Thông Tin về Bầu Cử và Các Cuộc Bầu Cử bằng Tiếng Việt / Vietnamese Language Voting and Elections Resources

Những Điều Cần Biết về Bầu Cử và Các Cuộc Tuyển Cử

Ban Bầu Cử Quận Multnomah (Multnomah County Elections)

Ai có thể ghi danh bầu cử tại Oregon?

Quý vị có thể ghi danh bầu cử nếu quý vị sống ở (là cư dân của) Oregon, quý vị là công dân của Hoa Kỳ và quý vị từ 16 tuổi trở lên. Quý vị sẽ nhận được lá phiếu bầu cử đầu tiên của mình qua thư khi quý vị đủ 18 tuổi trở lên.

Quý vị có thể ghi danh bầu cử nếu quý vị có một trọng tội trong hồ sơ và đã hoàn thành chấp hành xong bản án. Quý vị cũng có thể ghi danh bầu cử nếu quý vị đang trong tình trạng vô gia cư hoặc không có chỗ ở ổn định. Quý vị có thể ghi danh bầu cử nếu quý vị không có địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ thường trú. Hãy gọi cho Ban Bầu cử Quận Multnomah nếu quý vị có câu hỏi về tiêu chuẩn ghi danh bầu cử của quý vị.

Làm thế nào để ghi danh bầu cử?

 • Ghi danh bỏ phiếu trực tuyến tại trang trực tuyến của Tổng Thư ký Tiểu bang oregonvotes.gov/register. Quý vị phải có giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước ID hợp lệ của Oregon để ghi danh trực tuyến.
 • Ghi danh bầu cử bằng cách điền vào đơn Thẻ Ghi danh Cử Tri Oregon. Quý vị có thể nhận thẻ ghi danh tại văn phòng Bầu cử Quận Multnomah, thư viện công của quý vị, văn phòng Ban Quản lý Người lái xe và Phương tiện cơ giới (DMV) Oregon hoặc bưu điện.
 • Nếu quý vị đến DMV Oregon và nhận giấy phép lái xe, giấy phép lái xe, hoặc thẻ căn cước ID mới hoặc thay thế, quý vị có thể được ghi danh bầu cử mà không cần làm gì thêm (phương pháp Ghi danh Cử tri Tự động ở Oregon). Quý vị có thể được ghi danh bầu cử tự động nhưng việc đó sẽ không diễn ra ngay lập tức.

Hãy gọi cho Ban Bầu cử Quận Multnomah nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ ghi danh bầu cử.

Việc bầu cử qua thư được tiến hành như thế nào?

Tất cả các cuộc bầu cử ở Oregon đều do văn phòng bầu cử của quận thực hiện. Văn phòng bầu cử quận gửi các lá phiếu bầu cử qua thư trực tiếp đến các cử tri. Cử tri điền đầy đủ lá phiếu của mình và gửi lại văn phòng bầu cử quận qua thư hoặc gửi đến một Địa điểm Bỏ phiếu Chính thức. Quý vị có thể bầu cử qua thư ở Oregon theo sáu bước đơn giản như sau:

 1. Ghi danh bầu cử trực tuyến, trên giấy hoặc bằng cách ghi danh tự động. Quý vị sẽ nhận được Thẻ Thông báo Cử tri qua thư. Thẻ này sẽ xác nhận nếu quý vị đã ghi danh bầu cử. Quý vị cũng có thể gọi điện hoặc đến Ban Bầu cử Quận Multnomah để tìm hiểu thêm.
 2. Bốn tuần trước mỗi cuộc bầu cử, quý vị sẽ nhận được Tập Thông tin cho Cử tri qua thư.  Tập Thông tin cho Cử tri là quyển sách nhỏ do Tổng Thư ký Tiểu bang Oregon và Ban Bầu cử Quận Multnomah soạn thảo. Tập Thông tin cho Cử tri bao gồm thông tin về các ứng cử viên và những thay đổi luật pháp được đề xuất. Đây có thể là các ứng cử viên hoặc luật pháp ở địa phương (thành phố, quận và huyện), ở cấp tiểu bang hoặc cấp quốc gia (toàn quốc). Tập Thông tin cho Cử tri có sẵn trên trang trực tuyến oregonvotes.gov.
 3. Hai tuần trước cuộc bầu cử, quý vị sẽ nhận được lá phiếu của mình qua thư. Nếu quý vị không nhận được lá phiếu của mình, hãy gọi cho Ban Bầu cử Quận Multnomah để nhận được lá phiếu mới.
 4. Bầu cử bằng cách điền vào lá phiếu của quý vị. Quý vị có thể yêu cầu trợ giúp về việc đánh dấu lá phiếu của mình hoặc tìm hiểu cách bầu cử được thực hiện như thế nào. Khi quý vị đã quyết định bầu chọn như thế nào, hãy sử dụng bút mực xanh hoặc đen để đánh dấu các lựa chọn của mình. Quý vị cũng có thể để trống nội dung nào đó. Quý vị có thể viết thêm tên của một ứng cử viên cho bất kỳ phần tranh cử nào. Nếu quý vị nhầm lẫn hoặc làm mất lá phiếu của mình, hãy gọi cho Ban Bầu cử Quận Multnomah để yêu cầu một lá phiếu mới.
 5. Đặt phiếu bầu của quý vị vào phong bì gửi lại lá phiếu đã được trả bưu phí. Quý vị phải ký vào phong bì gửi lại phiếu bầu để phiếu bầu của quý vị được tính đếm. Nếu quý vị không thể ký vào phong bì gửi lại phiếu bầu của mình vì khuyết tật, hãy gọi đến Ban Bầu cử Quận Multnomah để được trợ giúp.
 6. Gửi lại phiếu bầu của quý vị. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu của mình qua thư bằng cách sử dụng phong bì gửi lại phiếu bầu đã được trả bưu phí (không yêu cầu tem thư) hoặc quý vị có thể gửi phiếu bầu của mình đến một Địa diểm Bỏ phiếu Chính thức. Có các Địa điểm Bỏ phiếu Chính thức 24 giờ trên toàn quận, bao gồm cả tại mỗi địa điểm của Thư viện Quận Multnomah. Quý vị có thể gửi lại phiếu bầu qua thư hoặc gửi đến các Địa điểm Bỏ phiếu Chính thức. Nếu quý vị gửi lại lá phiếu của mình qua đường bưu điện, lá phiếu đó phải được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước Ngày Bầu cử. Phiếu bầu được gửi lại tại Địa điểm Bỏ phiếu Chính thức phải được gửi muộn nhất trước 8 giờ tối Ngày Bầu cử.

