Nguồn Thông Tin về Bỏ Phiếu và Các Cuộc Bầu Cử bằng Tiếng Việt / Vietnamese Language Voting and Elections Resources

Những Dữ Kiện cần Biết về Bỏ Phiếu và Các Cuộc Bầu Cử

Bầu Cử Hạt Multnomah (Multnomah County Elections)

Ai có thể ghi danh bỏ phiếu tại Oregon?

Quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu nếu quý vị sống ở (là cư dân của) Oregon, quý vị là công dân của Hoa Kỳ và quý vị từ 16 tuổi trở lên. Quý vị sẽ nhận được lá phiếu đầu tiên của mình qua đường thư tín bưu điện khi quý vị đủ 18 tuổi trở lên.

Quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu nếu quý vị có một trọng tội trong hồ sơ và đã chấp hành xong bản án. Quý vị cũng có thể ghi danh bỏ phiếu nếu quý vị đang trong tình trạng vô gia cư hoặc không có chỗ ở ổn định.  Quý vị có thể ghi danh bỏ phiếu nếu quý vị không có địa chỉ nhận thư thường trú hoặc địa chỉ thường trú. Hãy gọi cho Ban Bầu Cử Quận Multnomah nếu quý vị có thắc mắc về tính đủ điều kiện ghi danh bỏ phiếu của quý vị.

Làm thế nào để ghi danh bỏ phiếu?

 • Ghi danh bỏ phiếu trực tuyến tại trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang Oregon oregonvotes.gov/register. Quý vị phải có giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước của Oregon để ghi danh trực tuyến.
 • Ghi danh bỏ phiếu bằng cách điền vào giấy Thẻ Ghi Danh Cử Tri Oregon. Quý vị có thể nhận thẻ giấy tại văn phòng Bầu Cử Quận Multnomah, thư viện công cộng của quý vị, văn phòng Sở Xe Cơ Giới (Department of Motor Vehicles, DMV) Oregon hoặc bưu điện.
 • Nếu quý vị đến DMV Oregon và nhận giấy phép lái xe, bằng lái xe hoặc thẻ căn cước mới hoặc thay thế, quý vị có thể được ghi danh bỏ phiếu mà không cần làm gì thêm (phương pháp Ghi Danh Tự động cho Cử Tri có Xe Cơ Giới ở Oregon). Quý vị có thể được ghi danh bỏ phiếu tự động nhưng việc đó sẽ không diễn ra ngay lập tức.

Hãy gọi cho Ban Bầu Cử Quận Multnomah nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ ghi danh bỏ phiếu.

Việc bỏ phiếu qua đường bưu điện được tiến hành như thế nào?

Tất cả các cuộc bầu cử ở Oregon đều do văn phòng bầu cử của quận thực hiện. Văn phòng bầu cử quận gửi các lá phiếu qua đường bưu điện trực tiếp đến các cử tri. Cử tri điền đầy đủ lá phiếu của mình và gửi lại về văn phòng bầu cử của quận qua đường bưu điện hoặc gửi đến một Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức. Quý vị có thể bỏ phiếu qua đường bưu điện ở Oregon theo sáu bước đơn giản:

 1. Ghi danh bỏ phiếu trực tuyến, trên giấy hoặc bằng cách ghi danh tự động. Quý vị sẽ nhận được Thẻ Thông Báo Cử Tri qua đường bưu điện. Thẻ này sẽ xác nhận nếu quý vị đã ghi danh bỏ phiếu.  Quý vị cũng có thể gọi điện hoặc đến Ban Bầu Cử Quận Multnomah để tìm hiểu.
 2. Bốn tuần trước cuộc bầu cử, quý vị sẽ nhận được Sổ Tay Cử Tri qua đường bưu điện.  Sổ Tay Cử Tri là quyển sách nhỏ do Tổng Thư Ký Tiểu Bang Oregon và Ban Bầu Cử Quận Multnomah soạn thảo.  Sổ Tay Cử Tri có thông tin về các ứng cử viên và những thay đổi luật được đề xuất. Đây có thể là các ứng cử viên hoặc luật ở địa phương (thành phố, quận và huyện), ở cấp tiểu bang hoặc cấp quốc gia (toàn quốc). Sổ Tay Cử Tri có sẵn trên trang mạng oregonvotes.gov.
 3. Hai tuần trước cuộc bầu cử, quý vị sẽ nhận được lá phiếu của mình thông qua đường bưu điện. Nếu quý vị không nhận được lá phiếu của mình, hãy gọi cho Ban Bầu Cử Quận Multnomah để nhận lá phiếu mới.
 4. Bỏ phiếu bằng cách điền vào lá phiếu của quý vị. Quý vị có thể yêu cầu trợ giúp về việc đánh dấu lá phiếu của mình hoặc tìm hiểu cách tiến hành bỏ phiếu. Khi quý vị đã quyết định cách bỏ phiếu, hãy sử dụng bút mực màu xanh hoặc đen để đánh dấu các lựa chọn của mình. Quý vị cũng có thể để trống nội dung nào đó. Quý vị có thể bổ sung một ứng cử viên cho bất kỳ phần tranh cử nào. Nếu quý vị nhầm lẫn hoặc làm mất lá phiếu của mình, hãy gọi cho Ban Bầu Cử Quận Multnomah để yêu cầu lá phiếu mới.
 5. Bỏ lá phiếu của quý vị vào phong bì gửi trả lá phiếu đã trả trước bưu phí. Quý vị phải ký vào phong bì gửi trả lá phiếu để phiếu bầu của quý vị được tính. Nếu quý vị không thể ký vào phong bì gửi trả phiếu bầu của mình vì bị khuyết tật, hãy gọi cho Ban Bầu Cử Quận Multnomah để được trợ giúp.
 6. Gửi lại lá phiếu của quý vị.  Quý vị có thể gửi lá phiếu của mình qua đường bưu điện bằng cách sử dụng phong bì gửi trả lá phiếu đã trả bưu phí (không cần đóng dấu) hoặc quý vị có thể gửi lá phiếu của mình tại một Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức. Có các Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức 24 giờ trên toàn quốc, bao gồm cả tại mỗi địa điểm của Thư Viện Quận Multnomah. Quý vị có thể gửi lại lá phiếu qua đường bưu điện hoặc gửi đến Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức. Nếu quý vị gửi lại lá phiếu của mình qua đường bưu điện, lá phiếu đó phải được đóng dấu bưu điện vào hoặc trước Ngày Bầu Cử. Lá phiếu được gửi lại cho Địa Điểm Bỏ Phiếu Chính Thức phải được gửi chậm nhất vào lúc 8 giờ tối Ngày Bầu Cử.

