อัปเดตเมื่อวันที่ 5/4/2022

ในหน้าเพจนี้:

จะทำอย่างไร หากคุณได้รับหนังสือขับไล่

ข้อมูล 211: หากคุณ หรือครัวเรือนของคุณได้รับหนังสือขับไล่ด้วยสาเหตุของการไม่ชำระค่าเช่า โปรดโทรติดต่อ 2-1-1 ทันที เพื่อจะได้ทราบเกี่ยวกับความช่วยเหลือในการชำระค่าเช่าแบบเร่งด่วน ซึ่งอาจช่วยให้คุณพ้นจากปัญหาการถูกขับไล่ได้ ทีมป้องกันการขับไล่ประจำเคาน์ตีอาจสามารถจัดหาทรัพยากรทางการเงินและกฎหมายให้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยให้ผู้เช่าในเขตมัลท์โนมาห์ เคาน์ตี สามารถพักอาศัยอยู่ในบ้านของตนต่อไปได้ โปรดโทร แม้ว่าคุณได้สมัครขอความช่วยเหลือผ่านพอร์ทัลออนไลน์ของรัฐ หรือองค์กรชุมชนแล้วก็ตาม

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ จากศูนย์กฎหมายออริกอน เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองกรณีการถูกขับไล

แหล่งช่วยเหลือด้านกฎหมาย

ผู้เช่าที่ต้องการคำแนะนำด้านกฎหมายสามารถรับความช่วยเหลือได้จากองค์กรช่วยเหลือต่าง ๆ ในชุมชน เช่น Oregon Law Center (ศูนย์กฎหมายออริกอน), Community Alliance of Tenants (กลุ่มสมาชิกชุมชนผู้เช่า) หรือ Legal Aid Services of Oregon (บริการช่วยเหลือทางกฎหมายรัฐออริกอน)

คุณสมบัติที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านค่าเช่าในเขตมัลท์โนมาห์ เคาน์ตี

Happy black family hugging and embracing on couchหากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในเขตมัลท์โนมาห์ เคาน์ตี และประสบปัญหาในการจ่ายค่าเช่า (ทั้งในปัจจุบัน และที่ค้างชำระอยู่) เนื่องจากเหตุโรคระบาด คุณอาจมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือ    คุณต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ด้านล่างนี้:  

  1. คุณเป็นผู้เช่าในรัฐออริกอนที่ล่าช้าในการชำระค่าเช่าของคุณ
  2. สมาชิกในครัวเรือนหนึ่งคน หรือหลายคน สามารถอธิบายได้ว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบทั้งโดยตรง หรือโดยอ้อม ซึ่งทำให้ไม่สามารถชำระค่าเช่า หรือค่าสาธารณูปโภคพื้นฐานของตนได้อย่างไร

  3. รายได้ครัวเรือนต่อปีของคุณอยู่ที่ หรือต่ำกว่า 80% ของค่าเฉลี่ยรายได้ตามพื้นที่ สำหรับขนาดครัวเรือนของคุณ  ใช้ตารางด้านล่างในการพิจารณาคุณสมบัติด้านรายได้ของคุณ 

ขนาดครัวเรือน

80% ของค่าเฉลี่ยรายได้ตามพื้นที่ (AMI)

1 $54,150
2 $61,900
3 $69,650
4 $77,350
5 $83,550
6 $89,750
7 $95,950
8 $102,150

ข้อมูลเกี่ยวกับความคุ้มครองกรณีการถูกขับไล่

ร่างรัฐบัญญัติของวุฒิสภารัฐออริกอนที่ 891 ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เช่าที่ได้สมัครขอรับเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านจากการถูกขับไล่ด้วยเหตุผลของการไม่ชำระค่าเช่า หากผู้เช่าได้ให้เอกสารการสมัครของตนแก่เจ้าของบ้านเช่าแล้ว

โครงการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านกรณีฉุกเฉินของรัฐออริกอน จะปิดรับสมัครสำหรับผู้สมัครรายใหม่ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคมนี้ ผู้เช่าของรัฐออริกอนที่สมัครขอรับเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ก่อนที่โครงการจะปิดรับสมัคร และได้ให้เอกสารแก่เจ้าของบ้านเช่าของตนก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 จะได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎระเบียบความคุ้มครอง “safe harbor (ข้อยกเว้นความรับผิด)” นี้ จนกว่าใบสมัครจะได้รับการดำเนินการ ซึ่งครอบคลุมถึงวันที่ 30 ก.ย. 2022 การคุ้มครองนี้ยังครอบคลุมถึงผู้เช่าที่ได้ส่งเอกสารให้แก่เจ้าของบ้านเช่าของตนแล้ว และความคุ้มครองเก่าได้หมดอายุลงในขณะที่กำลังรอความช่วยเหลือใหม่ที่จะมาถึง

ผู้เช่าสามารถรับเอกสารอันเหมาะสมจากผู้ให้บริการช่วยเหลือด้านค่าเช่าที่พวกเขายื่นขอรับความช่วยเหลือด้วย

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ และเมื่อใดที่ควรยื่นหลักฐานการสมัครของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการช่วยเหลือด้านค่าเช่า หรือ Oregon Law Center (ศูนย์กฎหมายออริกอน), Community Alliance of Tenants (กลุ่มสมาชิกชุมชนผู้เช่า) หรือ Legal Aid Services of Oregon (บริการช่วยเหลือทางกฎหมายรัฐออริกอน)

โปรดทราบว่า อาจมีความคุ้มครองอื่น ๆ ให้แก่ผู้เช่า โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนบุคคลของผู้เช่า

ทำอย่างไรจึงจะมีคุณสมบัติได้รับความคุ้มครองจากการถูกขับไล่

ผู้เช่าสามารถรับเอกสารอันเหมาะสมจากผู้ให้บริการช่วยเหลือด้านค่าเช่าที่พวกเขายื่นขอรับความช่วยเหลือด้วย เอกสารนั้นจะต้องส่งมอบให้แก่เจ้าของบ้านเช่า ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 เพื่อให้ความคุ้มครองกรณีการถูกขับไล่มีผลบังคับใช้

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ และเมื่อใดที่ควรยื่นหลักฐานการสมัครของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการช่วยเหลือด้านค่าเช่า หรือ Oregon Law Center (ศูนย์กฎหมายออริกอน), Community Alliance of Tenants (กลุ่มสมาชิกชุมชนผู้เช่า) หรือ Legal Aid Services of Oregon (บริการช่วยเหลือทางกฎหมายรัฐออริกอน