ዝተሓደሰሉ 4/5/2022

ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ፥

መጠንቐቕታ ካብ ገዛ ምስጓግ እንተበጺሕኩም እንታይ ትገብሩ

211 ሓበሬታ: ንስኹም ወይ ስድራቤትኩም ክራይ ገዛ ብዘይምኽፋልኩም ካብ ገዛኹም ክትስጎጉ ምዃንኩም ዝገልጽ ምልክታ እንተደኣ በጺሕኩም፡ ብቕልጡፍ ናብ 2-1-1 ደውሉ ብዛዕባ እቲ ካብ ገዛኹም ንኸይትስጐጕ ክሕግዘኩም ዝኽእል ቅልጡፍ-ክፍሊት ሓገዝ ክራይ ገዛ ንምፍላጥ ። ኣብ ማልትኖማ ካውንቲ ዝርከቡ ተኻረይቲ ኣብ ገዝኦም ምታን ክጸንሑ ንምሕጋዝ እቲ ናይ ካውንቲ ጉጅለ ምክልኻል ካብ ገዛ ምስጓግ ቅልጡፍ ገንዘባዊን ሕጋዊን ንዋት ከቕርብ ይኽእል እዩ። ብናይ ስቴት ኦንላይን መርበብ ሓበሬታ ወይ ብትካል ማሕበረሰብ ኣቢልኩም ንሓገዝ ዋላኳ እንተመልከትኩም ደውሉ።

ነዚ ናይ ሓቂ ደብተር/ፋክት ሺት ኣውርዱ ካብ ማእከል ሕጊ ኦሪጎን ብዛዕባ ውሕስነት ምስጓግ ካብ ገዛ ንምፍላጥ።

ናይ ሕጊ ሓገዝ ኣበይ ትረኽቡ

ሕጋዊ ምኽሪ ዝደልዩ ተኻረይቲ ካብ ናይ ማሕበረሰብ ንዋት ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ ከም ናይ ኦሬገን ማእከል ሕጊማሕበኮም ምሕዝነት ተኻረይቲ፣ ወይድማ ምስ ሕጋዊ ረድኤት ኣገልግሎት ኦሬገን ተራኸቡ

ኣብ ኣውራጃ ማልትኖማ ናይ ክራይ ሓገዝ ንምቕባል ብቑዕ ምዃን

Happy black family hugging and embracing on couchኣብ ኣውራጃ ማልትኖማ ትነብሩ እንተኰንኩም እሞ ብሰንኪ እቲ ለበዳ ሕማም ክራይ ገዛ ንምኽፋል ትሽገሩ እንተደኣ ኣሎኹም፡ ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ብቑዕ ንምዃን ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ዅሉ መለክዒታት ከተማልኡ ኣሎኩም፦  

  1. ኣብ ኦሬገን ተኻሪኹም እንነብሩ እሞ ገና ዘይተኸፍለ ናይ ክራይ ዕዳ ዘሎኩም ኢኹም። 
  2. ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኣባላት ስድራቤትኩም እቲ ኮቪድ-19 ዚብሃል ለበዳ ሕማም ክራይ ገዛ ወይ መሳለጥያታት ናይ ምኽፋል ክእለትኩም ብኸመይ ከም ዝጸለዎ ብቐጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ከርእዩ ምስዝኽእሉ።

  3. ዓመታዊ ኣታዊ ናይ ስድራቤትኩም ከምቲ ናይ ከባቢ ማእከላይ ገምጋም ኣታዊ ኣብ 80 ሚእታዊት ወይድማ ካብኡ ንታሕቲ ምስዝኸውን።  ። ብመንገዲ ኣታዊኹም ብቑዕ ምዃንኩም ንምውሳን ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሰሌዳ ተጠቐሙ።

ብዝሒ ኣባላት ቤተሰብ 

80% ማእከላይ ገምጋም ኣታዊ (AMI)

