Hom Lus Siv Pov Npav thiab Cov Chaw Qhia Kev Xaiv Tsa Muaj Ua Lus Hmoob / Hmong Language Voting and Elections Resources

Multnomah Khauj Tim Lub Chaw Hauj Lwm Kev Xaiv Tsa

Qhov Tseeb Yuav Tsum Tau Paub Txog Kev Pov Npav thiab Cov Kev Xaiv Tsa

Leej twg thiaj tuaj yeem sau tau npe pov npav nyob rau hauv Oregon?

Koj tuaj yeem sau tau npe pov npav yog tias koj nyob rau hauv (nyob ntawm) Oregon, koj yog pej xeem neeg ntawm Teb Chaws Mes Kas, thiab koj muaj yam tsawg kawg 16 xyoo. Koj yuav tau txais koj thawj daim ntawv pov npav uas yog xa raws kev xa ntawv tuaj thaum koj muaj hnub nyoog yam tsawg kawg 18 xyoo.

Koj tuaj yeem sau tau npe pov npav yog tias koj muaj kev ua txhaum nyob rau hauv koj li ntaub ntawv sau tseg thiab koj tau nyob koj lub txim tag lawm. Koj los kuj tuaj yeem sau tau npe pov npav yog tias koj tab tom ntsib teeb meem kev tsis muaj vaj tsev nyob los sis chaw nyob tsis ruaj khov. Koj tuaj yeem sau tau npe pov npav yog tias koj tsis muaj chaw nyob xa ntawv ruaj khov los sis chaw nyob ruaj khov. Hu rau Multnomah Khauj Tim Lub Chaw Hauj Lwm Kev Xaiv Tsa rau cov lus nug txog koj li kev muaj cai sau npe pov npav.

Kuv yuav sau npe pov npav li cas?

 • Sau npe pov npav hauv oos lais ntawm Tus Thawj Coj Tuav Ntaub Ntawv ntawm Xeev Oregon lub vev xaib oregonvotes.gov/register. Koj yuav tsum muaj daim ntawv tso cai tsav tsheb los sis daim npav qhia tus kheej ntawm Oregon thiaj sau tau npe hauv oos lais.
 • Sau npe pov npav los ntawm kev sau daim ntawv Daim Npav Sau Npe Neeg Pov Npav Ntawm Oregon. Koj yuav tau txais ib daim npav uas ua daim ntawv nyob ntawm Multnomah Khauj Tim Lub Chaw Ua Hauj Lwm Xaiv Tsa, koj lub tsev saib ntawv uas nce rau tsoom fwv, Oregon Chav Hauj Lwm Ntsig Txog Tsheb (Department of Motor Vehicles, DMV) lub chaw ua hauj lwm, los sis lub chaw ua hauj lwm xa ntawv.
 • Yog tias koj mus ntsib Oregon DMV thiab txais ib daim tshiab los sis hloov pauv daim ntawv tso cai tsav tsheb, daim npav tsav tsheb, los sis daim npav qhia tus kheej ces koj tuaj yeem sau tau npe pov npav yam uas tsis tas ua dab tsi ntxiv li lawm (Oregon txoj hauv kev Sau Npe Neeg Pov Npav Los Ntawm Ntawv Tsav Tsheb Yam Uas Nws Sau Nws). Koj tuaj yeem sau tau npe pov npav yam ua nws sau nws tab sis nws yuav tsis tshwm sim kiag tam sim ntawd.

Hu rau Multnomah Khauj Tim Lub Chaw Hauj Lwm Kev Xaiv Tsa rau cov lus nug los sis kev pab sau npe pov npav.

Kev pov npav los ntawm kev xa ntawv yuav ua hauj lwm li cas?

Txhua cov kev xaiv tsa nyob rau hauv Oregon yog khauj tim lub chaw ua hauj lwm kev xaiv tsa ua tus ua. Khauj tim lub chaw ua hauj lwm kev xaiv tsa yuav xa cov ntawv pov npav ncaj nraim mus rau cov neeg pov npav. Cov neeg pov npav yuav tau ua kom tiav lawv cov ntawv pov npav, thiab tag ntawd xa rov qab mus rau khauj tim lub chaw ua hauj lwm xaiv tsa los ntawm kev xa ntawv los sis coj mus tso rau lub Chaw Tso Ntawv Pov Npav Uas Raug Raws Cai. Koj tuaj yeem pov npav tau los ntawm kev xa ntawv nyob rau hauv Oregon raws li rau kauj ruam yooj yim xwb:

