Ngày 9 tháng 11 năm 2022

Quý vị có thể xem bản phát hành này bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Somali và tiếng Ukraine. 

Người liên hệ: Tim Scott hoặc Eric Sample, 503-988-VOTE (8683)

Thứ Tư, ngày 9 tháng 11 năm 2022: Cử tri Quận Multnomah bỏ phiếu cho Cuộc Tổng Tuyển Cử diễn ra vào ngày 8 tháng 11 năm 2022 – chu kỳ bầu cử đầy đủ đầu tiên với Luật Dấu Bưu Điện mới.

Đối mặt với các chiến dịch thông tin không chính xác, thông tin sai lệch có chủ đích và thông tin nguy hại, cũng như những lo ngại trên toàn quốc đối với bảo mật cá nhân của nhân viên bầu cử, Quận Multnomah tiếp tục duy trì các cuộc bầu cử an toàn, minh bạch và chính xác.

PORTLAND, Ore. -- Tính đến 10 am Thứ Tư, ngày 9 tháng 11, số cử tri đi bỏ phiếu tại Quận Multnomah đã đạt 61.31%. Con số đó dự kiến sẽ tăng lên khi các lá phiếu tiếp tục được xử lý. 

Năm nay đánh dấu chu kỳ bầu cử đầy đủ đầu tiên, trong đó các lá phiếu được đánh dấu bưu điện vào hoặc trước Ngày Bầu Cử sẽ được kiểm đếm. Luật Dấu Bưu Điện đã mang lại sự linh hoạt hơn cho những cử tri gửi lá phiếu của họ qua đường bưu điện vào Ngày Bầu Cử, với điều kiện những lá phiếu đó được đóng dấu bưu điện vào Ngày Bầu Cử và gửi đến văn phòng bầu cử quận trong vòng bảy ngày. 

Trong khi Cuộc Tổng Tuyển Cử diễn ra vào ngày 8 tháng 11 năm 2022 chứng kiến số cử tri đi bỏ phiếu lác đác khi mới phát động, các lá phiếu gửi lại đã được thu nhận vào cuối tuần trước và vào Ngày Bầu Cử hôm Thứ Ba. Nhiều cử tri tiếp tục sử dụng các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức mà theo đó các lá phiếu cần được gửi lại chậm nhất vào 8 giờ tối Ngày Bầu Cử. Giữa các địa điểm bỏ phiếu và các lá phiếu gửi qua đường bưu điện, hơn 100,000 lá phiếu đã được nhận vào Ngày Bầu Cử.

Do Luật Dấu Bưu Điện mới, quy trình và thời gian bầu cử đã có một số thay đổi. Các phần tranh cử sát nút có thể không được quyết định ngay lập tức vì các lá phiếu gửi qua đường bưu điện được bầu đúng hạn vào hoặc trước Ngày Bầu Cử, được gửi đến trong vòng bảy ngày sau Ngày Bầu Cử vẫn sẽ được kiểm đếm. Quý vị có thể xem trực tuyến Lịch Trình Kết Quả Bầu Cử cho cuộc bầu cử này tại đây

Giám Đốc Bầu Cử Tim Scott cho biết: “Các nhân viên bầu cử vẫn làm việc vào buổi tối và tờ mờ sáng hôm sau để xử lý các lá phiếu như bình thường. Chúng tôi có tới 150 nhân viên bầu cử sẵn sàng chờ lệnh để tham gia đội ngũ nhân viên thường trực của chúng tôi để giúp phục vụ các cuộc bầu cử – nhiều người trong số đó là những nhân viên bầu cử tận tâm, đều đặn hàng năm, họ sẽ quay lại tham gia hỗ trợ trong cuộc bầu cử”.

Đối mặt với các chiến dịch thông tin không chính xác, thông tin sai lệch có chủ đích và thông tin nguy hại, cũng như những lo ngại trên toàn quốc đối với bảo mật cá nhân của nhân viên bầu cử, Ban Bầu Cử Quận Multnomah tiếp tục duy trì các cuộc bầu cử an toàn, minh bạch và chính xác. Ban Bầu Cử đã làm việc với Văn Phòng Bang Vụ Khanh Oregon để củng cố mức độ bảo mật trong hệ thống Bỏ Phiếu Qua Đường Bưu Điện của tiểu bang – một phương pháp bỏ phiếu tiên phong được các đảng đồng thuận ủng hộ gần hai thập kỷ trước – nhằm tiếp tục mang lại các cuộc bầu cử đáng tin cậy, thuận tiện và an toàn.  

