ã cập nhật vào ngày 3/22/2022

Trên trang này:

Quý vị phải làm gì nếu nhận được thông báo trục xuất

211info: Nếu quý vị hoặc hộ gia đình của quý vị nhận được thông báo trục xuất vì không trả tiền thuê nhà, hãy gọi 2-1-2 ngay lập tức  để tìm hiểu về hỗ trợ tiền thuê nhà thanh toán nhanh chóng mà có thể giúp quý vị tránh bị đuổi ra khỏi nhà. Đội bảo vệ việc trục xuất của Quận có thể cung cấp các nguồn lực tài chính và pháp lý nhanh chóng để giúp những người thuê nhà ở Quận Multnomah được ở lại nhà của họ. Hãy gọi ngay cả khi quý vị đã đăng ký trợ giúp thông qua cổng thông tin trực tuyến của tiểu bang hoặc một tổ chức cộng đồng.

 Tải xuống tờ liệt kê dữ kiện này  từ Trung tâm Luật pháp Oregon để tìm hiểu thêm về các biện pháp bảo vệ trục xuất.

Tìm trợ giúp pháp lý ở đâu

Những người thuê nhà cần tư vấn pháp lý có thể tìm được sự hỗ trợ từ các nguồn lực cộng đồng như  Trung tâm Luật Oregon (Oregon Law Center)Hội Người thuê nhà Cộng đồng (Community Alliance of Tenants)  hoặc Dịch vụ Trợ giúp Pháp lý của Oregon (Legal Aid Services of Oregon).

Tính hội đủ điều kiện để được hỗ trợ tiền thuê nhà ở Quân Multnomah

Nếu quý vị là cư dân Quận Multnomah và đang gặp khó khăn với việc trả tiền thuê nhà (hiện tại và quá hạn) do đại dịch, quý vị có thể đủ điều kiện để nhận hỗ trợ. Quý vị phải đáp ứng tất cả các tiêu chí dưới đây để đủ điều kiện:  

  1. Quý vị là một người thuê nhà sống ở Oregon và hiện đang nợ tiền nhà.
  2. Ít nhất một thành viên trong gia đình của quý vị có thể chứng minh đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến khả năng trả tiền thuê nhà hoặc tiền điện nước của họ.
  3. Thu nhập hộ gia đình hàng năm của quý vị bằng hoặc dưới 80% mức Thu nhập Trung bình Khu vực (Area Median Income, hoặc AMI) áp dụng cho quy mô hộ gia đình của quý vị. Sử dụng biểu đồ dưới đây để xác định liệu thu nhập của quý vị có đáp ứng tiêu chí này hay không.
Quy mô hộ gia đình 80% Thu nhập Trung bình Khu vực
1 $54,150
2 $61,900
3 $69,650
4 $77,350
5 $83,550
6 $89,750
7 $95,950
8 $102,150

Thông tin về các biện pháp bảo vệ trục xuất

Dự luật 891 của Thượng viện Oregon  bảo vệ những người thuê nhà đã nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà khỏi bị trục xuất vì không trả tiền thuê  nếu họ cung cấp tài liệu về đơn xin của họ cho chủ nhà. 

Chương trình Hỗ trợ Tiền thuê Khẩn cấp của Tiểu bang Oregon sẽ được đóng lại vào Thứ Hai, ngày 21 tháng 3. Những người thuê nhà ở Oregon mà đã nộp đơn xin hỗ trợ tiền thuê nhà trước khi chương trình đóng và cung cấp chứng từ cho chủ nhà của họ trước ngày 1 tháng 7 năm 2022, sẽ được bảo vệ bởi biện pháp bảo vệ "bến cảng an toàn" (“safe harbor”) này cho đến khi đơn xin của họ được xử lý, cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Biện pháp bảo vệ này cũng áp dụng cho những người thuê nhà đã nộp tchứng từ cho chủ nhà của họ và các biện pháp bảo vệ trước đó của họ hết hạn trong khi họ chờ đợi được cung cấp hỗ trợ.

Người thuê nhà có thể nhận được tài liệu chứng từ thích hợp từ nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiền thuê nhà mà họ đang làm việc cùng.

 Nếu quý vị có thêm thắc mắc về cách thức và thời điểm gửi bằng chứng về đơn xin của mình, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiền thuê nhà của quý vị hoặc  Trung tâm Luật Oregon (Oregon Law Center), Hội Người thuê nhà Cộng đồng (Community Alliance of Tenants)  hoặc Dịch vụ Trợ giúp Pháp lý của Oregon (Legal Aid Services of Oregon).

Xin lưu ý rằng các biện pháp bảo vệ người thuê nhà khác cũng có thể có sẵn tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của quý vị.  

Làm thế nào để hội đủ điều kiện cho các biện pháp bảo vệ trục xuất

Người thuê nhà có thể nhận được tài liệu chứng từ thích hợp từ nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiền thuê nhà mà họ đang làm việc cùng. Tài liệu đó phải được nộp cho chủ nhà trước ngày 1 tháng 7 năm 2022 để các biện pháp bảo vệ trục xuất có hiệu lực.

Nếu quý vị có thêm thắc mắc về cách thức và thời điểm nộp bằng chứng về đơn xin của mình, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ tiền thuê nhà của quý vị hoặc  Trung tâm Luật Oregon (Oregon Law Center)Hội Người thuê nhà Cộng đồng (Community Alliance of Tenants)  hoặc Dịch vụ Trợ giúp Pháp lý của Oregon (Legal Aid Services of Oregon).