ការបោះឆ្នោតជាភាសាខ្មែរ និងធនធាននានាសម្រាប់ការបោះឆ្នោត / Khmer Language Voting and Elections Resources

ការបោះឆ្នោតនៅខោនធី Multnomah

ព័ត៌មានដែលត្រូវដឹងអំពីការបោះឆ្នោត

តើនរណាដែលអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Oregon បាន?

អ្នកអាចចុះឈ្នោះបោះឆ្នោតបាន ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុង (ពលរដ្ឋ) រដ្ឋ Oregon, អ្នកជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយអ្នកមានអាយុយ៉ាងតិច 16 ឆ្នាំ។ អ្នកនឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតដំបូងរបស់អ្នកនៅក្នុងសំបុត្រ នៅពេលដែលអ្នកមានអាយុយ៉ាងតិច 18 ឆ្នាំ។

អ្នកអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាន ប្រសិនបើអ្នកមានបទឧក្រិដ្ឋនៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់អ្នក និងបានបញ្ចប់ការអនុវត្តទោសរបស់អ្នករួច។ អ្នកក៏អាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងជួបប្រទះភាពគ្មានផ្ទះសម្បែង ឬភាពគ្មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងផ្ទះ។ អ្នកអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបាន ប្រសិនបើអ្នកមិនមានអាសយដ្ឋានផ្ញើសំបុត្រ ឬលំនៅឋានពិតប្រាកដ។ សូមទូរសព្ទទៅការបោះឆ្នោតនៅខោនធី Multnomah ដើម្បីសួរសំណួរអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។

តើខ្ញុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយរបៀបណា?

 • ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមអ៊ីនធឺណិត នៅលើគេហទំព័ររបស់រដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋ Oregon oregonvotes.gov/register អ្នកត្រូវតែមានបណ្ណបើកបរ ឬអត្តសញ្ញាណបណ្ណដើម្បីចុះឈ្មោះតាមអ៊ីនធឺណិត។
 • ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមរយៈការបំពេញក្រដាសមួយសន្លឹក បណ្ណចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋ Oregon អ្នកអាចទទួលបានបណ្ណក្រដាសមួយសន្លឹកនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅខោនធី Multnomah, បណ្ណាល័យសាធារណៈរបស់អ្នក ការិយាល័យនាយកដ្ឋានយានជំនិះ (Department of Motor Vehicles, DMV) រដ្ឋ Oregon ឬការិយាល័យប្រៃសណីយ៍។
 • ប្រសិនបើអ្នកចូលទៅកាន់ DMV រដ្ឋ Oregon ហើយទទួលបានបណ្ណបើកបរថ្មីឬបណ្ណប្ដូរថ្មី បណ្ណអនុញ្ញាតឱ្យបើកបរ ឬអត្តសញ្ញាណបណ្ណ អ្នកអាចនឹងត្រូវបានគេចុះឈ្មោះឱ្យបោះឆ្នោតដោយមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតទេ (វិធីសាស្ត្រចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដោយបណ្ណបើកបរយានយន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់រដ្ឋ Oregon) អ្នកអាចនឹងត្រូវបានគេចុះឈ្មោះឱ្យបោះឆ្នោតដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប៉ុន្តែវានឹងមិនកើតឡើងភ្លាមៗនោះទេ។

សូមទូរសព្ទទៅការបោះឆ្នោតនៅខោនធី Multnomah ដើម្បីសួរសំណួរ ឬរកជំនួយចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។

តើការបោះឆ្នោតដោយសំបុត្រដំណើរការដោយរបៀបណា?

រាល់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់នៅរដ្ឋ Oregon ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការិយាល័យបោះឆ្នោតខោនធី។ ការិយាល័យបោះឆ្នោតខោនធីផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោត។ អ្នកបោះឆ្នោតបំពេញសន្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្លួន រួចហើយប្រគល់សន្លឹកឆ្នោតត្រឡប់ទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតតាមរយៈសំបុត្រ ឬទៅទីតាំងទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោតផ្លូវការ។ អ្នកអាចបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រនៅក្នុងរដ្ឋ Oregon ជាប្រាំមួយដំណាក់កាល៖

