How to get help with rent, what to do if you get an eviction notice, and information about eviction protections - Somali

La cusboonaysiiyay 3/22/2022

Boggani:

Waxa la sameynaayo haddii aad hesho ogeysiinta iska saarida guriga

211info: Haddii adiga ama gurigaagu helaan ogeysiinta iska saarida guriga oo la xiriirta bixin la’aanta lacagta ijaarka, si degdega u wac 2-1-1 si aad wax uga ogaato lacag bixinta degdega ah ee taageerada dhanka ijaarka oo ay dhici karto in ay kaa caawiso ka hortagga in lagaa saaro guriga.  Kooxda iska difaacida iska saarida guriga ee Degaanka ayay dhici kartaa in ay awoodaan bixinta dhaqaale iyo ilo sharci oo degdeg ah si ay ijaartayaasha ku nool Degaanka Multnomah ugu caawiyaan in ay joogaan guryahooda. Soo wac xataa haddii aad horeba u codsatay caawimaad adiga oo adeegsanaya meelaha laga galo internet-ka gobolka ama urur bulsho.  

Xaashida xaqiiqda ka soo deji Xarunta Sharciga Oregon si aad u ogaato waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan iska ilaalinta iska saarida guriga.

Halka laga helo caawimaad

Ijaartayaasha u baahan tahay talo sharci ah waxay taageero ka heli karaan ilaha bulshada sida Xarunta Sharciga ee Oregon(Oregon Law Center)Isbahaysiga Bulsho ee Kiraystayaasha(Community Alliance of Tenants) ama Adeegyada Caawimooyinka Sharci ee Oregon(Legal Aid Services of Oregon).

U qalmida taageerada dhanka ijaarka ee Degaanka Multnomah

Haddii aad tahay qof degan Degaanka Multnomah oo ay dhibaato kaa haysato in aad bixiso bixiso lacagtaada ijaarka (ta hadda jirta iyo ka lala soo daahay) iyada oo sababtu tahay cudurka baahsan, waxaa dhici karta in aad u qalanto helitaanka caawimaad.  Waa in aad buuxisaa shuruudaha hoos ku qoran oo dhan si aad ugu qalanto.    

  1. Aad tahay ijaarte ku nool Oregon oo dib uga dhacay lacag bixintaada. 
  2. Mid ama ka badan oo ah xubnaha ka tirsan qoyskaaga ay soo bandhigi karaan sida cudurka baahsan ee COVID-19 uu si toos ah ama aan toos ahayn saameyn ugu yeeshay awoodooda ay ku bixinayaan ijaarka ama adeegyada ‘utilities’.
  3. Uu dakhliga sanadkii ee gurigaagu gaarsiisan yahay ama ka hooseeyo boqolkiiba 80% heerka Dakhliga Dhexdhexaadka ah ee Degaanka ee loogu talagalay tirada qoyskaaga.   Isticmaal shaxanka hoose si aad u ogaato u qalmida dakhligaaga. 
Tirada Qoyska 80% Dakhliga Dhexdhexaadka ah ee Degaanka (AMI)
1 $54,150
2 $61,900
3 $69,650
4 $77,350
5 $83,550
6 $89,750
7 $95,950
8 $102,150

Macluumaadka ku saabsan iska ilaalinta iska saarida guriga

Oregon Senate Bill 891 wuxuu ijaartayaasha codsaday taageerada dhanka ijaarka ka ilaaliyaa iska saarida guriga haddii ay bixiyaan dokumentiyada codsigooda oo siiyaan mulkiilayaashooda guriga.    

Barnaamijka Taageerada Dhanka Ijaarka ee Xaalada Degdega ah ee Gobolka Oregon wuu ka xiran yahay codsadayaasha cusub, Isniinta, Maarso 21.  Ijaartayaasha Oregon ee codsaday taageerada dhanka ijaarka ka hor intii uusan barnaamijku joogsan isla markaana dokumentiyada siiya mulkiilayaashooda guriga ka hor Luulyo 1, 2022, waxaa dhowraya sharciga qofka ilaalinaya “safe harbor” ilaa hawsha codigooda laga qabanayo, ilaa Sibtambar 30, 2022.   Is ilaalintani waxay sidoo kale khuseysaa ijaartayaasha horeba dokumentiyada ugu gudbiyay mulkiilayaashooda guriga ee ilaalintoodu dhacayso intii ay sugayeen in taageeradooda timaado.  

Ijaartayaashu waxay heli karaan dokumentiyada ku habboon oo ka socda bixiyaha taageerada dhanka ijaarka ee ay la shaqeynayaan.

Haddii aad hayso su’aalo dheeraad ah oo ku saabsan sida iyo goorta la gudbinayo caddeynta codsigaaga, fadlan la xiriir bixiyaha taageeradaada dhanka ijaarka ama Xarunta Sharciga Oregon, Isbahaysiga Bulshada ee Ijaartayaasha ama Adeegyada Gargaarka Sharciga ee Oregon.

Fadlan waxaad ogsoonaataa in ilaalinta ijaartaha ay dhici karto in sidoo kale la helo iyada oo ku xiran duruufaha gaar ahaaneed.   

Sida aad ugu qalmayso ilaalinaha ka hortagaya in kirada laga saaro ee cusub

Ijaartayaashu waxay heli karaan dokumentiyada ku habboon oo ka socda bixiyaha taageerada dhanka ijaarka ee ay la shaqeynayaan.  Dokumentiyadaasi waa in loo soo gudbiyaa mulkiilaha guriga ka hor Luulyo 1, 2022, si ay iska ilaalinta iska saarida guriga u dhaqan gasho. 

Haddii aad hayso su’aalo dheeraad ah oo ku saabsan sida iyo goorta la gudbinayo caddeynta codsigaaga, fadlan la xiriir bixiyaha taageeradaada dhanka ijaarka ama Xarunta Sharciga ee Oregon(Oregon Law Center)Isbahaysiga Bulsho ee Kiraystayaasha(Community Alliance of Tenants) ama Adeegyada Caawimooyinka Sharci ee Oregon(Legal Aid Services of Oregon).