Nộp đơn xin tham gia Ủy Ban Xét Duyệt Hiến Chương Quận Multnomah

Quý vị có quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng tại địa phương chúng ta không? Quý vị có muốn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng chính quyền địa phương đang đáp ứng các nhu cầu hiện tại của cộng đồng? Quý vị có muốn hợp tác với những người khác để xác định các mục tiêu chung và thúc đẩy sự bình đẳng không? Nếu có, vui lòng nộp đơn xin tham gia Ủy Ban Xét Duyệt Hiến Chương của Quận.

Cứ sáu năm một lần, Ủy Ban Xét Duyệt Hiến Chương sẽ họp để nghiên cứu Hiến Chương của Quận Multnomah và, nếu được ủy ban chọn, người dân của Quận Multnomah sẽ được gửi bản tu chính của hiến chương.

Hiến chương là phiên bản địa phương của hiến pháp, về cơ bản, hiến chương tạo ra cơ cấu của chính quyền Quận Multnomah. Hiến chương giải quyết các vấn đề bao gồm quyền hạn của chính quyền quận, trách nhiệm của Chủ Tịch Quận và các ủy viên, và các cuộc bầu cử lãnh đạo quận.

Cam Kết Thời Gian

Ủy Ban Xét Duyệt Hiến Chương dự kiến sẽ họp mỗi tháng một lần và tổ chức các cuộc họp bổ sung nếu cần. Các thành viên Ủy Ban cũng sẽ tham dự các cuộc họp của tiểu ban cũng như xem xét tài liệu, tiến hành nghiên cứu và giúp soạn thảo các khuyến nghị ngoài các cuộc họp.

Các thành viên Ủy Ban có thể chọn nhận một khoản phụ cấp để giúp bù đắp các chi phí tham gia, chẳng hạn như phương tiện đi lại và chăm sóc trẻ.

Mốc Thời Gian

Các thành viên Ủy Ban sẽ được chọn vào giữa tháng 8 năm 2021.

Ủy Ban Xét Duyệt Hiến Chương tiếp theo sẽ bắt đầu họp vào tháng 9 năm 2021 và tổng kết công việc chậm nhất vào tháng 8 năm 2022.

Tính Đủ Điều Kiện & Lựa Chọn Thành Viên

Chỉ những cư dân của Quận Multnomah mới đủ điều kiện để phục vụ tại Ủy Ban Xét Duyệt Hiến Chương.

Các thành viên Ủy Ban Xét Duyệt Hiến Chương sẽ được bổ nhiệm bởi các thượng nghị sĩ tiểu bang và các nhà lập pháp tiểu bang, những người đại diện cho các khu trong Quận Multnomah.

Cách Nộp Đơn

Tải xuống đơn đăng ký bản giấy của chúng tôi và gửi email đơn đăng ký đã hoàn thành tới community.involvement@multco.us hoặc gửi qua đường bưu điện tới: Office of Community Involvement, 501 SE Hawthorne Blvd. Suite 192, Portland, OR 97214.

Nộp đơn xin tham gia Ủy Ban Xét Duyệt Hiến Chương Quận Multnomah

Đơn đăng ký phải nhận được chậm nhất vào ngày 10 tháng 3 năm 2021 lúc 5:00 tối. Nếu quý vị gửi đơn đăng ký qua đường bưu điện Hoa Kỳ, vui lòng gửi trước ít nhất một tuần để đảm bảo rằng văn phòng của chúng tôi nhận được trước thời hạn.

Nếu quý vị cần hỗ trợ hay sắp xếp đặc biệt để hoàn thành đơn đăng ký của mình, quý vị có thể gọi cho Văn Phòng Gắn Kết Cộng Đồng theo số 503-988-3450 hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ community.involvement@multco.us.