 1. Sau npe pov npav hauv oos lais, sau npe pov npav hauv daim ntawv, los sis los ntawm txoj hauv kev sau npe uas nws sau nws. Koj yuav tau txais ib Daim Npav Ceeb Toom Neeg Pov Npav nyob rau hauv kev xa ntawv. Daim npav qhia tias koj sau npe pov npav lawm. Koj los kuj tuaj yeem hu tau rau los sis mus ntsib tau Multnomah Khauj Tim Lub Chaw Ua Hauj Lwm Kev Xaiv Tsa kom paub.
 2. Plaub vij ua ntej txog qhov kev xaiv tsa koj yuav tau txais tus Neeg Pov Npav Daim Ntawv Tais xa raws kev xa ntawv tuaj. Tus Neeg Pov Npav Daim Ntawv Tais yog ib phau ntawv me-me uas Tus Thawj Coj Tuav Ntaub Ntawv ntawm Xeev Oregon thiab Multnomah Khauj Tim Lub Chaw Ua Hauj Lwm Kev Xaiv Tsa ua tuaj. Tus Neeg Pov Npav Daim Ntawv Tais muaj cov ntaub ntawv kev paub txog cov neeg thov rau kev xaiv tsa thiab qhov tau nqua thov hloov pauv cov kev cai lij choj. Cov no yog cov neeg thov rau kev xaiv tsa los sis cov kev cai lij choj hauv zej zog (nroog, khauj tim, thiab cheeb tsam), nyob rau qib xeev los sis qib thoob teb chaws (teb chaws). Neeg Pov Npav Daim Ntawv Tais muaj nyob rau hauv oos lais ntawm oregonvotes.gov.
 3. Ob vij ua ntej txog qhov kev xaiv tsa koj yuav tau txais koj daim ntawv pov npav nyob rau hauv oos lais. Yog tias koj tsis tau txais koj daim ntawv pov npav, hu rau Multnomah Khauj Tim Lub Chaw Ua Hauj Lwm Kev Xaiv Tsa kom tau txais ib daim tshiab.
 4. Pov npav los ntawm kev sau koj daim ntawv pov npav. Koj tuaj yeem thov tau kev pab kos cim rau koj daim ntawv pov npav los sis kev ua kom nkag siab tias kev pav npav ua hauj lwm li cas. Thaum koj txiav txim tias yuav pov npav li cas lawm, siv tus cwj mem xim xiav los sis xim dub los kos cim rau koj cov kev xaiv. Koj los kuj tuaj yeem tseg tau qee qhov koob. Koj tuaj yeem sau tau tus neeg thov rau kev xaiv tsa tej qhov kev sib tw twg. Yog tias koj ua yuam kev los sis ua koj daim ntawv pov npav poob lawm, hu rau Multnomah Khauj Tim Lub Chaw Ua Hauj Lwm Kev Xaiv Tsa txhawm rau thov ib daim tshiab.
 5. Muab koj daim ntawv pov npav tso rau hauv lub hnab ntim ntawv pov npav xa rov qab hauv kev xa ntawv uas them nqi ua ntej lawm. Koj yuav tsum kos npe rau lub hnab ntim ntawv pov npav xa rov qab koj li kev pov npav thiaj raug suav. Yog tias koj tsis tuaj yeem kos npe tau rau koj lub hnab ntim ntawv pov npav xa rov qab vim yog xiam oob qhab lawm, hu rau Multnomah Khauj Tim Lub Chaw Ua Hauj Lwm Kev Xaiv Tsa txhawm rau thov kev pab.
 6. Xa rov qab koj daim ntawv pov npav. Koj tuaj yeem xa tau koj daim ntawv pov npav uas siv lub hnab ntim ntawv pov npav xa rov qab nyob rau hauv kev xa ntawv uas tau them nqi lawm (tsis tas yuav ntaus cim) los sis koj tuaj yeem tso tau koj daim ntawv pov npav rau ntawm lub Chaw Tso Ntawv Pov Npav Uas Raug Raws Cai. Cov Chaw Tso Ntawv Pov Npav Uas Raug Raws Cai thoob plaws lub khauj tim yuav qhib 24 xuab moos, suav nrog Multnomah Khauj Tim txhua tej lub tsev saib ntawv tib si. Koj tuaj yeem xa tau koj daim ntawv pov npav rov qab los ntawm kev xa ntawv los sis coj mus tso rau Lub Chaw Tso Ntawv Pov Npav Uas Raug Raws Cai. Yog tias koj xa rov qab koj daim ntawv pov npav los ntawm kev xa ntawv ces nws yuav tsum raug ntaus lub cim kev xa ntawv nyob rau los sis ua ntej Hnub Xaiv Tsa. Cov ntawv pov npav uas raug xa rov qab mus rau lub Chaw Tso Ntawv Pov Npav Uas Raug Raws Cai yuav tsum tau xa uas tsis pub dhau 8:00 teev tsaus ntuj Hnub Xaiv Tsa.

Puas yog kuv yuav tau txais kev pab pov npav uas ua kuv hom lus uas nyiam hais?

