วิธีขอรับความช่วยเหลือในกรณีที่คุณได้รับหนังสือขับไล่ หรือต้องการความช่วยเหลือด้านค่าเช่า | How to get help if you get an eviction notice or need rent assistance - Thai

วิธีสมัครขอรับความช่วยเหลือ

ข้อมูล 211: หากคุณ หรือครัวเรือนของคุณได้รับหนังสือขับไล่ด้วยสาเหตุของการไม่ชำระค่าเช่า โปรดโทรติดต่อ 2-1-1 ทันที เพื่อจะได้ทราบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือในการชำระค่าเช่าแบบเร่งด่วน ซึ่งอาจช่วยคุณพ้นจากปัญหาการถูกขับไล่ได้ 

โครงการความช่วยเหลือด้านค่าเช่ากรณีฉุกเฉินของรัฐออริกอน (Allita): โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 1 ธ.ค. เวลา 23:59 น. โครงการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านกรณีฉุกเฉินของรัฐออริกอน (Oregon Emergency Rental Assistance Program) จะหยุดรับใบสมัครขอรับเงินเยียวยาสำหรับผู้สมัครรายใหม่ การหยุดชั่วคราวนี้จะมีระยะเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้สมัครที่ได้ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว หากคุณต้องการเงินช่วยเหลือเพื่อจ่ายค่าเช่าบ้านทั้งในปัจจุบัน หรือค่าเช่าที่ค้างสะสมมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 ถึงเดือนมิถุนายน 2021 โปรดส่งใบสมัครมาที่โครงการนี้ก่อนที่จะถึงช่วงหยุดรับสมัครชั่วคราว หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการกรอกใบสมัคร โปรดโทร 2-1-1 เพื่อรับความช่วยเหลือ

ข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองกรณีการถูกขับไล่

การผ่อนผันเวลาการถูกขับไล่ที่ครอบคลุมทั่วรัฐออริกอนได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2021 และไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป ร่างรัฐบัญญัติของวุฒิสภารัฐออริกอนที่ 278 ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เช่าที่สมัครขอรับความช่วยเหลือด้านค่าเช่า เพื่อไม่ให้ถูกขับไล่ด้วยเหตุผลของการไม่ชำระค่าเช่า หากผู้เช่าได้ให้เอกสารการสมัครของตนแก่เจ้าของบ้านเช่าแล้ว ผู้เช่าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่ในเขตมัลท์โนมาห์ เคาน์ตี อาจมีสิทธิได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา 90 วันจากการถูกขับไล่ หลังจากที่ได้ให้เอกสารหนังสือบอกกล่าวที่กำหนดไว้แก่เจ้าของบ้านเช่าแล้ว  ระยะเวลา 90 วัน จะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อผู้เช่าได้ให้เอกสารการสมัครขอรับความช่วยเหลือของตน แก่เจ้าของบ้านเช่า  ผู้เช่าสามารถรับเอกสารอันเหมาะสมจากผู้ให้บริการช่วยเหลือด้านการเช่าที่พวกเขายื่นขอรับความช่วยเหลือด้วย

นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า เหตุใดเราจึงขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่า: ผู้เช่าควรสมัครขอรับความช่วยเหลือด้านค่าเช่าในทันที หากผู้เช่าไม่สามารถจ่ายค่าเช่าของตนได้ 

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ และเมื่อใดที่ควรยื่นหลักฐานการสมัครของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการช่วยเหลือด้านค่าเช่า หรือ Oregon Law Center (ศูนย์กฎหมายออริกอน), Community Alliance of Tenants (กลุ่มสมาชิกชุมชนผู้เช่า) หรือ Legal Aid Services of Oregon (บริการช่วยเหลือทางกฎหมายรัฐออริกอน)

พึงทราบว่า ผู้เช่าต้องไม่ถูกขับไล่สำหรับการค้างค่าเช่าในเดือนต่าง ๆ ระหว่างเดือนเมษายน 2020 จนถึง เดือนมิถุนายน 2021 และจะมีเวลาจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2022 ที่จะชำระค่าเช่าที่ค้างอยู่

หากคุณ หรือครัวเรือนของคุณได้รับหนังสือขับไล่ด้วยเหตุผลของการไม่ชำระค่าเช่า โปรดโทรติดต่อ 2-1-1 ทันที

คุณสมบัติที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านค่าเช่าในเขตมัลท์โนมาห์ เคาน์ตี

Happy black family hugging and embracing on couchหากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในเขตมัลท์โนมาห์ เคาน์ตี และประสบปัญหาในการจ่ายค่าเช่า (ทั้งในปัจจุบัน และที่ค้างชำระอยู่) เนื่องจากเหตุโรคระบาด คุณอาจมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือ    คุณต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ด้านล่างนี้:  

  1. คุณเป็นผู้เช่าในรัฐออริกอนที่ล่าช้าในการชำระค่าเช่าของคุณ
  2. สมาชิกในครัวเรือนหนึ่งคน หรือหลายคน สามารถอธิบายได้ว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบทั้งโดยตรง หรือโดยอ้อม ซึ่งทำให้ไม่สามารถชำระค่าเช่า หรือค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานของตนได้อย่างไร

  3. รายได้ครัวเรือนต่อปีของคุณอยู่ที่ หรือต่ำกว่า 80% ของค่าเฉลี่ยรายได้ตามพื้นที่ สำหรับขนาดครัวเรือนของคุณ  ใช้ตารางด้านล่างในการพิจารณาคุณสมบัติด้านรายได้ของคุณ 

ขนาดครัวเรือน

80% ของค่าเฉลี่ยรายได้ตามพื้นที่ (AMI)

1 $54,150
2 $61,900
3 $69,650
4 $77,350
5 $83,550
6 $89,750
7 $95,950
8 $102,150