May 15, 2021

Thứ Bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021

Các Điểm Bỏ Phiếu Bầu Cử Quận Multnomah Sẽ Mở Cửa Hôm Nay, Thứ Bảy, ngày 15 tháng 5, 10 giờ sáng - 2 giờ chiều

Hãy Lên Kế Hoạch BỎ PHIẾU Cuối Tuần này!

Ban Bầu Cử Quận Multnomah sẽ mở cửa cả hai điểm phục vụ bỏ phiếu — Trung Tâm Bỏ Phiếu Nhanh tại Gresham và Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah Đông Nam Portland — Thứ Bảy tuần này, ngày 15 tháng 5 từ 10 giờ sáng - 2 giờ chiều. Giờ mở cửa lâu hơn và giờ mở cửa vào Thứ Bảy tại cả hai điểm SE Portland và Gresham là:

  • Thứ Bảy, ngày 15 tháng 5: 10 giờ sáng - 2 giờ chiều
  • Thứ Hai, ngày 17 tháng 5: 8 giờ sáng - 7 giờ tối
  • Thứ Ba, NGÀY BẦU CỬ, ngày 18 tháng 5: 7 giờ sáng - 8 giờ tối

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy tại Quận Multnomah có địa chỉ tại 1040 SE Morrison Street ở SE Portland. Trung Tâm Bỏ Phiếu Nhanh nằm bên trong Tòa Nhà Phía Đông của Quận Multnomah tại địa chỉ 600 NE 8th Street ở Gresham.

Ban Bầu Cử Quận Multnomah cung cấp dịch vụ hỗ trợ các cử tri khuyết tật tại Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy, Quận Multnomah, Trung Tâm Bỏ Phiếu Nhanh Gresham, hoặc tại nhà cử tri hay cơ sở nơi cử tri sinh sống. Ban bầu cử sẽ tuân thủ mọi khuyến cáo về an toàn do tiểu bang và Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) đưa ra, bao gồm việc đeo khẩu trang che mặt và những chỉ dẫn về việc giữ khoảng cách vật lý. Việc đeo khẩu trang khi đến hai địa điểm phục vụ cử tri của chúng tôi là bắt buộc. Nhiều dịch vụ cử tri cũng có thể được hoàn thành trực tuyến.

Ban Bầu Cử Quận Multnomah cung cấp dịch vụ phiên dịch miễn phí cho bất kỳ người nào cần được giúp đỡ bỏ phiếu bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Thông tin khác về việc bỏ phiếu và bầu cử bằng chín ngôn ngữ hiện có sẵn trực tuyến tại multco.us/VEOLang.

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi 503-988-VOTE (8683).

Đếm Ngược đến Ngày Bầu Cử 18 Tháng 5

  • Ngày Bầu Cử - Chúng tôi phải nhận được các lá phiếu bầu cử trước 8 giờ tối ngày 18 tháng 5 năm 2021
  • Kết quả bầu cử cuối cùng được chứng nhận cho các đặc khu -
    Ngày 7 tháng 6 năm 2021

Văn phòng chính:

Tòa Nhà Bầu Cử Duniway-Lovejoy Quận Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Địa điểm tại Gresham:

Mở cửa từ ngày 3 - 18 tháng 5 năm 2021

Trung Tâm Bỏ Phiếu Cấp Tốc tại Tòa Nhà Phía Đông Quận Multnomah

600 NE 8th Street, Gresham OR 97030

Điện thoại: 503-988-VOTE (8683)

Email: elections@multco.us

Trang mạng: www.mcelections.org