Yog. Multnomah Khauj Tim Lub Chaw Ua Hauj Lwm Xaiv Tsa yuav muab tus kws txhais lus, pab dawb, rau txhua leej uas xav tau kev pab, rau tej kauj ruam kev pov npav twg, uas suav nrog:

 • Kev sau npe pov npav
 • Kev kos cim los sis kev nyeem daim ntawv pov npav
 • Kev hloov kho koj li chaw nyob, npe, phav kas moos, los sis lwm yam ntaub ntawv ntawm tus neeg pov npav
 • Kev ua kom nkag siab cov cai kev xaiv tsa thiab cov kauj ruam kev xaiv tsa
 • Lwm yam kev pab uas tau cuam tshuam rau kev xaiv tsa.

Qhov kev pab no yog muaj pub dawb tas li. Rau kev pab hu xov tooj, sau email, los sis mus ntsib lub chaw ua hauj lwm kev xaiv tsa. Muaj kev pab cuam txhais lus hauv xov tooj ua txhua hom lus thiab muaj cov neeg ua hauj lwm rau kev xaiv tsa uas hais tau ob hom lus (Lus Xab Pes Niv). Koj los kuj tuaj yeem hu tau rau Tus Kws Tuav Ntaub Ntawv Ntawm Xeev Oregon, Feem Hauj Lwm Kev Xaiv Tsa txhawm rau thov ib tus kws txhais lus.

Puas yog kuv tuaj yeem tau txais kev pab yog tias kuv muaj kev xiam oob qhab?

Yog. Multnomah Khauj Tim Lub Chaw Ua Hauj Lwm Kev Xaiv Tsa yuav muab cov kev pab uas tau cuam tshuam txog kev pov npav thiab kev xaiv tsa rau cov neeg pov npav uas muaj kev xiam oob qhab. Multnomah Khauj Tim Lub Chaw Ua Hauj Lwm Kev Xaiv Tsa tuaj yeem pab tau koj nyob rau ntawm koj tsev los sis nyob ntawm lub chaw ua hauj lwm kev xaiv tsa. Qhov kev pab no yog muaj pub dawb tas li. Hu xov tooj, sau email, los sis mus ntsib Multnomah Khauj Tim Lub Chaw Ua Hauj Lwm Kev Xaiv Tsa txhawm rau thov kev pab rau tej kauj ruam kev xaiv tsa twg, uas suav nrog:

 • Kev sau npe pov npav
 • Kev kos cim los sis kev nyeem daim ntawv pov npav
 • Kev hloov kho koj li chaw nyob, npe, phav kas moos, los sis lwm yam ntaub ntawv ntawm tus neeg pov npav.
 • Kev ua kom nkag siab cov cai kev xaiv tsa thiab cov kauj ruam kev xaiv tsa
 • Lwm yam kev pab uas tau cuam tshuam rau kev xaiv tsa.

Multnomah Khauj Tim Lub Chaw Ua Hauj Lwm Kev Xaiv Tsa xav kom koj pov npav tau yooj yim, yog ntiag tug thiab tsis tos lwm tus pab, nkag siab cov kauj ruam kev pov npav, nkag siab cov cai kev xaiv tsa, thiab paub tias tsim nyog thov kev pab los ntawm leej twg. Txhua tej tus neeg pov npav li kev pov npav yuav zoo tsis sib thooj. Thov txuas lus rau Multnomah Khauj Tim Lub Chaw Ua Hauj Lwm Kev Xaiv Tsa txhawm rau thov kev pab.

Multnomah Khauj Tim Lub Chaw Ua Hauj Lwm Kev Xaiv Tsa Li Chaw Nyob:

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Xov Tooj: 503-988-8683 Email: elections@multco.us

Vev Xaib: MultnomahVotes.gov

Thaum kuv muaj lus nug ntxiv kuv yuav nug leej twg?

Txuas lus rau Multnomah Khauj Tim Lub Chaw Ua Hauj Lwm Kev Xaiv Tsa:

Cov xuab moos qhib: hnub Monday - hnub Friday thaum 8:00 Teev Sawv Ntxov - 5:00 Teev Tsaus Ntuj. Hu nug txog cov xuab moos qhib txhab ntxiv uas ze qhov kev xaiv tsa.

Chaw Nyob: 1040 SE Morrison Street, Portland, OR 97214

Xov Tooj: 503-988-8683 | Fev: 503-988-3719 | Tus Xov Tooj Pab Cuam Cov Neeg Tsis Hnov Lus TTY: 1-800-735-2900

Email: elections@multco.us

Txuas Lus Rau Tus Kws Tuav Ntaub Ntawv Ntawm Xeev Oregon, Feem Hauj Lwm Kev Xaiv Tsa:

Xov Tooj: 1-866-673-8683 | Fev: 503-373-7414 | Tus Xov Tooj Pab Cuam Cov Neeg Tsis Hnov Lus TTY: 1-800-735-2900

Email: elections.sos@state.or.us