Được Văn Phòng Bang Vụ Khanh lập ra, chiến dịch “Voting in Oregon Feels Good” đã nêu bật độ tin cậy và sự thuận tiện của hệ thống Bỏ Phiếu Qua Đường Bưu Điện và các tính năng bảo mật tích hợp trong hệ thống, cũng như lời nhắc về
Luật Dấu Bưu Điện mới. Chiến dịch bao gồm các video bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Quan Thoại, tiếng Quảng Đông, tiếng Việt và tiếng Somali.

Nhiều lớp bảo mật được tích hợp trong quy trình Bỏ Phiếu Qua Đường Bưu Điện. Các mã định danh duy nhất có trên tất cả phong bì gửi lại lá phiếu và chỉ có một lá phiếu được kiểm đếm cho mỗi cử tri. Chữ ký của cử tri trên mọi phong bì đựng lá phiếu sẽ được kiểm tra đối chiếu với chữ ký ghi danh của cử tri. Nếu không trùng khớp, cử tri sẽ được thông báo và họ có 21 ngày sau cuộc bầu cử để cung cấp chữ ký trùng khớp. 

Hệ thống kiểm đếm lá phiếu được bảo mật bên trong một căn phòng biệt lập. Đây là một hệ thống độc lập, không được kết nối Internet hoặc bất kỳ mạng nào khác. Dịch vụ Theo Dõi Lá Phiếu Bầu Cử của Quận Multnomah cũng cho phép cử tri xem lá phiếu của họ ở bước nào trong quá trình chấp nhận. Khoảng 26% cử tri đủ điều kiện đã đăng ký dịch vụ này, trong đó có hơn 5300 người đăng ký chỉ trong tháng 10. Dịch vụ Theo Dõi

Lá Phiếu Bầu Cử được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ. Cử tri có thể đăng ký trước khi diễn ra cuộc bầu cử tiếp theo tại multnomah.ballottrax.net.

Tôn Vinh Nhân Viên Bầu Cử

Để ghi nhận tầm quan trọng to lớn và công việc của các nhân viên và quản trị viên bầu cử của Quận Multnomah, Hội Đồng Ủy Viên Quận đã tuyên bố Thứ Hai, ngày 7 tháng 11 năm 2022 là Election Hero Day. Tuyên bố đã nêu bật tính chuyên nghiệp, sự tận tâm, tính chính trực và sự chú ý cẩn thận đến từng chi tiết mà các nhân viên bầu cử thể hiện trong mỗi cuộc bầu cử.

Mỗi nhân viên bầu cử đã tuyên thệ tại Quận Multnomah đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các cuộc bầu cử chính xác, dễ tiếp cận và an toàn cho các cử tri của Quận Multnomah. Trách nhiệm của nhân viên bầu cử bao gồm thu thập lá phiếu tại các địa điểm bỏ phiếu, chạy lá phiếu qua máy phân loại tốc độ cao, mở phong bì đựng lá phiếu, cung cấp dịch vụ cử tri trực tiếp ở Portland và Gresham, trả lời hàng nghìn cuộc điện thoại và vô số những nhiệm vụ phụ khác. 

Chúng tôi rất cảm ơn sự phục vụ của họ.

Kiểm Phiếu Các Cuộc Bầu Cử Ở Địa Phương!

Các cuộc bầu cử ở địa phương có ý nghĩa rất quan trọng và đóng vai trò then chốt trong việc đưa ra quyết định định hình tương lai của cộng đồng chúng ta. Xin cảm ơn hàng trăm nghìn cử tri ở Quận Multnomah đã tham gia bỏ phiếu và đảm bảo rằng tiếng nói của họ được lắng nghe.

Kết Quả Bầu Cử Chính Thức Cuối Cùng Được Công Bố Vào Ngày 5 Tháng 12 Năm 2022

Kết quả bầu cử chính thức cuối cùng sẽ được chứng nhận chậm nhất vào ngày 5 tháng 12 năm 2022. Cuộc bầu cử dự kiến tiếp theo ở Quận Multnomah là Cuộc Bầu Cử Đặc Khu diễn ra vào tháng 5 năm 2023. 

Thông Tin Liên Hệ của Ban Bầu Cử Quận Multnomah

Văn phòng chính:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah
1040 SE Morrison St., Portland, OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Đóng cửa đến tháng 5 năm 2023 cho cuộc bầu cử tiếp theo!