Cách đăng ký để được giúp đỡ

211info: Nếu quý vị hoặc hộ gia đình của quý vị nhận thông báo trục xuất vì không trả tiền thuê nhà, hãy gọi 2-1-1 ngay lập tức để tìm hiểu về trợ cấp tiền thuê nhà để giúp quý vị tránh tình trạng bị đuổi ra khỏi nhà.

Chương trình Trợ cấp Tiền thuê nhà Khẩn cấp Oregon (Allita): Đây là cổng đăng ký trực tuyến của chương trình trợ cấp tiền thuê nhà toàn tiểu bang. Quý vị nhớ đăng ký tại đây nếu quý vị cần trợ giúp thanh toán tiền thuê nhà hiện tại hoặc bất kỳ khoản tiền nhà nào mà quý vị còn nợ tích lũy trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021. Việc xử lý đơn đăng ký thông qua cổng thông tin của tiểu bang có thể mất nhiều thời gian, nhưng hồ sơ đăng ký này của quý vị có thể được sử dụng để kích hoạt các biện pháp bảo vệ khỏi trục xuất khác.  Một lần nữa, nếu quý vị nhận được thông báo trục xuất (thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà/thông báo yêu cầu dọn đi tức thì) bất cứ lúc nào, ngay cả sau khi nộp đơn qua Allita, hãy gọi tổng đài 2-1-1 ngay.

Thông tin về các biện pháp bảo vệ người thuê nhà khỏi tình trạng trục xuất

Lệnh cấm trục xuất toàn tiểu bang Oregon đã hết hạn kể vào ngày 30 tháng 6 năm 2021 và không còn hiệu lực.

Kể từ ngày 1 tháng 7, Dự luật 278 của Thượng viện Oregon sẽ bảo vệ người thuê nhà khỏi các trường hợp trục xuất do không trả tiền nhà nếu họ làm đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà và nếu họ cung cấp chứng từ về đơn xin của họ cho chủ nhà. Những người thuê nhà đủ điều kiện sống ở Quận Multnomah có thể được bảo vệ khỏi bị trục xuất trong thời gian 90 ngày sau khi họ cung cấp cho chủ nhà của họ thông báo theo yêu cầu. Thời gian 90 ngày bắt đầu khi người thuê nhà cung cấp chứng từ cho chủ nhà của họ về việc họ đã nộp đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà. Người thuê nhà có thể lấy các chứng từ thích hợp từ cơ quan phụ trách việc trợ cấp tiền thuê nhà mà đã làm việc với họ.

Đây là lý do tại sao chúng tôi đặc biệt khuyến cáo: Người thuê nhà nên đăng ký xin trợ cấp tiền thuê nhà ngay lập tức nếu quý vị không đủ khả năng trả tiền nhà.

Nếu quý vị có thêm câu hỏi về cách thức và thời điểm nộp bằng chứng về đơn đăng ký của mình, vui lòng liên lạc với cơ quan phụ trách việc trợ cấp tiền thuê nhà hoặc Trung tâm Luật Oregon (Oregon Law Center), Hội Người thuê nhà Cộng đồng (Community Alliance of Tenants)  hoặc Dịch vụ Trợ giúp Pháp lý của Oregon (Legal Aid Services of Oregon).

Vui lòng lưu ý rằng người thuê nhà không thể bị đuổi ra khỏi nhà vì nợ tiền thuê trong những tháng từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021, và họ có thời hạn cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2022 để thanh toán tiền nhà còn nợ.

Nếu quý vị hoặc hộ gia đình của quý vị nhận được thông báo trục xuất vì không trả tiền thuê nhà, hãy gọi 2-1-1 ngay lập tức.

Các điều kiện cần đáp ứng để nhận trợ cấp tiền thuê nhà ở Quận Multnomah

Nếu quý vị là cư dân Quận Multnomah và đang gặp khó khăn với việc trả tiền thuê nhà (hiện tại và quá hạn) do đại dịch, quý vị có thể đủ điều kiện để nhận hỗ trợ. Quý vị phải đáp ứng tất cả các tiêu chí dưới đây để đủ điều kiện:  

  1. Quý vị là một người thuê nhà sống ở Oregon và hiện đang nợ tiền nhà.
  2. Ít nhất một thành viên trong gia đình của quý vị có thể chứng minh đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến khả năng trả tiền thuê nhà hoặc tiền điện nước của họ.
  3. Thu nhập hộ gia đình hàng năm của quý vị bằng hoặc dưới 80% mức Thu nhập Trung bình Khu vực (Area Median Income, hoặc AMI) áp dụng cho quy mô hộ gia đình của quý vị. Sử dụng biểu đồ dưới đây để xác định liệu thu nhập của quý vị có đáp ứng tiêu chí này hay không.
Quy mô hộ gia đình 80% Thu nhập Trung bình Khu vực
1 $54,150
2 $61,900
3 $69,650
4 $77,350
5 $83,550
6 $89,750
7 $95,950
8 $102,150