံၢ်ဒီးနမ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢတၢ်ကဟ့ၣ်ဟံၣ်အလဲ(တလါအံၤဒီးလါလၢအပူၤကွံာ်အဂီၢ်)မ့ၢ်လၢတၢ်ဆါသတြိာ်အဃိန့ၣ်,ဘၣ်တဘၣ်ကကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤ.  နကဘၣ်တုၤထီၣ်ဘးတၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢလာ်တဖၣ်ခဲလၢာ်လၢတၢ်ကကြၢးဘၣ်ဒီးတၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အဂီၢ်လီၤ-  

  1. နမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်လၢအီးရံၣ်ကၢၣ်စဲၤခံလၢတၢ်ကဘၣ်ဟ့ၣ်ဟံၣ်လဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 
  2. ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဂၤမ့တမ့ၢ်အါဂၤလၢနဒူၣ်ဖိထၢဖိအကျါဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်၀ဲဒၣ်လၢCOVID-19 တၢ်ဆါသတြိာ်အံၤမၤဘၣ်ဒိအတၢ်သ့တၢ် ဘၣ်လိၤလိၤမ့ၢ်ဂ့ၤတမ့ၢ်လိၤလိၤမ့ၢ်ဂ့ၤလၢတၢ်ကဟ့ၣ်ဟံၣ်လဲမ့တမ့ၢ်တၢ်သူတၢ်စွဲတဖၣ်အလဲဒ်လဲၣ်မ့ၢ်သ့၀ဲဒၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. 
  3. နတနံၣ်တဘျီဟံၣ်ဃီတၢ်ဟဲနုာ်အံၤအိၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲမ့တမ့ၢ်စှၤန့ၢ် ၈၀ မျးကယၤလၢ တၢ်လီၢ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်အပတီၢ်အယူာ် (Area Median Income) လၢနဟံၣ်ဃီအနီၢ်ဂံၢ်နီၢ်ဒွးအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.  သူဘၣ်လံာ်ခၠးလၢလာ်လၢတၢ်ကဆၢတဲာ်နတၢ်ဟဲနုာ်အတၢ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘးန့ၣ်တက့ၢ်. 

ပှၤလၢအအိၣ်လၢဟံၣ်ဒူၣ်အပူၤအနီၢ်ဂံၢ် 

80% Area Median Income (AMI)

1

$54,150

2

$61,900

3

$69,650

4

$77,350

5

$83,550

6

$89,750

7

$95,950

8

$102,150

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးတၢ်ဒီသဒၢတၢ်နီၣ်ဟးထီၣ်လၢဟံၣ်

အီးရံၣ်ကၢၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ထးအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ ၂၇၈ (Oregon Senate Bill 891)   ဟ့ၣ်တၢ်ဒီသဒၢဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်တဟ့ၣ်ဘူးလဲအဃိတၢ် နီၣ်ဟးထီၣ် လၢဟံၣ်ဆူပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်လၢအပတံထီၣ်တၢ်ဒိးလဲ အိၣ်ဟံၣ်ဃီအတၢ်မၤစၢၤ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်မ့ၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ်လံာ်လဲၢ်တၢ်အုၣ်သးလၢအဘၣ်ထွဲဒီးအ၀ဲ သ့ၣ်အလံာ်ပတံထီၣ်ဆူအဟံၣ်ကစၢ်အအိၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

အီးရံၣ်ကၢၣ်ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်ဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်ဃီအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤကးတံၢ်အသးလၢပှၤပတံထီၣ်တၢ်လၢအသီတဖၣ်အဂီၢ်ဖဲမုၢ် ဆၣ်, လါမာ်ရှး ၂၁ သီအနံၤန့ၣ်လီၤ.   အီးရံၣ်ကၢၣ်ပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်တဖၣ်လၢအပတံထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်အတၢ်မၤစၢၤတချုးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကးတံၢ်အသးဒီးဟ့ၣ်လံာ်လဲၢ်တၢ်အုၣ်သးဆူအ၀ဲသ့ၣ်အဟံၣ်ကစၢ်တချုးလါယူၤလံ ၁ သီ ၂၀၂၂ န့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဒီသဒၢအီၤဒီး "တၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်အကျဲ" အတၢ်ဒီသဒၢတခါအံၤတုၤလီၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်အလံာ်ပတံထီၣ်န့ၣ်တၢ်ကွၢ်သမံသမိးအီၤ,လၢအယံာ်တၢ်ဆၢကတီၢ်တုၤလီၤထီၣ်လၢ စဲးပထ့ဘၢၣ် ၃၀ သီ ၂၀၂၂ နံၣ်တစုန့ၣ်လီၤ.  တၢ်ဒီသဒၢတခါအံၤတၢ်ဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့အသးဒီးပှၤဒိးလဲတၢ်တဖၣ်လၢအတီၣ်ထီၣ်လံလံာ်လဲၢ်တၢ်အုၣ်သးဆူအ၀ဲသ့ၣ်အဟံၣ်ကစၢ်အအိၣ်ဒီးအိၣ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ဒီသဒၢလၢအပူၤကွံာ်တဖၣ်န့ၣ်အသးသမူလၢာ်ကွံာ်ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ခိး၀ဲဒၣ်တၢ်မၤစၢၤကဟဲတုၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်အအိၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.

ပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်တဖၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်တီလံာ်မီလၢအဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့တဖၣ်လၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဒိးလဲဟံၣ်အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်မၤသကိးတၢ်အအိၣ်န့ၣ်သ့လီၤ.

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်ဆူညါဘၣ်ဃးမ့ၢ်တၢ်ကတီၣ်ထီၣ်တၢ်အုၣ်သးလၢနလံာ်ပတံထီၣ်အဂီၢ်လၢကျဲဒ်လဲၣ်ဒီးအခါဖဲလဲၣ်,၀ံသးစူၤဆဲးကျိးဘၣ်နပှၤလၢအဟ့ၣ်ဟံၣ်လဲတၢ်မၤစၢၤမ့တမ့ၢ် အီးရံၣ်ကၢၣ် တၢ်သိၣ်တၢ်သီအလီၢ်ခၢၣ်သး (Oregon Law Center), ပှၤ တ၀ၢသိၣ်မှံၤလၢပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ် (Community Alliance of Tenants) မ့တမ့ၢ် သဲစးတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံး တၢ်မၤလၢ အီးရံၣ်ကၢၣ်အဂီၢ် (Legal Aid Services of Oregon) တက့ၢ်.

၀ံသးစူၤသ့ၣ်ညါလၢပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်အတၢ်ဒီသဒၢလၢအဂၤတဖၣ်ဘၣ်တဘၣ်ကအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢအဒိးသန့ၤထီၣ်လၢနနီၢ်တဂၤတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.   

မ့ၢ်တၢ်ကကြၢးဘၣ်တုၤထီၣ်ထီၣ်ဘး၀ဲဒၣ်လၢတၢ်စံၣ်လီၤလၢဟံၣ်အပူၤအတၢ်ဒီသဒၢတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်ဒ်လဲၣ်.

ပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ်တဖၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်လံာ်လဲၢ်တၢ်အုၣ်သးလၢအဘၣ်လိာ်ဖိးဒ့တဖၣ်လၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဒိးလဲဟံၣ်အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်မၤသကိးတၢ်အအိၣ်န့ၣ်သ့လီၤ. လံာ်လဲၢ်တၢ်အုၣ်သးကဘၣ်တၢ်တီၣ်ထီၣ်အီၤဆူဟံၣ်ကစၢ်အအိၣ်တချုးလါယူၤလံ ၁ သီ ၂၀၂၂ လၢတၢ်နီၣ်စံၣ်လီၤလၢဟံၣ်ပူၤအတၢ် ဒီသဒၢတဖၣ်အဂီၢ်လၢအကစးထီၣ်မၤတၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်ဆူညါဘၣ်ဃးမ့ၢ်တၢ်ကတီၣ်ထီၣ်တၢ်အုၣ်သးလၢနလံာ်ပတံထီၣ်အဂီၢ်လၢကျဲဒ်လဲၣ်ဒီးအခါဖဲလဲၣ်,၀ံသးစူၤဆဲးကျိးဘၣ်နပှၤလၢအဟ့ၣ်ဟံၣ်လဲတၢ်မၤစၢၤမ့တမ့ၢ် အီးရံၣ် ကၢၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအလီၢ်ခၢၣ်သး (Oregon Law Center), ပှၤတ၀ၢသိၣ်မှံၤလၢပှၤဒိးလဲအိၣ်ဟံၣ် (Community Alliance of Tenants) မ့တမ့ၢ် သဲစးတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ အီးရံၣ်ကၢၣ်အဂီၢ် (Legal Aid Services of Oregon) တက့ၢ်.