 1. ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមអ៊ីនធឺណិត តាមក្រដាស ឬតាមរយៈវិធីសាស្ត្រចុះឈ្មោះដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ អ្នកនឹងទទួលបានបណ្ណជូនដំណឹងអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសំបុត្រ។ បណ្ណនេះនឹងបញ្ជាក់ថាអ្នកត្រូវបានគេចុះឈ្មោះឱ្យបោះឆ្នោត។ អ្នកក៏អាចទូរសព្ទ ឬចូលទៅកាន់ការបោះឆ្នោតនៅខោនធី Multnomah ផងដែរ ដើម្បីស្វែងយល់។
 2. បួនសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោត អ្នកនឹងទទួលបានសៀវភៅអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសំបុត្រមួយ។ សៀវភៅអ្នកបោះឆ្នោត គឺជាសៀវភៅតូចមួយដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋលេខាធិការរដ្ឋ Oregon និងការបោះឆ្នោតនៅខោនធី Multnomah សៀវភៅអ្នកបោះឆ្នោតមានព័ត៌មានអំពីបេក្ខជន និងការកែប្រែដែលបានស្នើឡើងចំពោះច្បាប់នានា។ ការកែប្រែទាំងនោះអាចជាបេក្ខជន ឬច្បាប់នានាក្នុងមូលដ្ឋាន (ទីក្រុង ខោនធី និងស្រុក) នៅថ្នាក់រដ្ឋ ឬថ្នាក់ជាតិ (ប្រទេស) សៀវភៅអ្នកបោះឆ្នោតអាចរកបាននៅលើអ៊ីនធឺណិត តាមរយៈគេហទំព័រ oregonvotes.gov
 3. ពីរសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោត អ្នកនឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកនៅក្នុងសំបុត្រ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកទេ សូមទូរសព្ទទៅការបោះឆ្នោតនៅខោនធី Multnomah ដើម្បីទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតថ្មី។
 4. បោះឆ្នោតដោយការបំពេញសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នក។ អ្នកអាចស្នើសុំជំនួយក្នុងការគូសសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នក ឬស្វែងយល់ថាតើការបោះឆ្នោតដំណើរការទៅដោយរបៀបណា។ នៅពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តពីរបៀបបោះឆ្នោតហើយ សូមប្រើប៊ិចពណ៌ខៀវ ឬពណ៌ខ្មៅ ដើម្បីគូសជម្រើសរបស់អ្នក។ អ្នកក៏អាចទុកអ្វីមួយឱ្យនៅទំនេរផងដែរ។ អ្នកអាចសរសេរឈ្មោះបេក្ខជនចូលសម្រាប់រាល់ការប្រកួតប្រជែង។ ប្រសិនបើអ្នកមានកំហុស ឬធ្វើឱ្យបាត់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នក សូមទូរសព្ទទៅការបោះឆ្នោតនៅខោនធី Multnomah ដើម្បីទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតថ្មី។
 5. សូមដាក់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកទៅក្នុងស្រោមសំបុត្រសន្លឹកឆ្នោតប្រគល់ត្រឡប់មកវិញដែលបានបង់ថ្លៃប្រៃសណីយ៍ជាមុនរួចហើយ។ អ្នកត្រូវតែ ចុះហត្ថលេខាលើស្រោមសំបុត្រសន្លឹកឆ្នោតប្រគល់ត្រឡប់មកវិញ ដើម្បីឱ្យសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកយកជាការបាន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចចុះហត្ថលេខាលើស្រោមសំបុត្រសន្លឹកឆ្នោតប្រគល់ត្រឡប់មកវិញបានដោយសារតែពិការភាព សូមទូរសព្ទទៅកាន់ការិយាល័យការបោះឆ្នោតនៅខោនធី Multnomah ដើម្បីរកជំនួយ។
 6. ប្រគល់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកត្រឡប់មកវិញ។ អ្នកអាចផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកដោយប្រើស្រោមសំបុត្រសន្លឹកឆ្នោតប្រគល់ត្រឡប់មកវិញដែលបានបង់ថ្លៃប្រៃសណីយ៍រួច (មិនត្រូវការត្រា) ឬអ្នកអាចទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកនៅទីតាំងទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោតផ្លូវការ មានទីតាំងទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោតផ្លូវការ 24 ម៉ោងជាច្រើន នៅទូទាំងខោនធី រួមមានទាំងនៅទីតាំងបណ្ណាល័យខោនធី Multnomah ផងដែរ។ អ្នកអាចប្រគល់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកត្រឡប់មកវិញតាមរយៈសំបុត្រ ឬទៅកាន់ទីតាំងទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោតផ្លូវការ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រគល់សន្លឹកឆ្នោតរបស់អ្នកត្រឡប់ទៅវិញតាមរយៈសំបុត្រ សន្លឹកឆ្នោតត្រូវតែមានបោះត្រាប្រៃសណីយ៍នៅថ្ងៃ ឬមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត។ សន្លឹកឆ្នោតដែលត្រូវប្រគល់ត្រឡប់ទៅកាន់ទីតាំងទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោតផ្លូវការ ត្រូវតែប្រគល់ត្រឡប់ទៅវិញត្រឹមម៉ោង 8:00 យប់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត។

តើខ្ញុំអាចទទួលបានជំនួយក្នុងការបោះឆ្នោតជាភាសាដែលខ្ញុំចង់បានទេ?