Tôi có thể được hỗ trợ bầu cử bằng ngôn ngữ ưu tiên của tôi không?

Vâng. Ban Bầu cử Quận Multnomah cung cấp dịch vụ phiên dịch miễn phí cho bất kỳ ai cần được hỗ trợ trong bất kỳ bước nào của quy trình bầu cử, bao gồm:

 • Ghi danh bầu cử
 • Đánh dấu hoặc đọc lá phiếu bầu cử
 • Cập nhật địa chỉ, tên, đảng chính trị của quý vị hoặc các thông tin khác của cử tri
 • Hiểu các quy tắc và các bước trong việc bầu cử
 • Các hỗ trợ khác liên quan đến cuộc bầu cử.

Dịch vụ hỗ trợ này luôn miễn phí. Để được hỗ trợ, hãy gọi điện, gửi email hoặc đến trực tiếp văn phòng bầu cử. Có dịch vụ thông dịch qua điện thoại ở bất kỳ ngôn ngữ nào và có nhân viên bầu cử song ngữ (tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt). Quý vị có thể gọi cho Tổng Thư ký Tiểu bang Oregon, Ban Bầu cử để yêu cầu thông dịch viên.

Tôi có thể được hỗ trợ bầu cử nếu tôi khuyết tật không?

Vâng. Ban Bầu cử Quận Multnomah cung cấp hỗ trợ liên quan đến bầu cử và các cuộc tuyển cử cho các cử tri khuyết tật.  Ban Bầu Cử Quận Multnomah có thể hỗ trợ quý vị tại nhà quý vị hoặc tại văn phòng bầu cử. Dịch vụ hỗ trợ này luôn miễn phí. Hãy gọi điện, gửi email hoặc đến trực tiếp Ban Bầu cử Quận Multnomah để được hỗ trợ ở bất kỳ bước nào trong quy trình bầu cử, bao gồm:

 • Ghi danh bầu cử
 • Đánh dấu hoặc đọc lá phiếu bầu cử
 • Cập nhật địa chỉ, tên, đảng chính trị của quý vị hoặc các thông tin khác của cử tri
 • Hiểu các quy tắc và các bước trong bầu cử
 • Các hỗ trợ khác liên quan đến cuộc bầu cử.

Ban Bầu cử Quận Multnomah mong muốn quý vị có thể bầu cử dễ dàng, riêng tư và độc lập, hiểu rõ các bước trong quy trình bầu cử cũng như các quy tắc bầu cử và biết đối tượng để yêu cầu sự hỗ trợ. Mỗi cử tri đều có tình huống riêng. Vui lòng liên lạc với Ban Bầu cử Quận Multnomah để được hỗ trợ.

Địa chỉ Ban Bầu cử Quận Multnomah:

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Điện thoại: 503-988-8683 Email: elections@multco.us

Trang chủ: MultnomahVotes.gov

Tôi cần hỏi ai khi tôi có thêm câu hỏi?

Liên lạc với Ban Bầu cử Quận Multnomah:

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 5 giờ chiều. Hãy gọi để biết thêm về thêm giờ mở cửa khi gần đến cuộc bầu cử.

Địa chỉ: 1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Điện thoại: 503-988-8683 | Fax: 503-988-3719 | Dịch Vụ Tiếp Âm TTY: 1-800-735-2900

Email: elections@multco.us

Liên hệ với Tổng Thư Ký Tiểu Bang Oregon, Ban Bầu Cử:

Điện thoại: 1-866-673-8683 | Fax: 503-373-7414 | Dịch Vụ Tiếp Âm: 1-800-735-2900

Email: elections.sos@state.or.us

Thẻ Đăng ký Bầu cử tại tiểu bang Oregon (PDF) - Oregon Voter Registration Card in Vietnamese

Những Điều cần biết về Bầu cử và các Cuộc Tuyển cử (129.25 KB)