Tôi có thể được hỗ trợ bỏ phiếu bằng ngôn ngữ mong muốn của tôi không?

Có. Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah cung cấp dịch vụ phiên dịch miễn phí cho bất kỳ ai cần được hỗ trợ trong bất kỳ bước nào của quy trình bỏ phiếu, bao gồm:

 • Ghi danh bỏ phiếu
 • Đánh dấu hoặc đọc lá phiếu
 • Cập nhật địa chỉ, tên, đảng chính trị của quý vị hoặc các thông tin cử tri khác
 • Hiểu các quy tắc bầu cử và các bước bầu cử
 • Các hỗ trợ khác liên quan đến cuộc bầu cử.

Dịch vụ hỗ trợ này luôn miễn phí. Để được hỗ trợ, hãy gọi điện, gửi email hoặc đến trực tiếp văn phòng bầu cử. Có dịch vụ thông dịch qua điện thoại ở bất kỳ ngôn ngữ nào và có nhân viên bầu cử song ngữ (tiếng Tây Ban Nha). Quý vị có thể gọi cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang Oregon, Ban Bầu Cử để yêu cầu thông dịch viên.

Tôi có thể được hỗ trợ bỏ phiếu nếu tôi bị khuyết tật không?

Có. Ban Bầu Cử Quận Multnomah cung cấp hỗ trợ liên quan đến bỏ phiếu và bầu cử cho các cử tri khuyết tật.  Ban Bầu Cử Quận Multnomah có thể hỗ trợ quý vị tại nhà quý vị hoặc tại văn phòng bầu cử. Dịch vụ hỗ trợ này luôn miễn phí. Hãy gọi điện, gửi email hoặc đến trực tiếp Ban Bầu Cử Quận Multnomah để được hỗ trợ ở bất kỳ bước nào trong quy trình bỏ phiếu, bao gồm:

 • Ghi danh bỏ phiếu
 • Đánh dấu hoặc đọc lá phiếu
 • Cập nhật địa chỉ, tên, đảng chính trị của quý vị hoặc các thông tin cử tri khác
 • Hiểu các quy tắc bầu cử và các bước bầu cử
 • Các hỗ trợ khác liên quan đến cuộc bầu cử.

Ủy Ban Bầu Cử Quận Multnomah mong muốn quý vị có thể bỏ phiếu dễ dàng, riêng tư và độc lập, hiểu rõ các bước trong quy trình bỏ phiếu cũng như quy tắc bầu cử và biết ai để yêu cầucần hỗ trợ. Mỗi cử tri đều có tình huống riêng. Vui lòng liên hệ với Ban Bầu Cử Quận Multnomah để được hỗ trợ.

Địa chỉ Ban Bầu Cử Quận Multnomah:

1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Điện thoại: 503-988-8683 Email: elections@multco.us

Trang mạng: MultnomahVotes.gov

Tôi cần hỏi ai khi tôi có thêm thắc mắc?

Liên hệ với Ban Bầu Cử Quận Multnomah:

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 8 giờ sáng - 5 giờ chiều. Hãy gọi điện để biết thêm về giờ mở cửa bổ sung khi gần đến cuộc bầu cử.

Địa chỉ: 1040 SE Morrison Street, Portland OR 97214

Điện thoại: 503-988-8683 | Fax: 503-988-3719 | Dịch Vụ Tiếp Âm TTY: 1-800-735-2900

Email: elections@multco.us

Liên hệ với Tổng Thư Ký Tiểu Bang Oregon, Ban Bầu Cử:

Điện thoại: 1-866-673-8683 | Fax: 503-373-7414 | Dịch Vụ Tiếp Âm: 1-800-735-2900

Email: elections.sos@state.or.us

Thẻ Đăng ký Bầu cử tại tiểu bang Oregon (PDF) - Oregon Voter Registration Card in Vietnamese

Những Dữ Kiện cần Biết về Bỏ Phiếu và Các Cuộc Bầu Cử (129.25 KB)