បាន។ ការបោះឆ្នោតនៅខោនធី Multnomah ផ្ដល់ជូនអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ម្នាក់ ដោយមិនគិតថ្លៃ ដល់អ្នករាល់គ្នាដែលត្រូវការជំនួយសម្រាប់រាល់ដំណាក់កាលនៅក្នុងការបោះឆ្នោត រួមមាន៖

 • ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
 • ការគូស ឬការអានសន្លឹកឆ្នោត
 • ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាសយដ្ឋាន ឈ្មោះ គណបក្សនយោបាយ ឬព័ត៌មានស្ដីពីអ្នកបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតរបស់អ្នក
 • ការស្វែងយល់អំពីវិធាន និងដំណាក់កាលនានានៅក្នុងការបោះឆ្នោត
 • រាល់ជំនួយផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោត។

ជំនួយនេះជានិច្ចជាកាលមិនគិតថ្លៃទេ។ ដើម្បីទទួលបានជំនួយ សូមទូរសព្ទ អ៊ីមែល ឬចូលទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោត។ ការបកប្រែផ្ទាល់មាត់តាមទូរសព្ទអាចរកបានគ្រប់ភាសា និងមានអ្នកបម្រើការនៅកន្លែងបោះឆ្នោតចេះពីរភាសា (ភាសាអេស្ប៉ាញ) អ្នកក៏អាចទូរសព្ទទៅរដ្ឋលេខាធិការ នៃអង្គភាពបោះឆ្នោតរដ្ឋ Oregon ដើម្បីស្នើសុំអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ម្នាក់ផងដែរ។

តើខ្ញុំអាចទទួលបានជំនួយក្នុងការបោះឆ្នោតទេ ប្រសិនបើខ្ញុំមានពិការភាព?

បាន។ ការបោះឆ្នោតនៅខោនធី Multnomah ផ្ដល់ជូនជំនួយក្នុងការបោះឆ្នោត និងពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនានាដែលមានពិការភាព។ ការបោះឆ្នោតនៅខោនធី Multnomah អាចជួយអ្នកនៅគេហដ្ឋានរបស់អ្នក ឬនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោត។ ជំនួយនេះគឺតែងតែមិនគិតថ្លៃ។ សូមទូរសព្ទ អ៊ីមែល ឬចូលទៅកាន់ការបោះឆ្នោតនៅខោនធី Multnomah ដើម្បីទទួលបានជំនួយនៅរាល់ដំណាក់កាលក្នុងការបោះឆ្នោត រួមមាន៖

 • ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
 • ការគូស ឬការអានសន្លឹកឆ្នោត
 • ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាសយដ្ឋាន ឈ្មោះ គណបក្សនយោបាយ ឬព័ត៌មានស្ដីពីអ្នកបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតរបស់អ្នក
 • ការស្វែងយល់អំពីវិធាន និងដំណាក់កាលនានានៅក្នុងការបោះឆ្នោត
 • រាល់ជំនួយផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោត។

ការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅខោនធី Multnomah ចង់ឱ្យអ្នកអាចបោះឆ្នោតដោយមានលក្ខណៈងាយស្រួល មានលក្ខណៈឯកជន និងដោយឯករាជ្យ យល់ពីដំណាក់កាលក្នុងការបោះឆ្នោត យល់ពីវិធានស្ដីពីការបោះឆ្នោត និងដឹងថាត្រូវសួរនរណាដើម្បីទទួលបានជំនួយ។ ស្ថានភាពរបស់អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ៗគឺខុសគ្នា។ សូមទំនាក់ទំនងការបោះឆ្នោតនៅខោនធី Multnomah ដើម្បីទទួលបានជំនួយ។

អាសយដ្ឋានការបោះឆ្នោតនៅខោនធី Multnomah

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

ទូរសព្ទ៖ 503-988-8683 អ៊ីមែល៖ elections@multco.us

គេហទំព័រ៖ MultnomahVotes.gov

តើខ្ញុំសួរនរណានៅពេលដែលខ្ញុំមានសំណួរច្រើនទៀត?

សូមទំនាក់ទំនងការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅខោនធី Multnomah

ម៉ោង៖ ចន្ទ - សុក្រ ពីម៉ោង 8:00 ព្រឹក - 5:00 រសៀល។ សូមទូរសព្ទសួរនាំអំពីម៉ោងបើកបន្ថែមពេលជិតដល់ការបោះឆ្នោត។

អាសយដ្ឋាន៖ 1040 SE Morrison Street, Portland, OR 97214

ទូរសព្ទ៖ 503-988-8683 | ទូរសារ៖ 503-988-3719 | ការភ្ជាប់ទូរសព្ទសម្រាប់ជនពិការ៖ 1-800-735-2900

អ៊ីមែល៖ elections@multco.us

សូមទំនាក់ទំនងរដ្ឋលេខាធិការ អង្គភាពបោះឆ្នោតរដ្ឋ Oregon

ទូរសព្ទ៖ 1-866-673-8683 | ទូរសារ៖ 503-373-7414 | ការភ្ជាប់ទូរសព្ទសម្រាប់ជនពិការ៖ 1-800-735-2900

អ៊ីមែល៖ elections.sos@state.or.us