1 $54,150
2 $61,900
3 $69,650
4 $77,350
5 $83,550
6 $89,750
7 $95,950
8 $102,150

ሓበሬታ ብዛዕባ ካብ ገዛ ምስጓግ ዝወሃብ ዕቝባ

ሕጊ ሰኔት ኦሪጎን /Oregon Senate Bill 891 ንሓገዝ ክራይ ገዛ ካብ ዘይምኽፋል ምስጓግ ካብ ገዛ ንዘመልከቱ ተኻረይቲ ይከላኸል እንተድኣ ናይ መመልከቲኦም ሰነድ ናብ ዋናታት ኣካረይቲ ገዛ ኣቕሪቦም።

ፕሮግራም ሓገዝ ሬንታል ኢመርጄንሲ ግዝኣት ኦሪጎን ሓደሽቲ ኣመልከትቲ ዘብቅዐሉ ዕለት ሰኑይ 21 ሚያዚያ እዩ። ንሓገዝ ክራይ ገዛ ንዘመልከቱን ሰነዶም ንዋናታት ገዝኦም ቅድሚ ሓምለ 1፣ 2022 ዘቕረቡን ናይ ኦሪጎን ተኻረይቲ፣መመልከቲኦም ክሳብ ዝረአ፣ ክሳብ መስከረም 30፣ 2022 “safe harbor” ኣቢሉ ዕቑባ ውሕስነት ይረኽቡ።  ከምእውን እዚ ውሕስነት ሰነዶም ንዋናታት ገዝኦም ዘቕረቡን ሓገዞም ክበጽሕ ኣብ ምጽባይ እናሃለዉ ናይ ቀደም ውሕስነቶም መዓልቱ ዘብቀዐን ተኻረይቲ እውን ይምልከት እዩ።

ተኻረይቲ እቲ ዝግባእ ሰነዳት ካብቲ ምስኦም ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ክራይ ሓገዝ ኣቕራቢ ክረኽቡ ይኽእሉ።

ብዛዕባ እቲ መመልከቲ ወረቐትኩም ብኸመይን መዓስን ከም እተቕርቡ ተወሳኺ ሕቶታት እንተ ኣልዩኩም፡ ብኽብረትኩም ምስ ኣወሃሃዲ ሓገዝ ክራይ ገዛኹም ወይድማ ምስ ናይ ኦሬገን ማእከል ሕጊማሕበኮም ምሕዝነት ተኻረይቲ፣ ወይድማ ምስ ሕጋዊ ረድኤት ኣገልግሎት ኦሬገን ተራኸቡ

ብናይ ውልቂ ኩነታትኩም ዝምርኮዙ ካልኦት ናይ ክራይ ውሕስነት እውን ክህልዉ ከምዝኽእሉ ብኽብረትኩም ፍለጡ።   

ንውሕስነት ካብ ገዛ ምስጓግ ከመይ ብቑዕ ትኸውን

ተኻረይቲ እቲ ዝግባእ ሰነዳት ካብቲ ምስኦም ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ክራይ ሓገዝ ኣቕራቢ ክረኽቡ ይኽእሉ። እቲ ውሕስነት ካብ ገዛ ምስጓግ ምታን ክሰርሕ እቲ ሰነድ ናብ ዋና ገዛ ቅድሚ ሓምለ 1፣ 2022 ክለኣኽ ኣለዎ።

እቲ መመልከቲ ወረቐትኩም ብኸመይን መዓስን ከም እተቕርቡ ተወሳኺ ሕቶታት እንተ ኣልዩኩም፡ ብኽብረትኩም ምስ ኣወሃሃዲ ክራይ ገዛኹም ወይድማ ምስ ናይ ኦሬገን ማእከል ሕጊማሕበኮም ምሕዝነት ተኻረይቲ፣ ወይድማ ምስ ሕጋዊ ረድኤት ኣገልግሎት ኦሬገን ተራኸቡ